Register 1997

Register predpisov Národnej banky Slovenska, uverejnených vo Vestníkoch Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 1997


Názov čiastka
Dodatok č. 1 zo dňa 23. januára 1997, k Podmienkam Národnej banky Slovenska z 12. júla 1996 pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch 4
Opatrenie č. 1 Národnej banky Slovenska zo dňa 7. februára 1997, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. augusta 1996 č. 12, ktorým sa ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk a rozsah oznamovania údajov zapísaných v registri bankových úverov a záruk 6
Opatrenie č. 2 Národnej banky Slovenska zo dňa 21. marca 1997, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo dňa 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 8
Úplné znenie opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných opatrením Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrením Národnej banky Slovenska z 22. októbra 1996 č. 14 a opatrením Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2 8
Opatrenie č. 3 Národnej banky Slovenska zo 4. júna 1997, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 1996 č. 17 11
Opatrenie č. 4 Národnej banky Slovenska zo 4. júna 1997, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 1996 č.15, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska 11
Podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 15. 5. 1997, na vykonávanie obchodov na voľnom trhu s cennými papiermi 11
Opatrenie č.5 Národnej banky Slovenska zo 16. mája 1997 o kapitálovej primeranosti bánk 14
Opatrenie č.6 Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2 Opatrenie č.6 Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2 14
Opatrenie č. 7 Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 4 o pravidlách likvidity bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. apríla 1995 č. 4 16
Opatrenie č. 8 Národnej banky Slovenskaz 27. augusta 1997, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14, opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997 č. 6 22
Opatrenie č. 9 Národnej banky Slovenska z 10. októbra 1997, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 22. novembra 1996 č. 16 25
Opatrenie č. 10 Národnej banky Slovenska zo dňa 10. októbra 1997, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bank Národnej banky Slovenska 26
Opatrenie č. 11 Národnej banky Slovenska zo dňa 28. októbra 1997 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk 28
Podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 29. októbra 1997 na vykonávanie platobného styku v slovenských a českých korunách s českou republikou pre klientov Národnej banky Slovenska 30