Príloha č. 3 k rozhodnutiu č. 3/1999

Príloha č. 3 k rozhodnutiu NBS č. 3/1999

VZOR


Zoznam č. /1999


cenných papierov, ktoré môžu byť založené za
lombardný úver poskytnutý Národnou bankou Slovenska
(ďalej len lombardný zoznam)


1. Štátne dlhopisy emitované MF SR znejúce na Sk so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou o ..... dní ako je termín splatnosti žiadaného lombardného úveru.

2. Krátkodobé cenné papiere emitované MF SR a Národnou bankou Slovenska znejúce na Sk so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou o ..... dní ako je termín splatnosti žiadaného lombardného úveru.

označenie cenného papiera Dátum Celková emitovaná suma
(v mil. Sk)
menovitá hodnota
(v tis. Sk)
Trhová hodnota
(v tis. Sk)
Číslo ISIN Číslo emisie Emitent emisie splatnosti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

Lombardný zoznam nadobúda účinnosť dňom

Vydávajúci odbor: Odbor bankových obchodov