Opatrenie NBS č. 4/1999


4
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 5. marca 1999


o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/1996, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení neskorších predpisov


Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I


Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov (oznámenie č. 61/1996 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9 (oznámenie č. 228/1996 Z. z.), opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 (oznámenie č. 347/1997 Z. z.), opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2 (oznámenie č. 114/1997 Z. z.), opatrenia Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997 č. 6 (oznámenie č. 185/1997 Z. z.) a opatrenia Národnej banky Slovenska z 27. augusta 1997 č. 8 (oznámenie č. 255/1997 Z. z.).

Čl. II


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.

Vladimír Masár v. r.
guvernér


Vydávajúci útvar:  odbor bankových obchodov
Referenti: Ing. Svetlana Hušťavová, kl. 2751
Ing. Jozef Jankovics, kl. 2752