Príloha č. 3 rozhodnutia č. 4/1999

Príloha č. 3 k rozhodnutiu NBS č. 4/1999

V Z O R


Žiadosť nepriameho účastníka


o zriadenie majetkového účtu v centrálnom registri


Vyplní účastník

Žiadame Vás o zriadenie majetkového účtu nepriameho účastníka v centrálnom registri

Názov nepriameho účastníka:
Adresa - ulica:
Adresa - mesto,PSČ:
IČO:
Číslo bankového účtu:

V styku s centrálnym registrom bude nepriameho účastníka zastupovať

Názov priameho účastníka:
IČO:
Kód v centrálnom registri:
V ......................... dňa: .............. V ......................... dňa: ..............
 
 
Meno a priezvisko, funkcia štatut.
zástupcu nepriameho účatníka
a odtlačok pečiatky
Meno a priezvisko, funkcia štatut.
zástupcu priameho účastníka
a odtlačok pečiatky

Vyplní centrálny register

Týmto Vám oznamujeme, že sme Vám dňa ........................... zriadili majetkový účet nepriameho účastníka v centrálnom registri. V styku s centrálnym registrom Vám bol pridelený kód ................. .

V Bratislave dňa:....................  
 
   
    Odtlačok pečiatky a podpis oprávneného
zástupcu centrálneho registra