Príloha č. 2 k rozhodnutiu č. 3/1999

VZOR

Príloha č. 2 k rozhodnutiu NBS č. 3/1999

PODPISOVÝ VZOR č.


OBCHODNÉ MENO BANKY:

ADRESA SÍDLA BANKY:

IČO:

Podpisový vzor zamestnancov oprávnených zastupovať banku v lombardnom úverovom vzťahu s Národnou bankou Slovenska

Meno a priezvisko zamestnanca

Funkcia v banke

Názov útvaru

Telefón

Podpisový vzor

         
         
         
         
         
         

Podpisový vzor nadobúda účinnosť dňom:

V                             ,dňa

Ruší sa podpisový vzor č. ..........zo dňa                               Podpisový vzor schválil:

(meno a funkcia zástupcu banky)

                                                                                      Pečiatka banky:

(Úradne overený podpis schvaľujúcej osoby)

Nevyplnené rubriky preškrtnite!