Príloha č. 2 rozhodnutia č. 5/1999

Príloha č. 2 k rozhodnutiu NBS č. 5/1999

Zmluva

o nepriamej účasti na primárnom trhu zaknihovaných štátnych

cenných papierov vydávaných v Slovenskej republike a znejúcich

na slovenskú menu

uzavretá medzi zmluvnými stranami podľa § 577 až 590 a § 269 odseku 2 Obchodného zákonníka, podľa § 28 až 33, § 96 odseku 1 a § 98 odseku 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, podľa § 19 odseku 1 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a podľa § 18 odseku 1, § 26 a § 31 odseku 3 zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska


1. Národná banka Slovenska

so sídlom

Štúrova 2, 813 25 Bratislava 1

Identifikačné číslo organizácie: 30 844 789

Daňové identifikačné číslo: 30 844 789/600

zastúpená

................... (meno, priezvisko, funkcia zástupcu)

(ďalej len "agent" alebo "NBS")

a

2. .......... (obchodné meno (názov) priameho investora)

so sídlom

...................... ..., ... .. ................ (adresa sídla)

Identifikačné číslo organizácie: .. ... ...

Daňové identifikačné číslo: .. ... .../...

zastúpená

................... (meno, priezvisko, funkcia zástupcu(ov))

(ďalej len "priamy investor")

a

3. .......... (obchodné meno (názov) nepriameho investora)

so sídlom

...................... ..., ... .. ................ (adresa sídla)

Identifikačné číslo organizácie: .. ... ...

Daňové identifikačné číslo: .. ... .../...

zastúpená

................... (meno, priezvisko, funkcia zástupcu(ov))

(ďalej len "nepriamy investor")

uzavreli po vzájomnej dohode ako zmluvné strany

podľa ustanovení vyššie uvedených zákonov

túto


zmluvu
o nepriamej účasti na primárnom trhu zaknihovaných štátnych cenných papierov vydávaných v Slovenskej republike a znejúcich na slovenskú menu

(ďalej len "zmluva"):

Článok 1

Predmet zmluvy

(1) Predmetom tejto zmluvy je umožniť nepriamemu investorovi prostredníctvom priameho investora nepriamu účasť na primárnom trhu zaknihovaných štátnych cenných papierov vydávaných v Slovenskej republike a znejúcich na slovenskú menu, ktorý zabezpečuje NBS podľa zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o NBS a na ktorom sa priamo zúčastňuje aj priamy investor.

(2) Účelom nepriamej účasti podľa odseku 1 tohto článku je umožniť nepriamemu investorovi vykonávanie obchodných operácií prostredníctvom priameho investora na primárnom trhu zaknihovaných štátnych cenných papierov, vydávaných v Slovenskej republike znejúcich na slovenskú menu (najmä investovanie finančných prostriedkov do zaknihovaných štátnych cenných papierov formou ich nadobúdania), a to v rozsahu, spôsobom a za ďalších podmienok stanovených touto zmluvou a rozhodnutím NBS č. 5 z 27. augusta 1999 o trhovom poriadku primárneho trhu zaknihovaných štátnych cenných papierov, vydávaných v Slovenskej republike znejúcich na slovenskú menu (ďalej len "Rozhodnutie NBS").

Článok 2

Právne vzťahy zmluvných strán

(1) Práva, povinnosti a ďalšie právne vzťahy zmluvných strán, ktoré súvisia s operáciami vykonávanými na primárnom trhu zaknihovaných štátnych cenných papierov, vydávaných v Slovenskej republike znejúcich na slovenskú menu (ďalej len "primárny trh"), sú upravené touto zmluvou a Rozhodnutím NBS. Rozhodnutie NBS sa považuje za neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

(2) Priamy investor oboznámil nepriameho investora s Rozhodnutím NBS, ktoré priamemu investorovi poskytol agent. Každá zmluvná stran vyhlasuje, že je riadne oboznámená s Rozhodnutím NBS, súhlasí s týmto Rozhodnutím NBS a zaväzuje sa riadiť týmto Rozhodnutím NBS pri svojom pôsobení na primárnom trhu na základe tejto zmluvy.

(3) Zmeny a doplnky Rozhodnutia NBS je aj po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy oprávnená vydávať (vykonávať) jednostranne NBS s tým, že zmeny a doplnky Rozhodnutia NBS, vydané po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy, NBS bezodkladne poskytne priamemu investorovi. Priamy investor je povinný bezodkladne sa riadne oboznámiť s týmito zmenami a doplnkami Rozhodnutia NBS a riadiť sa nimi. Priamy investor je tiež povinný bezodkladne riadne oboznámiť s týmito zmenami a doplnkami Rozhodnutia NBS nepriameho investora, ktorý je povinný riadiť sa nimi.

Článok 3

Rozsah oprávnenia nepriameho investora

(1) Súčasťou oprávnenia nepriameho investora pôsobiť (vykonávať prostredníctvom priameho investora obchodné operácie) na primárnom trhu je (nie je) oprávnenie pôsobiť na

a) primárnom trhu štátnych dlhopisov:

1. vyjadrenie nepriameho investora        áno/nie1)

2. číslo majetkového účtu v Stredisku cenných papierov, a. s. Bratislava2)..................................................................

3. kód nepriameho investora3) ..........................................................................

b) primárnom trhu štátnych pokladničných poukážok:

1. vyjadrenie nepriameho investora        áno/nie1)

2. kód nepriameho investora pridelený Centrálnym registrom NBS2).................

(2) Nepriamy investor sa zaväzuje, že na primárnom trhu sa bude zúčastňovať výhradne prostredníctvom svojho priameho investora a nebude vytvárať pracovisko napojené na predajné miesto.

(3) V prípade, ak nepriamy investor poruší odsek 2 tohto článku, agent a priamy investor majú právo okamžite vypovedať túto zmluvu s tým, že takáto výpoveď nadobudne platnosť dňom jej doručenia nepriamemu investorovi.

1) Nehodiace sa škrtnite; ak nepriamy investor nebude mať podľa tejto zmluvy oprávnenie pôsobiť na primárnom trhu v celom rozsahu a ak v budúcnosti bude chcieť rozšíriť svoje oprávnenie pôsobiť na primárnom trhu, musí uzavrieť s agentom a s priamym investorom novú zmluvu.
2)Nepriamy investor vyplní iba v prípade záujmu o účasť na príslušnom primármom trhu.
3)Ak má nepriamy investor otvorený majetkový účet v Centrálnom registri NBS, nepriamy investor vyplní kód pridelený Centrálnym registrom NBS; ak nepriamy investor nemá otvorený majetkový účet v Centrálnom registri NBS, kód mu pridelí predajné miesto.
Článok 4

Zodpovednosť za plnenie záväzkov

Za operácie nepriameho investora na primárnom trhu a za riadne a včasné plnenie záväzkov nepriameho investora vyplývajúcich z jeho účasti na primárnom trhu zodpovedá výhradne jeho priamy investor.

Článok 5

Sankcie a sankčné poplatky

Ak nepriamy investor poruší túto zmluvu alebo Rozhodnutie NBS, uplatnia sa voči nemu sankcie a sankčné poplatky podľa Rozhodnutia NBS.


Článok 6

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.

(2) Táto zmluva môže byť (s výnimkou podpisov) vyhotovená a vyplnená iba písacím strojom alebo na elektronickej tlačiarni; tým nie je dotknutá poznámka pod čiarou č. 1.

(3) Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno vykonávať len formou písomných dodatkov k tejto zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.

(4) Žiadna zo zmluvných strán nemôže práva a povinnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy, postúpiť na tretie osoby, ani previesť tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu ostatných zmluvných strán. Táto zmluva však bude záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.

(5) Za neodeliteľnú súčasť tejto zmluvy sa považuje Rozhodnutie NBS a zmeny a doplnky rozhodnutia NBS, ktoré NBS po ich vydaní poskytne priamemu investorovi.

(6) Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám (okrem emitenta) o obsahu tejto zmluvy a o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s touto zmluvou. Táto povinnosť mlčanlivosti platí aj po ukončení platnosti tejto zmluvy. Informácie môžu poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom ostatných zmluvných strán.

(7) Zmluvné strany môžu platnosť tejto zmluvy skončiť len vzájomnou písomnou dohodou všetkých zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou s uvedením dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu ktorejkoľvek zo zmluvných strán s výpovednou lehotou jeden mesiac. Okamihom doručenia výpovede ostatným zmluvným stranám stráca nepriamy investor právo investovať do štátnych cenných papierov na primárnom trhu štátnych cenných papierov, ktorý organizuje NBS. V prípade doručovania elektronickými médiami (napr. faxom) sa za moment doručenia považuje čas, uvedený ako termín odoslania na vytlačenej správe o technicky bezchybnom odoslaní výpovede. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia písomnej výpovede ostatným zmluvným stranám.

(8) Ukončením platnosti (zánikom) tejto zmluvy ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v odseku 7 tohto článku, ani v prípade zániku tejto zmluvy z akéhokoľvek iného dôvodu nie sú dotknuté vzájomné práva a nároky zmluvných strán podľa všeobecne záväzných právnych predpisov zo zodpovednostných právnych vzťahov, ktoré vznikli v súvislosti s touto zmluvou. V prípade zániku tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu v čase, keď nie je čo len čiastočne vysporiadaný čo len jeden obchod uzavretý na základe tejto zmluvy, sú jej ustanovenia záväzné pre vysporiadanie tých vzájomných vzťahov zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti s touto zmluvou a neboli čo len čiastočne vysporiadané do dňa jej zániku.

(9) Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami o predmete tejto zmluvy a nahrádza všetky doterajšie návrhy a vyhlásenia zmluvných strán, ako aj ústne alebo písomné dohody (zmluvy, dojednania) medzi zmluvnými stranami v rozsahu, v akom súvisia s predmetom tejto zmluvy. Táto zmluva sa však vzťahuje iba na priame vykonávanie operácií na primárnom trhu, nevzťahuje sa na finančné vzťahy medzi priamym investorom a nepriamym investorom, ktoré súvisia s operáciami na primárnom trhu, napríklad táto zmluva sa nevzťahuje na prípadnú odplatu za zastupovanie nepriameho investora priamym investorom na primárnom trhu.

(10) Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy boli úplne alebo čiastočne neplatné alebo nevymáhateľné alebo sa takými stali, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré sú oddeliteľné od neplatných alebo nevymáhateľných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné či nevymáhateľné ustanovenia takými platnými a vymáhateľnými ustanoveniami, ktoré sa čo najviac priblížia k účelu neplatných či nevymáhateľných ustanovení. To isté platí pre vyplnenie prípadných medzier v tejto zmluve za ktoré sa považuje zistenie prípadných vzájomných právnych vzťahov zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy a nie sú upravené touto zmluvou, ani Rozhodnutím NBS, ani všeobecne záväznými právnymi predpismi. Každá zmluvná strana sa zaväzuje bezodkladne rokovať o písomných návrhoch inej zmluvnej strany na takúto zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy.

(11) Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek prípadné vzájomné spory, ktoré budú súvisieť s touto zmluvou, budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním a dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť rokovaním a dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán sa môže obrátiť na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike, prípadne na rozhodcu, ak sa zmluvné strany dohodnú aspoň na rozhodcovi.

(12) Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy zmluvných strán podľa tejto zmluvy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, ani Rozhodnutím NBS, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. V rozsahu súvisiacom s touto zmluvou sa právne vzťahy zmluvných strán riadia aj rozhodnutím NBS č. 4 z 27. augusta 1999, ktorým sa ustanovuje prevádzkový poriadok centrálneho registra vedeného NBS; toto rozhodnutie sa považuje za neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, pričom na toto rozhodnutie sa obdobne vzťahuje článok 2 tejto zmluvy.

(13) Táto zmluva sa vyhotovuje v 6 originálnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zo zmluvných strán dostane po dva rovnopisy.

(14) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami.

(15) Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán. Súčasne zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, zaväzujú sa ustanovenia tejto zmluvy dobrovoľne plniť a prostredníctvom svojich zástupcov ju vlastnoručne podpísali na znak toho, že je určitá a zrozumiteľná, a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

V Bratislave dňa ... ... .... V ................... dňa ... ... .... V ................... dňa ... ... ....
____________________

____________________

__________________
agent

priamy investor

nepriamy investor