Opatrenie NBS č. 5/1999

5
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 10. septembra 1999,

ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky


Národná banka Slovenska podľa § 29 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:

§ 1


(1) Za účelom vytvorenia podkladov na zostavenie platobnej bilancie Slovenskej republiky a na základe systému členenia a kódovania finančných transakcií (inkás a platieb) ustanovujú sa platobné tituly na inkasá a platby v cudzej mene a slovenskej mene (ďalej len "platobné tituly") na platby tuzemcov cudzozemcom v cudzej mene a slovenskej mene a na platby tuzemcov tuzemcom v cudzej mene (ďalej len "platby"), na inkasá tuzemcov od cudzozemcov v cudzej mene a slovenskej mene a na inkasá tuzemcov od tuzemcov v cudzej mene (ďalej len "inkasá"), na prevody medzi cudzozemcami, na prevody cudzej meny medzi tuzemcami.

(2) Tuzemci sú pri platbách cudzozemcom a tuzemcom povinní označiť účel platby platobnými titulmi podľa zoznamu, ktorý tvorí prílohu tohto opatrenia.

(3) Tuzemci na zabezpečenie označenia účelu inkás sú povinní oznámiť cudzozemcom a tuzemcom v rámci platobnej inštrukcie platobný titul podľa zoznamu, ktorý tvorí prílohu tohto opatrenia.

(4) Devízové miesta 1) kontrolujú správnosť a zabezpečujú nápravu zistených nedostatkov pri používaní platobných titulov v platobnom a zúčtovacom styku.

§ 2


Prípady, v ktorých sa vyžaduje devízové povolenie ustanovujú osobitné predpisy2).

1) § 2 písm. o) bod 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/ 1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995. Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona v znení neskorších predpisov.

§ 3


Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. apríla 1998 č. 3, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 122/1998 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 25. septembra 1998 č. 12 (oznámenie č. 324/1998 Z. z.).

§ 4


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Marián Jusko v. r.
guvernér


Vydávajúci útvar:
Odbor bankových obchodov
Vypracoval:
Ing. Peter Fejko CSc. tel. 5953 2530

Príloha k opatreniu NBS č. 5/1999

PLATOBNÉ TITULY


Skupina 1 INKASÁ A PLATBY ZA TOVAR

Skupina 1 sa vzťahuje na inkasá a platby súvisiace s vývozom a dovozom tovarov, spracovaním a opravami tovarov a dlhodobým prenájmom nad 12 mesiacov.

110 VÝVOZ TOVARU - inkasá za tovar v dohodnutej parite (vrátane úrokov zahrnutých v cene tovaru) upravené o korigujúce položky (vratky, storná, zľavy a pod.). V inkasách za tovar sú zahrnuté náklady na prepravu, skladovanie, poistenie, provízie, montáže a iné, pokiaľ sú súčasťou ceny tovaru. Do tohto platobného titulu sa nezahŕňa reexport.

112 FINANČNÝ PRENÁJOM (LEASING) - VÝVOZ - inkasá a prípadné platby súvisiace s vývozom statkov formou ich dlhodobého prenájmu (nad 12 mesiacov) s následným predajom (prípadne vrátenie už uhradených splátok pokiaľ nedôjde k následnému predaju). Nezahŕňajú sa inkasá a platby súvisiace s prevádzkovým prenájmom (viď platobný titul 352).

120 DOVOZ TOVARU - platby za tovar v dohodnutej parite (vrátane úrokov zahrnutých v cene tovaru) upravené o korigujúce položky (vratky, storná a pod.). V platbách za tovar sú zahrnuté náklady na prepravu, skladovanie, poistenie, provízie, montáže a iné, pokiaľ sú súčasťou ceny tovaru.

122 FINANČNÝ PRENÁJOM (LEASING) - DOVOZ - platby, prípadné inkasá súvisiace s dovozom statkov formou ich dlhodobého prenájmu (nad 12 mesiacov) s následnou kúpou (príp. vrátenie už uhradených splátok, pokiaľ nedôjde ku kúpe). Nezahŕňajú sa inkasá a platby súvisiace s prevádzkovým prenájmom (viď platobný titul 352).

130 REEXPORT - inkasá a platby za dodávky tovaru, ktorý bol nakúpený a dovezený zo zahraničia a bez následnej úpravy a zmeny vlastnej kvality predaný a exportovaný. Ide o nepriamy reexport na rozdiel od priameho reexportu na platobnom titule 320.

132 SPRACOVANIE A OPRAVY - inkasá a platby súvisiace so zhodnotením a opravami tovaru, ktorý prekročil colnú hranicu. V prípade, ak tovar neprekročil colnú hranicu, viď platobný titul 325.

199 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 1 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 1.

Skupina 2 DOPRAVNÉ SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH

Časť skupiny 2 *dopravné služby* sa týka dopravných služieb súvisiacich s prepravou tovaru (s výnimkou nákladov zakalkulovaných do ceny tovaru, napr. prepravné, skladné, poistné a pod. zahrnutých do skupiny 1) a prepravou osôb.

Časť skupiny 2 *cestovný ruch* sa týka nákupu a predaja peňažných prostriedkov v cudzej mene fyzickým a právnickým osobám, inkás a platieb fyzických a právnických osôb v oblasti zahraničného cestovného ruchu.

NÁKLADNÁ DOPRAVA

210 ŽELEZNIČNÁ NÁKLADNÁ - inkasá a platby súvisiace so železničnou prepravou tovaru.

215 NÁMORNÁ NÁKLADNÁ - inkasá a platby súvisiace s námornou prepravou tovaru.

218 RIEČNA NÁKLADNÁ - inkasá a platby súvisiace s riečnou prepravou tovaru.

220 LETECKÁ NÁKLADNÁ - inkasá a platby súvisiace s leteckou prepravou tovaru.

222 AUTOMOBILOVÁ NÁKLADNÁ - inkasá a platby súvisiace s automobilovou prepravou tovaru.

225 OSTATNÉ NÁKLADNÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY - inkasá a platby súvisiace s ostatnými druhmi dopravy (špedícia a pod.), daňové poplatky platené na colnici z nákladnej dopravy. Vzťahuje sa rovnako na služby poskytované na hraničných prechodoch, letiskách, prístavoch (napr. manipulácia s nákladom, uskladnenie, balenie, záchranné akcie, služby lodivoda, údržba dopravných zariadení a pod.).

230 ŽELEZNIČNÝ TRANZIT - inkasá a platby súvisiace s prepravou zahraničného tovaru po železnici cez územie Slovenskej republiky.

232 AUTOMOBILOVÝ TRANZIT - inkasá a platby súvisiace s tranzitom tovaru prostredníctvom automobilovej dopravy cez územie Slovenskej republiky.

235 POTRUBNÝ TRANZIT - inkasá a platby súvisiace s tranzitom tovaru potrubím cez územie Slovenskej republiky.

238 OSTATNÝ TRANZIT - inkasá a platby súvisiace s tranzitom tovarov cez územie Slovenskej republiky ostatnými dopravnými prostriedkami.

OSOBNÁ DOPRAVA

240 ŽELEZNIČNÁ OSOBNÁ - inkasá a platby súvisiace s prepravou osôb železničnou dopravou.

242 AUTOBUSOVÁ OSOBNÁ - inkasá a platby súvisiace s prepravou osôb autobusovou dopravou.

245 LETECKÁ OSOBNÁ - inkasá a platby súvisiace s prepravou osôb leteckou dopravou.

250 OSTATNÁ OSOBNÁ DOPRAVA - inkasá a platby za ostatné druhy osobnej dopravy (t. j. napr. riečnu, námornú a pod.).

255 OSTATNÉ OSOBNÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY - inkasá a platby za ďalšie služby poskytované na letiskách, v prístavoch, na hraničných prechodoch a inde.

CESTOVNÝ RUCH

Platobné tituly 260 až 299 sa týkajú iba cestovného ruchu. Šeky, zmenky, nákupy cudzej meny vzťahujúce sa k obchodnej činnosti sú označované platobnými titulmi podľa povahy transakcie.

260 NÁKUP CUDZEJ MENY ZA HOTOVOSŤ - inkasá za nákup valút a šekov v cudzej mene za slovenskú menu vo forme bankoviek, mincí a šekov, s výnimkou nákupov uskutočňovaných s mimobankovými zmenárňami - viď PT 285.

261 NÁKUP CUDZEJ MENY S PRIPÍSANÍM NA ÚČET FYZICKEJ OSOBY V SK - inkasá za nákup valút a šekov v cudzej mene za slovenskú menu s pripísaním zamenenej čiastky na korunový účet tuzemcov a cudzozemcov.

262 NÁKUP CUDZEJ MENY S PRIPÍSANÍM NA ÚČET PRÁVNICKEJ OSOBY V SK - inkasá za nákup valút a šekov v cudzej mene za slovenskú menu s pripísaním zamenenej čiastky na korunový účet tuzemcov a cudzozemcov.

263 VKLADY A VÝBERY CUDZEJ MENY NA ÚČTE FYZICKEJ OSOBY - vklady a výbery hotovosti z devízových účtov fyzických osôb tuzemcov a cudzozemcov.

264 VKLADY A VÝBERY CUDZEJ MENY NA ÚČTE PRÁVNICKEJ OSOBY - vklady a výbery hotovosti z devízových účtov právnických osôb tuzemcov a cudzozemcov.

265 PREDAJ CUDZEJ MENY ZA HOTOVOSŤ - platby za predaj valút a šekov v cudzej mene za slovenskú menu vo forme bankoviek, mincí a šekov s výnimkou predajov uskutočňovaných mimobankovými zmenárňami - viď PT 285.

266 PREDAJ CUDZEJ MENY S ODPÍSANÍM Z ÚČTU FYZICKEJ OSOBY V SK - platby za predaj valút a šekov v cudzej mene za slovenskú menu s odpísaním zamenenej čiastky z korunového účtu tuzemcov a cudzozemcov.

267 PREDAJ CUDZEJ MENY Z ODPÍSANÍM Z ÚČTU PRÁVNICKEJ OSOBY V SK - platby za predaj valút a šekov v cudzej mene za slovenskú menu s odpísaním zamenenej čiastky z korunového účtu tuzemcov a cudzozemcov.

270 AKTÍVNY CESTOVNÝ RUCH - inkasá fyzických a právnických osôb (cestovné kancelárie, hotely a iné) spojené s poskytovanými službami v oblasti cestovného ruchu (bezhotovostné a hotovostné zúčtovanie). Na strane platieb sa vykazujú prípadné vratky.

275 PASÍVNY CESTOVNÝ RUCH - platby fyzických a právnických osôb (cestovné kancelárie, hotely a iné) spojené s prijímanými službami v oblasti cestovného ruchu (bezhotovostné a hotovostné zúčtovanie). Na strane inkás sa vykazujú prípadné vratky.

285 MIMOBANKOVÉ ZMENÁRNE - inkasá, príp. platby za nákup, príp. predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene od mimobankových zmenární.

295 TRANSAKCIE Z POUŽITIA PLATOBNÝCH KARIET - inkasá a platby plynúce zo zúčtovania platobných kariet.

299 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 2 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 2.

Skupina 3 INÉ SLUŽBY

Skupina 3 sa týka transakcií súvisiacich s poskytovaním všetkých druhov služieb obchodnej a neobchodnej povahy s výnimkou dopravných služieb a cestovného ruchu.

310 POŠTOVÉ SLUŽBY - inkasá a platby súvisiace s poštovými službami.

312 TELEKOMUNIKAČNÉ A RÁDIOKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY - inkasá a platby súvisiace s telekomunikačnými a rádiokomunikačnými službami.

315 STAVEBNÉ A MONTÁŽNE PRÁCE - inkasá a platby za stavebné a montážne práce vrátane projektovej prípravy (s výnimkou stavebných a montážnych nákladov zahrnutých v cene tovaru). 320 ZISKOVÉ OPERÁCIE S TOVAROM - inkasá a platby za tovar, ktorý bol v zahraničí nakúpený a opäť predaný bez toho, aby prekročil tuzemskú hranicu a nebol colne odbavený v tuzemsku (priamy reexport).

325 SPRACOVATEĽSKÉ SLUŽBY A OPRAVY - inkasá a platby za zhodnotenie a opravy tovaru, ktorý je vo vlastníctve subjektu inej krajiny a ktorý neprekročil colnú hranicu.

330 NEŽIVOTNÉ POISTENIE - inkasá a platby za poistenie majetku a osôb, t. j. všetky druhy poistenia s výnimkou poistenia zahrnutého v cene tovaru a služieb, životného a dôchodkového poistenia (ide o poistenie, náhrada škôd sa zachytáva na PT 613 a PT 614).

333 ŽIVOTNÉ POISTENIE - inkasá a platby za životné poistenie (ide o poistenie, náhrada škôd sa zachytáva na PT 615).

334 DÔCHODKOVÉ POISTENIE - inkasá a platby za dôchodkové poistenie (ide o poistenie, náhrada škôd sa zachytáva na PT 618).

335 FINANČNÉ SLUŽBY - inkasá a platby za finančné služby (okrem úrokov) poskytované bankami a inými finančnými inštitúciami s výnimkou platobných titulov 330 a 334. Ide o služby vo vzťahu ku klientom a bankám (poplatky za sprostredkovateľské služby, služby súvisiace s otvorením akreditívu, s vedením účtov, správou cenných papierov a pod).

340 REKLAMA - inkasá a platby za reklamnú, propagačnú a inzertnú službu, prieskum trhu a prieskum verejnej mienky.

345 PRÁVNE, ÚČTOVNÍCKE A PORADENSKÉ SLUŽBY - inkasá a platby za poskytované právne, účtovnícke, audítorské, konzultačné, manažérske, tlmočnícke a prekladateľské služby.

348 NÁJOMNÉ Z NEHNUTEĽNOSTÍ - inkasá a platby za prenájom budov a bytov (napr. sezónne nájomné).

350 PRENÁJOM NEHMOTNÝCH STATKOV - inkasá a platby za prenájom filmov, zvukových a obrazových záznamov a iných nehmotných statkov.

352 PRENÁJOM STROJOV A ZARIADENÍ - inkasá a platby za krátkodobý prenájom strojov a zariadení do 12 mesiacov (dlhodobý prenájom nad 12 mesiacov sa zahŕňa do skupiny 1).

355 VÝSKUM A VÝVOJ - inkasá a platby za poskytované služby v oblasti základného a aplikovaného výskumu a vývoja.

360 AUTORSKÉ HONORÁRE, LICENČNÉ POPLATKY A INÉ - inkasá a platby súvisiace so službami za využívanie nehmotných, nevýrobných, nefinančných aktív a vlastníckych práv, ako napr. patenty, ochranné známky, autorské a nakladateľské práva, priemyselné vzory, výrobné postupy a iné. (V prípade nákupu a predaja nehmotných, nevýrobných, nefinančných aktív a vlastníckych práv, viď PT 650.)

365 SLUŽBY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY A INFORMAČNÉ - inkasá a platby za akékoľvek služby poskytované v oblasti výpočtovej techniky a v oblasti informácií (služby poskytované tlačovými a inými agentúrami, predplatné novín a časopisov) a zapožičanie software, pri ktorom neprišlo k zmene vlastníctva.

370 DIPLOMATICKÉ ZASTÚPENIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ - platby, prípadne vratky peňažných prostriedkov v súvislosti s činnosťou diplomatických a konzulárnych zastúpení v zahraničí (netýka sa nákupov pozemkov a nehnuteľností).

372 ZAHRANIČNÉ DIPLOMATICKÉ ZASTÚPENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE - inkasá, prípadne vratky peňažných prostriedkov v súvislosti s činnosťou diplomatických a konzulárnych zastúpení cudzích štátov (netýka sa nákupu pozemkov a nehnuteľností).

375 VLÁDNE PRÍJMY A VÝDAVKY - inkasá a platby v súvislosti so štátnymi platbami, vrátane účasti v jednotkách OSN, NATO a pod.

378 SPROSTREDKOVATEĽSKÉ SLUŽBY - inkasá a platby za sprostredkova- teľské služby, napr. provízie s výnimkou služieb sprostredkovaných bankami a finančnými inštitúciami.

380 SLUŽBY OBCHODNEJ POVAHY - inkasá a platby za služby obchodnej povahy (ako napr. odborné expertízy, veľtrhy, výstavy obchodného charakteru a iné) a inde neuvedené služby.

382 AUDIOVIZUÁLNE SLUŽBY - inkasá a platby vzťahujúce sa k filmu, televízii, rozhlasu, magnetickým záznamom a pod.

385 SLUŽBY V OBLASTI VZDELÁVANIA, KULTÚRY, ZÁBAVY, ŠPORTU A REKREÁCIE - inkasá a platby súvisiace so službami zameranými na vzdelávaciu, kultúrnu, športovú, rekreačnú, zábavnú a inú činnosť (napr. prednášky, sympózia, kongresy, výstavy a pod.).

388 SLUŽBY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA - inkasá a platby súvisiace s lekárskym ošetrením a kúpeľnou liečbou.

390 TECHNICKÉ SLUŽBY - inkasá a platby vzťahujúce sa k službám technického charakteru (napr. stavebný dozor, konštrukcia, architektúra, dizajn a pod.). 392 SLUŽBY V OBLASTI ŤAŽOBNÉHO A SPRACOVATEĽSKÉHO PRIEMYSLU - inkasá a platby súvisiace s ťažbou a spracovaním surovín (geologický prieskum, ťažba surovín, ťažba dreva, jadrový odpad). Nezahŕňajú sa inkasá a platby za právo ťažiť nerastné suroviny, využívať vnútrozemské vody a pod. (viď PT 550).

395 ZASTÚPENIE SLOVENSKÝCH FIRIEM V ZAHRANIČÍ - inkasá a platby súvisiace s nákladmi na reprezentáciu firiem. Nezahŕňajú sa náklady na mzdy, ktoré patria do skupiny 4.

397 ZASTÚPENIE ZAHRANIČNÝCH FIRIEM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE - inkasá a platby súvisiace s nákladmi na reprezentáciu firiem. Nezahŕňajú sa náklady na mzdy, ktoré patria do skupiny 4.

399 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 3 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 3.

Skupina 4 PRACOVNÉ PRÍJMY

Skupina 4 sa týka prevodov prostriedkov získaných za pracovnú činnosť.

410 PREVODY PRACOVNÝCH PRÍJMOV - prevody miezd, platov a iných odmien získaných fyzickými osobami počas pracovného pobytu v zahraničí (týka sa tuzemcov v zahraničí a cudzozemcov v Slovenskej republike). Týka sa i prípadov, kedy slovenská firma zamestnáva cudzozemcov s miestom výkonu práce v zahraničí.

499 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 4 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 4.

Skupina 5 DÔCHODKY Z MAJETKU A PODNIKANIA

Skupina 5 sa týka inkás a platieb vyjadrujúcich dôchodky plynúce medzi tuzemcami a cudzozemcami z finančných aktív a pasív.

510 VÝNOSY Z PRIAMYCH INVESTÍCIÍ - inkasá a platby súvisiace s prevodom podielu na zisku priamej investície určeného na rozdelenie (t. j. dividendy, tantiémy) a ďalšie formy podielu na zisku (napr. čistý výnos z prenájmu nehnuteľností).

520 VÝNOSY Z PORTFÓLIOVÝCH INVESTÍCIÍ - inkasá a platby súvisiace s prevodmi výnosov z portfóliových investícií (ide o výnosy z portfóliových investícií viažucich sa k platobným titulom PT 718 a PT 818).

530 ÚROKY - PRIAME INVESTÍCIE - inkasované a platené úroky z úverov poskytovaných a prijímaných v rámci priamych investícií. 531 ÚROKY - PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE - KRÁTKODOBÉ - inkasované a platené úroky z poskytovaných a prijímaných portfóliových investícií (napr. obligácií), krátkodobé s pôvodnou dobou splatnosti kratšou ako 1 rok vrátane (ide o výnosy z portfóliových investícií viažucich sa k platobným titulom PT 720, 725 a PT 820, 825).

532 ÚROKY - PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE - STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ - inkasované a platené úroky z poskytovaných a prijímaných portfóliových investícií (napr. obligácií, finančných derivátov - úrokové swapy), stredno a dlhodobých s pôvodnou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok (ide o výnosy z portfóliových investícií viažucich sa k platobným titulom PT 722 a PT 822).

533 ÚROKY Z KRÁTKODOBÝCH FINANČNÝCH ÚVEROV - inkasované a platené úroky z krátkodobých finančných úverov poskytovaných a prijímaných vo vzťahu k zahraničným bankám a zahraničným finančným inštitúciám a iným zahraničným subjektom. Zahŕňajú sa aj úroky z vládnych úverov.

535 ÚROKY ZO STREDNODOBÝCH A DLHODOBÝCH FINANČNÝCH ÚVEROV - inkasované a platené úroky zo strednodobých a dlhodobých finančných úverov poskytovaných a prijímaných vo vzťahu k zahraničným bankám a zahraničným finančným inštitúciám a iným subjektom. Zahŕňajú sa aj úroky z vládnych úverov.

540 OSTATNÉ KRÁTKODOBÉ ÚROKY - inkasované a platené úroky z krátkodobých depozít a termínovaných obchodov krátkodobého charakteru.

545 OSTATNÉ STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ ÚROKY - inkasované a platené úroky zo strednodobých a dlhodobých depozít a termínovaných obchodov strednodobého a dlhodobého charakteru.

550 DÔCHODKY Z PÔDY - inkasá a platby vyplývajúce z vlastníctva pôdy, t. j. nájomné z pôdy poľnohospodárskej, zastavanej, z využívania voľného priestranstva, z pôdy lesnej, z využívania vnútrozemských vôd a pozemských aktív, t. j. za právo ťažiť nerastné zdroje.

599 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 5 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 5.

Skupina 6 JEDNOSTRANNÉ PREVODY

Skupina 6 sa týka bežných a kapitálových prevodov jednostranného charakteru.

612 DEDIČSTVÁ A DARY - inkasá a platby v súvislosti s prevodom dedičstva a darov bez ohľadu na ich výšku.

613 PREVODY FYZICKÝCH OSÔB - inkasá a platby v súvislosti s prevodom prostriedkov fyzickým osobám (napr. podpory, odškodnenia, náhrady z neživotného poistenia a lotérie).

614 PREVODY PRÁVNICKÝCH OSÔB - inkasá a platby v súvislosti s prevodom prostriedkov právnickým osobám (napr. podpory, odškodnenia, náhrady z neživotného poistenia).

615 VENÁ, VÝŽIVNÉ, POPLATKY ZA ŠTUDIJNÝ POBYT A SEMINÁRE - inkasá a platby plynúce z prevodu čiastok na výživné, vená a poplatky za študijný pobyt a semináre. Zahŕňajú sa aj náhrady zo životného poistenia.

618 DÔCHODKY - inkasá a platby vyplývajúce zo starobných a iných dôchodkov.

620 PRÍSPEVKY MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM Z ROZPOČTU - inkasá a platby v súvislosti s príspevkami medzinárodným organizáciám z rozpočtových prostriedkov (okrem podielov v medzinárodných menových a finančných organizáciách, ktoré sú zaznamenávané na PT 770).

622 PRÍSPEVKY MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM MIMO ROZPOČET - inkasá a platby v súvislosti s príspevkami medzinárodným organizáciám z iných než rozpočtových prostriedkov (okrem podielov v medzinárodných menových a finančných organizáciách, ktoré sú zaznamenávané na PT 770).

625 PREVODY V SÚVISLOSTI S VYSŤAHOVANÍM - inkasá a platby v súvislosti s migráciou obyvateľstva.

628 ZAHRANIČNÁ POMOC NEINVESTIČNÉHO CHARAKTERU - inkasá a platby v súvislosti s dobrovoľnými príspevkami medzinárodným a nevládnym inštitúciám (napríklad charitatívne, vedecké a kultúrne inštitúcie), poskytovanými subvenciami, štipendiami a ďalšími formami finančnej pomoci neinvestičného charakteru.

629 NEINVESTIČNÉ DOTÁCIE - inkasá a platby v súvislosti s nenávratnými dotáciami bankám a firmám určené výhradne na prevádzkové účely (nezahŕňajú sa pôžičky a prostriedky na navýšenie základného imania a pod.).

631 VLÁDNA ZAHRANIČNÁ POMOC INVESTIČNÉHO CHARAKTERU - inkasá a platby plynúcich od vlád za zničenie, resp. poškodenie hmotného investičného majetku (napr. budovy a stavby, stroje a zariadenia, chovné zvieratá a pestované trvalé porasty - vinice, sady, chmeľnice), resp. nehmotného investičného majetku (geologický prieskum, počítačový software, originály zábavnej, literárnej a umeleckej činnosti a ostatný nehmotný investičný majetok) vojenskými akciami, politickými udalosťami alebo prírodnými katastrofami (povodne a pod.).

632 NEVLÁDNA ZAHRANIČNÁ POMOC INVESTIČNÉHO CHARAKTERU - inkasá a platby plynúce od nevládnych subjektov za zničenie, resp. poškodenie hmotného investičného majetku (napr. budovy a stavby, stroje a zariadenia, chovné zvieratá a pestované trvalé porasty - vinice, sady, chmeľnice), resp. nehmotný investičný majetok (geologický prieskum, počítačový software, originály zábavnej, literárnej a umeleckej činnosti a ostatný nehmotný investičný majetok) vojenskými akciami, politickými udalosťami alebo prírodnými katastrofami (povodne a pod.).

634 VLÁDNE INVESTIČNÉ GRANTY (DOTÁCIE) - inkasá a platby súvisiace s investičnými príspevkami plynúcimi od vlád, ktoré slúžia na financovanie hmotného a nehmotného investičného majetku.

635 NEVLÁDNE INVESTIČNÉ GRANTY (DOTÁCIE) - inkasá a platby súvisiace s investičnými príspevkami plynúcimi od nevládnych subjektov, (napr. od podnikov, domácností), ktoré slúžia na financovanie hmotného a nehmotného investičného majetku.

637 PROGRAM PHARE - inkasá a platby súvisiace so zahraničnou pomocou v oblasti programu PHARE.

640 POKUTY, PENÁLE - inkasá a platby v súvislosti s platením pokút, penále, súdnych výloh, súdnych poplatkov a ostatných sankčných postihov.

645 DANE Z DÔCHODKOV A MAJETKU - inkasá a platby súvisiace s daňou z príjmov (daň z individuálnych príjmov, alebo z príjmov domácností), zisku (daň zo zisku korporácií, daň zo zisku z majetku a daň z výhier z lotérií a pod.) a kapitálových výnosov (dane platené pravidelne z vlastníctva alebo z používania pôdy a budov).

646 DANE Z KAPITÁLU - inkasá a platby súvisiace s daňami z kapitálu, ktoré zahrňujú dane vyberané nepravidelne a veľmi zriedkavo z hodnoty aktív alebo čistého majetku vlastneného ekonomickými subjektami, alebo z hodnoty aktív, ktoré sú predmetom prevodov medzi ekonomickými subjektami.

650 NÁKUP A PREDAJ PATENTOV, LICENCIÍ - inkasá a platby súvisiace s nákupom a predajom nehmotných nevýrobných nefinančných aktív a vlastníckych práv, ako napr. patenty, ochranné známky, autorské a nakladateľské práva, priemyslové vzory, výrobné postupy a iné.

690 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 6 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 6.

695 NEŠPECIFIKOVANÉ POLOŽKY PLATOBNÝCH TITULOV SKUPÍN 1 AŽ 6 - nezaraditeľné inkasá zo zahraničia, ktoré vykazujú znaky platobných titulov skupín 1 až 6.

Skupina 7 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI AKTÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU

Skupina 7 sa týka transakcií s finančnými aktívami, ktoré majú vzťah k zahraničiu.

710 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE - AKCIE - inkasá a platby za nákup a predaj zahraničných akcií tuzemcami. Ide o priamu investíciu, t. j. keď priamy investor (tuzemec) vlastní alebo získa najmenej 10 % podielu na základnom imaní cudzozemca (podniku priamej investície) alebo najmenej 10 % hlasovacích práv.

712 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE - OSTATNÁ MAJETKOVÁ ÚČASŤ - inkasá a platby súvisiace s navýšením, resp. znížením majetkovej účasti tuzemcov v zahraničí (s výnimkou akcií). Ide o priamu investíciu, t. j. keď priamy investor (tuzemec) vlastní alebo získa najmenej 10 % podielu na základnom imaní cudzozemca (podniku priamej investície) alebo najmenej 10 % hlasovacích práv.

713 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE - AKCIE DO 10 % - inkasá a platby za nákup a predaj zahraničných akcií tuzemcami, ktoré nepresahujú 10 % podielu na základnom imaní cudzozemca - priameho investora, ktorý vlastní najmenej 10 % podielu na základnom imaní tuzemca (podniku priamej investície).

714 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE - OSTATNÁ MAJETKOVÁ ÚČASŤ DO 10 % - inkasá a platby súvisiace s navýšením, resp. znížením majetkovej účasti tuzemcov, ktorá nepresahuje 10 % podielu na základnom imaní cudzozemca - priameho investora, ktorý vlastní najmenej 10 % podielu na základnom imaní tuzemca (podniku priamej investície).

715 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE - ÚVERY POSKYTNUTÉ PRIAMYMI INVESTORMI (TUZEMCAMI) - čerpanie a splácanie úverov, ktoré poskytuje priamy investor (tuzemec) podniku priamej investície (cudzozemcovi).

716 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE - ÚVERY POSKYTNUTÉ PODNIKMI PRIAMEJ INVESTÍCIE (TUZEMCAMI) - čerpanie a splácanie úverov, ktoré poskytuje podnik priamej investície (tuzemec) priamemu investorovi (cudzozemcovi).

718 ZAHRANIČNÉ PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE - AKCIE - inkasá a platby za nákup a predaj zahraničných akcií tuzemcami. Ide o portfóliovú investíciu, t. j. keď podiel investora (tuzemca) na základnom imaní cudzozemca je menší ako 10 %.

720 ZAHRANIČNÉ CENNÉ PAPIERE KRÁTKODOBÉ - inkasá a platby za nákup a predaj zahraničných cenných papierov (s výnimkou akcií) so splatnosťou do 1 roka (napr. zmenky, commercial papers, pokladničné a iné poukážky, bankové akcepty, depozitné certifikáty). Ďalej sa sem zaraďujú aj dohody o spätnom predaji - REPO - krátkodobé.

722 ZAHRANIČNÉ CENNÉ PAPIERE STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ - inkasá a platby za nákup a predaj zahraničných cenných papierov (s výnimkou akcií). Ide o úverové cenné papiere so splatnosťou nad 1 rok (napr. obligácie, dlhopisy). Ďalej sa sem zaraďujú aj dohody o spätnom predaji - REPO - strednodobé a dlhodobé.

725 FINANČNÉ DERIVÁTY - inkasá a platby plynúce z operácií s finančnými derivátmi (prémie za opcie, margins u futures a ďalšie poplatky súvisiace s finančnými derivátmi, napr. poplatky za menové swapy) okrem vysporiadania podkladového nástroja, ktorý sa zaradí do príslušného platobného titulu podľa charakteru uskutočnenej operácie.

735 NÁKUP A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V ZAHRANIČÍ - inkasá a platby v súvislosti s nákupom a predajom nehnuteľností tuzemcami v zahraničí.

740 POSKYTNUTÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ - čerpanie a splácanie úverov poskytnutých cudzozemcovi na dobu kratšiu než 1 rok vrátane.

741 FAKTORING - inkasá a platby súvisiace s odkúpenými krátkodobými vývoznými pohľadávkami.

745 POSKYTNUTÉ ÚVERY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ FINANČNÉ - čerpanie a splácanie úverov poskytnutých cudzozemcovi na dobu dlhšiu než 1 rok.

746 FORTFAITING - inkasá a platby súvisiace s odkúpenými strednodobými a dlhodobými vývoznými pohľadávkami.

750 VKLADY BEŽNÉ A KRÁTKODOBÉ - inkasá a platby v súvislosti s vkladmi a výbermi z účtov bánk v zahraničí so splatnosťou do 1 roka vrátane.

755 VKLADY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ - inkasá a platby v súvislosti s vkladmi a výbermi z účtov bánk v zahraničí so splatnosťou nad 1 rok.

760 KONVERZIE, ARBITRÁŽE A ĎALŠIE OPERÁCIE - inkasá a platby plynúce zo ziskových a ďalších operácií s devízovými hodnotami (cudzie meny, zahraničné cenné papiere, zlato). Zahŕňajú dealingové operácie na účtoch bánk v zahraničí vrátane predaja a nákupu cudzej meny za Sk.

769 DEVÍZOVÉ OBCHODY S NBS - inkasá a platby za nákup a predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene od NBS za Sk realizované na nostrách bánk v zahraničí.

770 ČLENSKÉ PODIELY V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH - platby za členské podiely v medzinárodných menových a finančných organizáciách.

790 - TUZEMSKÉ PLATBY REALIZOVANÉ CEZ ZAHRANIČNÉ NOSTRÁ - inkasá a platby za tovar a služby, za ostatné pohľadávky a záväzky a prevody medzi tuzemcami v cudzej mene realizované na nostrách bánk v zahraničí.

795 DOTÁCIE A ODVODY Z POKLADNÍC - inkasá a platby v súvislosti s dotáciami a odvodmi do pokladníc.

799 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 7 - inkasá a platby v súvislosti s ostatnými transakciami vykazujúcimi znaky skupiny 7.

Skupina 8 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI PASÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU

Skupina 8 sa týka transakcií s finančnými pasívami, ktoré majú vzťah k zahraničiu.

810 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE - AKCIE - inkasá a platby za nákup a predaj tuzemských akcií cudzozemcovi. Ide o priamu investíciu, keď priamy investor (cudzozemec) vlastní alebo získa najmenej 10 % podielu na základnom imaní tuzemca (podniku priamej investície) alebo najmenej 10 % hlasovacích práv.

812 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE - OSTATNÁ MAJETKOVÁ ÚČASŤ - inkasá a platby súvisiace s navýšením, resp. znížením majetkovej účasti v tuzemsku s výnimkou akcií. Ide o priamu investíciu, t. j. keď priamy investor (cudzozemec) vlastní alebo získa najmenej 10 % podielu na základnom imaní tuzemca (podniku priamej investície) alebo najmenej 10 % hlasovacích práv.

813 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE - AKCIE DO 10 % - inkasá a platby za nákup a predaj tuzemských akcií cudzozemcovi, nepresahujúcich 10 % podielu na základnom imaní tuzemca - priameho investora, ktorý vlastní najmenej 10 % podielu na základnom imaní cudzozemca (podniku priamej investície).

814 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE - OSTATNÁ MAJETKOVÁ ÚČASŤ DO 10 % - inkasá a platby súvisiace s navýšením, resp. znížením majetkovej účasti cudzozemcov v tuzemsku, ktorá nepresahuje 10 % podielu na základnom imaní tuzemca - priameho investora, ktorý vlastní najmenej 10 % podielu na základnom imaní cudzozemca (podniku priamej investície).

815 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE - ÚVERY PRIJATÉ PODNIKMI PRIAMEJ INVESTÍCIE (TUZEMCAMI) - čerpanie a splácanie úverov, ktoré poskytuje priamy investor (cudzozemec) podniku priamej investície (tuzemcovi).

816 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE - ÚVERY PRIJATÉ PRIAMYMI INVESTORMI (TUZEMCAMI) - čerpanie a splácanie úverov, ktoré poskytuje podnik priamej investície (cudzozemec) priamemu investorovi (tuzemcovi).

818 TUZEMSKÉ PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE - AKCIE - inkasá a platby za nákup a predaj tuzemských akcií cudzozemcami. Ide o portfóliovú investíciu, t. j. keď podiel investora (cudzozemca) na základnom imaní tuzemca je menší než 10 %.

820 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPIERE KRÁTKODOBÉ - inkasá a platby za nákup a predaj tuzemských cenných papierov (s výnimkou akcií) so splatnosťou do 1 roka (napr. zmenky, commerical papers, pokladničné a iné poukážky, bankové akcepty, depozitné certifikáty).

822 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPIERE STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ - inkasá a platby na nákup a predaj tuzemských cenných papierov (úverové cenné papiere - napr. obligácie so splatnosťou nad 1 rok, dlhopisy) s výnimkou akcií.

825 FINANČNÉ DERIVÁTY - inkasá a platby plynúce z operácií s finančnými derivátmi (prémie za opcie, margins u futures a ďalšie poplatky súvisiace s finančnými derivátmi, napr. poplatky za menové swapy) okrem vysporiadania podkladového nástroja, ktorý sa zaradí do príslušného platobného titulu podľa charakteru uskutočnenej operácie.

835 NÁKUP A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V TUZEMSKU - inkasá a platby súvisiace s nákupom a predajom nehnuteľností cudzozemcami v tuzemsku v rozsahu vymedzenom devízovým zákonom.

840 PRIJATÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ - čerpanie a splácanie úverov prijatých od cudzozemcov na dobu kratšiu než 1 rok vrátane.

845 PRIJATÉ ÚVERY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ FINANČNÉ - čerpanie a splácanie úverov prijatých od cudzozemcov na dobu dlhšiu než 1 rok.

850 VKLADY BEŽNÉ A KRÁTKODOBÉ - inkasá a platby v súvislosti s vkladmi a výbermi z účtov zahraničných bánk, resp. účtov cudzozemcov so splatnosťou 1 roka vrátane.

855 VKLADY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ - inkasá a platby v súvislosti s vkladmi a výbermi z účtov zahraničných bánk, resp. z účtov cudzozemcov so splatnosťou nad 1 rok.

899 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 8 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 8.

Skupina 9 PREVODY PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V CUDZEJ MENE MEDZI TUZEMSKÝMI SUBJEKTAMI.

Skupina 9 sa týka prevodov peňažných prostriedkov v cudzej mene medzi tuzemskými bankami a medzi bankami a ich klientmi - tuzemcami.

910 PREVODY VO VNÚTRI BANKY - prevody medzi pobočkami a centrálou banky alebo medzi účtami v rámci jednej organizačnej jednotky príslušnej banky v tuzemsku (s výnimkou pobočiek v zahraničí).

920 PREVODY MEDZI BANKAMI - prevody peňažných prostriedkov v cudzej mene v súvislosti s poskytovaním a prijímaním úverov a vkladov medzi tuzemskými bankami.

930 ÚVERY V CUDZEJ MENE - inkasá a platby v cudzej mene v súvislosti s poskytovaním a splácaním úverov tuzemskou bankou právnickým a fyzickým osobám - tuzemcom.

940 DEVÍZOVÉ ÚČTY FYZICKÝCH OSÔB - inkasá a platby v súvislosti s operáciami na devízových účtoch fyzických osôb - tuzemcov.

945 DEVÍZOVÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSÔB - inkasá a platby v súvislosti s operáciami na devízových účtov právnických osôb - tuzemcov.

946 DEVÍZOVÝ TRH - nákupy a predaje peňažných prostriedkov v cudzej mene uskutočňované medzi slovenskými bankami na medzibankovom devízovom trhu na rezidentských nostro a loro účtoch bánk.

947 ÚROKY DEVÍZOVÝCH ÚČTOV FYZICKÝCH OSÔB - platba v cudzej mene v súvislosti s pripísaním úrokov na devízové účty fyzických osôb tuzemcov. Na strane inkás sa vykazujú dane z týchto úrokov.

949 ÚROKY DEVÍZOVÝCH ÚČTOV PRÁVNICKÝCH OSÔB - platba v cudzej mene v súvislosti s pripísaním úrokov na devízové účty právnických osôb tuzemcov. Na strane inkás sa vykazujú dane z týchto úrokov.

950 PREVODY S NBS - prevody peňažných prostriedkov v cudzej mene v súvislosti s poskytovaním a prijímaním úverov a vkladov s Národnou bankou Slovenska.

960 PREVODY VLÁDNYCH ÚVEROV - prevody peňažných prostriedkov v cudzej mene súvisiace s čerpaním a splácaním vládnych úverov.

970 KURZOVÉ ROZDIELY NA ÚČTOCH REZIDENTOV - rozdiel stavu devízovej pozície voči rezidentom k ultimu vykazovaného mesiaca, počiatočného stavu devízovej pozície voči rezidentom k 1. 1. bežného roka a rozdiel inkás a platieb za uplynulé obdobie v prepočte na Sk a prípadné saldo chýb.

971 KURZOVÉ ROZDIELY NA ÚČTOCH NEREZIDENTOV - rozdiel stavu devízovej pozície voči nerezidentom k ultimu vykazovaného mesiaca, počiatočného stavu devízovej pozície voči nerezidentom k 1. 1. bežného roka a rozdiel inkás a platieb za uplynulé obdobie v prepočte na Sk a prípadné saldo chýb.

972 KURZOVÉ ROZPÄTIE NA ÚČTOCH REZIDENTOV - kurzový rozdiel na účtoch rezidentov medzi kurzom nákup a kurzom stred a medzi kurzom predaj a kurzom stred.

973 KURZOVÉ ROZPÄTIE NA ÚČTOCH NEREZIDENTOV - kurzový rozdiel na účtoch nerezidentov medzi kurzom nákup a kurzom stred a medzi kurzom predaj a kurzom stred.

990 SPROSTREDKOVANÉ OPERÁCIE - inkasá a platby vykonávané voči zahraničiu iným peňažným ústavom alebo pre iný peňažný ústav.

999 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 9 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 9.