Rozhodnutie NBS č. 1/1998

1
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
zo dňa 17. apríla 1998,


ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska
na vykonávanie obchodov so zmenkami


Národná banka Slovenska podľa § 18 ods. 1 a § 23 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:

PRVÁ ČASŤ


ÚVODNÉ USTANOVENIA


§ 1


(1) Predmetom tohto rozhodnutia je ustanoviť podmienky Národnej banky Slovenska na vykonávanie obchodov so zmenkami (ďalej len „zmenkové obchody").

(2) Národná banka Slovenska rozhoduje vo svojej menovej politike vyhlásenej v menovom programe na príslušný rok o nástrojoch a rozsahu refinancovania bankového sektora vrátane zmenkových obchodov.

(3) Národná banka Slovenska vykonáva zmenkové obchody s bankami1) a pobočkami zahraničných bánk2) (ďalej len „banka"), ktoré v povolení na výkon bankových činností majú povolené vykonávať zmenkové obchody3).

(4) Národná banka Slovenska vykonáva zmenkové obchody prostredníctvom svojich pobočiek (ďalej len „pobočka").

(5) Podľa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky4) je pobočka Národnej banky Slovenska v Bratislave príslušná pre Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj a Nitriansky kraj, pobočka Národnej banky Slovenska v Banskej Bystrici pre Žilinský kraj a Banskobystrický kraj a pobočka Národnej banky Slovenska v Košiciach pre Prešovský kraj a Košický kraj.

1) § 1 ods.1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
2) § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
3) § 1 ods. 3 písm. h) zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.

§ 2


(1) Pobočka vykonáva zmenkové obchody formou reeskontu cudzej zmenky na vlastný rad za diskontnú sadzbu platnú v deň kúpy zmenky.

(2) Pobočka kupuje od banky zmenky s najkratšou dobou splatnosti na 44 kalendárnych dní a s najdlhšou dobou splatnosti na 180 kalendárnych dní. Kúpené zmenky pobočka spätne predáva banke najneskôr 14 kalendárnych dní pred dátumom splatnosti kúpených zmeniek.

(3) Banka je povinná uzatvoriť s Národnou bankou Slovenska rámcovú zmluvu na vykonávanie obchodov so zmenkami. Vzor Rámcovej zmluvy je uvedený v prílohe č.1 tohto rozhodnutia.

(4) Banka je povinná rešpektovať podmienku, že úroková sadzba z eskontného úveru poskytnutého klientom banky nepresiahne 1,5 násobok aktuálnej diskontnej sadzby a voči vystaviteľom zmeniek neuplatní žiadne poplatky, provízie a odplaty z eskontného úveru.

DRUHÁ ČASŤ


§ 3


Reeskont zmeniek


(1) Banka môže predložiť na reeskont výlučne zmenky, ktoré sama eskontovala na financovanie preferovaných poľnohospodárských komodít, ostatných poľnohospodárskych komodít a ostatných komodít súvisiacich s poľnohospodárskou prvovýrobou.

(2) Preferovanými poľnohospodárskymi komoditami sú obilie, chmeľ, zemiaky, cukrová repa, olejniny, hrozno, kukurica, strukoviny a jatočné ošípané. Komodita obilie zahŕňa potravinársku pšenicu, kŕmnu pšenicu, raž, sladovnícky jačmeň, kŕmny jačmeň, ovos, proso, ryžu.

(3) Ostatnými poľnohospodárskymi komoditami sú produkty spracovateľského priemyslu a potravinárskeho priemyslu, pričom základnými surovinami týchto produktov sú poľnohospodárske prvovýrobky.

(4) Ostatnými komoditami súvisiacimi s poľnohospodárskou prvovýrobou sú najmä osivá, sadivá, agrochemikálie, kŕmne zmesi, pohonné hmoty.

(5) Pobočka môže kupovať
a) zmenky vystavené poľnohospodárskymi prvovýrobcami, vrátane samostatne hospodáriacich roľníkov, predmetom zmenkových obchodov sú dodávky preferovaných poľnohospodárskych komodít uvedených v odseku 2 produkovaných prvovýrobcami z rezortu pôdohospodárstva a ostatných poľnohospodárskych komodít uvedených v odseku 3; akceptantom zmeniek sú spracovatelia; skladovatelia alebo nákupné podniky; doba kúpy zmeniek na preferované poľnohospodárske komodity je na 30 kalendárnych dní až na 166 kalendárnych dní a na ostatné poľnohospodárske komodity na 30 kalendárnych dní až na 90 kalendárnych dní,
b) zmenky vystavené poľnohospodárskymi nákupnými podnikmi; predmetom zmenkových obchodov sú poľnohospodárske komodity uvedené v odsekoch 2 a 3; akceptantom zmeniek sú podniky, ktoré spracúvajú poľnohospodárske komodity; doba kúpy zmeniek je na 30 kalendárnych dní až na 90 kalendárnych dní,
c) zmenky vystavené podnikmi, ktorých výrobky sú vstupnými prvkami v poľnohospodárskej prvovýrobe; predmetom zmenkových obchodov sú poľnohospodárske komodity uvedené v odsekoch 2 a 3, ak sa nimi hradia záväzky poľnohospodárskych prvovýrobcov voči vystaviteľom zmeniek za dodávky najmä osív, sadív, agrochemikálií, kŕmnych zmesí, pohonných hmôt, mechanizmov, potrebných na zabezpečenie poľnohospodárskej prvovýroby; akceptantom zmeniek sú poľnohospodárski prvovýrobcovia, spracovateľské podniky a nákupné podniky; doba kúpy zmeniek je na 30 kalendárnych dní až na 90 kalendárnych dní,
d) zmenky vystavené spracovateľskými podnikmi alebo potravinárskymi podnikmi; predmetom zmenkových obchodov sú komodity poľnohospodárskej výroby a potravinárskej výroby: mäso, mäsové výrobky, ryby, rybie výrobky, ovocie, zelenina, živočíšne oleje, rastlinné oleje, tuky, mlieko, mliečne výrobky, mlynárske výrobky, škrob, cukor, nápoje; akceptantom zmeniek sú nákupné podniky; doba kúpy zmeniek je na 30 kalendárnych dní až na 90 kalendárnych dní.

(6) Pobočka môže ďalej kupovať zmenky vystavené nákupnými podnikmi 14 kalendárnych dní pred splatnosťou zmeniek vystavených poľnohospodárskymi prvovýrobcami. Nákupný podnik splatí z výnosu ním vystavenej a bankou eskontovanej zmenky zmenku vystavenú prvovýrobcom, ktorú mu predloží banka v deň jej splatnosti. Predmetom zmenkových obchodov sú ktorékoľvek z preferovaných poľnohospodárskych komodít zhodných s komoditami zmenky vystavenej poľnohospodárskym prvovýrobcom. Akceptantom zmenky sú spracovateľské podniky alebo potravinárske podniky (napríklad mlyny, cukrovary, pivovary, vinárske závody, mäsokombináty). Avalistom zmeniek sú poľnohospodárski prvovýrobcovia, ktorí vystavili splatné zmenky. Doba kúpy zmeniek je na 30 kalendárnych dní až na 90 kalendárnych dní.

(7) Banka je povinná predložiť pobočke
a) zoznam zmeniek ponúknutých na reeskont v Národnej banke Slovenska, ktorý je zároveň žiadosťou banky o reeskont zmeniek (vzor je uvedený v prílohe č. 3),
b) podpisové vzory zamestnancov banky oprávnených na vykonávanie zmenkových obchodov (vzor je uvedený v prílohe č. 4),
c) doklad o vykonanom eskontnom obchode (bankový výpis z účtu vystaviteľa zmenky),
d) eskontované zmenky,
f) základné ukazovatele hodnotenia bonity zmenkových subjektov (vzor je uvedený v prílohe č. 6).
e) účtovné výkazy -Súvaha a Výkazy ziskov a strát v čase uzatvorenia zmenkového obchodu a v priebehu jeho trvania.

(8) Eskontované zmenky predložené bankou na kúpu v pobočke musia obsahovať podpisy najmenej 3 subjektov
a) podpis vystaviteľa zmenky, ktorým je právnická osoba - podnikateľ5), podľa zápisu do obchodného registra, alebo podpis vystaviteľa zmenky, ktorým je fyzická osoba - podnikateľ6), ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu7) a
b) podpis akceptanta zmenky, ktorým je právnická osoba - podnikateľ5), podľa zápisu do obchodného registra, alebo podpis akceptanta zmenky, ktorým je fyzická osoba - podnikateľ6), ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu7) a
c) podpisy zamestnancov predávajúcej banky oprávnených na vykonávanie indosamentu.

5) § 2 ods.2 písm.a) až c) zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník.
6) § 2 ods.2 písm. d) Obchodného zákonníka.
7) §12a až 12c zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom hospodárení občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.

TRETIA ČASŤ


§ 4


Postup banky a pobočky pri kúpe zmeniek


(1) Banka je povinná prerokovať s pobočkou sumu zmenkových obchodov najmenej 14 kalendárnych dní pred predložením zmeniek na reeskont. Vzor návrhu banky na vykonávanie zmenkového obchodu a predbežné rozhodnutie pobočky na jeho vykonanie alebo zamietnutie je uvedený v prílohe č.2.

(2) Banka predkladá pobočke zoznam zmeniek ponúkaných na reeskont v dvoch vyhotoveniach, spolu so zmenkami a dokumentáciou uvedenou v § 3 odsek 7, písm. b), c), f) a e).

(3) Pobočka kontroluje, či
a) predložená zmenka je originál a slovo „zmenka" je vzaté do vlastného textu listiny - zmenky a je vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto listina spísaná,
b) suma uvedená číslicami je zhodná so sumou uvedenou slovami; v prípade rozdielnych údajov platí suma napísaná slovami; tieto sumy nesmú obsahovať preklep a nesmú byť opravované,
c) meno zmenečníka zmenky je zhodné s menom akceptanta,
d) splatnosť zmenky je v súlade s § 2 ods. 2 a mesiac v údaji o splatnosti je uvedený slovom,
e) miesto splatnosti zmeniek je niektoré bankové miesto,
f) zmenka je vystavená na vlastný rad,
g) v dátume vystavenia zmenky je mesiac uvedený slovom a je uvedené miesto vystavenia,
h) na zmenke je uvedený podpis a odtlačok pečiatky vystaviteľa,
i) banka indosovala zmenku na rad Národnej banky Slovenska v tomto znení:
„Za nás na rad Národnej banky Slovenska", ďalej obsahuje odtlačok pečiatky a podpisy banky, miesto a dátum indosovania; indosament musí byť bezpodmienečný, prevádzajúci všetky práva zo zmenky; podpisy za banku musia byť podpismi zamestnancov banky oprávnených na podpis indosamentu podľa prílohy č. 4 .

(4) Ak zamestnanec pobočky zistí nedostatky na zmenke ponúknutej na reeskont, vyčiarkne indosament banky na rad Národnej banke Slovenska, zmenku vyčiarkne zo zoznamu a k príslušnej položke na zozname sa podpíše. Zároveň vyčiarknutú zmenku vráti banke v deň jej predloženia na reeskont. Po skončení kontroly všetkých zmeniek na príslušnom liste zoznamu pobočka opraví riadok súčtov a opravu potvrdí svojim podpisom.

(5) Ak pobočka po posúdení predloženého hodnotenia bonity klienta zaradí zmenkový subjekt do rizikovej kategórie, môže žiadať od banky doplňujúce informácie o kvalite zmenkových subjektov a na základe nich rozhodne o reeskonte zmeniek, alebo reeskont zmeniek bez zdôvodňovania zamietne.

(6) Dňom kúpy zmeniek je nasledujúci pracovný deň po predložení zoznamu zmeniek na predaj pobočke.

(7) Kúpu zmenky vykonáva pobočka v sume nominálnej hodnoty zmenky zníženej o úrokovú zrážku (ďalej len „kúpná cena zmenky"). Nominálna hodnota uvedená na zmenke je zaokrúhlená na celé slovenské koruny.

(8) Úroková zrážka je úrok vypočítaný z nominálnej hodnoty zmenky a diskontnej úrokovej sadzby, odo dňa kúpy do dňa splatnosti zmenky. Pri prepočte úrokovej zrážky vychádza Národná banka Slovenska z ročného účtovného obdobia 360 kalendárnych dní.

(9) Národná banka Slovenska zúčtuje dennú kúpu zmeniek jedným zúčtovacím dokladom za každú banku na účet reeskontu danej banky s predčíslím 326, ktorý je vedený v Národnej banke Slovenska. § 5 Postup banky a pobočky pri spätnom predaji zmeniek

§ 5


Postup banky a pobočky pri spätnom predaji zmeniek


(1) Pobočka spätne predá zmenky príslušnej banke
a) po uplynutí lehoty, na ktorú boli zmenky kúpené,
b) pred uplynutím lehoty, na ktorú boli kúpené, na základe písomnej žiadosti banky; dôvodom predčasného spätného predaja môže byť predčasné vymáhanie záväzkov u nositeľa zmenkového vzťahu, pri vyrovnaní alebo konkurze, alebo pri predčasnom splatení záväzku vystaviteľom zmenky.

(2) Spätný predaj zmeniek vykoná pobočka za nominálnu hodnotu zmenky zníženú o úrokovú zrážku (ďalej len „predajná cena zmenky"). Úroková zrážka je úrok vypočítaný z nominálnej hodnoty zmenky a diskontnej úrokovej sadzby odo dňa spätného predaja do dňa splatnosti zmenky.

(3) Pobočka pri spätnom predaji zmeniek
a) indosuje zmenky v tomto znení
„Za nás na rad (banky) bez postihu", doplní odtlačok pečiatky Národnej banky Slovenska, podpisy zamestnancov pobočky, miesto a dátum spätného predaja,
b) vráti banke kópiu zoznamu zmeniek, ktoré banka ponúkala na reeskont,
c) vystaví zoznam spätne predaných zmeniek; originál, na ktorom potvrdí oprávnený zamestnanec banky fyzické prevzatie zmeniek, zostáva ako doklad pobočke; kópiu zoznamu prevezme banka spolu s vrátenými zmenkami.

(4) Ak banka nemá v deň spätného predaja dostatok peňažných prostriedkov na účte na splatenie záväzku, Národná banka Slovenska je oprávnená vykonať inkaso sumy zodpovedajúcej predajnej cene zmenky a nákladom za tento spôsob úhrady z účtu platobného styku tzv. clearingového účtu banky.

(5) Ak deň spätného predaja zmeniek pripadne na deň pracovného voľna, vykoná pobočka spätný predaj v takom termíne, aby do splatnosti zmeniek zostalo mininálne 14 kalendárnych dní.

(6) Pobočka je oprávnená bez predchádzajúceho súhlasu banky navrhnúť inkaso sumy zodpovedajúce predajnej cene zmeniek a vrátiť banke zmenky, ak
a) v priebehu splatnosti zmeniek zistí nedodržanie podmienok reeskontu,
b) niektorý z podnikateľských subjektov podpísaných na zmenkách (vystaviteľ alebo akceptant) odmietne predložiť potrebné výkazy alebo ďalšie doplňujúce údaje, ktoré si pobočka vyžiadala na posúdenie jeho celkovej ekonomickej a finančnej situácie.

(7) Ak banka poruší rámcovú zmluvu Národná banka Slovenska je oprávnená zastaviť vykonávanie zmenkových obchodov s bankou.

ŠTVRTÁ ČASŤ


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


§ 6


(1) Zrušujú sa podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 17. augusta 1995 o vykonávaní nákupu zmeniek.

(2) Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku NBS.

Vladimír Masár v. r.
guvernér
Vydávajúci odbor: Odbor bankových obchodov
Vypracovala: Ing. Renáta Huščavová č. tel. 513 2754

Prílohy č. 1 až 5 - len vo Vestníku NBS (resp. k dispozícii ako súbor vo formáte .DOC skomprimovaný do formátu .ZIP).

Príloha č. 6

Základné prepočtové ukazovatele hodnotenia bonity zmenkových subjektov


        Vývoj v obdobiach
Por.
č.
Ukazovateľ Spôsob výpočtu Väzba na účtovné výkazy rok 199_ (ucelený
rok pred začiatkom
obchodu)
Štvrťrok pred
začiatkom
obchodu
1.
nasledujúci
štvrťrok
2.
nasledujúci
štvrťrok
Likvidita   S = súvaha,
VZ = výkaz zisku a strát
       
1. Krátkodobá likvidita Obežné aktíva / pasíva na krytie
obežných aktív
S = (C28+D55) /
(BIII.91+BIV.103+104+C105)
       
2. Úroveň rýchlolikvidných aktív Finančné aktíva na krátkodobé
cenné papiere / obežné aktíva
S = (CIV.51+BIII.25) / (C28+D55)        
Solventnosť  
 
         
3. Vybavenosť akciovým kapitálom Akciový kapitál / celkové aktíva S = AI.63 / 1        
4. Úverová zadlženosť aktív Cudzie úverové zdroje / celkové
aktíva
S = BIV.101 / 1        
5. Vybavenosť rezervami Rezervy na prev. činnosť / aktíva
bez hmotného a nehmotného
majetku
S = (AIII.71+BI.80) / (1-
(BI.4+BII.12)
       
Finančná efektívnosť  
 
         
6. Čistá efektívnosť prev. činnosti Čistý výnos z prev. činnosti /
celkové výnosy
VZ = 29 / (I. až XVI.)        
Výkonnosť  
 
         
7. ROA Čistý výnos / celkové aktíva VZ = 60 / S = 1        
8. Zisková marža z celkovej
prevádzkovej činnosti
(čistý výnos z prev. činnosti +
úrokové náklady) / celkové
výnosy
VZ = (29+42) / (I. až XVI.)        
Kapacita splácania záväzkov  
 
         
9. Koeficient splácania úverov Predpokladané zdroje vytvorené
na splátky / Splátkové povinnosti
čistý zisk po odvode do fondov +
CIV.51 / splatné úvery
       
10. Koeficient splácania všetkých
záväzkov
Predpokladané zdroje vytvorené
na splácanie záväzkov / Celkové
splatné záväzky
čistý zisk po odvode do fondov +
CIV.51 / celkové splatné záväzky