Opatrenie NBS č. 3/1999

3
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 5. marca 1999,


o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/1998 o devízovej pozícii bánk a pobočiek zahraničných bánk na menové účely


Národná banka Slovenska podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1


Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. septembra 1998 č. 11 o devízovej pozícii bánk a pobočiek zahraničných bánk na menové účely (oznámenie č. 323/1998 Z. z.).

§ 2


Účinnosť


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Vladimír Masár v. r.
guvernér


Vydávajúci útvar: odbor menovej politiky
Vypracoval: Ing. Renáta Konečná, tel. 5953 2570