Príloha č. 1 rozhodnutia č. 4/1999

Príloha č. 1 k rozhodnutiu NBS č. 4/1999

V Z O R


Žiadosť priameho účastníka


o zriadenie majetkového účtu v centrálnom registri


Vyplní účastník

Žiadame Vás o zriadenie majetkového účtu priameho účastníka v centrálnom registri

 
 
Názov priameho účastníka:
Adresa - ulica:
Adresa - mesto, PSČ:
IČO:
 

Číslo bankového účtu:

 
 
 
V ................................., dňa: ..........................  
 
   
    meno a priezvisko, funkcia, štatutárneho
zástupcu a odtlačok pečiatky
 
 

Vyplní centrálny register

Týmto Vám oznamujeme, že sme Vám dňa ........................... zriadili majetkový účet priameho účastníka v centrálnom registri. V styku s centrálnym registrom Vám bol pridelený kód ................. .
V Bratislave dňa: ......................  
 
   
    Odtlačok pečiatky a podpis oprávneného
zástupcu centrálneho registra