úplné znenie opatrenia NBS č. 1/1995

Úplné znenie


opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1,


ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov
ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
opatrením Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9,
opatrením Národnej banky Slovenska z 22. októbra 1996 č. 14
a opatrením Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2


Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z. ustanovuje:

§ 1


Vymedzenie minimálnej výšky likvidných prostriedkov

/1/ Minimálna výška likvidných prostriedkov

a) bánk1/ a pobočiek zahraničných bánk2/ je 9 % zo záväzkov splatných na požiadanie a z terminovaných záväzkov voči všetkým osobám s výnimkou bánk, pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní3/ (ďalej len "banky"),
b) stavebných sporiteľní je 3 % zo záväzkov splatných na požiadanie a z terminovaných záväzkov voči všetkým osobám s výnimkou bánk,
c) bánk, pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní je i suma finančných prostriedkov ustanovená opatrením Národnej banky Slovenska3a/,
d) bánk, ktoré vykonávajú hypotekárne obchody3b/, je 3 % z vydaných hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií.

/2/ Záväzkami podľa odseku 1 sa na potreby tohto opatrenia rozumejú záväzky v slovenských korunách aj záväzky znejúce na cudziu menu.

§ 2


Povinné minimálne rezervy


/1/ Likvidné prostriedky podľa § 1 ods. 1 sú banky povinné mať uložené na účtoch peňažných rezerv vedených v Národnej banke Slovenska v slovenských korunách ako povinné minimálne rezervy4/.

/2/ Povinné minimálne rezervy, okrem čiastky tvorenej podľa § 1 ods. 1 písm. c/, sa úročia ročnou úrokovou sadzbou 1,5 %.

1/ § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.
2/ § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.
3/ § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.
3a/ Napríklad opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely.
3b/ § 36a a nasl. zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.
4/ § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.

/3/ Základom pre výpočet úrokov je denný korunový zostatok bánk na účtoch peňažných rezerv v Národnej banke Slovenska maximálne do výšky stanovených povinných minimálnych rezerv, pričom ako rok je počítaných 360 dní.

/4/ Úroky budú vyplatené banke druhý pracovný deň po ukončení hodnoteného obdobia.

§ 3


/1/ Banka, ktorá nezačala vykonávať bankovú činnosť na základe povolenia pôsobiť ako banka udeleného pred 1. marcom 1996, alebo banka, ktorej bolo udelené povolenie na založenie banky po 1. marci 19965/ je povinná tvoriť povinné minimálne rezervy prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť povolenie na výkon bankových činností6/.

/2/ Banka, ktorá vznikla zlúčením, splynutím, rozdelením bánk alebo odkúpením banky inou bankou, tvorí povinné minimálne rezervy dňom zlúčenia, splynutia, rozdelenia alebo odkúpenia.

/3/ Banka, v ktorej Národná banka Slovenska zaviedla nútenú správu7/, netvorí povinné minimálne rezervy.

§ 4


Spôsob výpočtu povinných minimálnych rezerv


/1/ Pri výpočte stanovených povinných minimálnych rezerv sa vychádza z priemerného stavu záväzkov za 3 dekádne obdobia, uvádzaných v príslušnom výkaze bankovej štatistiky V (NBS) 6-36 Dekádny prehľad o aktívach a pasívach (ďalej len "výkaz"). Pre výpočet povinných minimálnych rezerv na mesiac N sa použijú dekádne výkazy k 20. a poslednému dňu mesiaca N-2 a k 10. dňu mesiaca N-18/.

/2/ Stanovené povinné minimálne rezervy sú súčtom nasledovných čiastok:

a) čiastka vypočítaná percentom podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) z objemu záväzkov splatných na požiadanie, a to zo stĺpca 3 výkazu riadok

5/ § 4, § 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.
6/ § 4a a § 5a zákona č. 21/1992 Zb v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.
7/ § 27 a nasl. zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5
8/1996 Z.z. 8/ Napr. výpočet stanovených povinných minimálnych rezerv na mesiac december sa vykoná z priemerného stavu údajov dekádneho výkazu k 20. októbru, 31. októbru, 10. novembru.
č. 63 - neterminované vklady ústredných orgánov Slovenskej republiky,
č. 67 - neterminované vklady miestnych orgánov,
č. 69 - vklady klientov celkom, znížené o sumy uvedené
v riadku č. 71 - terminované vklady podnikateľskej sféry,
v riadku č. 73 - terminované vklady obyvateľstva,
v riadku č. 75 - terminované vklady ostatné,
č. 88 - devízové neterminované vklady,

( R. 63 + r.67 + r.69 - r.71 - r.73 - r.75 + r.88 ),

b) čiastka vypočítaná percentom podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) z objemu terminovaných záväzkov, a to zo stĺpca 3 výkazu riadok
č. 64 - terminované vklady ústredných orgánov Slovenskej republiky,
č. 68 - terminované vklady miestnych orgánov,
č. 71 - terminované vklady podnikateľskej sféry,
č. 73 - terminované vklady obyvateľstva,
č. 75 - ostatné terminované vklady,
č. 76 - emitované zmenky,
č. 78 - emisia dlhopisov,
č. 89 - devízové terminované vklady,

( R. 64 + r.68 + r.71 + r.73 + r. 75 + r.76 + r.78 + r.89),

c) suma finančných prostriedkov podľa § 1 ods. 1 písm. c),

d) čiastka vypočítaná percentom podľa § 1 ods. 1 písm. d) z objemu vydaných hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií, a to zo stĺpca 3 výkazu riadok č. 79.

/3/ Čiastky povinných minimálnych rezerv stanovené podľa odseku 2 sa zaokrúhľujú na celé koruny podľa pravidiel STN 01 1010.

/4/ Ak banka nepredloží niektorý z výkazov za jedno dekádne obdobie uvedené v odseku 1 druhá veta, základňou pre výpočet povinných minimálnych rezerv je priemer údajov z dvoch predložených výkazov podľa odseku 1 zvýšený o 20 %. Ak banka nepredloží výkazy za dve dekádne obdobia, alebo nepredloží žiadne výkazy podľa odseku 1, základňou pre výpočet povinných minimálnych rezerv sú údaje z posledného predloženého výkazu zvýšené o 40 %."

/5/ Ak banka nepredloží niektorý z výkazov z dôvodu zrušenia povinnosti jeho predloženia za príslušné dekádne obdobie, alebo výkaz nie je k dispozícii z dôvodu zmeny termínu na jeho predloženie, základňa pre výpočet povinných minimálnych rezerv sa podľa odseku 4 nezvyšuje.

/6/ Výška povinných minimálnych rezerv na príslušný mesiac sa vypočítava vopred osobitne pre každú banku. Stanovené povinné minimálne rezervy banky odsúhlasujú s Národnou bankou Slovenska pred začatím príslušného mesiaca, ktorého sa povinné minimálne rezervy týkajú.

§ 5


Spôsob hodnotenia povinných minimálnych rezerv


/1/ Dodržanie mesačne stanovených povinných minimálnych rezerv sa vyhodnocuje dvakrát mesačne, a to

a) za obdobie od 1. dňa mesiaca do 15. dňa mesiaca vrátane,
b) za obdobie od 16. dňa mesiaca do posledného dňa mesiaca vrátane,

(ďalej len "hodnotené obdobie").

/2/ Základom pre hodnotenie je priemer denných korunových zostatkov príslušnej banky za hodnotené obdobie na účtoch peňažných rezerv v Národnej banke Slovenska.

/3/ Povinné minimálne rezervy sú splnené, ak priemer jednotlivých denných zostatkov na účtoch peňažných rezerv banky v Národnej banke Slovenska za hodnotené obdobie v mesiaci (ďalej len "skutočný priemerný stav povinných minimálnych rezerv") dosiahne aspoň výšku povinných minimálnych rezerv stanovených na príslušný mesiac.

§ 6


Neplnenie a sankcie za neplnenie povinných minimálnych rezerv


/1/ K neplneniu stanovenej výšky povinných minimálnych rezerv dochádza vtedy, ak skutočný priemerný stav povinných minimálnych rezerv banky za hodnotené obdobie je nižší ako stanovená výška povinných minimálnych rezerv.

/2/ Rozdiel medzi stanoveným a skutočným priemerom za hodnotené obdobie zaťaží Národná banka Slovenska úrokom vo výške trojnásobku diskontnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej na začiatku hodnoteného obdobia, kedy došlo k neplneniu stanovenej výšky povinných minimálnych rezerv. Úrok sa zúčtuje do 15 dní po ukončení hodnoteného obdobia inkasným príkazom Národnej banky Slovenska na ťarchu účtu príslušnej banky. Pokiaľ banka nešpecifikuje príslušný účet do 5 dní po ukončení obdobia, v ktorom povinné minimálne rezervy nesplnila, splatenie úrokov vykoná Národná banka Slovenska na ťarchu účtu platobného styku banky v Bankovom zúčtovacom centre Slovenska, a.s.

§ 7


Zrušuje sa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej zo 17. septembra 1992 publikované v čiastke 97/1992 Zb.

§ 8


Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1 nadobudlo účinnosť 1. marca 1996 (oznámené pod č. 61/1996 Z.z.), opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9 nadobudlo účinnosť 1. augusta 1996 (oznámené pod č. 228/1996 Z.z.), opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 nadobudlo účinnosť 30. novembra 1996 (oznámené pod č. 347/1996 Z.z.) a opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2 nadobudlo účinnosť 1. mája 1997.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

Vydávajúci útvar: Odbor bankových obchodov
Vypracoval: Ing. S. Hušťavová, tel. 07/ 513- 2751
                   Ing. J. Jankovics, tel. 07/ 513-2752