Príloha č. 2 rozhodnutia č. 6/1999

Príloha č. 2 k rozhodnutiu NBS č. 6/1999

Vzorec pre výpočet REPO sadzby pre REPO obchod, prípadne REPO tender:

ú =  (c2 - c1) x 360
______________
c1 x d
  x   100
 
kde:  ú  =  REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom vyjadrení
c2  =  výstupná cena v Sk
c1  =  vstupná cena v Sk
d  =  počet dní trvania REPO obchodu, prípadne REPO tendra

Vzorec pre výpočet výstupnej ceny REPO obchodu, prípadne REPO tendra:

  ú x d  
c2 = c1x ( 1 +  _____________  )
  100 x 360  
 
kde:  c2  =  výstupná cena v Sk
c1  =  vstupná cena v Sk
ú  =  REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom vyjadrení
d  =  počet dní trvania REPO obchodu, prípadne REPO tendra

Vzorec pre výpočet úrokovej sadzby nákupu a predaja cenných papierov a emisie PP NBS:

ú =
(m - c) x 360
____________
c x d
x 100
 
kde:  ú  =  REPO sadzba pre REPO obchod, prípadne REPO tender v percentuálnom vyjadrení
m  =  menovitá hodnota v Sk
c  =  cena obchodu v Sk
d  =  počet dní do splatnosti

* REPO sadzba a úroková sadzba sa vyjadruje v percentách na dve desatinné miesta a počíta sa na báze ACT/360.