Príloha č. 4 rozhodnutia č. 4/1999

Príloha č. 4 k rozhodnutiu NBS č. 4/1999

V Z O R


Žiadosť o evidenciu emisie


Žiadame Vás o zaevidovanie bežnej* osobitnej* emisie

Názov emisie:
Kód emisie:
 
Názov emitenta:
Adresa:
 
Dátum emisie:
Dátum splatnosti:
DTM:
Dátum aukcie:**
 
Menovitá hodnota (v Sk):
Počet poukážok emisie (v ks):
Celková hodnota emisie (v Sk):
Emisia je určená pre:***
Maximálna cena predaja:
Minimálna cena predaja:
 
spôsob aukcie:**    
 
americká*
holandská*
 
Ďalšie náležitosti emisie:
V Bratislave dňa:....................  
 
 
    Odtlačok pečiatky a podpis oprávneného
zástupcu emitenta
* nehodiace sa prečiarknúť
** vyplní sa iba v prípade aukčného predaja
*** vyplní sa iba v prípade osobitnej emisie