Príloha č. 3 rozhodnutia č. 6/1999

Príloha č. 3 k Rozhodnutiu NBS 6/1999

Zoznam a podpisové vzory


Obchodné meno banky:
Adresa sídla:
IČO:

zamestnancov, oprávnených na vykonávanie obchodov na voľnom trhu

Meno a priezvisko zamestnanca
Funkcia
Názov útvaru
Telefón
Podpisový vzor
Poznámka
           
           
           
           
           
           
           

Zoznam vrátane podpisových vzorov nadobúda účinnosť dňom:

V................................, dňa:.............. Zoznam schválil:
(Meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu)
   
Zrušuje sa zoznam vrátane podpisových vzorov č.             zo dňa:
   
  Odtlačok pečiatky:

Podpis schvaľujúcej osoby