Opatrenie NBS č. 2/1999

2
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 30. októbra 1998,


ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v podmienkach Národnej banky Slovenska


Národná banka Slovenska podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ustanovuje:

§1
Účel opatrenia


Účelom tohto opatrenia je vydať zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v podmienkach Národnej banky Slovenska.

§2
Štátne tajomstvo


Zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva v podmienkach Národnej banky Slovenska je uvedený v prílohe č. 1.

§3
Služobné tajomstvo


Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v podmienkach Národnej banky Slovenska je uvedený v prílohe č. 2.

§ 4
Účinnosť


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Vladimír Masár v. r.
guvernér


Vydávajúci útvar: odbor ochrany a bezpečnosti
Vypracoval: Ing. Jozef Nemčík, telefón 5953 3316
Poznámka:
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/1996, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v podmienkach Národnej banky Slovenska (uverejnené v čiastke 19/1996 Vestníka NBS) a opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/1998, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v podmienkach Národnej banky Slovenska (uverejnené v čiastke 20/1998 Vestníka NBS) nenadobudli platnosť ani účinnosť, pretože neboli uverejnené oznámenia o ich vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Príloha č. 1 k opatreniu NBS č. 2/1999

ZOZNAM


skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva

v podmienkach Národnej banky Slovenska

a) Prehľad o osobitných zásobách peňažných prostriedkov pripravených na brannú pohotovosť štátu a ich rozmiestnenie,

b) umiestnenie, preprava a spôsob zabezpečenia celkových štátnych zásob drahých kovov umiestnených na území Slovenskej republiky a peňažných prostriedkov v cudzej mene v hotovosti,

c) príprava vykonávania zásadných menových opatrení,

d) vojnový rozpočtový výhľad, návrh rozpočtu a súhrnné údaje o plnení rozpočtu Slovenskej informačnej služby, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,

e) informácie o dovoze a vývoze vojenskej techniky alebo iných strategických materiálov, technológií a zariadení,

f) informácie o stave, rozsahu a spôsobe deblokácie špeciálnych vládnych úverov,

g) ochrana objektov osobitnej dôležitosti vrátane vstupných kódov a hesiel,

h) systém a opatrenia hospodárskej mobilizácie a jej pripravenosť, vojnová organizácia Národnej banky Slovenska a dislokácia ústredia Národnej banky Slovenska za brannej pohotovosti štátu,

i) súhrnný krízový plán Národnej banky Slovenska a ústredia na obdobie brannej pohotovosti štátu,

j) režimové opatrenia na ochranu štátneho tajomstva vrátane systému technického zabezpečenia,

k) medzinárodné rokovania a ich príprava vrátane rokovaní o zmluvných dokumentoch, ak to ich povaha vyžaduje,

l) schválené medzinárodné zmluvy a protokoly, ak sa na tom zmluvné strany dohodli.

Príloha č. 2 k opatreniu NBS č. 2/1999

ZOZNAM

skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva

v podmienkach Národnej banky Slovenska

a) Údaje o osobitnom režime úschovy a minimálnom limite zásob peňažných prostriedkov,

b) príkazy na zásielky peňažných prostriedkov, ktoré obsahujú termíny zásielok (s výnimkou šifrovaných príkazov, zásielok poštou, zásielok dopravnými prostriedkami banky v sídle prikazujúceho alebo odosielajúceho miesta, samostatných zásielok mincí) a kniha dispozícií,

c) príkazy na prevoz zásob peňažných prostriedkov a iných hodnôt do času ich realizácie,

d) údaje o preberaní a odovzdávaní peňažných prostriedkov a iných hodnôt v Národnej banke Slovenska do času ich realizácie,

e) predpisy na zaisťovanie bezpečnosti pokladničnej prevádzky, úschovy a presunov peňažných prostriedkov a iných hodnôt,

f) osobitné režimové opatrenia na použitie a manipuláciu s kľúčmi od uschovacích miest,

g) ochrana peňažných prostriedkov v slovenskej mene a iných hodnôt pred ich falšovaním a zneužitím (údaje o špeciálnych ochranách, ktorých detekcia je možná len technickými prostriedkami Národnej banky Slovenska),

h) súvaha odboru 07 Národnej banky Slovenska, výkazníctvo a štatistika odboru 07 Národnej banky Slovenska pokiaľ obsahuje skutočnosti, ktoré tvoria predmet služobného tajomstva,

i) účtový rozvrh odboru 07 Národnej banky Slovenska účtovej skupiny 20,

j) údaje o klientoch odboru 07 Národnej banky Slovenska týkajúce sa nostro účtu Národnej banky Slovenska v Československej obchodnej banke, a. s. vrátane obratov na zrkadlovom účte v Národnej banke Slovenska,

k) limity výdavkov Slovenskej informačnej služby a vojenského spravodajstva,

l) súhrnné údaje o plnení rozpočtu generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, veliteľstva Železničného vojska a Železničnej polície,

m) režimové opatrenia týkajúce sa platobného styku klientov odboru 07 Národnej banky Slovenska,

n) dokumentácia súvisiaca s činnosťou poľných orgánov Národnej banky Slovenska za brannej pohotovosti štátu,

o) stav a spôsob zabezpečenia ochrany guvernéra,

p) stav a spôsob zabezpečenia ochrany objektov a majetku Národnej banky Slovenska vrátane režimových opatrení,

r) projektová dokumentácia zložiek komplexného ochranného systému Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu1),

1) Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 0232/1994 o ochrane osôb a majetku Národnej banky Slovenska

s) systém a opatrenia hospodárskej mobilizácie a jej pripravenosť, vojnová organizácia a dislokácia pobočiek Národnej banky Slovenska a účelových organizačných jednotiek Národnej banky Slovenska na obdobie brannej pohotovosti štátu,

t) krízový plán pobočiek Národnej banky Slovenska a účelových organizačných jednotiek Národnej banky Slovenska na obdobie brannej pohotovosti štátu,

u) údaje o objektoch osobitnej dôležitosti, ďalších objektoch a ich častí dôležitých pre činnosť Národnej banky Slovenska,

v) výrobná a projektová dokumentácia k špeciálnym prepravným motorovým vozidlám a režimové opatrenia na ich používanie,

w) komplexná projektová dokumentácia budovaných a existujúcich objektov ústredia, pobočiek a expozitúr Národnej banky Slovenska, pokiaľ jej neoddeliteľnou súčasťou je aj projektová dokumentácia komorových trezorov, ak dokumentácia komorových trezorov tvorí samostatne oddeliteľnú časť od komplexnej dokumentácie, tak predmetom služobného tajomstva je len dokumentácia komorových trezorov (prísne strážená zóna),

x) príprava vykonávania menových opatrení na obdobie brannej pohotovosti štátu,

y) výsledky auditu bezpečnosti informačných systémov a analýz informačnej bezpečnosti,

z) medzinárodné dohody, správy a údaje týkajúce sa medzinárodných rokovaní, obsahujúce utajované skutočnosti chránené podľa príslušných medzivládnych dohôd a medzibankových dohovorov.