Príloha č. 1 rozhodnutia č. 6/1999

Príloha č. 1 k Rozhodnutiu NBS č. 6 /1999

Rámcová zmluva

o poskytovaní úverov

so zabezpečovacími prevodmi cenných papierov

uzavretá medzi zmluvnými stranami podľa § 18, 23, 24 a 27 zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, podľa § 269 odseku 2 a § 497 až 507 Obchodného zákonníka, podľa § 553 občianskeho zákonníka a podľa § 17 až 27 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

1. Národná banka Slovenska

so sídlom

Štúrova 2, 813 25 Bratislava 1

IČO: 30 844 789

DIČ: 30 844 789/600

zastúpená

................... (meno, priezvisko, funkcia zástupcu)

(ďalej aj "NBS")

na jednej strane

a

2. .......... [obchodné meno (názov)]

so sídlom

...................... ..., .................... (adresa sídla)

IČO: .. ... ...

DIČ: .. ... .../...

zastúpená

................... [meno, priezvisko, funkcia zástupcu(ov)]

(ďalej aj "banka")

na druhej strane

 
uzavreli po vzájomnej dohode ako zmluvné strany

podľa ustanovení vyššie uvedených zákonov

a dňa, mesiaca a roka nižšie uvedeného

túto

 
rámcovú zmluvu

o poskytovaní úverov

so zabezpečovacími prevodmi cenných papierov

(ďalej len "rámcová zmluva"):

Článok 1
Predmet rámcovej zmluvy


(1) Predmetom tejto rámcovej zmluvy je úprava základných podmienok a ďalších právnych vzťahov, ktoré platia pre NBS a banku pri poskytovaní úverov jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane, pričom uspokojenie pohľadávok a splnenie záväzkov z týchto úverov musí byť zabezpečené zabezpečovacími prevodmi cenných papierov z dlžníka na veriteľa.

(2) Zmluvné strany si na základe tejto rámcovej zmluvy poskytujú úvery so zabezpečovacími prevodmi cenných papierov formou REPO obchodov vrátane REPO tendrov uzatváraných v súlade s touto rámcovou zmluvou a s rozhodnutím NBS č. 6/1999 z 28. októbra 1999, ktorým sa ustanovujú podmienky NBS na vykonávanie obchodov na voľnom trhu s bankami a pobočkami zahraničných bánk (ďalej len "Rozhodnutie NBS"). Rozhodnutie NBS je neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej zmluvy. NBS poskytla banke Rozhodnutie NBS, s ktorým sa banka oboznámila.

(3) Každá zmluvná strana vyhlasuje, že je riadne oboznámená s Rozhodnutím NBS, súhlasí s týmto Rozhodnutím NBS a zaväzuje sa riadiť týmto Rozhodnutím NBS pri poskytovaní úverov so zabezpečovacími prevodmi cenných papierov na základe tejto rámcovej zmluvy.

(4) Zmeny a doplnky Rozhodnutia NBS je aj po nadobudnutí platnosti tejto rámcovej zmluvy oprávnená vydávať (vykonávať) jednostranne NBS s tým, že zmeny a doplnky Rozhodnutia NBS, vydané po nadobudnutí platnosti tejto rámcovej zmluvy, NBS bezodkladne poskytne banke. Banka je povinná bezodkladne sa riadne oboznámiť s týmito zmenami a doplnkami Rozhodnutia NBS a riadiť sa nimi.

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto rámcovej zmluvy

a) "úverom" sa rozumie úver, ktorý bol v rámci REPO obchodu uzavretého v súlade s touto rámcovou zmluvou poskytnutý jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane podľa § 497 až 507 Obchodného zákonníka a podľa ustanovení zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o NBS"),

b) "REPO obchodom" sa rozumie poskytnutie úveru jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane so zabezpečovacím prevodom cenných papierov z dlžníka na veriteľa: "REPO tendrom" sa rozumie REPO obchod, ktorý vykonáva NBS hromadnou formou, jednotlivé REPO obchody je možné uzatvoriť ústne (telefonicky) alebo elektronickými prostriedkami (systémom REUTERS) a následne písomne potvrdiť (konfirmácia) v súlade s touto rámcovou zmluvou, pričom dňom ich uzavretia vznikajú medzi zmluvnými stranami dohody (zmluvy) o jednotlivých REPO obchodoch,

c) skratkou "Prevádzkový poriadok CR" sa rozumie Prevádzkový poriadok centrálneho registra vedeného v NBS; v tomto centrálnom registri sú registrované cenné papiere s dobou splatnosti do jedného roku, ktoré vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu (ďalej len "štátne pokladničné poukážky"), a ktoré vydáva NBS na usmernenie peňažného trhu (ďalej len "pokladničné poukážky NBS"),

d) skratkou "BCPB" sa rozumie Burza cenných papierov Bratislava, a. s.,

e) "cennými papiermi" sa rozumejú štátne pokladničné poukážky, pokladničné poukážky NBS a štátne dlhopisy, ak z tejto rámcovej zmluvy výslovne nevyplýva niečo iné,

f) "zabezpečovacím prevodom cenných papierov" sa rozumie zabezpečovací prevod práv k cenným papierom z dlžníka na veriteľa podľa § 553 Občianskeho zákonníka a podľa ustanovení zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch"), ktorý slúži na zabezpečenie uspokojenia pohľadávok veriteľa a splnenia záväzkov dlžníka z úveru poskytnutého na základe tejto rámcovej zmluvy, na zabezpečovací prevod možno použiť len cenné papiere, ktorých obchodovateľnosť a prevoditeľnosť nie je obmedzená a ktoré ani nie sú zaťažené nijakými záložnými právami alebo inými právami tretích osôb,

g) "zastupiteľnými cennými papiermi" sa rozumejú cenné papiere podľa písmena

e) tohto článku, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 2 odseku 1 zákona o cenných papieroch, teda sú rovnakého druhu, jednej emisie, sú vydané rovnakou osobou v rovnakej forme a vznikajú z nich rovnaké práva ako z cenných papierov použitých na zabezpečovací prevod cenných papierov,

h) "spätným prevodom zastupiteľných cenných papierov" sa rozumie prevod práv z veriteľa na dlžníka k zastupiteľným cenným papierom s cennými papiermi použitými na zabezpečovací prevod cenných papierov, prípadne priamo k cenným papierom použitým na zabezpečovací prevod cenných papierov, a to pri uspokojení pohľadávok veriteľa a splnení záväzkov dlžníka z úveru poskytnutého na základe tejto rámcovej zmluvy, na spätný prevod možno použiť len cenné papiere, ktorých obchodovateľnosť a prevoditeľnosť nie je obmedzená a ktoré ani nie sú zaťažené nijakými záložnými právami alebo inými právami tretích osôb,

i) "REPO sadzbou" sa rozumie úroková sadzba, za ktorú veriteľ poskytuje dlžníkovi úver v rámci jednotlivých REPO obchodov, pričom výška tejto sadzby sa určuje buď ako absolútne číslo (pevná sadzba) alebo sa určuje spôsob jej výpočtu (predpis),

j) "dobou trvania REPO obchodu" sa rozumie doba odo dňa poskytnutia úveru v rámci REPO obchodu do dňa splatnosti tohto úveru,

k) "istinou" sa rozumie celková čiastka istiny úveru,

l) "úrokom" sa rozumie čiastka úroku vypočítaná z istiny úveru na základe

1. REPO sadzby, a súčasne

2. zmluvnými stranami dohodnutej nevyvrátiteľnej právnej domnienky, že za 1 rok sa považuje 360 dní, pričom takýto rok tvorí ročnú bázu pre výpočet úroku, a súčasne

3. skutočného počtu dní, uplynutých odo dňa poskytnutia úveru, vrátane dňa poskytnutia úveru do dňa splatnosti úveru, vypočítaná čiastka úroku sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny (ďalej len "Sk"), a to do 50 halierov nadol a nad 50 halierov (vrátane) nahor,

m)"dlžnou čiastkou" sa rozumie súčet istiny úveru a úroku z tohto úveru,

1. zvýšený o peňažné čiastky, na ktoré má podľa tejto rámcovej zmluvy nárok veriteľ voči dlžníkovi v súvislosti s týmto úverom, napríklad o čiastky zmluvných pokút, a súčasne

2. znížený o peňažné čiastky, na ktoré má podľa tejto rámcovej zmluvy nárok dlžník voči veriteľovi v súvislosti s týmto úverom, napríklad o čiastky zmluvných pokút,

n) "dňom poskytnutia úveru" sa rozumie deň, kedy má byť vykonaný zabezpečovací prevod cenných papierov z dlžníka na veriteľa a súčasne má veriteľ poskytnúť dlžníkovi istinu úveru,

o) "dňom splatnosti" sa rozumie deň, kedy má dlžník splatiť veriteľovi dlžnú čiastku a súčasne má byť vykonaný spätný prevod zastupiteľných cenných papierov z veriteľa na dlžníka, ak takéto cenné papiere v období medzi dňom poskytnutia úveru a dňom splatnosti ich emitent úplne alebo čiastočne vykúpil a zrušil, vykoná sa vyrovnanie medzi veriteľom a dlžníkom v Sk, pričom veriteľ ako náhradu za takéto cenné papiere prevedie na dlžníka peňažnú čiastku rovnajúcu sa peňažnej čiastke, za ktorú takéto cenné papiere emitent vykúpil od veriteľa, a to po vykonaní (odpočítaní) všetkých povinných zrážok daní, poplatkov a odvodov, ktoré sú uložené priamo zákonom alebo na základe zákona, a po odpočítaní výnosov z vykúpených cenných papierov, ktoré veriteľ uhradil dlžníkovi pred dňom splatnosti v súlade s článkom 4 odsekom 1 tejto rámcovej zmluvy,

p) "neplnením záväzku" sa rozumie neplnenie akéhokoľvek záväzku, ktorý vyplýva z tejto rámcovej zmluvy alebo z REPO obchodu uzavretého na základe tejto rámcovej zmluvy, najmä nevykonanie riadneho a včasného zabezpečovacieho prevodu cenných papierov, spätného prevodu zastupiteľných cenných papierov, prípadne prevodu (platby) istiny úveru, dlžnej čiastky alebo inej peňažnej čiastky podľa tejto rámcovej zmluvy,

r) "trhovou cenou cenného papiera" sa rozumie cena cenného papiera, za ktorú možno na peňažnom trhu, alebo na BCPB kúpiť a predať príslušný cenný papier v deň, ku ktorému sa táto cena zisťuje,

s) "výnosom z cenného papiera" sa rozumejú všetky úroky, kupóny alebo inak vyjadrené výnosy (príjmy) z cenných papierov, ktoré sú alebo budú splatné a určené na výplatu k cennému papieru kedykoľvek počas doby trvania REPO obchodu,

t) skratkou "SCP" sa rozumie Stredisko cenných papierov Slovenskej republiky, a.s., Bratislava, ktoré podľa § 55 až 70a zákona o cenných papieroch zabezpečuje vedenie zákonnej evidencie zaknihovaných cenných papierov s výnimkou vedenia zákonnej evidencie štátnych pokladničných poukážok a pokladničných poukážok NBS centrálnym registrom NBS podľa písmena u) tohto článku,

u) skratkou "CR" sa rozumie Centrálny register NBS, ktorý podľa § 98 odseku 2 zákona o cenných papieroch zabezpečuje vedenie zákonnej evidencie štátnych pokladničných poukážok a pokladničných poukážok NBS.

Článok 3

Uzavretie REPO obchodu a plnenie REPO obchodu

(1) REPO obchod sa považuje za uzavretý v súlade s touto rámcovou zmluvou, ak sa zmluvné strany dohodnú na konkrétnych podmienkach jednotlivých REPO obchodov, najmä o podmienkach poskytnutia úveru a o cenných papieroch slúžiacich na zabezpečovací prevod v rámci REPO obchodu, a to ústnou formou prostredníctvom telefónu, alebo elektronickými prostriedkami (systémom REUTERS); každý jednotlivý REPO obchod musí v mene každej zo zmluvných strán uzavrieť jej jednoznačne identifikovateľný oprávnený zástupca v súlade so zoznamom oprávnených zástupcov podľa odseku 4 tohto článku.

(2) Uzavretím dohody o jednotlivom REPO obchode v súlade s odsekom 1 tohto článku vznikne medzi zmluvnými stranami dohoda (zmluva) o poskytnutí úveru so zabezpečovacím prevodom cenných papierov, a to zmluva o poskytnutí úveru podľa § 497 až 507 Obchodného zákonníka a podľa ustanovení zákona o NBS a súčasne zmluva o zabezpečovacom prevode cenných papierov podľa § 553 Občianskeho zákonníka a podľa ustanovení zákona o cenných papieroch. Obsah dohody (zmluvy) o poskytnutí úveru so zabezpečovacím prevodom cenných papierov je daný predovšetkým touto rámcovou zmluvou a dohodou o jednotlivom REPO obchode uzavretou v súlade s odsekom 1 tohto článku s tým, že v prípade sporov a iných pochybností sa prihliada na údaje uvedené v potvrdení (konfirmácii) podľa odseku 5 tohto článku; právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto rámcovou zmluvou a dohodou o jednotlivom REPO obchode, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o NBS, Občianskeho zákonníka, zákona o cenných papieroch a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Dohody o jednotlivých REPO obchodoch, uzavreté medzi zmluvnými stranami, a zmluvné vzťahy z nich vyplývajúce sa posudzujú navzájom samostatne, ak táto rámcová zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak; to neplatí v prípade zániku tejto rámcovej zmluvy z dôvodu výpovede alebo z akéhokoľvek iného dôvodu v čase, keď medzi zmluvnými stranami nie je čo len čiastočne vysporiadaný jeden REPO obchod alebo viac REPO obchodov s tým, že všetky čo len čiastočne nevysporiadané REPO obchody sa vysporiadajú spoločne v súlade s ustanoveniami článku 7 tejto rámcovej zmluvy.

(3) Pre prípad, keby dohoda o jednotlivom REPO obchode obsahovala dohovory, ktoré sú v rozpore s touto rámcovou zmluvou, zmluvné strany sa dohodli na nevyvrátiteľnej právnej domnienke, že takéto dohovory nie sú vážne urobeným prejavom vôle v mene zmluvných strán, sú neplatné a považujú sa za nedohodnuté. Pokiaľ by však dohoda o jednotlivom REPO obchode obsahovala dohovory, ktoré sa odchyľujú od podmienok dohodnutých touto rámcovou zmluvou, pričom táto rámcová zmluva takúto odchylnú úpravu podmienok pre jednotlivé REPO obchody výslovne pripúšťa, príslušný jednotlivý REPO obchod sa uskutoční v súlade s podmienkami dohodnutými pre tento jednotlivý REPO obchod.

(4) Zoznam osôb, ktoré sú oprávnenými zástupcami jednotlivých zmluvných strán, na uzatváranie jednotlivých REPO obchodov tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej zmluvy ako jej príloha č. 1. Každá zmluvná strana má právo jednostranne upraviť (zmeniť, doplniť, úplne nahradiť) prílohu č. 1 v rozsahu zoznamu osôb, ktoré sú jej oprávnenými zástupcami na uzatváranie jednotlivých REPO obchodov. Každá takáto úprava prílohy č. 1 (zoznamu oprávnených zástupcov jednotlivých zmluvných strán) musí byť podpísaná štatutárnym orgánom príslušnej zmluvnej strany, alebo zástupcom príslušnej zmluvnej strany, ktorý za ňu podpísal túto rámcovú zmluvu. Takáto úprava prílohy č. 1 je voči druhej zmluvnej strane účinná odo dňa nasledujúceho po dni jej doručenia druhej zmluvnej strane.

(5) Zmluvné strany si vzájomne zasielajú potvrdenie (konfirmáciu) o každom uzavretom jednotlivom REPO obchode. Potvrdenie (konfirmácia) môže byť zaslané prostredníctvom faxu alebo prostredníctvom pošty (korešpondenčne); takéto potvrdenie (konfirmáciu) musí v mene každej zo zmluvných strán podpísať jej jednoznačne identifikovateľný oprávnený zástupca (oprávnení zástupcovia) v súlade so zoznamom oprávnených zástupcov podľa odseku 6 tohto článku. Podpisy oprávnených zástupcov na potvrdení (konfirmácii) môžu byť nahradené použitím elektronických prostriedkov, ktoré umožňujú jednoznačné identifikovanie oprávnených zástupcov, ktorí týmito prostriedkami potvrdili potvrdenie (konfirmáciu) v mene zmluvnej strany. Náležitosťami takého potvrdenia (konfirmácie) musia byť všetky údaje potrebné na potvrdenie (konfirmáciu) REPO obchodu najmä

a) obchodné mená (názvy) alebo kódy zmluvných strán,

b) názov prevádzaných cenných papierov, ktoré slúžia na zabezpečovací prevod v rámci REPO obchodu,

c) počet kusov prevádzaných cenných papierov, ktoré slúžia na zabezpečovací prevod v rámci REPO obchodu,

d) dátum poskytnutia úveru,

e) výška istiny,

f) dátum splatnosti,

g) výška dlžnej čiastky, ktorá je známa ku dňu uzavretia REPO obchodu,

h) bankové spojenie na vykonávanie peňažných platieb v rámci REPO obchodu.

Prípadné nezaslanie potvrdenia (konfirmácie) nemá za následok zrušenie dohody o jednotlivom REPO obchode uzavretej podľa odseku 1 tohto článku.

(6) Zoznam osôb, ktoré sú oprávnenými zástupcami jednotlivých zmluvných strán na podpisovanie potvrdení (konfirmácií) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej zmluvy ako jej príloha č. 2. Každá zmluvná strana má právo jednostranne upraviť (zmeniť, doplniť, úplne nahradiť) prílohu č. 2 v rozsahu zoznamu osôb, ktoré sú jej oprávnenými zástupcami na podpisovanie potvrdení (konfirmácií). Každá takáto úprava prílohy č. 2 (zoznamu oprávnených zástupcov jednotlivých zmluvných strán) musí byť podpísaná štatutárnym orgánom príslušnej zmluvnej strany, alebo zástupcom príslušnej zmluvnej strany, ktorý za ňu podpísal túto rámcovú zmluvu. Takáto úprava prílohy č. 2 je voči druhej zmluvnej strane účinná odo dňa nasledujúceho po dni jej doručenia druhej zmluvnej strane.

(7) Zabezpečovací prevod cenných papierov z dlžníka na veriteľa a prevod (platba) istiny úveru dlžníkovi sa musí vykonať v deň poskytnutia úveru, ak táto rámcová zmluva neustanovuje inak. Tento zabezpečovací prevod cenných papierov z dlžníka na veriteľa sa vykoná v súlade s podmienkami dohodnutými v článku 5 tejto rámcovej zmluvy. Na účely vykonávania medzibankového platobného styku v Slovenskej republike sa istina úveru poskytovaná dlžníkovi považuje za účinne prevedenú (poskytnutú) od okamihu, keď je suma vo výške istiny úveru pripísaná na účet prijímajúcej banky (dlžníka) v Bankovom zúčtovacom centre Slovenska, a.s., Bratislava.

(8) Splatenie dlžnej čiastky veriteľovi a spätný prevod zastupiteľných cenných papierov sa musí vykonať v deň splatnosti, ak táto rámcová zmluva neustanovuje inak. Tento spätný prevod zastupiteľných cenných papierov z veriteľa na dlžníka sa vykoná v súlade s podmienkami dohodnutými v článku 5 tejto rámcovej zmluvy; ak takéto cenné papiere boli v období medzi dňom poskytnutia úveru a dňom splatnosti úplne alebo čiastočne vykúpené ich emitentom a zrušené, vykoná sa vyrovnanie medzi veriteľom a dlžníkom v Sk, pričom veriteľ ako náhradu za takéto cenné papiere prevedie na dlžníka peňažnú čiastku rovnajúcu sa peňažnej čiastke, za ktorú takéto cenné papiere emitent vykúpil od veriteľa, a to po vykonaní (odpočítaní) všetkých povinných zrážok daní, poplatkov a odvodov, ktoré sú uložené priamo zákonom alebo na základe zákona, a po odpočítaní výnosov z vykúpených cenných papierov, ktoré veriteľ uhradil dlžníkovi v súlade s článkom 4 odsekom 1 tejto rámcovej zmluvy. Na účely vykonávania medzibankového platobného styku v Slovenskej republike sa splácaná dlžná čiastka považuje za účinne prevedenú (splatenú) od okamihu, keď je suma vo výške dlžnej čiastky pripísaná na účet prijímajúcej banky (veriteľa) v Bankovom zúčtovacom centre Slovenska, a.s., Bratislava; obdobne sa peňažná čiastka splácaná ako vyrovnanie za vykúpené a zrušené cenné papiere považuje za účinne prevedenú (splatenú) od okamihu, keď je táto peňažná čiastka pripísaná na účet prijímajúcej banky (dlžníka) v Bankovom zúčtovacom centre Slovenska, a. s. Bratislava.

Článok 4

Výnosy z prevedených cenných papierov

a výkon práv z prevedených cenných papierov

(1) Ak počas doby trvania REPO obchodu nastane výplata výnosov z cenných papierov prevedených z dlžníka na veriteľa v rámci REPO obchodu, veriteľ je povinný poukázať dlžníkovi peňažnú čiastku rovnajúcu sa peňažnej čiastke výnosov z prevedených cenných papierov, ktorú emitent skutočne vyplatil veriteľovi, a to po vykonaní (odpočítaní) všetkých povinných zrážok daní, poplatkov a odvodov, ktoré sú uložené priamo zákonom alebo na základe zákona. Veriteľ je povinný poukázať túto peňažnú čiastku dlžníkovi v nasledujúci pracovný deň po dni, kedy k výplate výnosu došlo.

(2) Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, veriteľ je počas doby trvania REPO obchodu oprávnený vykonávať a vykonáva všetky práva, ktoré vyplývajú z cenných papierov prevedených na veriteľa.

Článok 5

Peňažné platby a prevody cenných papierov

(1) Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, všetky peňažné platby (platby peňažných čiastok) medzi zmluvnými stranami, ktoré súvisia s akýmkoľvek REPO obchodom uzavretým na základe tejto rámcovej zmluvy, sa vykonávajú v Sk.

(2) Všetky zabezpečovacie prevody cenných papierov a spätné prevody zastupiteľných cenných papierov medzi zmluvnými stranami, ktoré súvisia s akýmkoľvek REPO obchodom uzavretým na základe tejto rámcovej zmluvy, musia byť vykonané tam, kde je vedená zákonná evidencia prevádzaných cenných papierov, a to

a) v CR, alebo

b) v SCP.

(3) Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, všetky peňažné platby, ktoré súvisia s akýmkoľvek REPO obchodom uzavretým na základe tejto rámcovej zmluvy, budú vykonávané v Sk bez akejkoľvek zrážky poplatkov, odvodov a daní s výnimkou povinných zrážok takých poplatkov, odvodov a daní, ktoré sú uložené priamo zákonom alebo na základe zákona. Ak ktorákoľvek zmluvná strana na úkor druhej zmluvnej strany nesprávne vykoná akúkoľvek zrážku a ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, zmluvná strana, ktorá nesprávne vykonala zrážku, uhradí druhej (poškodenej) zmluvnej strane peňažnú čiastku vo výške nesprávne vykonanej zrážky, aby druhá (poškodená) zmluvná strana celkovo dostala takú peňažnú čiastku, ako keby nedošlo k nesprávnemu vykonaniu zrážky. Týmto nie je dotknutý postup pri výplate výnosov z prevedených cenných papierov počas doby trvania REPO obchodu podľa ustanovenia článku 4 odseku 1 tejto rámcovej zmluvy.

(4) S prihliadnutím na obchodné zvyklosti a na praktické ťažkosti spojené so zabezpečením časovo úplne zhodného technického vykonania druhovo rozličných protiplnení (záväzkov) zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že vykonávanie prevodov (platieb) istín úverov dlžníkovi nebudú podmieňovať časovo úplne zhodným vykonaním zabezpečovacích prevodov cenných papierov a rovnako vykonávanie prevodov (platieb) dlžných čiastok veriteľovi nebudú podmieňovať časovo úplne zhodným vykonaním spätných prevodov zastupiteľných cenných papierov; podmienkou však je, že k vykonaniu týchto protiplnení zmluvných strán musí dôjsť v ten istý kalendárny deň. Ustanovenie tohto odseku sa nepoužije, ak sa tak zmluvné strany písomne dohodnú.

(5) V prípade písomnej dohody zmluvných strán bude zabezpečovací prevod cenných papierov z dlžníka na veriteľa vykonaný so súčasným vykonaním prevodu (platby) istiny úveru z veriteľa na dlžníka a rovnako prevod (platba) dlžnej čiastky z dlžníka na veriteľa bude vykonaný so súčasným vykonaním spätného prevodu zastupiteľných cenných papierov z veriteľa na dlžníka.

(6) Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú a sú povinné zabezpečiť riadne a včasné vykonávanie zabezpečovacích prevodov cenných papierov a spätných prevodov zastupiteľných cenných papierov v súlade s touto rámcovou zmluvou, a za tým účelom sú povinné riadne a včas zabezpečiť vykonávanie všetkých potrebných právnych úkonov vrátane vyhotovovania a podpisovania všetkých potrebných dokumentov, a to najmä všetkých právnych úkonov a všetkých dokumentov. Zabezpečovacie prevody cenných papierov z dlžníka na veriteľa a spätné prevody zastupiteľných cenných papierov z veriteľa na dlžníka musia byť vždy vykonávané bez obmedzenia obchodovateľnosti a prevoditeľnosti prevádzaných cenných papierov a súčasne bez akýchkoľvek záložných práv a iných práv tretích osôb k prevádzaným cenným papierom.

Článok 6

Záväzné vyhlásenia zmluvných strán

(1) Každá zmluvná strana za seba záväzne právne vyhlasuje, že

a) je oprávnená uzavrieť túto rámcovú zmluvu, vykonávať REPO obchody v súlade s touto rámcovou zmluvou a plniť priamo alebo prostredníctvom tretej osoby záväzky, ktoré vyplývajú z tejto rámcovej zmluvy a z REPO obchodov uzavretých na jej základe,

b) podpísanie tejto rámcovej zmluvy vrátane plnenia záväzkov, ktoré vyplývajú z tejto rámcovej zmluvy, boli riadne schválené zmluvnou stranou v súlade s dokumentmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi jej právne pomery a postavenie,

c) podpísaním tejto rámcovej zmluvy a plnením záväzkov z nej neporuší ustanovenia nijakého všeobecne záväzného právneho predpisu, ani nijakej inej zmluvy, ktorou je zmluvná strana viazaná alebo ktorá sa vzťahuje na jej majetok,

d) je a bude priamym účastníkom tejto rámcovej zmluvy a všetkých REPO obchodov, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,

e) na základe tejto rámcovej zmluvy nevykoná s druhou zmluvnou stranou tejto rámcovej zmluvy nijaké REPO obchody vo vlastnom mene a na účet tretej osoby (napríklad komisionárske obchody), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,

f) získala a má účinné všetky úradné (správne) povolenia (licencie) a súhlasy, ktoré sú potrebné v súvislosti s uzavretím tejto rámcovej zmluvy alebo na vykonávanie REPO obchodov na základe tejto rámcovej zmluvy; ak niektoré záväzky, ktoré vyplývajú z tejto rámcovej zmluvy a REPO obchody uzavreté na jej základe nemôže splniť priamo zmluvná strana riadne a včas, so súhlasom druhej zmluvnej strany zabezpečí ich plnenie prostredníctvom tretej osoby, ktorá je na to oprávnená, pričom druhej zmluvnej strane je povinná oznámiť údaje o tejto osobe a o záväzkoch, ktoré bude tretia osoba plniť,

g) vykonávanie zabezpečovacích prevodov cenných papierov a spätných prevodov zastupiteľných cenných papierov na druhú zmluvnú stranu v súvislosti s touto rámcovou zmluvou vždy zabezpečí bez obmedzenia obchodovateľnosti a prevoditeľnosti prevádzaných cenných papierov a súčasne bez akýchkoľvek záložných práv a iných práv tretích osôb k prevádzaným cenným papierom.

(2) Každé záväzné vyhlásenie (ubezpečenie) podľa odseku 1 tohto článku každá zo zmluvných strán vykonala samostatne za seba a v prospech druhej zmluvnej strany a na celé obdobie platnosti tejto rámcovej zmluvy a trvania záväzkov z nej vyplývajúcich, pričom v celom rozsahu plne zodpovedá za ich pravdivosť, úplnosť a správnosť. Na každú prípadnú zmenu každej skutočnosti, ktorá by mala čo len nepatrný vplyv na ktorékoľvek zo záväzných vyhlásení podľa odseku 1 tohto článku sa každá zmluvná strana zaväzuje okamžite presne písomne upozorniť druhú zmluvnú stranu; takéto oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane; do vykonania takéhoto oznámenia sa každé záväzné vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku každej zo zmluvných strán považuje za trvalo a plne platné. Bez vykonania podrobného upozornenia podľa predchádzajúcej vety je každé záväzné vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku každej zo zmluvných strán plne platné pre každý jednotlivý REPO obchod uzavretý na základe tejto rámcovej zmluvy, pričom zmluvné strany v súlade s § 36 Občianskeho zákonníka každé z týchto záväzných vyhlásení považujú za zopakované s účinnosťou ku dňu uzavretia každého jednotlivého REPO obchodu.

Článok 7

Neplnenie záväzkov a výpoveď rámcovej zmluvy

(1) Za závažné porušenie záväzkov alebo za vznik nemožnosti plnenia záväzkov zmluvných strán podľa tejto rámcovej zmluvy sa považuje, ak dôjde k vzniku a pretrvávaniu, prípadne k opakovanému vzniku ktorejkoľvek zo skutočností uvedených v tomto odseku, a to ak

a) veriteľ riadne nevykoná prevod (platbu) istiny úveru na dlžníka alebo ak dlžník riadne nevykoná zabezpečovací prevod cenných papierov na veriteľa v deň poskytnutia úveru, alebo

b) dlžník riadne nevykoná prevod (platbu) dlžnej čiastky na veriteľa alebo ak veriteľ riadne nevykoná spätný prevod zastupiteľných cenných papierov na dlžníka v deň splatnosti, alebo

c) ktorákoľvek zo zmluvných strán bola zrušená s likvidáciou, alebo

d) ktorákoľvek zo zmluvných strán požiada súd o povolenie vyrovnania alebo o vydanie iného obdobného rozhodnutia na prospech zmluvnej strany, prípadne ak je na majetok ktorejkoľvek zo zmluvných strán vyhlásený konkurz alebo ak súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok ktorejkoľvek zo zmluvných strán iba pre nedostatok jej majetku, alebo

e) kedykoľvek počas platnosti tejto rámcovej zmluvy sa ktorékoľvek vyhlásenie čo len jednej zo zmluvných strán vykonané podľa článku 6 tejto rámcovej zmluvy ukáže alebo stane čo len čiastočne nepravdivým a nezodpovedajúcim skutočnosti, alebo

f) ktorákoľvek zo zmluvných strán, ktorá pri uzatvorení tejto rámcovej zmluvy bola členom BCPB, prestane byť členom BCPB alebo ak ktorejkoľvek zo zmluvných strán bude odňaté alebo inak zanikne povolenie na vykonávanie prevodov cenných papierov v CR, prípadne ak ktorejkoľvek zo zmluvných strán bude odňaté alebo inak zanikne oprávnenie (licencia) na obchodovanie s cennými papiermi v Slovenskej republike, alebo

g) veriteľ nesplní svoju povinnosť podľa článku 4 odseku 1 tejto rámcovej zmluvy, ani napriek písomnému upozorneniu zo strany dlžníka na túto povinnosť, a to ani v dodatočnej lehote, ktorú na to veriteľovi poskytol dlžník, alebo

h) ktorákoľvek zo zmluvných strán si riadne a včas nesplní alebo inak poruší akúkoľvek inú svoju povinnosť, ktorá jej vyplýva z tejto rámcovej zmluvy alebo z ktoréhokoľvek REPO obchodu uzavretého na základe tejto rámcovej zmluvy, pričom nesplnenú alebo inak porušenú povinnosť táto zmluvná strana nesplní a následky porušenia neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorou je lehota 30 kalendárnych dní odo dňa, keď túto zmluvnú stranu na nesplnenie alebo iné porušenie povinnosti upozornila druhá zmluvná strana.

(2) Ak dôjde k závažnému porušeniu záväzkov alebo vznikne nemožnosť plnenia záväzkov podľa tejto rámcovej zmluvy ktorýmkoľvek spôsobom uvedeným v odseku 1 tohto článku, zmluvná strana, ktorá neporušila záväzky, ani na strane ktorej nevznikla nemožnosť plnenia záväzkov podľa tejto rámcovej zmluvy žiadnym zo spôsobov uvedených v odseku 1 tohto článku, má právo okamžite v celom rozsahu písomne vypovedať túto rámcovú zmluvu. Nerozlučnou súčasťou a následkom vypovedania tejto rámcovej zmluvy je súčasné vypovedanie všetkých dohôd o jednotlivých REPO obchodoch uzavretých na základe tejto rámcovej zmluvy bez ohľadu na to, či táto skutočnosť je alebo nie je uvedená vo výpovedi z tejto rámcovej zmluvy.

(3) Písomná výpoveď podľa odseku 2 tohto článku nadobúda účinnosť dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane s tým, že v okamihu nadobudnutia účinnosti výpovede

a) predčasne nastane deň splatnosti, čím sa okamžite stanú splatnými všetky REPO obchody uzavreté na základe tejto rámcovej zmluvy a v deň nadobudnutia účinnosti výpovede sa musia splatiť všetky dlžné čiastky a vykonať všetky spätné prevody zastupiteľných cenných papierov, pričom však nie je dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany podľa písmena c) tohto odseku,

b) ku dňu nadobudnutia účinnosti výpovede sa zistí (vypočíta) výška vzájomných pohľadávok zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti so všetkými REPO obchodmi, uzavretými na základe tejto rámcovej zmluvy a čo len čiastočne neboli vysporiadané najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti výpovede, základom pre zistenie (výpočet) tejto výšky vzájomných pohľadávok zmluvných strán je súčet

1. výšky trhových cien všetkých cenných papierov, ktoré boli prevedené na zmluvné strany a čo len čiastočne neboli vysporiadané (spätným prevodom zastupiteľných cenných papierov, prípadne vyrovnaním podľa článku 3 odseku 8 tejto zmluvy) v deň nadobudnutia účinnosti výpovede, a

2. výšky istín úverov, ktoré boli poskytnuté zmluvným stranám a čo len čiastočne neboli vysporiadané (splatené) najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti výpovede, a

3. výšky všetkých úrokov z istín úverov podľa bodu 2 tohto písmena, prípadne aj iných úrokov, ktoré čo len čiastočne neboli vysporiadané (uhradené) najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti výpovede, a

4. výšky zmluvných pokút podľa článku 8 tejto rámcovej zmluvy, ktoré čo len čiastočne neboli vysporiadané (uhradené) najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti výpovede,

c) vzájomné pohľadávky zmluvných strán zistené (vypočítané) podľa písmena b) tohto odseku sa spočítajú s tým, že prípadný takto zistený rozdiel (saldo) vzájomných pohľadávok musí povinná zmluvná strana (zmluvná strana s vyššími záväzkami ako pohľadávkami) v súlade s článkom 3 odsekom 8 poslednou vetou tejto rámcovej zmluvy uhradiť druhej zmluvnej strane do 5 pracovných dní po dni, kedy bol povinnej zmluvnej strane doručený výpočet rozdielu (salda) vzájomných pohľadávok, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, tento zmluvne dohodnutý nárok na zaplatenie zisteného rozdielu (salda) vzájomných pohľadávok je samostatným právnym nárokom vzniknutým z porušenia povinností podľa tejto rámcovej zmluvy, ktoré viedlo k zániku tejto rámcovej zmluvy výpoveďou podľa odseku 2 tohto článku, pričom oprávnená zmluvná strana (zmluvná strana s vyššími pohľadávkami ako záväzkami) má právo až do úhrady tohto rozdielu (salda) vzájomných pohľadávok nevykonať spätný prevod zastupiteľných cenných papierov v rozsahu zodpovedajúcom výške rozdielu (salda) vzájomných pohľadávok, a

d) zmluvná strana, ktorá porušila záväzky alebo na strane ktorej vznikla nemožnosť plnenia záväzkov z tejto rámcovej zmluvy tak, že to viedlo k výpovedi tejto rámcovej zmluvy, je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane všetky skutočné náklady spojené s vypovedaním tejto rámcovej zmluvy a s predčasnou splatnosťou (skončením) REPO obchodov uzavretých na základe tejto rámcovej zmluvy; týmto nie sú dotknuté práva zmluvných strán na náhradu škody, ani nároky zmluvných strán podľa článku 8 tejto rámcovej zmluvy alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,

e) skončí sa platnosť tejto rámcovej zmluvy, aj po takomto zániku rámcovej zmluvy sú však jej ustanovenia záväzné pre vysporiadanie vzájomných vzťahov zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti s touto rámcovou zmluvou a neboli vysporiadané najneskôr v deň jej zániku, napríklad pri vyrovnávaní vzájomných vzťahov podľa písmen b), c) a d) tohto odseku a pri riešení zodpovednostných právnych vzťahov zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti s touto rámcovou zmluvou.

(4) Každá zmluvná strana, ktorá porušila záväzky alebo na strane ktorej nastala nemožnosť plnenia záväzkov podľa tejto rámcovej zmluvy ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v odseku 1 tohto článku, sa zaväzuje o každej takejto skutočnosti okamžite presne písomne informovať druhú zmluvnú stranu.

(5) Podľa odsekov 3 a 4 tohto článku sa obdobne postupuje aj pri spoločnom vysporiadaní REPO obchodov v prípade zániku tejto rámcovej zmluvy z akéhokoľvek iného dôvodu ako z dôvodu výpovede podľa odseku 2 tohto článku, ak táto rámcová zmluva zanikne v čase, keď nie je čo len čiastočne vysporiadaný jeden REPO obchod alebo viac REPO obchodov uzavretých na základe tejto rámcovej zmluvy. Pritom nerozlučnou súčasťou a následkom akéhokoľvek iného zániku tejto rámcovej zmluvy je súčasný zánik všetkých dohôd o jednotlivých REPO obchodoch uzavretých na základe tejto rámcovej zmluvy.

Článok 8

Zmluvné pokuty

(1) Ak ktorákoľvek zmluvná strana poruší túto rámcovú zmluvu alebo dohodu o jednotlivom REPO obchode uzavretom na základe tejto rámcovej zmluvy tak, že nezabezpečí riadny a včasný zabezpečovací prevod cenných papierov, spätný prevod zastupiteľných cenných papierov, prípadne prevod (platbu) istiny úveru, dlžnej čiastky alebo inej peňažnej čiastky na druhú zmluvnú stranu, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej touto rámcovou zmluvou, a to na písomné požiadanie druhej zmluvnej strany.

(2) Zmluvná pokuta je dohodnutá za každý (aj začatý) deň omeškania vo výške 0,01 % z dohodnutej základne, ktorou je

a) suma vo výške riadne a včas neuhradenej (nesplatenej) istiny úveru, dlžnej čiastky alebo inej peňažnej čiastky (peňažnej platby), a to pri omeškaní s úhradou (splatením) peňažnej čiastky (peňažnej platby),

b) suma vo výške peňažnej čiastky, ktorá bola alebo mala byť protiplnením za riadne a včas nezabezpečený zabezpečovací prevod cenných papierov alebo spätný prevod zastupiteľných cenných papierov, a to pri omeškaní so zabezpečovacím prevodom cenných papierov alebo so spätným prevodom zastupiteľných cenných papierov.

(3) Na účely výpočtu výšky zmluvnej pokuty sa zmluvné strany dohodli na nevyvrátiteľnej právnej domnienke, že za 1 rok sa považuje 360 dní (ročná báza). Súčasne sa zmluvné strany dohodli, že čiastka zmluvnej pokuty vypočítaná podľa odseku 2 tohto článku sa zaokrúhľuje na celé Sk, a to do 50 halierov nadol a nad 50 halierov (vrátane) nahor.

(4) Za nezabezpečenie riadneho a včasného zabezpečovacieho prevodu cenných papierov, spätného prevodu zastupiteľných cenných papierov alebo prevodu (platby) peňažnej čiastky sa nepovažujú prípady, keď zmluvná strana nezabezpečí prevod z dôvodu, že

a) zmluvné strany sa podľa článku 5 odseku 5 tejto rámcovej zmluvy dohodli, že pri REPO obchodoch uzavretých na základe tejto rámcovej zmluvy budú svoje vzájomné protiplnenia vykonávať (prevádzať) súčasne, pričom k súčasnému splneniu (vykonaniu, prevodu) protiplnení (záväzkov) nedošlo vinou druhej zmluvnej strany, alebo

b) mimo zmluvnej strany vznikla objektívna prekážka (napríklad technická porucha mimo zmluvnej strany) v zmysle § 374 Obchodného zákonníka, ktorá nastala nezávisle na vôli zmluvnej strany a osôb konajúcich v mene zmluvnej strany, pričom táto objektívna prekážka zmluvnej strane úplne znemožňuje splnenie (vykonanie) plnenia (záväzku), zmluvná strana nemá nijakú možnosť odstrániť vzniknutú objektívnu prekážku a zmluvná strana okamžite písomne upozornila druhú zmluvnú stranu na vzniknutú objektívnu prekážku.

(5) Zmluvná strana je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane na jej písomné požiadanie zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej touto rámcovou zmluvou, aj v prípade ak dôjde k zániku tejto zmluvy napríklad výpoveďou podľa článku 7 odseku 2 tejto rámcovej zmluvy.

Článok 9

Vzťah rámcovej zmluvy
a dohôd (zmlúv) o jednotlivých REPO obchodoch

(1) Táto rámcová zmluva a dohoda (zmluva) o každom jednotlivom REPO obchode, uzavretá podľa článku 3 odseku 1 tejto rámcovej zmluvy, tvorí úplnú dohodu (zmluvu) o zmluvnom poskytnutí úveru so zabezpečovacím prevodom cenných papierov s tým, že jednotlivé REPO obchody a zmluvné vzťahy, ktoré z nich vyplývajú, sa posudzujú navzájom samostatne, ak táto rámcová zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Nesplnenie akéhokoľvek záväzku v súvislosti s ktorýmkoľvek REPO obchodom, uzavretým na základe tejto rámcovej zmluvy, je však porušením záväzku z tejto rámcovej zmluvy ako celku; vypovedanie tejto rámcovej zmluvy podľa článku 7 odseku 2 tejto rámcovej zmluvy z dôvodu nesplnenia (porušenia) akéhokoľvek záväzku v súvislosti s ktorýmkoľvek REPO obchodom má za následok vypovedanie tejto rámcovej zmluvy ako celku a vo vzťahu k všetkým REPO obchodom, uzavretým na základe tejto rámcovej zmluvy. Rovnako nerozlučnou súčasťou a následkom akéhokoľvek iného zániku tejto rámcovej zmluvy je súčasný zánik všetkých dohôd o jednotlivých REPO obchodoch uzavretých na základe tejto rámcovej zmluvy.

(2) Táto rámcová zmluva vrátane jej príloh tvorí neoddeliteľnú súčasť každej dohody o každom jednotlivom REPO obchode, uzavretom na základe tejto rámcovej zmluvy. V prípade nejasností, nepresností a rozdielov medzi ustanoveniami dohody o jednotlivom REPO obchode a medzi ustanoveniami tejto rámcovej zmluvy alebo Rozhodnutia NBS má prednosť táto rámcová zmluva a Rozhodnutie NBS s tým, že na príslušné ustanovenia dohody o jednotlivom REPO obchode sa neprihliada.

Článok 10

Forma a doručovanie písomností

(1) Ak táto rámcová zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy nevyžadujú písomnú formu pre jednotlivé oznámenia (úkony) zmluvných strán, ktoré sú určené druhej zmluvnej strane a ktoré súvisia s touto rámcovou zmluvou, tieto oznámenia môžu zmluvné strany vykonávať ústnou alebo písomnou formou. Každé ústne oznámenie však musí zmluvná strana, ktorá ho urobila, neodkladne písomne potvrdiť druhej zmluvnej strane, ak táto rámcová zmluva výslovne neustanovuje inak. Písomné oznámenia zmluvných strán môžu byť doručované druhej zmluvnej strane osobne alebo prostredníctvom pošty doporučeným listom na adresy zmluvných strán, prípadne prostredníctvom faxu na adresy a faxové čísla zmluvných strán, prehľad ktorých tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej zmluvy ako jej príloha č. 3.

(2) Každá zmluvná strana má právo jednostranne upraviť (zmeniť, doplniť, úplne nahradiť) prílohu č. 3 v rozsahu adresy a faxových čísiel tejto zmluvnej strany. Takáto úprava prílohy č. 3 je voči druhej zmluvnej strane účinná odo dňa nasledujúceho po dni jej doručenia druhej zmluvnej strane. Každá takáto úprava prílohy č. 3 musí byť podpísaná oprávneným zástupcom príslušnej zmluvnej strany, ktorí sú uvedení v platnej prílohe č. 3 k tejto rámcovej zmluve, prípadne štatutárnym orgánom príslušnej zmluvnej strany, alebo zástupcom príslušnej zmluvnej strany, ktorý za ňu podpísal túto rámcovú zmluvu.

(3) Písomné prejavy vôle zasielané faxom sa považujú za doručené okamihom ich technicky bezchybného odoslania. Doporučené listy sa považujú za doručené dňom, keď boli doručené adresátovi, prípadne keď boli uložené na meno adresáta na pošte, pričom takéto uloženie bolo adresátovi riadne oznámené podľa platného poštového poriadku.

Článok 11

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Táto rámcová zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.

(2) Jednotlivý REPO obchod sa považuje za uzavretý v súlade s touto rámcovou zmluvou, ak sa zmluvné strany dohodnú na príslušnom REPO obchode v súlade s článkom 3 odsekom 1 tejto rámcovej zmluvy.

(3) Zmluvné strany môžu platnosť tejto rámcovej zmluvy skončiť len

a) vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán; nerozlučnou súčasťou a následkom zániku tejto rámcovej zmluvy na základe písomnej dohody o skončení platnosti tejto rámcovej zmluvy je súčasný zánik všetkých dohôd (zmlúv) o jednotlivých REPO obchodoch uzavretých na základe tejto rámcovej zmluvy bez ohľadu na to, či táto skutočnosť je alebo nie je uvedená v písomnej dohode o skončení platnosti tejto rámcovej zmluvy, alebo

b) písomnou výpoveďou v súlade s článkom 7 odsekom 2 tejto rámcovej zmluvy, alebo

c) inou písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán z akýchkoľvek dôvodov alebo bez uvedenia dôvodu. V takomto prípade je dĺžka výpovednej lehoty 3 mesiace s tým, že výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Ak však deň splatnosti jedného REPO obchodu alebo dni splatnosti viacerých REPO obchodov, uzavretých na základe tejto rámcovej zmluvy, nastane až po dni, ktorým by sa mala skončiť výpovedná lehota podľa predchádzajúcej vety, táto výpovedná lehota sa predlžuje a skončí sa až v deň splatnosti najneskôr splatného REPO obchodu, uzavretého na základe tejto rámcovej zmluvy. Odo dňa, ktorým sa predlžuje výpovedná lehota podľa predchádzajúcej vety, už nemožno na základe tejto rámcovej zmluvy uzatvárať ďalšie REPO obchody. Nerozlučnou súčasťou a následkom vypovedania tejto rámcovej zmluvy je súčasné vypovedanie všetkých dohôd o jednotlivých REPO obchodoch uzavretých na základe tejto rámcovej zmluvy bez ohľadu na to, či táto skutočnosť je alebo nie je uvedená vo výpovedi z tejto rámcovej zmluvy.

(4) Ukončením platnosti (zánikom) tejto rámcovej zmluvy ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v odseku 3 tohto článku, ani v prípade zániku tejto rámcovej zmluvy z akéhokoľvek iného dôvodu nie sú dotknuté vzájomné práva a nároky zmluvných strán podľa článkov 7 a 8 tejto rámcovej zmluvy, ani prípadné iné nároky zmluvných strán podľa všeobecne záväzných právnych predpisov zo zodpovednostných právnych vzťahov, ktoré vznikli v súvislosti s touto rámcovou zmluvou. V prípade zániku tejto rámcovej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu v čase, keď nie je čo len čiastočne vysporiadaný jeden REPO obchod alebo viac REPO obchodov, uzavretých na základe tejto rámcovej zmluvy, sú jej ustanovenia záväzné pre vysporiadanie tých vzájomných vzťahov zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti s touto rámcovou zmluvou a neboli čo len čiastočne vysporiadané do dňa jej zániku.

(5) Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto rámcovej zmluvy možno vykonávať len formou písomných dodatkov k tejto rámcovej zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.

(6) Žiadna zo zmluvných strán nemôže práva a povinnosti, vyplývajúce z tejto rámcovej zmluvy, postúpiť na tretie osoby, ani previesť tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Táto rámcová zmluva však bude záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.

(7) Neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej zmluvy tvoria jej prílohy č. 1, 2 a 3, s ktorými sú zmluvné strany riadne oboznámené.

(8) Táto rámcová zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami o predmete tejto rámcovej zmluvy a nahrádza všetky doterajšie návrhy a vyhlásenia zmluvných strán, ako aj ústne alebo písomné dohody (zmluvy, dojednania) medzi zmluvnými stranami v rozsahu, v akom súvisia s predmetom tejto rámcovej zmluvy.

(9) Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia tejto rámcovej zmluvy boli úplne alebo čiastočne neplatné alebo nevymáhateľné alebo sa takými stali, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto rámcovej zmluvy, ktoré sú oddeliteľné od neplatných alebo nevymáhateľných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné či nevymáhateľné ustanovenia takými platnými a vymáhateľnými ustanoveniami, ktoré sa čo najviac priblížia k účelu neplatných či nevymáhateľných ustanovení. To isté platí pre vyplnenie prípadných medzier v tejto rámcovej zmluve za ktoré sa považuje zistenie prípadných vzájomných právnych vzťahov zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto rámcovej zmluvy a nie sú upravené touto rámcovou zmluvou, ani všeobecne záväznými právnymi predpismi. Každá zmluvná strana sa zaväzuje bezodkladne rokovať s druhou zmluvnou stranou o písomných návrhoch druhej zmluvnej strany na takúto zmenu alebo doplnenie tejto rámcovej zmluvy.

(10) Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek prípadné vzájomné spory, ktoré budú súvisieť s touto rámcovou zmluvou alebo s jednotlivými REPO obchodmi, uzavretými na základe tejto rámcovej zmluvy, budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním a dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť rokovaním a dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán sa môže obrátiť na vecne a miestne príslušný súd, prípadne na rozhodcu, ak sa zmluvné strany dohodnú aspoň na rozhodcovi.

(11) Táto rámcová zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy zmluvných strán podľa tejto rámcovej zmluvy, ktoré nie sú upravené touto rámcovou zmluvou, ani Rozhodnutím NBS, sa riadia ustanoveniami zákona o NBS, Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, zákona o cenných papieroch a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. V rozsahu súvisiacom s touto rámcovou zmluvou sa právne vzťahy zmluvných strán riadia aj Rozhodnutím NBS č. 4/1999 z 27. augusta 1999, ktorým sa ustanovuje prevádzkový poriadok centrálneho registra vedeného NBS; toto rozhodnutie sa považuje za neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej zmluvy, pričom NBS toto rozhodnutie poskytla banke a na toto rozhodnutie sa obdobne vzťahuje článok 1 odseky 3 a 4 tejto rámcovej zmluvy.

(12) Táto rámcová zmluva sa vyhotovuje v 4 originálnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zo zmluvných strán dostane dva rovnopisy.

(13) Táto rámcová zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

(14) Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto rámcová zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán. Súčasne zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s touto rámcovou zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, zaväzujú sa ustanovenia tejto rámcovej zmluvy dobrovoľne plniť a prostredníctvom svojich zástupcov ju vlastnoručne podpísali na znak toho, že je určitá a zrozumiteľná, a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

V Bratislave dňa .........................
 
 
 
  V ........................... dňa .....................
 
 
 
 
Za Národnú banku Slovenska   Za banku
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3