Príloha č. 2 rozhodnutia č. 4/1999

Príloha č. 2 k rozhodnutiu NBS č. 4/1999

VZOR


Podpisový vzor č.


Názov priameho účastníka:

Adresa:

IČO:

Podpisový vzor osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať činnosti spojené s centrálnym
registrom s účinnosťou od .........

 
Meno, priezvisko, funkcia telefón, fax Vlastnoručný podpis Poznámka
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Týmto sa ruší podpisový vzor č. ........ zo dňa ............................

     
     
 
Miesto a dátum vystavenia   Meno a priezvisko, funkcia štatut.
zástupcu a odtlačok pečiatky