Opatrenie NBS č. 11/1998

11
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 14. septembra 1998


o devízovej pozícii bánk a pobočiek zahraničných bánk na menové účely


Národná banka Slovenska podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1


Predmet opatrenia


Predmetom tohto opatrenia je zavedenie devízovej pozície bánk a pobočiek zahraničných bánk1) (ďalej len "banky") na menové účely ustanovením minimálneho pomeru devízových aktív k devízovým pasívam.
1) §1 ods. 1 a 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.

§ 2


Vymedzenie pojmov


(1) Devízové aktíva na účely tohto opatrenia sú súvahové aktíva bánk voči nerezidentom v cudzej mene.

(2) Devízové pasíva na účely tohto opatrenia sú súvahové pasíva bánk voči rezidentom a nerezidentom v cudzej mene a súvahové pasíva bánk voči nerezidentom - bankám v slovenských korunách.

(3) Koeficient devízovej pozície bánk na menové účely je pomer devízových aktív k devízovým pasívam.

§ 3


(1) Devízové aktíva podľa § 2 ods. 1 sú zostatky na účtoch zodpovedajúcich riadku 33, stĺpec 3, vo výkaze DEV (NBS) 20-98, Denný výkaz o devízovej pozícii.

(2) Devízové pasíva podľa § 2 ods. 2 sú zostatky na účtoch zodpovedajúcich riadku 57, stĺpec 1 a zostatky na účtoch zodpovedajúcich riadku 84, stĺpec 3, znížené o zostatky na účtoch zodpovedajúcich riadku 53, stĺpec 1, vo výkaze DEV (NBS) 20- 98, Denný výkaz o devízovej pozícii.

§ 4


Záväzný koeficient devízovej pozície bánk na menové účely


Záväzný koeficient devízovej pozície bánk na menové účely je najmenej 0,80.

§ 5


Výpočet koeficientu devízovej pozície bánk na menové účely


(1) Pri výpočte koeficientu devízovej pozície bánk na menové účely sa vychádza z denného stavu devízových aktív a devízových pasív. Pre výpočet koeficientov na mesiac N, na ktorý sa vzťahuje záväzný koeficient, sa použijú údaje pracovných dní za obdobie od 16. dňa vrátane mesiaca N-1 do 15. dňa vrátane mesiaca N.

(2) Koeficient devízovej pozície bánk na menové účely sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

§ 6


Neplnenie záväzného koeficientu devízovej pozície bánk na menové účely


(1) Objem neplnenia záväzného koeficientu sa vypočíta z denného základu a to vynásobením rozdielu medzi záväzným a skutočným koeficientom (pokiaľ je skutočný koeficient nižší ako záväzný) a zostatku devízových pasív ku každému pracovnému dňu výpočtu koeficientu.

(2) Pri nedodržaní záväzného koeficientu devízovej pozície bánk na menové účely sa zvyšuje určená výška povinných minimálnych rezerv2) v slovenských korunách na účtoch peňažných rezerv vedených v Národnej banke Slovenska počas mesiaca N+1 o 9 % z priemerného objemu neplnenia záväzného koeficientu.

2) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/1996, ktorým sa ustanovuje výška minimálnych likvidných prostriedkov (Oznámenie č. 61/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

§ 7


Týmto opatrením nie je dotknutý postup podľa opatrenia Národnej banky Slovenska z 28. novembra 1997 č. 11 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk.

§ 8


Zrušovacie ustanovenie


Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely (oznámenie č. 346/1996 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 1996 č. 17 (oznámenie č. 388/1996 Z. z.) a opatrenia Národnej banky Slovenska zo 4. júna 1997 č. 3 (oznámenie č. 165/1997 Z. z.).

§ 9


Účinnosť


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Vladimír Masár v. r.
guvernér
Vydávajúci útvar:  odbor menovej politiky
Referent: Ing. Renáta Konečná - tel. 513 2570