Opatrenie NBS č. 14/1998

14
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 14. septembra 1998,


ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb
do zahraničia a voči cudzozemcom


Národná banka Slovenska podľa § 12 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:

§ 1


Platby do zahraničia a cudzozemcom


(1) Devízové miesto uvedené v § 2 písm. o) bod 1 a 2 zákona (ďalej len "devízové miesto") vykoná platbu cudzozemcovi na základe príkazu na úhradu platiteľa a dohodnutým spôsobom. Spolu s príkazom na úhradu platiteľ predkladá doklady o oprávnenosti vzniku záväzku voči cudzozemcovi alebo doklady preukazujúce jednostranné prevody (napr. kópiu faktúry, zmluvy, prípadne iné doklady dohodnuté s devízovým miestom). Platiteľ dohodne s devízovým miestom predloženie príkazu na úhradu pred požadovanou realizáciou platby.

(2) Devízové miesto vykoná platbu tuzemca cudzozemcovi, v prípade že sa na takúto platbu vyžaduje devízové povolenie, na základe príkazu na úhradu a pri súčasnom predložení platného devízového povolenia a v súlade s týmto povolením.

(3) Devízové miesto vykoná platbu súvisiacu s prevodom peňažných prostriedkov, ktoré cudzozemec získal v tuzemsku za predaj tovaru a služieb, do zahraničia na základe príkazu na úhradu. Devízové miesto vykoná platbu dohodnutým spôsobom. Spolu s príkazom na úhradu predkladá platiteľ príslušné doklady (napr. faktúry alebo súpisky faktúr).

(4) Pri platbách súvisiacich s prevodom miezd, platov a iných pracovných príjmov v slovenských korunách do zahraničia, ktoré cudzozemec získal v tuzemsku, cudzozemec predloží devízovému miestu doklad, ktorý túto skutočnosť potvrdzuje.

(5) Devízové miesto vykoná platbu tuzemca do zahraničia na základe príkazu na úhradu aj bez predloženia dokladu, ktorý preukazuje účel platby, ak platba neprevyšuje sumu 10 000 Sk.

(6) Devízové miesto platbu nevykoná, ak k príkazu na úhradu nie je priložený príslušný doklad preukazujúci záväzok voči cudzozemcovi alebo doklad, preukazujúci platbu súvisiacu s prevodom podľa odsekov 3 a 4, to neplatí, ak ide o prípad uvedený v odseku 5.

(7) Devízové miesto platbu nevykoná, ak suma na dokladoch podľa odseku 6 je nižšia ako suma uvedená v príkaze na úhradu.

(8) Devízové miesto bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému devízovému orgánu podozrenie z porušenia devízových predpisov, najmä v prípade pochybnosti o správnosti predložených dokladov a účele platby. Takéto oznámenie nemá vplyv na vykonanie platby devízovým miestom.

§ 2


Označovanie účelu platieb do zahraničia a zo zahraničia


(1) Pri všetkých platbách do zahraničia platiteľ označí v príkaze na úhradu účel platby podľa číselníka platobných titulov podľa osobitného predpisu1). Súčasne uvedie kód subjektu.

(2) Ak pri platbe zo zahraničia nie je účel platby uvedený, označí tento príjemca podľa číselníka platobných titulov podľa osobitného predpisu1). Súčasne uvedie kód subjektu.

1) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3 zo 17. apríla 1998, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 122/1998 Z. z.)

(3) Devízové miesto nevykoná platbu, ak nie je vyznačený účel platby, alebo ak označený účel platby je iný ako preukazujú priložené doklady k príkazu na úhradu.

§ 3


Devízové miesto vykoná platby do zahraničia bez devízového povolenia, najmä ak ide o:
a) platby tuzemca do zahraničia za dodávku tovaru a služieb, kompenzácie pracovníkov a investičné príjmy (§ 7 zákona), (platobné tituly skupiny 1, 2, 3, 4 a 5); o platbu tuzemca do zahraničia ide aj vtedy, ak sa platba vykoná na devízový účet cudzozemca zriadeného v tuzemsku,
b) jednostranné prevody tuzemca do zahraničia (§ 7 zákona), (platobné tituly skupiny 6),
c) platby (prevody) príjmov v slovenských korunách, ktoré cudzozemec získal z predaja tovaru a služieb v tuzemsku a investičné príjmy (§ 7 zákona), (platobné tituly skupiny 1, 2, 3 a 5),
d) platby (prevody) miezd, platov a iných pracovných príjmov v slovenských korunách, ktoré cudzozemec získal v tuzemsku (§ 7 zákona), ( platobný titul skupiny 4),
e) platby do zahraničia týkajúce sa priamych investícií, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 42 zákona),
f) platby do zahraničia v prípadoch, ak tak umožňuje medzinárodná zmluva o ochrane a podpore investícií (§ 42 zákona),
g) platby (prevody) cudzozemca z jeho devízového účtu v tuzemsku.

§ 4


Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5 zo dňa 25. septembra 1995, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia a voči cudzozemcom (oznámenie č. 260/1995 Z. z.).

§ 5


Účinnosť


Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Vladimír Masár v. r.
guvernér
Vydávajúci útvar:  devízový odbor
Vypracoval: Mgr. Michalovová, tel. 513 3510
Príloha

Zoznam č. 1/1998 cenných papierov, ktoré môžu byť založené za lombardný úver poskytnutý Národnou bankou Slovenska - uvedený len vo Vestníku NBS (resp. k dispozícii ako súbor vo formáte .XLS skomprimovaný do formátu .ZIP ).