Opatrenie NBS č. 10/1998

10
O P A T R E N I E
Národnej banky Slovenska
z 27. augusta 1998,


ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie a podmienky na jeho prevádzku


Národná banka Slovenska podľa § 39a ods. 6 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:

§ l


Účel opatrenia


Účelom tohto opatrenia je ustanoviť náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie (ďalej len "zastúpenie") a podmienky na jeho prevádzku.

§ 2


Náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia


(1) Žiadosť o registráciu zastúpenia podáva Národnej banke Slovenska zahraničná banka alebo obdobná zahraničná finančná inštitúcia, ktorá zastúpenie zriaďuje (ďalej len "zahraničná banka").

(2) Žiadosť o registráciu zastúpenia musí obsahovať najmä

a) obchodné meno, právnu formu a sídlo zahraničnej banky,
b) údaje o úradnej registrácii zahraničnej banky (napr. označenie registrového súdu v krajine jej sídla, zápis do obchodného registra),
c) predmet činnosti zahraničnej banky ako vyplýva z úradného povolenia vydaného príslušnou inštitúciou v krajine jej sídla,
d) základný dokument (napr. stanovy), ktorým sa zahraničná banka riadi a termín prijatia tohto dokumentu príslušným orgánom zahraničnej banky,
e) informáciu o hodnotení zahraničnej banky vypracovanú orgánom dohľadu v krajine sídla zahraničnej banky,
f) mená, priezviská a funkcie štatutárnych zástupcov zahraničnej banky,
g) označenie orgánu zahraničnej banky, ktorý rozhodol o zriadení zastúpenia v Slovenskej republike a dátum rozhodnutia,
h) meno, priezvisko a adresu osoby, ktorá bude zastupovať zahraničnú banku pri zriaďovaní zastúpenia,
i) meno, priezvisko, adresu a pracovný životopis osoby, ktorá je navrhovaná ako vedúci zastúpenia, jej kontaktnú adresu v Slovenskej republike, číslo telefónu a číslo faxu, ak sú už v čase podania žiadosti známe; ak ide o osobu podľa písmena h), žiadateľ uvedie len údaje, ktoré sa v písmene h) nevyžadujú,
j) dôvody na zriadenie zastúpenia a predpokladanú dobu jeho trvania,
k) predmet a rozsah činností, ktoré budú zastúpenie vykonávať,
l) adresu zastúpenia,
m) číslo telefónu a číslo faxu zastúpenia, ak sú už v čase podania žiadosti známe; inak ich zastúpenie oznámi po jeho registrácii,
n) predpokladaný počet zamestnancov zastúpenia.

(3) Prílohou žiadosti o registráciu zastúpenia musí byť najmä

a) výpis z úradnej registrácie zahraničnej banky (výpis z obchodného alebo obdobného registra),
b) úradne overená kópia povolenia, na základe ktorého bola zahraničná banka založená a vykonáva svoju činnosť,
c) úradne overené plnomocenstvo pre osobu, ktorá bude zastupovať zahraničnú banku pri zriadení zastúpenia,
d) výpis z registra trestov osoby, ktorá je navrhovaná za vedúceho zastúpenia; ak ide o cudzinca aj potvrdenie o jeho občianskej bezúhonnosti vydané v krajine sídla zahraničnej banky,
e) posledná výročná správa zahraničnej banky,
f) ak ide o cudzinca, ktorý je navrhovaný za vedúceho zastúpenia, povolenie na dlhodobý pobyt podľa osobitného predpisu1) a povolenie na zamestnanie cudzincovi podľa osobitného predpisu.2)
1) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
2) § 20 ods. 2 písm. s) a § 116 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. Pri platbách z devízových účtov zastúpenia tuzemcom musí byť účel platby označený platobnými titulmi podľa osobitného predpisu

§ 3


Podmienky prevádzky zastúpenia


(1) Zastúpenie v označení svojho sídla a v písomnom styku musí vždy vo svojom názve uvádzať označenie "zastúpenie".

(2) Zastúpenie nepodniká a nezapisuje sa do obchodného registra.

(3) Zastúpenie nesmie vykonávať žiadne finančné operácie zahraničnej banky alebo inej právnickej alebo fyzickej osoby prostredníctvom účtov zastúpenia. Na účtoch zastúpenia môžu byť uložené len finančné prostriedky poukázané zahraničnou bankou, slúžiace na prevádzku zastúpenia. Operácie s finančnými prostriedkami na účtoch zastúpenia nesmú prevyšovať potreby, ktoré vyplývajú z predmetu činnosti zastúpenia. Pri platbách z devízových účtov zastúpenia tuzemcom musí byť účel platby označený platobnými titulmi podľa osobitného predpisu.3)

3) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1998, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 122/1998 Z. z.).

(4 )Vedúci zastúpenia môže robiť právne úkony za zahraničnú banku len v pracovnoprávnych záležitostiach ostatných zamestnancov zastúpenia. Ostatní zamestnanci zastúpenia nesmú robiť právne úkony za zahraničnú banku. Vedúci a ostatní zamestnanci zastúpenia nesmú za odplatu pre zastúpenie zastupovať zahraničnú banku pri akýchkoľvek jej bankových obchodoch alebo iných službách.

(5) Zastúpenie nesmie mať priestory, ktoré by vzhľadom a zariadením mohli vzbudzovať dojem, že ide o zahraničnú banku alebo o jej pobočku.

(6) Zastúpenie je povinné do 30 dní od jeho registrácie oznámiť Národnej banke Slovenska, v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk na území Slovenskej republiky má vedené účty (názvy a bankové spojenia).

(7) Zahraničná banka je povinná vopred oznámiť Národnej banke Slovenska zmenu vedúceho zastúpenia, zmenu umiestnenia (sídla) a zatvorenie zastúpenia. Pri zmene vedúceho zastúpenia je povinná predložiť pracovný životopis a výpis z registra trestov alebo ak ide o cudzinca aj potvrdenie o občianskej bezúhonnosti nového vedúceho zastúpenia a povolenia podľa § 2 ods. 3 písm. f).

(8) Okrem údajov uvedených v odsekoch 6 a 7 je zastúpenie povinné v lehote do 30 dní oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu, ktorá nastala v skutočnostiach tvoriacich podklad pre jeho registráciu.

Spoločné a záverečné ustanovenia


§ 4


(1) Žiadosť a všetky prílohy uvedené v § 2, okrem výročnej správy, sa podávajú Národnej banke Slovenska v slovenskom jazyku alebo spolu s úradným prekladom do slovenského jazyka. Ak sa prílohy podávajú ako kópie, musia byť úradne overené.

(2) Žiadosť zahraničnej banky o registráciu zastúpenia a písomné plnomocenstvo podľa § 2 ods. 3 písm. c) podpisujú dvaja členovia štatutárneho orgánu zahraničnej banky.

(3) Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch upustiť od požadovania niektorých náležitostí a príloh uvedených v § 2 ods. 2 a 3 a § 4 ods. 1.

(4) Zastúpenie sa považuje za zrušené dňom právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o zrušení registrácie, vydaného podľa § 39a ods. 7 zákona alebo zrušením registrácie, ak dôjde k zatvoreniu zastúpenia.

§ 5


Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 1996 č. 7, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie a podmienky na jeho prevádzku oznámenie č. 174/1996 Z. z.).

§ 6


Účinnosť


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Vladimír Masár v. r.
guvernér
Vydávajúci útvar:  povoľovací odbor
Referent: JUDr. František Hetteš - tel. 513 3432