Príloha č. 3 rozhodnutia č. 5/1999

Príloha č. 3 k rozhodnutiu NBS č. 5/1999

Podpisové vzory č.___


Kód PI:___________

osôb oprávnených vykonávať činnosti spojené s PTŠCP,ktorý organizuje NBS


Názov priameho investora:

Kontaktná adresa:

Neskrátené meno,
priezvisko,funkcia

telefón
fax

vlastnoručný
podpis

poznámka

       
       
       
       
       
       
       

Podpisový vzor nadobúda účinnosť dňom:

Ruší sa podpisový vzor č.___zo dňa_________
/Meno a priezvisko,
funkcia štatutárneho zástupcu priameho investora/

Odtlačok pečiatky priameno investora:


Miesto a dátum vystavenia

/Podpis schvaľujúcej osoby/
Vypĺňanie formulára

"Podpisové vzory

osôb oprávnených vykonávať činnosti spojené s PTŠCP, ktorý organizuje NBS"

1. Osoby uvedené na podpisových vzoroch sú oprávnené a splnomocnené svojím podpisom potvrdzovať objednávky a iné dokumenty súvisiace s PTŠCP v súlade s trhovým poriadkom.

2. Formulár podpisové vzory môže byť vyplnený iba písacím strojom alebo vyhotovený na elektronickej tlačiarni.

3. Pri vypĺňaní podpisových vzorov

a) "Kód PI", ak ho PI ešte nemá pridelený, vyplní predajné miesto.

b) "Poznámka", v stĺpci poznámka môže PI uviesť obmedzenia týkajúce sa podpisovania objednávok (napr. finančný limit; podpisujú vždy dvaja; obmedzenie iba na primárny trh ŠD, ŠPP).

c) Číslo aktuálnych a číslo rušených podpisových vzorov vypĺňa predajné miesto.