Opatrenie NBS č. 12/1998

12
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 25. septembra 1998,


ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1998, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky


Národná banka Slovenska podľa §29 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:

Čl. I


Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. apríla 1998 č. 3, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1.V prílohe Platobné tituly v skupine 5 platobný titul "533 ÚROKY Z FINANČNÝCH ÚVEROV" znie:

"533 ÚROKY Z KRÁTKODOBÝCH FINANČNÝCH ÚVEROV - inkasované a platené úroky z krátkodobých finančných úverov poskytovaných a prijímaných vo vzťahu k zahraničným bankám a zahraničným finančným inštitúciám a iným zahraničným subjektom. Zahŕňajú sa aj úroky z vládnych úverov.".

2. V prílohe Platobné tituly v skupine 5 sa za pôvodný platobný titul "533 ÚROKY Z FINANČNÝCH ÚVEROV" vkladá nový platobný titul, ktorý znie:

"535 ÚROKY ZO STREDNODOBÝCH A DLHODOBÝCH FINANČNÝCH ÚVEROV - inkasované a platené úroky zo strednodobých a dlhodobých finančných úverov poskytovaných a prijímaných vo vzťahu k zahraničným bankám a zahraničným finančným inštitúciám a iným zahraničným subjektom. Zahŕňajú sa aj úroky z vládnych úverov.".

3. V prílohe Platobné tituly, v skupine 5 platobný titul "540 OSTATNÉ ÚROKY" znie:

" 540 OSTATNÉ KRÁTKODOBÉ ÚROKY - inkasované a platené úroky z krátkodobých depozít a terminovaných obchodov krátkodobého charakteru.".

4. V prílohe Platobné tituly, v skupine 5 sa za pôvodný platobný titul "540 OSTATNÉ ÚROKY" vkladá nový platobný titul, ktorý znie:

"545 OSTATNÉ STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ ÚROKY - inkasované a platené úroky zo strednodobých a dlhodobých depozít a terminovaných obchodov dlhodobého charakteru.".

Čl. II


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999.
Vladimír Masár v. r.
guvernér
Vydávajúci útvar:  odbor menovej politiky
Vypracoval: Ing. Peter Fejko, CSc.