Opatrenie NBS č. 1/1998

1
O P A T R E N I E
Národnej banky Slovenska
z 20. marca 1998,


ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami


Národná banka Slovenska podľa § 29 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa § 13 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č.45/1998 Z.z. ustanovuje:

PRVÁ ČASŤ


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


§ 1


Toto opatrenie ustanovuje

a) podmienky na vykonávanie zmenárenskej činnosti, a to nákup bankoviek, mincí alebo cestovných šekov1) v cudzej mene za bankovky a mince v slovenskej mene (ďalej len "nákup cudzej meny"),
b) podmienky na vykonávanie predaja bankoviek, mincí alebo cestovných šekov v cudzej mene za bankovky a mince v slovenskej mene (ďalej len "predaj cudzej meny"),
c) podmienky na vykonávanie zámeny cudzej meny za inú cudziu menu, ktorá je hracou menou2) iba za účelom výmeny za hracie žetóny3) v hracej mene a zámeny výhier4) v cudzej mene za inú menu pri prevádzkovaní stávkových hier v kasíne povolených podľa osobitného zákona5) (ďalej len "iné obchody s cudzou menou").
1) § 720 až § 724 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2) § 33 zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériach a iných podobných hrách.
3) § 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
4) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 294/1994 Z. z..
5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériach a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

DRUHÁ ČASŤ


PODMIENKY NA VYKONÁVANIE NÁKUPU CUDZEJ MENY A PREDAJA CUDZEJ MENY


§ 2


Nákup cudzej meny alebo predaj cudzej meny môže vykonávať len devízové miesto6), a to v rozsahu ustanovenom v povolení na výkon bankových činností7) alebo v koncesnej listine na zmenárenskú činnosť8) alebo v devízovej licencii na predaj cudzej meny za slovenskú menu.9)

§ 3


(1) Devízová licencia na predaj cudzej meny sa udeľuje na základe písomnej žiadosti.

(2) Žiadosť právnickej osoby o udelenie devízovej licencie na predaj cudzej meny obsahuje
a) obchodné meno, sídlo, IČO,
b) meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo jeho členmi,
c) odôvodnenie žiadosti,
d) adresy prevádzkarní, v ktorých uvažuje vykonávať predaj cudzej meny.

(3) K žiadosti ďalej priloží
a) výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace alebo jeho overenú kópiu alebo doklad preukazujúci vznik právnickej osoby, ak sa táto právnická osoba do obchodného registra nezapisuje,
b) overenú kópiu platnej koncesnej listiny na vykonávanie zmenárenskej činnosti,

6) § 2 písm. o) zákona č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
7) Druhá časť zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.
8) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z.

c) súhrnný údaj o množstve nakúpených cudzích mien zodpovedajúci údajom v odpočtoch o nákupe cudzej meny vyhotovených za posledné tri mesiace pred podaním žiadosti.

(4) Žiadosť fyzickej osoby - podnikateľa o udelenie devízovej licencie na predaj cudzej meny obsahuje
a) meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby - podnikateľa,
b) obchodné meno, miesto podnikania, IČO,
c) odôvodnenie žiadosti,
d) adresy prevádzkarní, v ktorých uvažuje vykonávať predaj cudzej meny.

(5) K žiadosti ďalej priloží
a) overenú kópiu platnej koncesnej listiny na vykonávanie zmenárenskej činnosti,
b) súhrnný údaj o množstve nakúpených cudzích mien zodpovedajúci údajom v odpočtoch o nákupe cudzej meny vyhotovených za posledné tri mesiace pred podaním žiadosti.

(6) Žiadosť o udelenie devízovej licencie na predaj cudzej meny žiadateľ predkladá pobočke Národnej banky Slovenska, v ktorej územnom obvode má právnická osoba sídlo alebo fyzická osoba - podnikateľ miesto podnikania.

(7) Pobočka Národnej banky Slovenska pri rozhodovaní o udelení devízovej licencie na predaj cudzej meny okrem iného prihliada aj na objem cudzej meny nakúpenej pri zmenárenskej činnosti žiadateľa.

8) Devízové miesto oznámi bez odkladu pobočke Národnej banky Slovenska, ktorá vydala devízovú licenciu na predaj cudzej meny, všetky zmeny údajov uvedených v žiadosti o devízovú licenciu a zmeny dokladov, ktoré sú určené ako prílohy k tejto žiadosti.

§ 4


(1) Banka vykonáva nákup cudzej meny alebo predaj cudzej meny v prevádzkových priestoroch banky (ďalej len "zmenárenské pracovisko") alebo v zmenárenských automatoch. Devízové miesto, ktoré nie je bankou, vykonáva nákup cudzej meny alebo predaj cudzej meny v prevádzkarňach alebo v zmenárenských automatoch.

(2) Devízové miesto, ktoré nie je bankou, môže začať vykonávať nákup cudzej meny alebo predaj cudzej meny len v prevádzkarňach alebo v zmenárenských automatoch vopred schválených10) pobočkou Národnej banky Slovenska, v ktorej územnom obvode má devízové miesto sídlo alebo miesto podnikania.

§ 5


(1) Devízové miesto, ktoré nie je bankou, pri vykonávaní nákupu cudzej meny alebo pri predaji cudzej meny povinne používa odpočet o nákupe cudzej meny alebo predaji cudzej meny, valutovú knihu alebo valutový denník, zberný účtovný doklad (ďalej len "tlačivá").

(2) Banka pri vykonávaní nákupu cudzej meny alebo predaja cudzej meny povinne používa odpočet o nákupe cudzej meny alebo predaji cudzej meny.

(3) Devízové miesto môže tlačivá nahradiť zostavami spracovanými prostriedkami výpočtovej techniky,11) pokiaľ obsahujú rovnaké náležitosti ako tlačivá a nemožno ich dodatočnými zásahmi meniť (ďalej len "záznamy na technických nosičoch dát").

(4) Devízové miesto pri vykonávaní predaja cudzej meny povinne používa kartotéku platidiel v knižnej alebo elektronickej forme, ktorá obsahuje vyobrazenie a popis platných bankoviek cudzej meny najmenej v rozsahu obchodovaných platidiel a informácie o vydaní a platnosti týchto platidiel.

(5) Tlačivá podľa odsekov 1 a 2 alebo záznamy na technických nosičoch dát vedie devízové miesto za každé zmenárenské pracovisko alebo prevádzkareň samostatne.Uschováva ich po dobu päť rokov nasledujúcich po roku, ku ktorému sa vzťahujú, z toho najmenej rok v zmenárenskom pracovisku alebo v prevádzkarni devízového miesta.

(6) Devízové miesto uvádza na tlačivách svoje identifikačné znaky. Identifikačnými znakmi sú
a) obchodné meno,
b) identifikačné číslo (nevzťahuje sa na banky), c) podpis oprávneného zamestnanca podľa podpisového vzoru (nevzťahuje sa na záznamy na technických nosičoch dát a na zmenárenské automaty).

10) Príloha č. 3 zákona č. 455/1991 Zb.
11) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.

§ 6


(1) O nákupe cudzej meny alebo predaji cudzej meny vyhotoví devízové miesto odpočet, ktorý označí poradovým číslom a uvedie v ňom tieto údaje
a) označenie cudzej meny kódom ISO, jej množstvo, kurz,
b) kurzovú hodnotu,
c) cenu služby,
d) sumu na výplatu alebo príjem v Sk,
e) identifikačné znaky a názov zmenárenského pracoviska príp. prevádzkarne,
f) dátum a miesto vyhotovenia,
g) meno a priezvisko klienta, druh, číslo a krajinu vystavenia preukazu jeho totožnosti12) (nevzťahuje sa na zmenárenské automaty).

(2) Pri nákupe alebo predaji cestovných šekov devízové miesto na odpočte ďalej uvedie meno vystaviteľa cestovného šeku a výslovný údaj o tom, že ide o nákup cestovného šeku alebo o predaj cestovného šeku.

(3) Odpočet sa vyhotovuje dvojmo. Jedno vyhotovenie odpočtu zostáva v úschove devízového miesta, druhé obdrží klient. V prípade ručného spracovania devízové miesto uschováva originál odpočtu. V prípade spracovania prostriedkami výpočtovej techniky možno odpočet uschovať na technických nosičoch dát.

(4) Pri vykonávaní storna devízové miesto označí originál aj kópiu odpočtu slovom "storno" a v odpočte uvedie identifikačné znaky, dátum a miesto vystavenia. Odpočet zaradí medzi ostatné odpočty (v bankách medzi ostatné doklady o pokladničných operáciách ) zoradené v číselnom poradí.

§ 7


Devízové miesto, ktoré nie je bankou, vykoná denne uzávierku nákupu cudzích mien a predaja cudzích mien. Do valutovej knihy alebo valutového denníka zapíše dátum, poradové číslo odpočtu a jemu zodpovedajúci údaj o množstve nakúpenej alebo predanej cudzej meny, a to v členení podľa jednotlivých druhov cudzích mien označených kódom ISO a ďalej údaje o zostatkoch cudzích mien v pokladni.
 
12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 70/1997 Z. z.

§ 8


(1) Devízové miesto, ktoré nie je bankou, vystaví zberný účtovný doklad vo dvoch vyhotoveniach v prípade, že nakúpené cudzie meny predá banke alebo inému oprávnenému devízovému miestu za slovenskú menu alebo v prípade, že nakúpené cudzie meny uloží na devízový účet vedený v banke. Devízové miesto priebežne zaznamenáva do valutovej knihy alebo valutového denníka údaje o množstve predanej cudzej meny za slovenskú menu alebo uloženej na devízový účet. Tieto údaje musia zodpovedať údajom v zbernom účtovnom doklade.

(2) Devízové miesto, ktoré nie je bankou, uvedie v zbernom účtovnom doklade údaje o množstve cudzích mien predaných za slovenskú menu alebo uložených na devízový účet, a to v členení podľa jednotlivých druhov cudzích mien označených kódom ISO, identifikačné znaky, názov prevádzkarne a dátum.

(3) Banka alebo iné devízové miesto, ktorému sa cudzie meny predajú, alebo banka, v ktorej sa cudzie meny uložia na devízový účet, potvrdí obe vyhotovenia zberných účtovných dokladov uvedením svojich identifikačných znakov, pričom jedno vyhotovenie vráti devízovému miestu a druhé si ponechá. Devízové miesto, ktorému sa cudzie meny predajú, priebežne zaznamenáva do valutovej knihy alebo valutového denníka údaje o množstve nakúpenej cudzej meny, ktoré musia zodpovedať údajom v zbernom účtovnom doklade; to sa nevzťahuje na banky.

(4) Pri nákupe cudzej meny alebo predaji cudzej meny za slovenskú menu podľa odsekov 1 až 3, devízové miesta nevyhotovujú odpočet o nákupe alebo predaji podľa § 6.

§ 9


(1) Nákup cudzej meny alebo predaj cudzej meny vykonáva devízové miesto podľa dohodnutého nákupného alebo predajného kurzu.

(2) Cenu účtovanú za poskytnuté služby devízové miesto určí pevnou sadzbou alebo v percentách z kurzovej hodnoty, pričom môže určiť minimálnu alebo maximálnu výšku tejto ceny. Cena služby sa vyjadruje číselne.

(3) Devízové miesto uverejní cenník poskytovaných služieb spolu s kurzovým lístkom na viditeľnom mieste, aby bol klient informovaný o ich výške pred uskutočnením služby.

§ 10


(1) Devízové miesto, ktoré nie je bankou, vykazuje Národnej banke Slovenska súhrnné údaje o množstve cudzích mien, ktoré vo vykazovanom štvrťroku nakúpilo a predalo, a to za všetky prevádzkarne a zmenárenské automaty súhrnnena tlačive, ktoré je uvedené v prílohe. Ak devízové miesto vo vykazovanom období nevykonalo žiadny nákup cudzej meny alebo predaj cudzej meny, uvedie na tlačive nulové hodnoty.

(2) Devízové miesto zasiela vyplnené tlačivo v dvoch vyhotoveniach pobočke Národnej banky Slovenska, v ktorej územnom obvode má devízové miesto sídlo alebo miesto podnikania, a to najneskôr do 15 kalendárnych dní po skončení vykazovaného obdobia. Pobočka Národnej banky Slovenska potvrdí príjem tlačív a jedno potvrdené tlačivo vráti devízovému miestu.

TRETIA ČASŤ


PODMIENKY NA VYKONÁVANIE INÝCH OBCHODOV S CUDZOU MENOU


§ 11


Iné obchody s cudzou menou môže vykonávať devízové miesto, ktorému Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo povolenie na prevádzkovanie stávkových hier v kasíne podľa osobitného zákona5) a ktorému Národná banka Slovenska udelila devízovú licenciu na vykonávanie iných obchodov s cudzou menou,9) a to len v prevádzkarňach uvedených v devízovej licencii.

§ 12


(1) Žiadosť tuzemca o udelenie devízovej licencie na iné obchody s cudzou menou obsahuje
a) obchodné meno právnickej osoby, jej sídlo, IČO,
b) meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom alebo jeho členom,
c) odôvodnenie žiadosti,
d) adresy prevádzkarní, v ktorých uvažuje vykonávať iné obchody s cudzou menou.

(2) K žiadosti ďalej priloží
a) výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace alebo jeho overenú kópiu alebo doklad, ktorý preukazuje vznik právnickej osoby v prípade, že sa táto právnická osoba do obchodného registra nazapisuje,
b) overenú kópiu povolenia na prevádzkovanie stávkových hier v kasíne vydaného podľa osobitného zákona.5)

(3) Žiadosť o udelenie devízovej licencie na iné obchody s cudzou menou žiadateľ predkladá ústrediu Národnej banky Slovenska v Bratislave.

(4) Devízové miesto oznámi bez odkladu ústrediu Národnej banky Slovenska všetky zmeny údajov uvedených v žiadosti o devízovú licenciu na iné obchody s cudzou menou a zmeny dokladov, ktoré sú stanovené ako prílohy k tejto žiadosti.

§ 13


(1) Devízové miesto vykonáva iné obchody s cudzou menou podľa kurzu peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhlasovaného Národnou bankou Slovenska, platného ku dňu otvorenia hracieho dňa.

(2) Cenu služby účtovanú za poskytnutie iného obchodu s cudzou menou devízové miesto určí pevnou sadzbou alebo v percentách z hodnoty vypočítanej podľa kurzu. Cena služby sa vyjadruje číselne.

(3) Devízové miesto uverejní cenník iných obchodov s cudzou menou spolu s kurzovým lístkom na viditeľnom mieste, aby bol klient informovaný o ich výške pred uskutočnením obchodu.

§ 14


(1) O vykonaní každého obchodu vyhotoví devízové miesto odpočet, ktorý označí poradovým číslom a uvedie v ňom tieto údaje
a) označenie cudzej meny kódom ISO, jej množstvo, kurz,
b) hodnotu vypočítanú podľa kurzu,
c) cenu služby,
d) sumu na výplatu,
e) identifikačné znaky podľa § 5 ods. 6 a názov prevádzkarne,
f) dátum a miesto vystavenia.

(2) Odpočet sa vyhotovuje dvojmo. Jedno vyhotovenie odpočtu zostáva v úschove devízového miesta, druhé obdrží klient. V prípade ručného spracovania zostáva v úschove originál odpočtu. V prípade spracovania prostriedkami výpočtovej techniky možno odpočet uschovať na technických nosičoch dát.

(3) Pri vykonávaní storna devízové miesto označí originál aj kópiu odpočtu slovom "storno" a v odpočte uvedie identifikačné znaky, dátum a miesto vyhotovenia. Odpočet zaradí medzi ostatné odpočty zoradené v číslenom poradí.

(4) Devízové miesto vedie o iných obchodoch s cudzou menou samostatnú evidenciu. Odpočet o vykonaní iných obchodov s cudzou menou devízové miesto uschováva po dobu päť rokov nasledujúcich po roku, ku ktorému sa vzťahujú, z toho najmenej rok v prevádzkarni devízového miesta.

ŠTVRTÁ ČASŤ


SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


§ 15


Pri porušení alebo nedodržaní podmienok ustanovených týmto opatrením sa postupuje podľa osobitného zákona.13)

§ 16
Zrušovacie ustanovenie


Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. júna 1996 č. 8, ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami (oznámenie č. 217/1996 Z. z.).

§ 17
Účinnosť


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Vladimír Masár v. r.
guvernér

Vydávajúci: devízový odbor - oddelenie metodické a kontrolné

13) Tretia a štvrtá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení zákona č. 45/1998 Z. z..
Príloha

Národná banka Slovenska

Devízové miesto predloží príslušnej pobočke
Národnej banky Slovenska do 15 dní po ukončení štvrťroka

VÝKAZ O NÁKUPE A PREDAJI CUDZEJ MENY

Vykazované obdobie

Označenie cudzej meny kódom ISO Nákup cudzej meny podľa nákupných odpočtov Súčet kurzových hodnôt podľa nákupných odpočtov (v Sk) Predaj cudzej meny podľa predajných odpočtov Súčet kurzových hodnôt podľa predajných odpočtov (v Sk) Nákup cudzej meny od iných devízových miest Predaj cudzej meny iným devízovým miestam
1 2 3 4 5 6 7
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predkladá:

Vypracoval:

Dňa:

pečiatka a podpis zodpovednej osoby