Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 3/1999

Príloha č. 1 k rozhodnutiu NBS č. 3/1999

V Z O R


RÁMCOVÁ ZMLUVA


o lombardnom úvere


Národná banka Slovenska,
Štúrova 2, 813 25 Bratislava (ďalej len "NBS")
IČO : 30844789
DIČ : 30844789/600 zastúpená : ...........................................................

a

.............................................. (obchodné meno banky)
(ďalej len "banka")
Sídlo : ..................................................................
IČO : .............................................
DIČ : .............................................
zastúpená : .........................................................

uzatvárajú podľa § 269 odsek 2 Obchodného zákonníka túto rámcovú zmluvu o


lombardnom úvere


Čl. 1


Predmetom rámcovej zmluvy sú základné podmienky, ktoré platia pre banku a NBS pri poskytovaní, zabezpečovaní a splácaní lombarného úveru a s tým súvisiacich právnych vzťahov medzi NBS a bankou.

Čl. 2


1. Lombardný úver poskytne NBS banke podľa ustanovenia § 24 ods.1 platného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v súlade s menovou politikou NBS, ktorá je vyjadrená v menovom programe, ďalej v súlade s touto rámcovou zmluvou a rozhodnutím NBS z 19. júla 1999 o poskytnutí lombardného úveru (ďalej len "Rozhodnutie NBS"). Rozhodnutie NBS je neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej zmluvy.

2. Lombardný úver je refinančný úver zabezpečený záložným právom NBS na štátne cenné papiere alebo cenné papiere emitované NBS. Lombardný úver môže byť zabezpečený len cennými papiermi, ktoré nie sú zaťažené nijakými právami tretích osôb, majú zostatkovú splatnosť stanovenú v lombardnom zozname a sú uvedené v lombardnom zozname.

3. Dobu splatnosti lombardného úveru môžu NBS a banka dohodnúť na 7 kalendárnych dní (1T), na 14 kalendárnych dní (2T) alebo na jeden mesiac (1M).

4. Maximálna suma lombardného úveru je limitovaná rizikom cenných papierov, ku ktorým sa zriaďuje záložné právo NBS za účelom zabezpečenia lombardného úveru (ďalej len "založený cenný papier"). Suma lombardného úveru môže byť maximálne vo výške 80 % menovitej hodnoty založených cenných papierov.

5. NBS je oprávnená prehodnotiť kvalitu založených cenných papierov oproti ustanoveniu bodu 4 a v prípade zvýšenia rizika cenných papierov, najmä poklesu ich trhovej ceny, je oprávnená požadovať od banky dodatočné zabezpečenie úveru v lehote určenej NBS. Poskytnutý lombardný úver sa márnym uplynutím tejto lehoty stane okamžite splatným. NBS má nárok na úroky a poplatky, ktoré by jej patrili za celú pôvodne dohodnutú dobu poskytnutia lombardného úveru.

6. Lombardný úver poskytne NBS za ňou vyhlásenú úrokovú sadzbu platnú v deň poskytnutia lombardného úveru.

7. Za poskytnutie lombardného úveru si NBS zúčtuje poplatky v skutočne vzniknutej výške za transakcie súvisiace s poskytnutím a splatením lombardného úveru ako aj poplatky za registráciu vzniku, zmeny a zrušenia záložného práva a poplatky podľa § 9 ods. 3 a ods. 4 Rozhodnutia NBS.

Čl. 3


1. Žiadosť o poskytnutie lombardného úveru predkladá banka faxom a doručí aj jej originál. Minimálne náležitosti žiadosti a čas doručenia žiadosti je uvedený v § 6 Rozhodnutia NBS.

2. Súčasťou žiadosti je zoznam cenných papierov, ktoré banka navrhuje na zabezpečenie lombardného úveru, vrátane výpisu z majetkového účtu banky v Stredisku cenných papierov, a. s. Bratislava, ktorý v deň doručenia žiadosti banky do NBS nesmie byť starší ako jeden deň.

3. Rozhodnutie NBS o poskytnutí alebo zamietnutí lombardného úveru oznámi NBS banke vo forme listu riaditeľa odboru bankových obchodov a doručí ho faxom. Právne účinky rozhodnutia oznámeného faxom vznikajú dňom doručenia faxu.

4. Oznámením rozhodnutia NBS o poskytnutí lombardného úveru na základe žiadosti banky vznikne medzi bankou a NBS zmluva o úvere podľa § 497 Obchodného zákonníka a zmluva o záložnom práve NBS na cenné papiere slúžiace na zabezpečenie lombardného úveru podľa § 39 a § 42a platného zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch s tým, že obsah týchto zmlúv je daný touto rámcovou zmluvou, žiadosťou banky o poskytnutie lombardného úveru, rozhodnutím NBS o poskytnutí lombardného úveru a ďalšou dokumentáciou k lombardnému úveru podľa Rozhodnutia NBS.

5. Zaregistrovanie záložného práva NBS na cenné papiere, ktoré sú evidované v Stredisku cenných papierov, a. s. Bratislava a ktoré zabezpečujú poskytnutý lombardný úver, sú NBS a banka oprávnené vykonať podľa pravidiel Strediska cenných papierov, a.s. Bratislava. Rovnakým spôsobom sú NBS a banka oprávnené vykonať prípadnú dodatočnú registráciu záložného práva, pozastavenie výkonu práva nakladať s cennými papiermi, zrušenie registrácie záložného práva. NBS je oprávnená uplatniť výkon záložného práva a predať založené cenné papiere na verejnom trhu. Ak ide o cenné papiere evidované v centrálnom registri NBS, pri právnych úkonoch súvisiacich so záložným právom NBS k týmto cenným papierom a s uplatnením výkonu takéhoto záložného práva sa postupuje podľa platných rozhodnutí NBS o vykonávaní obchodov s cennými papiermi, s ktorými je banka riadne oboznámená.

Čl. 4


1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej zmluvy sú podpisové vzory, ktorých obsah, spôsob podpísania, spôsob overenia a aktualizáciu zabezpečí banka v súlade s Rozhodnutím NBS.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej zmluvy je odpis banky z obchodného registra, ďalej úradne overené podpisy členov štatutárneho orgánu banky, úradne overené podpisové vzory zamestnancov banky oprávnených zastupovať banku v lombardnom úverovom vzťahu s NBS a úradne overené plnomocenstvo pre zamestnancov banky oprávnených zastupovať banku v právnych úkonoch súvisiacich so záložným právom k cenným papierom.

Čl. 5


1. Na základe rozhodnutia NBS o poskytnutí lombardného úveru a po zabezpečení registrácie záložného práva NBS v Stredisku cenných papierov, a. s. Bratislava, prípadne v centrálnom registri NBS ak ide o cenné papiere evidované v tomto registri, zúčtuje NBS sumu schváleného úveru v prospech banky a na jej účet číslo ................... .

2. Splatenie lombardného úveru, zúčtovanie úrokov a poplatkov zabezpečí NBS formou inkasa sumy zodpovedajúcej ich výške v deň splatnosti úveru z účtu banky číslo ........................ . Za tým účelom banka udeľuje NBS právo na inkaso z uvedeného účtu banky; toto právo nemôže banka zrušiť počas platnosti tejto zmluvy.

3. Každé predčasné splatenie úveru musí banka prerokovať s NBS najmenej jeden pracovný deň pred žiadaným termínom predčasnej splátky. Každú požiadavku banky posúdi NBS individuálne. Čiastočné splácanie lombardného úveru nie je možné.

4. V prípade, že deň splatnosti lombardného úveru je dňom pracovného voľna, alebo dňom pracovného pokoja, splatenie lombardného úveru, úrokov a poplatkov zabezpečí NBS nasledujúci pracovný deň.

Čl. 6


1. Táto rámcová zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť a účinnosť nadobúda dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

2. Túto rámcovú zmluvu možno meniť, dopĺňať alebo zrušiť len písomnými dodatkami, na ktorých sa zmluvné strany dohodli v súlade s Rozhodnutím NBS.

3. Túto rámcovú zmluvu môže jednostranne vypovedať len NBS písomnou výpoveďou. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začne plynúť dňom doručenia písomnej výpovede NBS banke.

4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia Rozhodnutím NBS, ustanoveniami Obchodného zákonníka, platného zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

5. Táto rámcová zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží NBS a dve vyhotovenia obdrží banka.

V  Bratislave  dňa:  .............. V ....................... dňa: ..................
 
 
za NBS (meno a priezvisko, funkcia, odtlačok pečiatky a podpis) za banku (meno a priezvisko, funkcia, odtlačok pečiatky a podpis)