Opatrenie NBS č. 4/1998

4
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 17. apríla 1998,


ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. októbra 1997 č. 10, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska


Národná banka Slovenska podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. ustanovuje:

Čl. I


Opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. októbra 1997 č. 10, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska, sa mení takto:
Vzor výkazu Dev (NBS) 12-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v konvertibilných menách uvedený v prílohe opatrenia Národnej banky Slovenska z 10. októbra 1997 č. 10, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska, sa nahrádza vzorom výkazu Dev (NBS) 12-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v konvertibilných menách, ktorý je uvedený v prílohe tohto opatrenia.

Čl. II


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 1998.
Vladimír Masár v. r.
guvernér
Vydávajúci útvar: odbor štatistiky
Vypracovala: Ing. Magdaléna Maťová, tel.513 3552
Príloha

Vzor výkazu Dev (NBS) 12-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v konvertibilných menách, ktorý banky a pobočky zahraničných bánk predkladajú Národnej banke Slovenska - uvedený len vo Vestníku NBS (resp. k dispozícii ako súbor vo formáte .XLS skomprimovaný do formátu .ZIP).