Opatrenie NBS č. 7/1999

7
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 17. decembra 1999,

o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk
Národnej banke Slovenska


Národná banka Slovenska podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. ustanovuje:

§1


/1/ Banky1/ a pobočky zahraničných bánk2/ predkladujú Národnej banke Slovenska predkladajú tieto výkazy:

Označenie výkazu Názov výkazu
Bil /NBS/ 1-12 Mesačná bilancia aktív a pasív
Bil /NBS/ 2-12 Mesačný výkaz ziskov a strát
V /NBS/ 3-12 Mesačný výkaz o úveroch
V /NBS/ 4-55 Hlásenie o stave úverov a vkladov
V /NBS/ 5-12 Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch
V /NBS/ 6-36 Dekádny prehľad o aktívach a pasívach
V /NBS/ 7-12 Mesačný výkaz o stave úverov v členení podľa priemerných úrokových mier
V /NBS/ 8-12 Mesačný výkaz o cenných papieroch v majetku bánk
V /NBS/ 9-12 Mesačný výkaz o čerpaní úverov v členení podľa priemerných úrokových mier
V /NBS/ 10-12 Hlásenie o úrokových sadzbách za vklady a úvery
V /NBS/ 11-12 Mesačný výkaz o objeme vkladov a výške priemerných úrokových mier
V /NBS/ 12-12 Mesačný výkaz o úverových a vkladových medzibankových obchodoch
V /NBS/ 13-04 Štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch
V /NBS/ 14-98 Denný výkaz obratov na medzibankovom peňažnom trhu
V /NBS/ 15-12 Mesačný výkaz o inkasách a platbách na účtoch nerezidentov v slovenských korunách
V /NBS/ 16-12 Mesačný výkaz o tuzemských cenných papieroch vo vlastníctve nerezidentov
V /NBS/ 17-36 Evidencia nákupov a predajov na medzibankovom devízovom trhu
V /NBS/ 31-01 Ročný výkaz o úveroch podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností
V /NBS/ 51-01 Ročný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností
Dev /NBS/ 11-12 Mesačný výkaz o devízovej pozícii
Dev /NBS/ 12-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 14-04 Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách podľa územného členenia v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 19-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v členení podľa mien
Dev /NBS/ 20-98 Denný výkaz o devízovej pozícii
Dev /NBS/ 21-12 Hlásenie o nákupe a predaji peňažných prostriedkov v cudzej mene
Dev /NBS/ 31-04 Štvrťročný výkaz o devízových úveroch poskytnutých klientom podľa ekonomických sektorov v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 41-04 Štvrťročný výkaz o devízových vkladoch klientov podľa ekonomických sektorov v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 51-01 Ročný výkaz o devízových úveroch poskytnutých klientom podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 61-01 Ročný výkaz o devízových vkladoch a prijatých úveroch od klientov poskytnutých klientov podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností v konvertibilných menách
E /NBS/ 1-04 Prehľad o rozvoji peňažného sektora v SR
FORM 1363 /E/ FORM 1: Popis jednotlivých štátnych, štátom garantovaných a garantovaných dlhov voči zahraničiu
FORM 1364 /E/ FORM 1A: Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé štátne, štátom garantované a garantované dlhy voči zahraničiu
FORM 1365 /E/ FORM 2: Individuálne zahraničné záväzky štátu a štátom garantované súkromné záväzky - aktuálny stav a transakcie uskutočnené v priebehu vykazovaného obdobia
FORM 1366 /E/ FORM 3: Opravy vo výkazoch FORM 1 a 2
FORM 1388 /E/ FORM 4: Negarantované dlhy voči zahraničiu
1) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách, v znení neskorších predpisov.
2) § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb., v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

/2/ Vzory výkazov podľa odseku 1 sú prílohou tohoto opatrenia.

§ 2


/1/ Banky a pobočky zahraničných bánk predkladajú výkazy ustanovené v § 1 ods.1. Národnej banke Slovenska takto:

Označenie výkazu Periodicita Termín Forma
Bil /NBS/ 1-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne v 2 exemplároch
Bil /NBS/ 2 -12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne v 2 exemplároch
V /NBS/ 3-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane
V /NBS/ 4-55 1 krát týždenne každú stredu do 1600 hod. automatizovane
V /NBS/ 5-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane
V /NBS/ 6-36 dekádne do 5.,15.a 25. kalendárneho dňa v mesiaci do 1100 hod. automatizovane
V /NBS/ 7-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane
V /NBS/ 8-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane
V /NBS/ 9-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane
V /NBS/ 10-12 mesačne pri zmene úrok. sadzby do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca ku dňu stavu automatizovane
V /NBS/ 11-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane
V /NBS/ 12-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane
V /NBS/ 13-04 štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane
V /NBS/ 14-98 denne do 900 hod. nasledujúceho pracovného dňa automatizovane
V /NBS/ 15-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane
V /NBS/ 16-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane
V /NBS/ 17-36 dekádne do 5.,15. a 25. kalendárneho dňa v mesiaci automatizovane
V /NBS/ 31-01 ročne do 31. marca po ukončení kalendárneho roka automatizovane
V /NBS/ 51-01 ročne do 31. marca po ukončení kalendárneho roka automatizovane
Dev /NBS/ 11-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane
Dev /NBS/ 12-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane
Dev /NBS/ 14-04 štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka automatizovane
Dev /NBS/ 19-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane
Dev /NBS/ 20-98 denne do 1100 hod. nasledujúceho pracovného dňa automatizovane a faxom
Dev/NBS/ 21-12 mesačne do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca písomne (faxom)
Dev /NBS/ 31-04 štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka automatizovane
Dev /NBS/ 41-04 štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka automatizovane
Dev/NBS/ 51-01 ročne do 31.marca po ukončení kalendárneho roka automatizovane
Dev/NBS/ 61-01 ročne do 31.marca po ukončení kalendárneho roka automatizovane
E /NBS/ 1-04 štvrťročne do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka písomne
FORM 1363 /E/ štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka, v ktorom záväzok vznikol písomne
FORM 1364 /E/ štvrťročne v prípadoch stanovených metodikou Svetovej banky do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka písomne
FORM 1365 /E/ ročne do 15. marca po ukončení kalendárneho roka písomne
FORM 1366 /E/ štvrťročne v prípade opráv ročných údajov do 15. marca, v prípade opráv štvrťročných údajov do 15. kalendárneho dňa po ukončení štvrťroka písomne
FORM 1388 /E/ ročne do 15. marca po ukončení kalendárneho roka písomne

(2) Automatizovaným predkladaním výkazov sa rozumie predkladanie výkazov prostredníctvom aplikačného programového systému "STATUS - Zber, spracovanie a uchovávanie údajov z komerčných bánk". Pri predkladaní výkazov v písomnej forme sa predkladajú originály výkazov a pri viacerých exemplároch sa predkladá originál a kópia výkazu.

§ 3


(1) Banky a pobočky zahraničných bánk predkladajú Národnej banke Slovenska výkazy uvedené v § 1 ods. 1 v týchto variantoch:

a) banky súhrnne za centrálu a pobočky v Slovenskej republike,
b) banky celkom (vrátane pobočiek banky v zahraničí),
c) pobočky zahraničných bánk, ktoré pôsobia v Slovenskej republike.

(2) Jednotlivé výkazy predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk vo variantoch podľa odseku 1 takto (uplatnené varianty sú označené "x"):

Označenie výkazu V a r i a n t        p r e d l o ž e n i a        v ý k a z u
  a/ b/ c/
Bil /NBS/ 1-12 X X X
Bil /NBS/ 2-12 X X X
V /NBS/ 3-12 X   X
V /NBS/ 4-55 X   X
V /NBS/ 5-12 X   X
V /NBS/ 6-36 X   X
V /NBS/ 7-12 X   X
V /NBS/ 8-12 X   X
V /NBS/ 9-12 X   X
V /NBS/ 10-12 X   X
V /NBS/ 11-12 X   X
V /NBS/ 12-12 X   X
V /NBS/ 13-04 X   X
V /NBS/ 14-98 X   X
V /NBS/ 15-12 X   X
V /NBS/ 16-12 X   X
V /NBS/ 17-36 X X X
V /NBS/ 31-01 X   X
V /NBS/ 51-01 X   X
Dev /NBS/ 11-12 X   X
Dev /NBS/ 12-12 X   X
Dev /NBS/ 14-04 X   X
Dev /NBS/ 19-12 X   X
Dev /NBS/ 20-98 X   X
Dev /NBS/ 21-12 X   X
Dev /NBS/ 31-04 X   X
Dev /NBS/ 41-04 X   X
Dev /NBS/ 51-01 X   X
Dev /NBS/ 61-01 X   X
E /NBS/ 1-04   X X

(3) Výkazy FORM 1363/E/,1364/E/,1365/E/,1366/E/,1388/E/ predkladajú banky podľa metodiky určenej Svetovou bankou.

§ 4


(1) Banky a pobočky zahraničných bánk predložia Národnej banke Slovenska

a) do 31. marca kalendárneho roka výkazy Bil /NBS/ 1-12, Bil /NBS/ 2-12, V /NBS/ 3-12, V /NBS/ 5-12, V /NBS/ 7-12, V /NBS/ 8-12, V /NBS/ 9-12, V /NBS/ 11-12, V /NBS/ 12-12, V /NBS/ 13-04, V /NBS/ 15-12, Dev /NBS/ 11- 12, Dev /NBS/ 12-12, Dev /NBS/ 14-04, Dev /NBS/ 19-12, Dev /NBS/ 31-04, Dev /NBS/ 41-04 zostavené z údajov ročnej účtovej závierky podľa § 3 ods. 1 písm. a), b) a c) podľa metodiky predchádzajúceho kalendárneho roka,

b) do 31. marca kalendárneho roka výkazy Bil /NBS/ 1-12, V /NBS/ 3-12, V /NBS/ 5-12, Dev /NBS/ 11-12, Dev /NBS/ 31-04 a Dev /NBS/ 41-04 podľa § 3 ods. 1 písm. a) a c) zostavené podľa stavu k 1. januáru tohto kalendárneho roka podľa metodiky tohto kalendárneho roka.

(2) Ak banke alebo pobočke zahraničnej banky správca dane predĺžil lehotu na podanie daňového priznania o daniach z príjmov podľa osobitného zákona 3/ predloží výkazy podľa odseku 1 bezodkladne po zostavení ročnej účtovej závierky. Takáto banka alebo pobočka zahraničnej banky však predloží výkazy podľa odseku 1 aj k 31. marcu kalendárneho roka, a to na základe údajov o stave majetku, čistého obchodného imania, záväzkov, nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré sú banke alebo pobočke zahraničnej banky známe k 31. marcu kalendárneho roka.

§ 5


(1) Na účely obsahu výkazov podľa § 1 sa rozumie

a) rezidentom
1. právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
2. zahraničná osoba4/ , ktorá má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky a ktorá je zapísaná v obchodnom registri,
3. fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky 5/,
b) nerezidentom iná osoba, ktorá nie je uvedená v písmene a).

(2) Na účely obsahu výkazov podľa § 1 sa účty vkladov a úverov členia na účty rezidentov a nerezidentov takto:

a) medzibankové vlastné vklady podľa charakteru subjektu, u ktorého je vkladový účet otvorený,
3)§ 38 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
4) § 21 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
5) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
 
b) medzibankové cudzie vklady podľa charakteru vkladateľa,
c) vklady klientov podľa charakteru vkladateľa,
d) poskytnuté úvery podľa charakteru príjemcu úveru (dlžníka),
e) prijaté úvery podľa charakteru veriteľa,
f) účty vlastných pobočiek v zahraničí sa uvádzajú pod nerezidentami.

(3) Na účely obsahu výkazov podľa § 1 sa cenné papiere, peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, zlato a ostatné pohľadávky a záväzky členia na rezidentské a nerezidentské takto:

a) cenné papiere v majetku bánk podľa ich emitenta,
b) vlastné cenné papiere emitované bankou podľa charakteru veriteľa,
c) hodnoty na inkaso podľa miesta platenia,
d) peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti na nerezidentské,
e) zlato na nerezidenta a cudziu menu,
f) ostatné pohľadávky a záväzky podľa charakteru dlžníka a veriteľa.

(4) Na účely obsahu výkazov podľa § 1 sa pohľadávky a záväzky účtované v účtovných skupinách 91 až 97 členia na rezidentské a nerezidentské podľa charakteru a) príkazcu, ak ide o vydanú záruku, b) garanta, ak ide o prijatú záruku, c) dlžníka, ak ide o prísľub na poskytnutie úveru, d) veriteľa, ak ide o prísľub na prijatie úveru, e) korešpondenta alebo klienta pri ostatných pohľadávkach a záväzkoch.

§ 6


Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska zo dňa 16. októbra 1998 č. 15, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 358/1998 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 5. februára 1999 č. 1 (oznámenie č. 35/1999 Z. z.).

§ 7


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Marián Jusko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:
Odbor štatistiky
Vypracoval:
Ing. Branislav Sodoma tel. 5953 3553

Prílohy - len vo Vestníku NBS

Vzory
výkazov predkladaných bankami a pobočkami zahraničných bánk
Národnej banke Slovenska