Opatrenie NBS č. 6/1998

6
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 5. júna 1998,


ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky a minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke na území Slovenskej republiky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky


Národná banka Slovenska podľa § 5 ods. 4 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 44/1998 Z. z. (ďalej len „zákon") ustanovuje:

§ 1


Účel opatrenia


Účelom tohto opatrenia je v záujme objektívneho posúdenia žiadosti podľa § 5 ods. 3 zákona ustanoviť

a) náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky, ktorá bude zriadená na území Slovenskej republiky (ďalej len „pobočka"),
b) minimálnu výšku trvale poskytnutých finančných prostriedkov zriaďujúcou zahraničnou bankou (ďalej len „zahraničná banka") svojej pobočke,
c) spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku.

§ 2


Náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku


Žiadosť o povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku obsahuje najmä

a) dôvody zriadenia pobočky a rozbor podmienok, v ktorých bude pôsobiť,
b) bankové činnosti podľa § 1 ods. 1 a 3 zákona, ktoré sú predmetom žiadosti, spolu s časovým predpokladom začatia výkonu jednotlivých činností a ich rozsahom,
c) údaje o zahraničnej banke
1. zakladajúca listina, ktorá musí obsahovať obchodné meno zahraničnej banky a jej právnu formu, sídlo, miesto a dátum založenia, predmet činnosti podľa úradného povolenia vydaného príslušnou inštitúciou v krajine sídla zahraničnej banky, mená a priezviská a funkcie členov štatutárneho orgánu zahraničnej banky, zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktorých podiel na základom imaní alebo hlasovacích právach zahraničnej banky je v rozsahu najmenej 10 %, a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení,
2. stanovy zahraničnej banky,
3. pri akciovej spoločnosti časový priebeh ceny akcií (účtovnej a trhovej) zahraničnej banky minimálne za posledné tri roky vrátane súčasnej ceny akcií,
4. audítorom overenú ročnú učtovnú závierku zahraničnej banky za posledné tri roky,
d) rozhodnutie štatutárneho orgánu zahraničnej banky o zámere zriadiť pobočku a vyhlásenie štatutárneho orgánu zahraničnej banky o poskytnutí finančných prostriedkov svojej pobočke podľa § 3,
e) písomné vyhlásenie príslušného orgánu zahraničnej banky, že bude predkladať Národnej banke Slovenska výročnú správu zahraničnej banky a polročný aktuálny prepočet kapitálovej primeranosti zahraničnej banky overený orgánom bankového dohľadu v krajine sídla zahraničnej banky,
f) písomný súhlas príslušného orgánu na zriadenie pobočky banky v zahraničí, ak je v krajine sídla zahraničnej banky potrebný,
g) informáciu o hodnotení zahraničnej banky vypracovanú orgánom bankového dohľadu v krajine sídla zahraničnej banky,
h) písomné vyhlásenie orgánu bankového dohľadu v krajine sídla zahraničnej banky o
1. poskytovaní včasných informácií Národnej banke Slovenska o ním uložených opatreniach voči zahraničnej banke,
2. spolupráci s Národnou bankou Slovenska pri výkone dohľadu nad činnosťou pobočky podľa § 25 ods. 3 zákona,
3. prísľube včas písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách v kapitálovej primeranosti a likvidite zahraničnej banky a o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť zahraničnej banky a jej pobočky plniť svoje záväzky ,v pravidlách obozretného podnikania bánk a o ďalších podmienkach, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť činnosť zahraničnej banky a jej pobočky, vo vymedzení pojmu a zabezpečení bankového tajomstva v krajine sídla zahraničnej banky vo vzťahu k činnosti pobočiek banky v zahraničí; v poistení vkladov v krajine sídla zahraničnej banky,
i) plán podnikateľskej činnosti pobočky na prvé tri roky, ktorého štruktúra je zhodná so štruktúrou súvahy a štruktúrou výkazu ziskov a strát ustanovenými pre banky osobitným predpisom1) a stratégiu rozvoja jednotlivých bankových činností na prvé tri roky, ktorá obsahuje zámery pobočky
1. pri poskytovaní úverov a získavaní vkladov z hľadiska vkladateľov, odvetví ekonomiky, územia, druhu a rozsahu vkladov a úverov,
2. na získanie finančných prostriedkov od bánk a finančných inštitúcií, ktorými sú na účely tohto opatrenia právnické osoby podnikajúce v poisťovníctve alebo vykonávajúce niektorú z činností uvedených v § 1 ods. 1 a 3 zákona podľa osobitných predpisov2) a spôsob ich vyrovnania,
3. pri obchodovaní s tuzemskými a zahraničnými cennými papiermi, účasť pobočky na vydávaní cenných papierov a poskytovaní súvisiacich služieb,
1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996 č. 65/356/1996, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie (oznámenie č. 349/1996 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. septembra 1997 č. 3171/1997 - sekr. (oznámenie č. 296/1997 Z.z.) a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. decembra 1997 č. 4299/1997 -sekr. (oznámenie č. 9/1998 Z. z.).
2) Napríklad zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z.
4. vo vykonávaní tuzemského a zahraničného platobného styku a zúčtovania a rozvíjaní ďalších prevádzkových služieb,
5. pri obchodovaní s devízovými hodnotami,
6. pri poskytovaní záruk,
7. pri rozvíjaní pobočkovej siete na území Slovenskej republiky, o počte nižších organizačných zložiek a ich začlenení do organizačnej štruktúry pobočky a spôsobe ich riadenia a kontroly,
j) informácie o organizácii pobočky, ktoré obsahujú údaje o
1. postavení pobočky v rozhodovacom procese vo vzťahu k ústrediu zahraničnej banky pri vykonávaní jednotlivých bankových činností,
2. činnosti nižších organizačných zložiek pobočky, počte zamestnancov, rozdelení právomocí a kompetencií medzi vedúcich zamestnancov, ktorí riadia ich činnosť,
3. organizácii a riadení informačného systému, uchovávaní a prenose dát, ochrane dát a informácií, metodických, technických a programových prostriedkoch používaných v informačnom systéme,
4. organizácii obchodu s devízovými hodnotami,
5. organizácii rozhodovacieho procesu pri poskytovaní úverov,
6. budovách, ktoré sú vo vlastníctve alebo v nájme zahraničnej banky a v ktorých sa budú uskutočňovať bankové činnosti,
k) údaje o navrhovaných osobách oprávnených konať v mene pobočky, ktoré spĺňajú podmienku minimálne trojročnej praxe v podobnej vedúcej funkcii v banke alebo finančnej inštitúcii v rozsahu
1. meno a priezvisko,
2. dátum a miesto narodenia,
3. národnosť a štátna príslušnosť,
4. adresa trvalého pobytu,
5. pracovný životopis s popisom vykonávaných činností (súčasťou životopisu sú aj doklady o odbornej spôsobilosti na navrhovanú funkciu, absolvovanie odborných výcvikov a stáží v príslušnej oblasti riadenia, prehľad doteraz vykonávaných činností v bankách alebo finančných inštitúciách s uvedením dĺžky praxe vo vedúcej funkcii a počte riadených osôb), písomné odporúčania aspoň dvoch subjektov pôsobiacich v bankovom sektore alebo vo finančných inštitúciách,
6. pri občanoch Slovenskej republiky výpisy z registra trestov, a ak ide o cudzincov obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti, vydané príslušným orgánom krajiny trvalého pobytu cudzinca,
7. povolenie na dlhodobý pobyt podľa osobitného predpisu3) a povolenie na zamestnanie cudzincovi podľa osobitného predpisu4), vo vykonávaní tuzemského a zahraničného platobného styku a zúčtovania a rozvíjaní ďalších prevádzkových služieb,
8. mená a priezviská blízkych osôb5), ktoré sú v čase podania žiadosti zamestnané v bankách alebo vo finančných inštitúciách s označením obchodného mena a sídla banky alebo finančnej inštitúcie,
9. obchodné meno, právnu formu a sídlo, výšku základného imania právnických osôb, v ktorých majú navrhované osoby podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 %, a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení, alebo v ktorých sú navrhované osoby zastúpené v ich štatutárnych orgánoch alebo vo vedení,
10. funkcie, do ktorých sú osoby navrhované, ako aj rozsah právomocí a kompetencií vyplývajúcich z týchto funkcií,
3) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
4) § 20 ods. 2 písm. s) a § 116 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
5) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
l) organizáciu a ciele vnútorného kontrolného systému, ako aj spôsob zabezpečenia jeho objektívneho fungovania, pričom útvar vnútornej kontroly pobočky je priamo podriadený útvaru vnútornej kontroly ústredia zahraničnej banky,
m) údaje o navrhovanom vedúcom útvaru vnútornej kontroly, ktorý spĺňa podmienku minimálne trojročnej praxe v podobnej vedúcej funkcii v banke alebo finančnej inštitúcii podľa písmena k) prvého až deviateho bodu,
n) právne predpisy platné v krajine sídla zahraničnej banky, ktoré upravujú postavenie a pôsobnosť orgánu bankového dohľadu a aplikáciu pravidiel obozretného podnikania vo vzťahu k pobočke v zahraničí,
o) systém ochrany vkladov, ktorého je zahraničná banka účastníkom, vrátane presnej adresy inštitúcie poskytujúcej náhradu za vklady.

§ 3


Minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke


(1) Minimálna čistá účtovná hodnota trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky, je 500 000 000 Sk alebo čiastka zodpovedajúca tejto sume vo voľne zameniteľnej cudzej mene.

(2) Na účely tohto opatrenia

a) trvale poskytnutými finančnými prostriedkami sú peňažné prostriedky v slovenskej alebo vo voľne zameniteľnej cudzej mene uložené odo dňa vzniku pobočky na jej vkladových účtoch v bankách podľa § 1 ods. 1 zákona,
b) čistou účtovnou hodnotou trvale poskytnutých finančných prostriedkov je ich menovitá hodnota, upravená o položky vyjadrujúce riziká, straty a znehodnotenie podľa osobitného predpisu6); úpravu menovitej hodnoty trvale poskytnutých finančných prostriedkov môže zahraničná banka uskutočniť na základe ročnej účtovnej závierky k 1. aprílu bežného roka; v iných prípadoch o úprave menovitej hodnoty trvale poskytnutých finančných prostriedkov informuje pobočka Národnú banku Slovenska písomne vopred.
6) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

§ 4


Spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku


(1) Splnenie podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku a ktorými sa preukazuje pripravenosť na začatie výkonu bankových činností, sa hodnotí na základe postupov podľa § 40h zákona. Za týmto účelom sú požadované najmä tieto doklady

a) výpis z obchodného registra, ktorý nie je starší ako dva mesiace,
b) úvodná súvaha v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy ustanovenou pre banky osobitným predpisom1),
c) potvrdenie o zložení trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke v minimálnej výške podľa § 3 ods. 1 na vkladových účtoch v bankách podľa § 1 ods. 1 zákona,
d) doklad o vlastníctve budov alebo zmluva o nájme budovy, v ktorej sa budú uskutočňovať bankové činnosti,
e) prehľad zmien v skutočnostiach, ktoré boli podkladom na vydanie rozhodnutia o udelení povolenia pôsobiť ako banka pre pobočku, ku ktorým došlo od doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia pôsobiť ako banka pre pobočku,
f) zmluva s Národnou bankou Slovenska o vedení účtu peňažných rezerv,
g) zmluva s Národnou bankou Slovenska o príjme a výdaji peňazí v uzatvorených obaloch,
h) zmluvy o ochranných bezpečnostných službách,
i) oznámenie o zaradení pobočky do prevodníka identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk ako neaktívneho člena medzibankového platobného styku,
j) zmluva s Bankovým zúčtovacím centrom Slovenska, a. s. o vedení účtov platobného styku a o odovzdávaní údajov medzibankového platobného styku, oznámenie Bankového zúčtovacieho centra Slovenska, a. s. o úspešnom ukončení testovacej prevádzky a o technickej spôsobilosti pobočky pre výkon medzibankového platobného styku,
k) stručný popis informačného systému,
l) právoplatné povolenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na obchodovanie s cennými papiermi,
m) platné vnútorné pracovné predpisy a pokyny upravujúce výkon povolených bankových činností vypracované v slovenskom jazyku,
n) obchodné podmienky, ktoré zahŕňajú aj sadzobník poplatkov za bankové produkty,
o) program aktivity pobočky proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti7),
p) zmluva s Národnou bankou Slovenska o odovzdávaní údajov do registra bankových úverov a záruk a poskytovaní údajov z registra bankových úverov a záruk prostredníctvom aplikačného programového systému „Register bankových úverov a záruk" a o ochrane údajov v registri bankových úverov a záruk,
r) platné vnútorné predpisy a pokyny zabezpečujúce vypracovanie a predkladanie výkazov, podkladov a informácií Národnej banke Slovenska,
s) zoznam a vzory tlačív používaných v styku s klientami v slovenskom jazyku,
t) splnenie povinností vyplývajúcich z opatrenia Národnej banky Slovenska o pravidlách likvidity8),
u) podpisové vzory osôb oprávnených konať v mene pobočky,
v) prehľad o uskutočnenom vzdelávaní a ďalšej odbornej príprave zamestnancov podľa jednotlivých organizačných útvarov,
w) politika pobočky v oblasti refinancovania,
y) informácia o podmienkach ochrany vkladov fyzických osôb a o poskytovaní náhrad za nedostupné vklady vrátane presnej adresy inštitúcie poskytujúcej náhrady za nedostupné vklady v prevádzkových priestoroch pobočky, ak ide o pobočku, ktorá bude prijímať vklady od fyzických osôb9).
7) § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých zákonov
8) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/1994 o pravidlách likvidity bánk (oznámenie č. 29/1994 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
9) Zákon č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(2) Splnenie podmienky o uložení finančných prostriedkov trvale poskytnutých pobočke podľa § 3 sa počas výkonu povolených bankových činností priebežne vykazuje v účtovnom výkaze a preukazuje príslušnými zmluvami o vkladových účtoch v bankách podľa § 1 ods. 1 zákona.

(3) Pre pobočku, ktorá žiada o rozšírenie povolenia pôsobiť ako banka podľa § 6 ods. 2 zákona, platia primerane ustanovenia § 2 a § 4 ods. 1.

(4) Splnenie podmienky informovania o pripravovaných zmenách osôb oprávnených konať v mene pobočky a vedúceho útvaru vnútornej kontroly v pobočke podľa § 6 ods. 3 zákona preukazuje pobočka priebežne počas výkonu povolených bankových činností.

Spoločné a záverečné ustanovenia


§ 5


(l) Žiadosť o povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku podáva zahraničná banka vo dvoch vyhotoveniach a musí byť podpísaná dvoma členmi štatutárneho orgánu zahraničnej banky. K dokladom v cudzom jazyku je potrebné priložiť ich úradneoverený preklad do slovenského jazyka. Doklady predkladané ako kópie musia byť úradne overené.

(2) Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch upustiť od predloženia niektorých dokladov vyžadovaných podľa § 2 a 4.

(3) Súčasťou žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku je úradne overené plnomocenstvo pre osobu poverenú zastupovaním zahraničnej banky v konaní o povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku a písomné vyhlásenie dvoch členov štatutárneho orgánu zahraničnej banky, že predložené doklady a údaje sú aktuálne, úplné a pravdivé.

§ 6


Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 1996 č. 4, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie na založenie pobočky zahraničnej banky a žiadosti o povolenie na výkon bankových činností pre pobočku zahraničnej banky a minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke na území Slovenskej republiky (oznámenie č. 171/1996 Z. z.).

§ 7


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Vladimír Masár v. r.
guvernér
Vydávajúci útvar:  povoľovací odbor
Referenti: Ing. Izabela Fendeková, 513 3427
JUDr. František Hetteš, 513 3432