Opatrenie NBS č. 1/1999

1
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 5. februára 1999,


ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/1998,
ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami
a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska


Národná banka Slovenska podľa § 24 ods. 2 Zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. ustanovuje:

Čl. I


Opatrenie Národnej banky Slovenska z 16. októbra 1998 č. 15, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska, sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 sa mení termín predkladania Výkazu V(NBS)14-98 takto:

"V(NBS)14-98 denne do 9.00 h nasledujúceho prac. dňa automatizovane"

2. V prílohe opatrenia NBS č. 15/1998 sa vzor výkazu V(NBS)14-98 - Denný výkaz obratov na medzibankovom trhu nahrádza vzorom výkazu V(NBS)14-98 - Denný výkaz obratov na medzibankovom trhu, ktorý je uvedený v prílohe tohto opatrenia.

Čl. II


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 1999.
Vladimír Masár v. r.
guvernér

Vydávajúci odbor:  odbor štatistiky
Vypracoval: Ing. Jozef Moravčík, tel. č. 59533517

Prílohy - len vo Vestníku NBS
Denný výkaz obratov na medzibankovom trhu - V(NBS)14-98