Opatrenie NBS č. 8/1998

8
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 27. augusta 1998,


ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas
na zriadenie pobočky v zahraničí


Národná banka Slovenska podľa § 10 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 44/1998 Z. z. (ďalej len ,,zákon") ustanovuje:

§ 1


Účel opatrenia


Účelom tohto opatrenia je ustanoviť náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí.

§ 2


Náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí


Žiadosť banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí obsahuje najmä

a) dôvody zriadenia pobočky v zahraničí s rozborom podmienok, v ktorých bude pôsobiť,
b) bankové činnosti podľa § 1 ods. 1 a 3 zákona, ktoré bude vykonávať spolu s časovým predpokladom začatia výkonu jednotlivých činností a ich predpokladaný rozsah,
c) označenie miesta pôsobenia pobočky v zahraničí,
d) predpokladané zriaďovacie výdavky pri realizácii zámeru zriadiť pobočku v zahraničí,
e) plán podnikateľskej činnosti pobočky v zahraničí na prvé tri roky jej činnosti v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy a štruktúrou výkazu ziskov a strát ustanovenými pre banky osobitným predpisom, 1)
1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996 č. 65/356/1996, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie (oznámenie č. 349/1996 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. septembra 1997 č. 3171/1997 - sekr. (oznámenie č. 296/1997 Z. z.) a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. decembra 1997 č. 4299/1997 - sekr. (oznámenie č. 9/1998 Z. z.).

f) informácie o organizácii pobočky v zahraničí

1. organizačná štruktúra pobočky,
2. činnosti organizačných zložiek pobočky, počet zamestnancov, rozdelenie právomocí a kompetencií medzi vedúcich zamestnancov pobočky, ktorí riadia činnosť pobočky,
3. organizácia a riadenie informačného systému pobočky ; metodické, technické a programové prostriedky používané v informačnom systéme pobočky,
4. organizácia obchodu s devízovými hodnotami,
5. organizácia rozhodovacieho procesu pri poskytovaní úverov,
6. organizácia riadenia likvidity,
7. budovy, v ktorých sa budú uskutočňovať bankové činnosti,
g) údaje o najmenej troch vedúcich zamestnancoch pobočky v zahraničí, ktorí riadia činnosť pobočky, funkcie, do ktorých sú navrhovaní, ich pracovné životopisy (vrátane dokladov o odbornej spôsobilosti na navrhovanú funkciu, absolvovanie odborných výcvikov a stáží v príslušnej oblasti riadenia, prehľad doteraz vykonávaných činností v bankách alebo vo finančných inštitúciách, ktorými sú na účely tohto opatrenia právnické osoby podnikajúce v poisťovníctve alebo vykonávajúce niektorú z činností uvedených v § 1 ods. 1 a 3 zákona podľa osobitných predpisov,2) s uvedením dĺžky praxe vo vedúcej funkcii a počte riadených osôb), písomné odporúčania aspoň dvoch subjektov pôsobiacich v bankovom sektore alebo vo finančných inštitúciách, výpisy z registra trestov, a ak ide o cudzinca aj iné obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti,
h) organizáciu a ciele vnútorného kontrolného systému, ako aj spôsob zabezpečenia ich objektívneho fungovania, údaje o navrhovanom vedúcom útvaru vnútornej kontroly, jeho pracovný životopis (vrátane dokladov o odbornej spôsobilosti na navrhovanú funkciu), výpis z registra trestov, a ak ide o cudzinca aj iné obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti,
i) informáciu o právnej úprave ochrany alebo poistenia vkladov v štáte, v ktorom chce banka zriadiťpobočku, vrátane toho, či táto pobočka bude povinná zúčastniť sa na ochrane alebo poistení vkladov fyzických osôb v tomto štáte bez ohľadu na systém ochrany vkladov v Slovenskej republike.3)
2) Napríklad zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z.
3) § 4 ods.4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločné a záverečné ustanovenia


§ 3


(1) Doklady sa predkladajú v jednom vyhotovení. Doklady podávané ako kópie musia byť úradne overené. Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch upustiť od úradného overenia niektorých dokladov vyžadovaných podľa § 2.

(2) Súčasťou žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí je aj vyhlásenie štatutárnych predstaviteľov banky o tom, že údaje uvedené v žiadosti sú aktuálne, úplné a pravdivé.

§ 4


Zrušovacie ustanovenie


Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. júla 1996 č. 10, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí (oznámenie č. 237/1996 Z. z.).

§ 5


Účinnosť


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Vladimír Masár v. r.
guvernér
Vydávajúci útvar:  povoľovací odbor
Referent: Ing. Izabela Fendeková, 513 3427