Opatrenie NBS č. 2/1998

2
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 20. marca 1998,


ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní a správe platobného prostriedku elektronickej peňaženky


Národná banka Slovenska podľa § 1 ods. 8 a § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1


Predmet opatrenia


Predmetom tohto opatrenia je ustanoviť podrobnosti o vydávaní a správe platobného prostriedku elektronickej peňaženky na území Slovenskej republiky a spôsob predkladania údajov o vydaných elektronických peňaženkách a ich používaní Národnej banke Slovenska.

Základné pojmy a ustanovenia


§ 2


Elektronickú peňaženku je oprávnená vydať iba banka1) a pobočka zahraničnej banky2) (ďalej len "banka").3)

§ 3


(1) Elektronická peňaženka je čipová aplikácia na bankovej platobnej karte3), ktorá je nosičom reálnej kúpnej sily predstavovanej uloženou hodnotou, za ktorú klient platí vopred.

(2) Elektronická peňaženka musí byť logicky a funkčne oddelená od ostatných aplikácií na bankovej platobnej karte a jej vlastnosti musia zodpovedať medzinárodným normám a štandardom najmenej EMV3.

(3) Účet float je účet vydávajúcej banky, na ktorý sa prevádzajú finančné prostriedky z účtov klientov nadotované na jednotlivé elektronické peňaženky a z ktorého sa vyrovnávajú záväzky voči obchodníkom. Tento účet odzrkadľuje súčet všetkých zostatkov na vydaných elektronických peňaženkách.

(4) Tretia strana je účastník medzibankového platobného styku, ktorý je právnickou osobou so sídlom v Slovenskej republike, nie je bankou1) a na podnet ktorej sa uskutočňuje prevod finančných prostriedkov medzi bankami.

1) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
2) § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
3) § 2 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 4


Vlastnosti systému elektronickej peňaženky


(1) Systém elektronickej peňaženky musí byť plne auditovateľný, čo znamená, že všetky peňažné operácie treba evidovať s tým, že zároveň možno overiť podrobnosti o každej z nich. Archivácia údajov o peňažných operáciách sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.4)

(2) Vydanie elektronickej peňaženky sa viaže na účet klienta vedený v tuzemskej mene (v Sk).

(3) Voľný transfer finančných prostriedkov z jednej elektronickej peňaženky na druhú nie je povolený.

(4) Denný limit na dotovanie elektronickej peňaženky, vrátane aktuálneho zostatku, je najviac 10 000 Sk.

(5) Denný limit na použitie elektronickej peňaženky je najviac 10 000 Sk.

(6) Banka vykazuje údaje o vydaných elektronických peňaženkách a ich používaní Národnej banke Slovenska na tlačive Mesačný výkaz o stave na účte float (príloha).

§ 5


Clearing a zúčtovanie peňažných operácií
systému elektronickej peňaženky


(1) Clearing peňažných operácií systému elektronickej peňaženky banky vykonávajú prostredníctvom jedného clearingového centra pre kartové operácie, ktoré má v medzibankovom platobnom styku postavenie tretej strany5). Toto clearingové centrum dáva z pozície tretej strany do Bankového zúčtovacieho centra Slovenska, a.s.6) príkaz na zúčtovanie výsledných čistých pozícií jednotlivých bánk.

(2) Konečné zúčtovanie peňažných operácií systému elektronickej peňaženky vykonáva Národná banka Slovenska na účtoch peňažných rezerv bánk v rámci zúčtovania výsledkov medzibankového platobného styku na základe údajov z Bankového zúčtovacieho centra Slovenska, a.s.

(3) Clearing a zúčtovanie peňažných operácií systému elektronickej peňaženky sa vykonáva denne.

4) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z.z.
5) § 9 písm. c) vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z.z. o zásadách platobného styku medzi bankami.
6) § 1 ods. 7 zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z. § 2 vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z.z. o zásadách platobného styku medzi bankami.

§ 6


Účinnosť


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Vladimír Masár v. r.
guvernér
Vydávajúci útvar: Odbor platobného styku
Vypracovala: Ing. Antónia Rakúsová, tel.: 513 3078
 
Príloha

Národná banka Slovenska

MESAČNÝ VÝKAZ O STAVE NA ÚČTE FLOAT


za mesiac ............... rok ..............

Banka: IČO:
Kód banky:
Banka doručí výkaz odboru ........................ NBS, 
oddeleniu ............................................. 
.................... pracovný deň po vykazovanom období 
vždy do .......... hod.
 
UKAZOVATEĽ
 
 
suma v tis. Sk
 
 
STAV NA ÚČTE FLOAT:
 
počiatočný zostatok
 
celkový obrat  
priemerný denný obrat  
konečný zostatok  
 
počet vydaných elektronických peňaženiek k ..............
 
 
Odoslané dňa:
 
Pečiatka a podpis
vedúceho útvaru
Zostavil:
 
Telefón: