Podmienky - platobný styk

P O D M I E N K Y


Národnej banky Slovenska zo dňa 29. októbra 1997


na vykonávanie platobného styku v slovenských a českých korunách s Českou republikou pre klientov Národnej banky Slovenska


Národná banka Slovenska vykonáva platobný styk v slovenských a českých korunách s Českou republikou pre klientov Národnej banky Slovenska za týchto podmienok:

Prvá časť


Článok I
Všeobecné ustanovenia


/1/ Národná banka Slovenska (ďalej len "NBS") v rámci platobného styku v slovenských a českých korunách s Českou republikou (ďalej len "ČR") vykonáva pre klientov bezhotovostné tzv. "hladké platby", teda priame úhrady do ČR a realizuje prijaté platby z ČR, prostredníctvom zberných účtov NBS alebo loro účtu Českej národnej banky (ďalej len "ČNB"), vedeného v NBS.

/2/ Príjem platobných príkazov na úhradu do ČR a vysporiadanie platieb do ČR a z ČR voči klientom vykonávajú útvary ústredia NBS vykonávajúce účtovno-operatívnu činnosť, pobočky a expozitúry NBS (ďalej len "pobočka").

/3/ NBS vykonáva platby poukázané v českých korunách (ďalej len "CZK") a v slovenských korunách (ďalej len "SKK"). Platby do ČR poukázané v cudzích menách okrem CZK upravujú osobitné podmienky1/. Príjemcovi v Slovenskej republike (ďalej len "SR") sa pripíšu platby v SKK a príjemcovi v ČR sa platby pripíšu v CZK.

/4/ Na vykonávanie platobného styku s ČR sa používajú prevodníky kódov. Jednotlivé prevodníky kódov platné ku dňu zverejnenia týchto podmienok sú uvedené v prílohách č. 3 až 6. Aktualizované prevodníky sú k dispozícii na nahliadnutie vo všetkých pobočkách.

/5/ Podpisové vzory osôb splnomocnených disponovať s prostriedkami na účte platia aj na vykonávanie platobného styku s ČR, pokiaľ klient nepredloží osobitné podpisové vzory.

1/ Podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 27. apríla 1995 na vykonávanie platobného styku so zahraničím pre klientov Národnej banky Slovenska, uverejnené v čiastke 9/1995 Vestníka Národnej banky Slovenska. Druhá časť Vykonávanie platobného styku v SKK a CZK do ČR

Druhá časť
Vykonávanie platobného styku v SKK a CZK
do ČR


Článok II
Platobné príkazy


/1/ Klient realizuje úhradu do ČR formou platobného príkazu na úhradu v SKK a CZK do ČR (ďalej len "príkaz"). Tlačivo príkazu je uvedené v prílohe č. 2. Spolu s príkazom predloží klient kópiu dokladov2/, na základe ktorých je príkaz vystavený.

/2/ Klient v príkaze vyplní:

a) povinné údaje, a to:
1. kód meny (CZK alebo SKK),
2. sumu v príslušnej mene číslicami,
3. bankové spojenie platiteľa, teda číslo účtu a kód banky,
4. sumu slovom v slovenskom jazyku, veľkým začiatočným písmenom,
5. platobný titul (príloha č. 3),
6. kód subjektu (príloha č. 4),
7. názov platiteľa a jeho presnú adresu,
8. číslo účtu príjemcu,
9.názov príjemcu a jeho presnú adresu,
10. numerický kód banky príjemcu (príloha č.5),
11. kód druhej strany (príloha č. 6),
12. odtlačok pečiatky a podpisy podľa podpisových vzorov,
b) ďalšie údaje, a to:
1. dátum prechodu tovaru hranicou SR,
2. názov banky príjemcu a jej presnú adresu alebo jej swiftový kód,
3. variabilný symbol,
4. konštantný symbol; ak klient tento údaj neuvedie, NBS doplní konštantný symbol 258,
5. špecifický symbol,
6. požadovaný deň odpísania prostriedkov z účtu platiteľa.
Pokyny na vyplnenie tlačiva príkazu sú uvedené na rube kópie určenej pre klienta.

/3/ Klient zodpovedá za správnosť údajov uvedených v príkaze.

2/ Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/1995, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia a voči cudzozemcom.

/4/ Ak príkaz neobsahuje povinné údaje uvedené v odseku 2, je poškodený alebo nečitateľný, pobočka ho vráti platiteľovi a nezodpovedá za škody vzniknuté jeho nevykonaním.

/5/ Ak je platobný príkaz vystavený v CZK, NBS zúčtuje v prospech zberného účtu korunovú protihodnotu sumy v CZK vypočítanú kurzom devíza predaj podľa kurzového lístka peňažných prostriedkov v cudzej mene len pre potreby NBS platného v deň prevzatia príkazu, zvýšenú o 1% z vypočítanej korunovej protihodnoty na krytie kurzových rozdielov a cenu podľa článku VII. Túto sumu zúčtuje NBS v požadovanom dni odpísania prostriedkov z účtu platiteľa alebo ak tento údaj nie je uvedený na príkaze, v nasledujúci pracovný deň po dni prevzatia príkazu.

/6/ Rozdiel medzi zúčtovanou sumou podľa odseku 5 (odrátajúc cenu podľa čl. VII) a protihodnotou realizovanej platby, ktorá sa prepočíta kurzom devíza predaj podľa kurzového lístka peňažných prostriedkov v cudzej mene len pre potreby NBS platného v deň úhrady, pobočka zúčtuje v prospech alebo na ťarchu účtu klienta.

/7/ Ak je platobný príkaz vystavený v SKK a banka príjemcu nie je ČNB, NBS zúčtuje v prospech zberného účtu sumu v SKK uvedenú na platobnom príkaze a cenu podľa článku VII v požadovanom dni odpísania prostriedkov z účtu platiteľa alebo ak tento údaj nie je uvedený na príkaze, v nasledujúci pracovný deň po dni prevzatia príkazu. Sumu v SKK, uvedenú na príkaze, NBS prepočíta na CZK kurzom devíza predaj podľa kurzového lístka peňažných prostriedkov v cudzej mene len pre potreby NBS, platného v nasledujúci pracovný deň po dni odpísania prostriedkov z účtu platiteľa.

/8/ Ak je platobný príkaz vystavený v SKK a banka príjemcu je ČNB, NBS zúčtuje v prospech účtu ČNB v NBS sumu v SKK, uvedenú na príkaze, v požadovanom dni odpísania prostriedkov z účtu platiteľa alebo ak tento údaj nie je uvedený na príkaze, v nasledujúci pracovný deň po dni prevzatia príkazu, za predpokladu zodpovedajúceho zostatku na účte platiteľa. Čiastkové úhrady nebudú realizované.

/9/ Klient môže požiadať o odvolanie príkazu len na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí byť opatrená odtlačkom pečiatky klienta, podpismi podľa podpisových vzorov, dátumom vystavenia a musí k nej byť priložená kópia pôvodného príkazu. Ak je platobný príkaz vystavený v CZK alebo v SKK a banka príjemcu nie je ČNB, odvolanie príkazu pobočka realizuje len na základe žiadostí doručených najneskôr do 8.30 hod. nasledujúceho pracovného dňa po dni odpísania prostriedkov z účtu platiteľa. Ak je platobný príkaz vystavený v SKK a banka príjemcu je ČNB, odvolanie príkazu pobočka realizuje len na základe žiadostí doručených najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred požadovaným dňom odpísania prostriedkov z účtu platiteľa.

Článok III
Lehoty zúčtovania


/1/ Ak je platobný príkaz vystavený v CZK alebo v SKK a banka príjemcu nie je ČNB, NBS realizuje platbu do ČR nasledujúci pracovný deň po dni pripísania korunového krytia z účtu klienta na zberný účet NBS. Dňom realizácie platby sa rozumie deň, kedy boli prostriedky v CZK odpísané z účtu NBS v ČNB.

/2/ Ak je platobný príkaz vystavený v SKK a banka príjemcu je ČNB, NBS realizuje platbu v deň odpísania prostriedkov z účtu platiteľa.

Článok IV
Správy o zúčtovaní


Pobočka informuje klienta o odpísaní ním určených prostriedkov na úhradu do ČR z jeho účtu avízom a správou o zúčtovaní.

Tretia časť
Platby v SKK a CZK z ČR


Článok V
Platobné inštrukcie pre klientov


/1/ Pri platbách z ČR klient oznámi platiteľovi
a/ korešpondenčnú banku NBS v ČR, teda ČNB,
b/ číslo účtu NBS v ČNB, ak účet platiteľa nie je vedený v ČNB,
c/ neskrátený názov NBS alebo jej swiftový kód,
d/ číslo účtu klienta v NBS, na ktorý má byť úhrada pripísaná, spolu s numerickým kódom NBS,
e/ neskrátený názov a adresu klienta /nesmie sa použiť preklad/,
f/ platobný titul, kód subjektu, kód krajiny a kód druhej strany.

/2/ Platobná inštrukcia bankového spojenia príjemcu, adresovaná platiteľovi v ČR pri úhradách z ČR v prospech klienta NBS je uvedená v prílohe č. 1. Aktualizovaná príloha č. 1 je k dispozícii na nahliadnutie vo všetkých pobočkách.

Článok VI
Zúčtovanie platieb v SKK a CZK z ČR


/1/ NBS pripíše platbu v CZK z ČR v prospech účtu klienta v korunovej protihodnote prijatej sumy v CZK, prepočítanej kurzom devíza nákup podľa kurzového lístka peňažných prostriedkov v cudzej mene len pre potreby NBS platného v deň pripísania platby na účet NBS v ČNB, spravidla v nasledujúci pracovný deň po jej pripísaní na účet NBS v ČNB.

/2/ NBS pripíše platbu v SKK z ČR v prospech klienta spravidla v deň odpísania platby z účtu ČNB v NBS sumou, ktorá bude z účtu ČNB odpísaná.

/3/ Pobočka informuje klienta o prijatej platbe z ČR a pripísaní korunovej protihodnoty v prospech jeho účtu správou o zúčtovaní a avízom o platbe z ČR.

Štvrtá časť
Spoločné a záverečné ustanovenia


Článok VII
Ceny za služby


Za úkony a činnosti vykonané v platobnom styku s ČR účtuje pobočka klientovi ceny podľa Sadzobníka Národnej banky Slovenska za služby v platobnom styku s ČR (príloha č. 7).

Článok VIII
Osobitné ustanovenie


NBS nezodpovedá klientovi za škody spôsobené mimoriadnymi, objektívne neodvratiteľnými skutočnosťami (živelné katastrofy, štrajky, vojnové udalosti a podobne).

Článok IX
Záverečné ustanovenia


/1/ Na vykonávanie platobného styku s ČR platia primerane ustanovenia Podmienok Národnej banky Slovenska z 12. júla 1996 pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch.

/2/ Zrušujú sa Podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 14. septembra 1995 na vykonávanie platobného styku s Českou republikou pre klientov Národnej banky Slovenska.

/3/ Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1. januára 1998.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

Vydávajúci odbor: Odbor správy devízových aktív
Vypracoval: Ing. Anna Gajdošová č. tel. 513 2604

Príloha č.1

Platobná inštrukcia bankového spojenia príjemcu,
adresovaná platiteľovi v ČR pri úhradách z ČR v prospech klienta NBS


Bankové spojenie :
korešpondenčná banka NBS v ČR t.j. ČNB
číslo účtu NBS v ČNB, ak účet platiteľa nie je vedený v ČNB
Národná banka Slovenska, Bratislava SWIFT : NBSBSKBX
číslo účtu príjemcu v NBS spolu s numerickým kódom NBS
neskrátený názov a adresa klienta (nesmie sa použiť preklad)
platobný titul, kód subjektu, kód krajiny,
kód druhej strany.

Príklad platobnej inštrukcie adresovanej platiteľovi pri úhradách z ČR
(platba v CZK, krajina platiteľa ČR):

Bankové spojenie:
Česká národná banka, Praha
číslo účtu NBS v ČNB Národná banka Slovenska, Bratislava SWIFT: NBSBSKBX
číslo účtu v NBS: XXX/0720
Ján Novák, Jasovksá 38, Bratislava
platobný titul: 380, kód subjektu: 1, kód krajiny: CZ
kód druhej strany: 0.

Príjemca sa môže informovať o aktuálnom čísle účtu NBS v ČNB v pobočke NBS, v ktorej má vedený účet.

Príloha č.2

Platobný príkaz na úhradu v SKK a CZKdo Českej republiky - len vo Vestníku NBS

Pokyny na vyplnenie tlačiva
"Platobný príkaz na úhradu v SKK a CZK do Českej republiky"


Všetky údaje, pri ktorých nie je uvedené inak, sú povinné.

Mena: - podľa kódu ISO (trojpísmenný kód uvedený v prílohe č. 1)
Suma: - desatinnú časť oddeliť desatinnou čiarkou,
- desatinná čiarka je povinná aj pri celých číslach,
- oddeľovač tisícov je bodka (napr. SKK 3.456.777,22 )
Na ťarchu účtu platiteľa v NBS č.:
- príslušný účet platiteľa v NBS, z ktorého má byť požadovaná suma debetovaná
Platobný titul:
- trojčíselný kód podľa prílohy č. 3
Kód subjektu:
- jednočíselný kód podľa prílohy č. 4
Kód krajiny:
- CZ
Kód druhej strany:
- jednočíselný kód podľa prílohy č. 6
Dátum prechodu tovaru hranicou SR: (nepovinný údaj)
- deň, mesiac a rok
Platiteľ: - v každom riadku môže byť uvedené max. 35 znakov
- 1. a 2. riadok - presný a úplný názov organizácie
- 3. riadok - ulica a číslo
- 4. riadok - mesto, štát
Príjemca: - v každom riadku môže byť uvedené max. 35 znakov
- 1. a 2. riadok - presný a úplný názov organizácie
- 3. riadok - ulica a číslo
- 4. riadok - mesto, štát
Číslo účtu príjemcu: (max. 17 znakov, z toho max. 6 znakov predčíslie, 1 znak pomlčka a 10 znakov číslo účtu)
- príslušné číslo účtu príjemcu vo svojej banke (banka príjemcu), na ktorý má byť úhrada pripísaná
Numerický kód banky príjemcu:
- štvorčíselný kód podľa prílohy č. 5
Swiftový kód banky príjemcu: (nepovinný údaj)
- 8 resp. 11 miestny kód podľa aktuálneho swiftového adresára BIC DIRECTORY
- môže v plnej miere nahradiť údaje uvedené v kolónke "Banka príjemcu"
Banka príjemcu: (nepovinný údaj)
- v každom riadku môže byť uvedené max. 35 znakov
- banka, v ktorej má príjemca otvorený účet
- 1. a 2. riadok - presný a úplný názov banky
- 3. riadok - mesto
- 4. riadok - štát
Variabilný symbol: (nepovinný údaj)
- desaťčíselný kód
Konštantný symbol: (nepovinný údaj)
- trojčíselný kód; ak ho klient neuvedie, NBS doplní konštantný symbol 258
Špecifický symbol: (nepovinný údaj)
- desaťčíselný kód
Požadovaný deň odpísania prostriedkov z účtu: (nepovinný údaj)
- deň, mesiac, rok odpísania prostriedkov z účtu
Dátum vystavenia: - deň, mesiac a rok predloženia platobného príkazu
Meno: - meno kontaktnej osoby
Pečiatka platiteľa a podpisy:
- pečiatka a podpisy platiteľa podľa podpisových vzorov
Príloha č. 3

PLATOBNÉ TITULY


Skupina 1 INKASÁ A PLATBY ZA TOVAR

Skupina 1 sa vzťahuje na inkasá a platby súvisiace s vývozom a dovozom tovarov, spracovaním a opravami tovarov a dlhodobým prenájmom nad 12 mesiacov.

110 VÝVOZ TOVARU - inkasá za tovar v dohodnutej parite (vrátane úrokov zahrnutých v cene tovaru) upravené o korigujúce položky (vratky, storná, zľavy a pod.). V inkasách za tovar sú zahrnuté náklady na prepravu, skladovanie, poistenie, provízie, montáže a iné, pokiaľ sú súčasťou ceny tovaru. Do tohto platobného titulu sa nezahŕňa reexport.

112 FINANČNÝ PRENÁJOM (LEASING) - VÝVOZ - inkasá a prípadné platby súvisiace s vývozom statkov formou ich dlhodobého prenájmu (nad 12 mesiacov) s následným predajom (prípadne vrátenie už uhradených splátok pokiaľ nedôjde k následnému predaju). Nezahŕňajú sa inkasá a platby súvisiace s prevádzkovým prenájmom (viď platobný titul 352).

120 DOVOZ TOVARU - platby za tovar v dohodnutej parite (vrátane úrokov zahrnutých v cene tovaru) upravené o korigujúce položky (vratky, storná a pod.). V platbách za tovar sú zahrnuté náklady na prepravu, skladovanie, poistenie, provízie, montáže a iné, pokiaľ sú súčasťou ceny tovaru.

122 FINANČNÝ PRENÁJOM (LEASING) - DOVOZ - platby, prípadné inkasá súvisiace s dovozom statkov formou ich dlhodobého prenájmu (nad 12 mesiacov) s následnou kúpou (príp. vrátenie už uhradených splátok, pokiaľ nedôjde ku kúpe). Nezahŕňajú sa inkasá a platby súvisiace s prevádzkovým prenájmom (viď platobný titul 352).

130 REEXPORT - inkasá a platby za dodávky tovaru, ktorý bol nakúpený a dovezený zo zahraničia a bez následnej úpravy a zmeny vlastnej kvality predaný a exportovaný. Ide o nepriamy reexport na rozdiel od priameho reexportu na platobnom titule 320.

132 SPRACOVANIE A OPRAVY - inkasá a platby súvisiace so zhodnotením a opravami tovaru, ktorý prekročil colnú hranicu. V prípade, ak tovar neprekročil colnú hranicu, viď platobný titul 325.

199 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 1 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 1.

Skupina 2 DOPRAVNÉ SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH

Časť skupiny 2 "dopravné služby" sa týka dopravných služieb súvisiacich s prepravou tovaru (s výnimkou nákladov zakalkulovaných do ceny tovaru, napr. prepravné, skladné, poistné a pod. zahrnutých do skupiny 1) a prepravou osôb.
Časť skupiny 2 "cestovný ruch" sa týka nákupu a predaja peňažných prostriedkov v cudzej mene fyzickým a právnickým osobám, inkás a platieb fyzických a právnických osôb v oblasti zahraničného cestovného ruchu.

NÁKLADNÁ DOPRAVA

210 ŽELEZNIČNÁ NÁKLADNÁ - inkasá a platby súvisiace so železničnou prepravou tovaru.

215 NÁMORNÁ NÁKLADNÁ - inkasá a platby súvisiace s námornou prepravou tovaru.

218 RIEČNA NÁKLADNÁ - inkasá a platby súvisiace s riečnou prepravou tovaru.

220 LETECKÁ NÁKLADNÁ - inkasá a platby súvisiace s leteckou prepravou tovaru.

222 AUTOMOBILOVÁ NÁKLADNÁ - inkasá a platby súvisiace s automobilovou prepravou tovaru.

225 OSTATNÉ NÁKLADNÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY - inkasá a platby súvisiace s ostatnými druhmi dopravy (špedícia a pod.), daňové poplatky platené na colnici z nákladnej dopravy. Vzťahuje sa rovnako na služby poskytované na hraničných prechodoch, letiskách, prístavoch (napr. manipulácia s nákladom, uskladnenie, balenie, záchranné akcie, služby lodivoda, údržba dopravných zariadení a pod.).

230 ŽELEZNIČNÝ TRANZIT - inkasá a platby súvisiace s prepravou zahraničného tovaru po železnici cez územie Slovenskej republiky.

232 AUTOMOBILOVÝ TRANZIT - inkasá a platby súvisiace s tranzitom tovaru prostredníctvom automobilovej dopravy cez územie Slovenskej republiky.

235 POTRUBNÝ TRANZIT - inkasá a platby súvisiace s tranzitom tovaru potrubím cez územie Slovenskej republiky.

238 OSTATNÝ TRANZIT - inkasá a platby súvisiace s tranzitom tovarov cez územie Slovenskej republiky ostatnými dopravnými prostriedkami.

OSOBNÁ DOPRAVA

240 ŽELEZNIČNÁ OSOBNÁ - inkasá a platby súvisiace s prepravou osôb železničnou dopravou.

242 AUTOBUSOVÁ OSOBNÁ - inkasá a platby súvisiace s prepravou osôb autobusovou dopravou.

245 LETECKÁ OSOBNÁ - inkasá a platby súvisiace s prepravou osôb leteckou dopravou.

250 OSTATNÁ OSOBNÁ DOPRAVA - inkasá a platby za ostatné druhy osobnej dopravy (t.j. napr. riečnu, námornú a pod.).

255 OSTATNÉ OSOBNÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY - inkasá a platby za ďalšie služby poskytované na letiskách, v prístavoch, na hraničných prechodoch a inde.

CESTOVNÝ RUCH

Platobné tituly 260 až 299 sa týkajú iba cestovného ruchu. Šeky, zmenky, nákupy cudzej meny vzťahujúce sa k obchodnej činnosti sú označované platobnými titulmi podľa povahy transakcie.

260 INDIVIDUÁLNA TURISTIKA AKTÍVNA - inkasá za nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene od zahraničných návštevníkov (fyzických osôb, vrátane zahraničných študentov) v zmenárňach bánk a spätné odkúpenie slovenskej meny za cudziu menu.

265 INDIVIDUÁLNA TURISTIKA PASÍVNA - platby za predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene fyzickým osobám (tuzemcom) v zmenárňach bánk a prípadné vratky, ako aj platby za úhradu nákladov súvisiacich s individuálnou turistikou.

270 ORGANIZOVANÁ TURISTIKA AKTÍVNA - inkasá právnických osôb, súvisiace s poskytovanými službami v oblasti cestovného ruchu (cestovné kancelárie, hotely a pod.) a prípadné vratky. Zahrňuje organizované cesty cudzozemcov do Slovenskej republiky.

275 ORGANIZOVANÁ TURISTIKA PASÍVNA - platby právnických osôb, súvisiace s prijímanými službami v oblasti cestovného ruchu (cestovné kancelárie, hotely a pod.) a prípadné vratky. Zahrňuje organizované cesty tuzemcov do zahraničia.

280 ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY - platby za predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene na pracovné cesty do zahraničia a prípadné vratky.

285 MIMOBANKOVÉ ZMENÁRNE - inkasá, prípadne platby za nákup prípadne predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene od mimobankových zmenární.

290 NÁKUP PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V CUDZEJ MENE OD TUZEMCOV - inkasá za nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene od fyzických osôb v zmenárňach bánk (s výnimkou vratiek peňažných prostriedkov v cudzej mene zahrnutých v PT 265) získané za služby poskytnuté v zahraničnom cestovnom ruchu.

295 TRANSAKCIE Z POUŽITIA PLATOBNÝCH KARIET, ŠEKOV A PODOBNÝCH DOKUMENTOV - inkasá a platby vyplývajúce zo zúčtovania platobných kariet, šekov a podobne v zmenárňach bánk.

299 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 2 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 2.

Skupina 3 INÉ SLUŽBY

Skupina 3 sa týka transakcií súvisiacich s poskytovaním všetkých druhov služieb obchodnej a neobchodnej povahy s výnimkou dopravných služieb a cestovného ruchu.

310 POŠTOVÉ SLUŽBY - inkasá a platby súvisiace s poštovými službami.

312 TELEKOMUNIKAČNÉ A RÁDIOKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY - inkasá a platby súvisiace s telekomunikačnými a rádiokomunikačnými službami.

315 STAVEBNÉ A MONTÁŽNE PRÁCE - inkasá a platby za stavebné a montážne práce vrátane projektovej prípravy (s výnimkou stavebných a montážnych nákladov zahrnutých v cene tovaru).

320 ZISKOVÉ OPERÁCIE S TOVAROM - inkasá a platby za tovar, ktorý bol v zahraničí nakúpený a opäť predaný, bez toho aby prekročil tuzemskú hranicu a nebol colne odbavený v tuzemsku (priamy reexport).

325 SPRACOVATEĽSKÉ SLUŽBY A OPRAVY - inkasá a platby za zhodnotenie a opravy tovaru, ktorý je vo vlastníctve subjektu inej krajiny a ktorý neprekročil colnú hranicu.

330 NEŽIVOTNÉ POISTENIE - inkasá a platby za poistenie majetku a osôb, t.j. všetky druhy poistenia s výnimkou poistenia zahrnutého v cene tovaru a služieb, životného a dôchodkového poistenia (ide o poistenie, náhrada škôd sa zachytáva na PT 610).

332 ŽIVOTNÉ A DÔCHODKOVÉ POISTENIE - inkasá a platby za životné poistenie (napr. na dožitie určitého veku alebo úmrtie) a dôchodkové poistenie (ide o poistenie, náhrada škôd sa zachytáva na PT 610).

335 FINANČNÉ SLUŽBY - inkasá a platby za finančné služby (okrem úrokov) poskytované bankami a inými finančnými inštitúciami s výnimkou platobných titulov 330 a

340 REKLAMA - inkasá a platby za reklamnú, propagačnú a inzertnú službu, prieskum trhu a prieskum verejnej mienky.

345 PRÁVNE, ÚČTOVNÍCKE A PORADENSKÉ SLUŽBY - inkasá a platby za poskytované právne, účtovnícke, audítorské, konzultačné, manažérske, tlmočnícke a prekladateľské služby.

348 NÁJOMNÉ Z NEHNUTEĽNOSTÍ - inkasá a platby za prenájom budov a bytov (napr. sezónne nájomné).

350 PRENÁJOM NEHMOTNÝCH STATKOV - inkasá a platby za prenájom filmov, zvukových a obrazových záznamov a iných nehmotných statkov.

352 PRENÁJOM STROJOV A ZARIADENÍ - inkasá a platby za krátkodobý prenájom strojov a zariadení do 12 mesiacov (dlhodobý prenájom nad 12 mesiacov sa zahŕňa do skupiny 1).

355 VÝSKUM A VÝVOJ - inkasá a platby za poskytované služby v oblasti základného a aplikovaného výskumu a vývoja.

360 AUTORSKÉ HONORÁRE, LICENČNÉ POPLATKY A INÉ - inkasá a platby súvisiace so službami za využívanie nehmotných, nevýrobných, nefinančných aktív a vlastníckych práv, ako napr. patenty, ochranné známky, autorské a nakladateľské práva, priemyselné vzory, výrobné postupy a iné. (V prípade nákupu a predaja nehmotných, nevýrobných, nefinančných aktív a vlastníckych práv, viď PT 650.)

365 SLUŽBY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY A INFORMAČNÉ - inkasá a platby za akékoľvek služby poskytované v oblasti výpočtovej techniky a v oblasti informácií (služby poskytované tlačovými a inými agentúrami, predplatné novín a časopisov) a zapožičanie softwaru, pri ktorom neprišlo k zmene vlastníctva.

370 DIPLOMATICKÉ ZASTÚPENIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ - platby, prípadne vratky peňažných prostriedkov v súvislosti s činnosťou, diplomatických a konzulárnych zastúpení v zahraničí (netýka sa nákupov pozemkov a nehnuteľností).

372 ZAHRANIČNÉ DIPLOMATICKÉ ZASTÚPENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE - inkasá, prípadne vratky peňažných prostriedkov v súvislosti s činnosťou diplomatických a konzulárnych zastúpení cudzích štátov (netýka sa nákupu pozemkov a nehnuteľností).

375 VLÁDNE PRÍJMY A VÝDAVKY - inkasá a platby v súvislosti so štátnymi platbami, vrátane účasti v jednotkách OSN, NATO a pod.

378 SPROSTREDKOVATEĽSKÉ SLUŽBY - inkasá a platby za sprostredkovateľské služby, napr. provízie s výnimkou služieb sprostredkovaných bankami a finančnými inštitúciami.

380 SLUŽBY OBCHODNEJ POVAHY - inkasá a platby za služby obchodnej povahy (ako napr. odborné expertízy, veľtrhy, výstavy obchodného charakteru a iné) a inde neuvedené služby.

382 AUDIOVIZUÁLNE SLUŽBY - inkasá a platby vzťahujúce sa k filmu, televízii, rozhlasu, magnetickým záznamom a pod.

385 SLUŽBY V OBLASTI VZDELÁVANIA, KULTÚRY, ZÁBAVY, ŠPORTU A REKREÁCIE - inkasá a platby súvisiace so službami zameranými na vzdelávaciu, kultúrnu, športovú, rekreačnú, zábavnú a inú činnosť (napr. prednášky, sympózia, kongresy, výstavy a pod.).

388 SLUŽBY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA - inkasá a platby súvisiace s lekárskym ošetrením a kúpeľnou liečbou.

390 TECHNICKÉ SLUŽBY - inkasá a platby vzťahujúce sa k službám technického charakteru (napr. stavebný dozor, konštrukcia, architektúra, design a pod.).

392 SLUŽBY V OBLASTI ŤAŽOBNÉHO A SPRACOVATEĽSKÉHO PRIEMYSLU - inkasá a platby súvisiace s ťažbou a spracovaním surovín (geologický prieskum, ťažba surovín, ťažba dreva, jaderný odpad). Nezahŕňajú sa inkasá a platby za právo ťažiť nerastné suroviny, využívať vnútrozemské vody a pod. (viď PT 550).

395 ZASTÚPENIE SLOVENSKÝCH FIRIEM V ZAHRANIČÍ - inkasá a platby súvisiace s nákladmi na reprezentáciu firiem. Nezahŕňajú sa náklady na mzdy, ktoré patria do skupiny 4.

397 ZASTÚPENIE ZAHRANIČNÝCH FIRIEM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE - inkasá a platby súvisiace s nákladmi na reprezentáciu firiem. Nezahŕňajú sa náklady na mzdy, ktoré patria do skupiny 4.

399 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 3 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 3.

Skupina 4 PRACOVNÉ PRÍJMY

Skupina 4 sa týka prevodov prostriedkov získaných za pracovnú činnosť.

410 PREVODY PRACOVNÝCH PRÍJMOV - prevody miezd, platov a iných odmien získaných fyzickými osobami počas pracovného pobytu v zahraničí (týka sa tuzemcov v zahraničí a cudzozemcov v Slovenskej republike). Týka sa i prípadov, kedy slovenská firma zamestnáva cudzozemcov s miestom výkonu práce v zahraničí.

499 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 4 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 4.

Skupina 5 DÔCHODKY Z MAJETKU A PODNIKANIA

Skupina 5 sa týka inkás a platieb vyjadrujúcich dôchodky plynúce medzi tuzemcami a cudzozemcami z finančných aktív a pasív.

510 VÝNOSY Z PRIAMYCH INVESTÍCIÍ - inkasá a platby súvisiace s prevodom podielu na zisku priamej investície určeného na rozdelenie (t.j. dividendy, tantiémy) a ďalšie formy podielu na zisku (napr. čistý výnos z prenájmu nehnuteľností).

512 REINVESTOVANÉ VÝNOSY - inkasá a platby súvisiace s tou časťou podielu na zisku priamej investície, ktorá nie je určená na rozdelenie, ale na rozšírenie imania priamych investorov v dcérskych spoločnostiach a pobočkách.

520 VÝNOSY Z PORTFÓLIOVÝCH INVESTÍCIÍ - inkasá a platby súvisiace s prevodmi výnosov z portfóliových investícií (ide o výnosy z portfóliových investícií viažucich sa k platobným titulom PT 718 a PT 818).

530 ÚROKY - PRIAME INVESTÍCIE - inkasované a platené úroky z úverov poskytovaných a prijímaných v rámci priamych investícií.

531 ÚROKY - PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE - KRÁTKODOBÉ - inkasované a platené úroky z poskytovaných a prijímaných portfóliových investícií (napr. obligácií), krátkodobé s pôvodnou dobou splatnosti kratšou ako 1 rok vrátane (ide o výnosy z portfóliových investícií viažucich sa k platobným titulom PT 720, 725 a PT 820, 825).

532 ÚROKY - PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE - STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ - inkasované a platené úroky z poskytovaných a prijímaných portfóliových investícií (napr. obligácií, finančných derivátov - úrokové swapy), stredno a dlhodobých s pôvodnou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok (ide o výnosy z portfóliových investícií viažucich sa k platobným titulom PT 722 a PT 822).

533 ÚROKY Z FINANČNÝCH ÚVEROV - inkasované a platené úroky z finančných úverov poskytovaných a prijímaných vo vzťahu k zahraničným bankám a zahraničným finančným inštitúciám a iným subjektom. Zahŕňajú sa aj úroky z vládnych úverov.

540 OSTATNÉ ÚROKY - inkasované a platené úroky z depozít a terminovaných obchodov.

550 DÔCHODKY Z PÔDY - inkasá a platby vyplývajúce z vlastníctva pôdy, t.j. nájomné z pôdy poľnohospodárskej, zastavanej, z využívania voľného priestranstva, z pôdy lesnej, z využívania vnútrozemských vôd a pozemských aktív, t.j. za právo ťažiť nerastné zdroje.

599 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 5 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 5.

Skupina 6 JEDNOSTRANNÉ PREVODY

Skupina 6 sa týka bežných a kapitálových prevodov jednostranného charakteru.

610 PREVODY - inkasá a platby v súvislosti s prevodom prostriedkov tak fyzickým (napr. vená, podpory, odškodnenia), ako aj právnickým osobám. Zahŕňajú sa dary do výšky 10 tis. Sk vrátane, ďalej napr. poplatky za študijný pobyt v zahraniční, semináre, náhrady poistenia a iné.

612 DEDIČSTVÁ A DARY - inkasá a platby v súvislosti s prevodom dedičstva kapitálového charakteru a darov nad 10 tis. Sk. Dary do výšky 10 tis. Sk sa zhŕňajú pod platobný titul 610.

615 VÝŽIVNÉ - inkasá a platby plynúce z prevodu čiastok na výživné.

618 DÔCHODKY inkasá a platby vyplývajúce zo starobných a iných dôchodkov.

620 PRÍSPEVKY MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM Z ROZPOČTU - inkasá a platby v súvislosti s príspevkami medzinárodným organizáciám z rozpočtových prostriedkov (okrem podielov v medzinárodných menových a finančných organizáciách, ktoré sú zaznamenávané na PT 770).

622 PRÍSPEVKY MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM MIMO ROZPOČET - inkasá a platby v súvislosti s príspevkami medzinárodným organizáciám z iných než rozpočtových prostriedkov (okrem podielov v medzinárodných menových a finančných organizáciách, ktoré sú zaznamenávané na PT 770).

625 PREVODY V SÚVISLOSTI S VYSŤAHOVANÍM - inkasá a platby v súvislosti s migráciou obyvateľstva.

628 ZAHRANIČNÁ POMOC NEINVESTIČNÉHO CHARAKTERU - inkasá a platby v súvislosti s dobrovoľnými príspevkami medzinárodným a nevládnym inštitúciám poskytovanými subvenciami, štipendiami a ďalšími formami finančnej pomoci neinvestičného charakteru (napríklad program PHARE).

629 NEINVESTIČNÉ DOTÁCIE - inkasá a platby v súvislosti s nenávratnými dotáciami bankám a firmám určené výhradne na prevádzkové účely (nezahŕňajú sa pôžičky a prostriedky na navýšenie základného imania a pod.)

631 VLÁDNA ZAHRANIČNÁ POMOC INVESTIČNÉHO CHARAKTERU - inkasá a platby plynúcich od vlád za zničenie, resp. poškodenie hmotného investičného majetku (napr. budovy a stavby, stroje a zariadenia, chovné zvieratá a pestované trvalé porasty - vinice, sady, chmeľnice), resp. nehmotného investičného majetku (geologický prieskum, počítačový software, originály zábavnej, literárnej a umeleckej činnosti a ostatný nehmotný investičný majetok) vojenskými akciami, politickými udalosťami alebo prírodnými katastrofami (povodne a pod.).

632 NEVLÁDNA ZAHRANIČNÁ POMOC INVESTIČNÉHO CHARAKTERU - inkasá a platby plynúce od nevládnych subjektov za zničenie, resp. poškodenie hmotného investičného majetku (napr. budovy a stavby, stroje a zariadenia, chovné zvieratá a pestované trvalé porasty - vinice, sady, chmeľnice), resp. nehmotný investičný majetok (geologický prieskum, počítačový software, originály zábavnej, literárnej a umeleckej činnosti a ostatný nehmotný investičný majetok) vojenskými akciami, politickými udalosťami alebo prírodnými katastrofami (povodne a pod.).

634 VLÁDNE INVESTIČNÉ GRANTY (DOTÁCIE) - inkasá a platby súvisiace s investičnými príspevkami plynúcimi od vlád, ktoré slúžia na financovanie hmotného a nehmotného investičného majetku.

635 NEVLÁDNE INVESTIČNÉ GRANTY (DOTÁCIE) - inkasá a platby súvisiace s investičnými príspevkami plynúcimi od nevládnych subjektov, (napr. od podnikov, domácností), ktoré slúžia na financovanie hmotného a nehmotného investičného majetku.

636 ODPUSTENIE DLHU - inkasá a platby súvisiace so zrušením dlhu po vzájomnej dohode medzi veriteľom a dlžníkom.

640 POKUTY, PENÁLE - inkasá a platby v súvislosti s platením pokút, penále, súdnych výloh, súdnych poplatkov a ostatných sankčných postihov.

645 DANE Z DÔCHODKOV A MAJETKU - inkasá a platby súvisiace s daňou z príjmov (daň z individuálnych príjmov, alebo z príjmov domácností), zisku (daň zo zisku korporácií, daň zo zisku z majetku a daň z výhier z lotérií a pod.) a kapitálových výnosov (dane platené pravidelne z vlastníctva alebo z používania pôdy a budov).

646 DANE Z KAPITÁLU - inkasá a platby súvisiace s daňami z kapitálu, ktoré zahrňujú dane vyberané nepravidelne a veľmi zriedkavo z hodnoty aktív alebo čistého majetku vlastneného ekonomickými subjektami, alebo z hodnoty aktív, ktoré sú predmetom prevodov medzi ekonomickými subjektami.

650 NÁKUP A PREDAJ PATENTOV, LICENCIÍ - inkasá a platby súvisiace s nákupom a predajom nehmotných nevýrobných nefinančných aktív a vlastníckych práv, ako napr. patenty, ochranné známky, autorské a nakladateľské práva, priemyslové vzory, výrobné postupy a iné.

690 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 6 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 6.

Skupina 7 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI AKTÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU

Skupina 7 sa týka transakcií s finančnými aktívami, ktoré majú vzťah k zahraničiu.

710 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE - AKCIE - inkasá a platby za nákup a predaj zahraničných akcií tuzemcami. Ide o priamu investíciu, t.j. keď priamy investor (tuzemec) vlastní alebo získa najmenej 10% podielu na základnom imaní cudzozemca (podniku priamej investície) alebo najmenej 10% hlasovacích práv.

712 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE - OSTATNÁ MAJETKOVÁ ÚČASŤ - inkasá a platby súvisiace s navýšením, resp. znížením majetkovej účasti tuzemcov v zahraničí (s výnimkou akcií). Ide o priamu investíciu, t.j. keď priamy investor (tuzemec) vlastní alebo získa najmenej 10% podielu na základnom imaní cudzozemca (podniku priamej investície) alebo najmenej 10% hlasovacích práv.

713 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE - AKCIE DO 10% - inkasá a platby za nákup a predaj zahraničných akcií tuzemcami, ktoré nepresahujú 10% podielu na základnom imaní cudzozemca - priameho investora, ktorý vlastní najmenej 10% podielu na základnom imaní tuzemca (podniku priamej investície).

714 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE - OSTATNÁ MAJETKOVÁ ÚČASŤ DO 10% - inkasá a platby súvisiace s navýšením, resp. znížením majetkovej účasti tuzemcov, ktorá nepresahuje 10% podielu na základnom imaní cudzozemca - priameho investora, ktorý vlastní najmenej 10% podielu na základnom imaní tuzemca (podniku priamej investície).

715 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE - ÚVERY POSKYTNUTÉ PRIAMYMI INVESTORMI (TUZEMCAMI) - čerpanie a splácanie úverov, ktoré poskytuje priamy investor (tuzemec) podniku priamej investície (cudzozemcovi).

716 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE - ÚVERY POSKYTNUTÉ PODNIKMI PRIAMEJ INVESTÍCIE (TUZEMCAMI) - čerpanie a splácanie úverov, ktoré poskytuje podnik priamej investície (tuzemec) priamemu investorovi (cudzozemcovi).

718 ZAHRANIČNÉ PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE - AKCIE - inkasá a platby za nákup a predaj zahraničných akcií tuzemcami. Ide o portfóliovú investíciu, t.j. keď podiel investora (tuzemca) na základnom imaní cudzozemca je menší ako 10%.

720 ZAHRANIČNÉ CENNÉ PAPIERE KRÁTKODOBÉ - inkasá a platby za nákup a predaj zahraničných cenných papierov (s výnimkou akcií) so splatnosťou do 1 roka (napr. zmenky, commercial papers, pokladničné a iné poukážky, bankové akcepty, depozitné certifikáty). Ďalej sa sem zaraďujú aj dohody o spätnom predaji - REPO - krátkodobé.

722 ZAHRANIČNÉ CENNÉ PAPIERE STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ - inkasá a platby za nákup a predaj zahraničných cenných papierov (s výnimkou akcií). Ide o úverové cenné papiere so splatnosťou nad 1 rok (napr. obligácie, dlhopisy). Ďalej sa sem zaraďujú aj dohody o spätnom predaji - REPO - strednodobé a dlhodobé.

725 FINANČNÉ DERIVÁTY - inkasá a platby plynúce z operácií s finančnými derivátmi (prémie za opcie, margins u futures a ďalšie poplatky súvisiace s finančnými derivátmi, napr. poplatky za menové swapy) okrem vysporiadania podkladového nástroja, ktorý sa zaradí do príslušného platobného titulu podľa charakteru uskutočnenej operácie.

735 NÁKUP A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V ZAHRANIČÍ - inkasá a platby v súvislosti s nákupom a predajom nehnuteľností tuzemcami v zahraničí.

740 POSKYTNUTÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ - čerpanie a splácanie úverov poskytnutých cudzozemcovi na dobu kratšiu než 1 rok vrátane.

741 FAKTORING - inkasá a platby súvisiace s odkúpenými krátkodobými vývoznými pohľadávkami.

745 POSKYTNUTÉ ÚVERY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ FINANČNÉ - čerpanie a splácanie úverov poskytnutých cudzozemcovi na dobu dlhšiu než 1 rok.

746 FORTFAITING - inkasá a platby súvisiace s odkúpenými strednodobými a dlhodobými vývoznými pohľadávkami.

750 VKLADY PROMPTNÉ A KRÁTKODOBÉ - inkasá a platby v súvislosti s vkladmi a výbermi z účtov bánk v zahraničí so splatnosťou do 1 roka vrátane.

755 VKLADY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ - inkasá a platby v súvislosti s vkladmi a výbermi z účtov bánk v zahraničí so splatnosťou nad 1 rok.

760 KONVERZIE, ARBITRÁŽE A ĎALŠIE OPERÁCIE - inkasá a platby plynúce zo ziskových a ďalších operácií s devízovými hodnotami (cudzie meny, zahraničné cenné papiere, zlato). Zahŕňajú dealingové operácie na účtoch bánk v zahraničí vrátane predaja a nákupu cudzej meny za Sk.

769 DEVÍZOVÝ FIXING S NBS - inkasá a platby za nákup a predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene od NBS za Sk.

770 ČLENSKÉ PODIELY V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH - platby za členské podiely v medzinárodných menových a finančných organizáciách.

780 OSTATNÉ FINANČNÉ AKTÍVA - inkasá a platby v súvislosti s vkladmi a výbermi peňažných prostriedkov v cudzej mene z devízových účtov fyzických a právnických osôb v zmenárňach bánk

799 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 7 - inkasá a platby v súvislosti s dotáciami a odvodmi z pokladníc, ako aj s ostatnými transakciami vykazujúcimi znaky skupiny 7.

Skupina 8 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI PASÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU

Skupina 8 sa týka transakcií s finančnými pasívami, ktoré majú vzťah k zahraničiu.

810 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE - AKCIE - inkasá a platby za nákup a predaj tuzemských akcií cudzozemcovi. Ide o priamu investíciu, keď priamy investor (cudzozemec) vlastní alebo získa najmenej 10% podielu na základnom imaní tuzemca (podniku priamej investície) alebo najmenej 10% hlasovacích práv.

812 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE - OSTATNÁ MAJETKOVÁ ÚČASŤ - inkasá a platby súvisiace s navýšením, resp. znížením majetkovej účasti v tuzemsku s výnimkou akcií. Ide o priamu investíciu, t.j. keď priamy investor (cudzozemec) vlastní alebo získa najmenej 10% podielu na základnom imaní tuzemca (podniku priamej investície) alebo najmenej 10% hlasovacích práv.

813 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE - AKCIE DO 10% - inkasá a platby za nákup a predaj tuzemských akcií cudzozemcovi, nepresahujúcich 10% podielu na základnom imaní tuzemca - priameho investora, ktorý vlastní najmenej 10% podielu na základnom imaní cudzozemca (podniku priamej investície).

814 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE - OSTATNÁ MAJETKOVÁ ÚČASŤ DO 10% - inkasá a platby súvisiace s navýšením, resp. znížením majetkovej účasti cudzozemcov v tuzemsku, ktorá nepresahuje 10% podielu na základnom imaní tuzemca - priameho investora, ktorý vlastní najmenej 10% podielu na základnom imaní cudzozemca (podniku priamej investície).

815 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE - ÚVERY PRIJATÉ PODNIKMI PRIAMEJ INVESTÍCIE (TUZEMCAMI) - čerpanie a splácanie úverov, ktoré poskytuje priamy investor (cudzozemec) podniku priamej investície (tuzemcovi).

816 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE - ÚVERY PRIJATÉ PRIAMYMI INVESTORMI (TUZEMCAMI) - čerpanie a splácanie úverov, ktoré poskytuje podnik priamej investície (cudzozemec) priamemu investorovi (tuzemcovi).

818 TUZEMSKÉ PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE - AKCIE - inkasá a platby za nákup a predaj tuzemských akcií cudzozemcami. Ide o portfóliovú investíciu, t.j. keď podiel investora (cudzozemca) na základnom imaní tuzemca je menší než 10%.

820 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPIERE KRÁTKODOBÉ - inkasá a platby za nákup a predaj tuzemských cenných papierov (s výnimkou akcií) so splatnosťou do 1 roka (napr. zmenky, commerical papers, pokladničné a iné poukážky, bankové akcepty, depozitné certifikáty).

822 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPIERE STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ - inkasá a platby na nákup a predaj tuzemských cenných papierov (úverové cenné papiere - napr. obligácie so splatnosťou nad 1 rok, dlhopisy) s výnimkou akcií.

825 FINANČNÉ DERIVÁTY - inkasá a platby plynúce z operácií s finančnými derivátmi (prémie za opcie, margins u futures a ďalšie poplatky súvisiace s finančnými derivátmi, napr. poplatky za menové swapy) okrem vysporiadania podkladového nástroja, ktorý sa zaradí do príslušného platobného titulu podľa charakteru uskutočnenej operácie.

835 NÁKUP A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V TUZEMSKU - inkasá a platby súvisiace s nákupom a predajom nehnuteľností cudzozemcami v tuzemsku v rozsahu vymedzenom devízovým zákonom.

840 PRIJATÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ - čerpanie a splácanie úverov prijatých od cudzozemcov na dobu kratšiu než 1 rok vrátane.

845 PRIJATÉ ÚVERY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ FINANČNÉ - čerpanie a splácanie úverov prijatých od cudzozemcov na dobu dlhšiu než 1 rok.

850 VKLADY PROMPTNÉ A KRÁTKODOBÉ - inkasá a platby v súvislosti s vkladmi a výbermi z účtov bánk v zahraničí, resp. účtov cudzozemcov so splatnosťou 1 roka vrátane.

855 VKLADY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ - inkasá a platby v súvislosti s vkladmi a výbermi z účtov bánk v zahraničí, resp. z účtov cudzozemcov so splatnosťou nad 1 rok.

899 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 8 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 8.

Skupina 9 PREVODY PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V CUDZEJ MENE MEDZI TUZEMSKÝMI SUBJEKTAMI.

Skupina 9 sa týka prevodov peňažných prostriedkov v cudzej mene medzi tuzemskými bankami a medzi bankami a ich klientmi - tuzemcami.

910 PREVODY VO VNÚTRI BANKY - prevody medzi pobočkami a centrálou banky alebo medzi účtami v rámci jednej organizačnej jednotky príslušnej banky v tuzemsku (s výnimkou pobočiek v zahraničí).

920 PREVODY MEDZI BANKAMI - prevody peňažných prostriedkov v cudzej mene v súvislosti s poskytovaním a prijímaním úverov a vkladov medzi tuzemskými bankami.

930 PREVODY - inkasá a platby v cudzej mene v súvislosti s poskytovaním a splácaním úverov právnickým a fyzickým osobám - tuzemcom.

940 DEVÍZOVÉ ÚČTY FYZICKÝCH OSÔB - vklady a výbery z devízových účtov fyzických osôb.

945 DEVÍZOVÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSÔB - vklady a výbery z devízových účtov právnických osôb.

946 DEVÍZOVÝ TRH - nákupy a predaje peňažných prostriedkov v cudzej mene uskutočňované medzi slovenskými bankami na medzibankovom devízovom trhu na rezidentských nostro a loro účtoch bánk.

948 DANE Z ÚROKOV DEVÍZOVÝCH ÚČTOV PRÁVNICKÝCH OSÔB - odvody vyplývajúce z daňového zaťaženia právnických osôb na rezidentských nostro a loro účtov bánk.

950 PREVODY S NBS - prevody peňažných prostriedkov v cudzej mene v súvislosti s poskytovaním a prijímaním úverov a vkladov s Národnou bankou Slovenska.

960 PREVODY VLÁDNYCH ÚVEROV - prevody peňažných prostriedkov v cudzej mene súvisiace s čerpaním a splácaním vládnych úverov.

970 KURZOVÉ ROZDIELY NA ÚČTOCH REZIDENTOV - rozdiel stavu devízovej pozície voči rezidentom k ultimu vykazovaného mesiaca, počiatočného stavu devízovej pozície voči rezidentom k 1.1. bežného roka a rozdiel inkás a platieb za uplynulé obdobie v prepočte na Sk a prípadné saldo chýb.

971 KURZOVÉ ROZDIELY NA ÚČTOCH NEREZIDENTOV - rozdiel stavu devízovej pozície voči nerezidentom k ultimu vykazovaného mesiaca, počiatočného stavu devízovej pozície voči nerezidentom k 1.1. bežného roka a rozdiel inkás a platieb za uplynulé obdobie v prepočte na Sk a prípadné saldo chýb.

972 KURZOVÉ ROZPÄTIE NA ÚČTOCH REZIDENTOV - kurzový rozdiel na účtoch rezidentov medzi kurzom nákup a kurzom stred a medzi kurzom predaj a kurzom stred.

973 KURZOVÉ ROZPÄTIE NA ÚČTOCH NEREZIDENTOV - kurzový rozdiel na účtoch nerezidentov medzi kurzom nákup a kurzom stred a medzi kurzom predaj a kurzom stred.

990 SPROSTREDKOVANÉ OPERÁCIE - inkasá a platby vykonávané voči zahraničiu iným peňažným ústavom alebo pre iný peňažný ústav.

999 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 9 - nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú znaky skupiny 9.

Pravidlá pre používanie platobných titulov:

1. Pri transakciách, inkasách a platbách vo vzťahu na zahraničie, t.j. pri účtovných operáciách účtovaných na účtoch nerezidentov v zahraničnej mene sa uvádzajú platobné tituly skupiny 1 až 8 podľa ekonomickej podstaty transakcie.

2. Pri transakciách, inkasách a platbách účtovaných na účtoch rezidentov v zahraničnej mene sa uvádzajú tituly skupiny9.

Príloha č. 4
Kódy subjektov
Kód subjektu Definícia
0                   nezaradené do sektorov
1                   nefinančné organizácie a korporácie (sektory 100 až 103)
2                   obyvateľstvo (sektor 892)
3                   vlastné operácie NBS
4                   peňažné inštitúcie a korporácie (sektory 400 až 463)
5                   poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy (sektory 500 až 503)
6                   vládny sektor (sektory 600 až 640
7                   súkromné neziskové inštitúcie slúžiace prevažne domácnostiam (sektor 700)
8                   domácnosti (sektor 800)
9                   zahraničie (sektor 900)

Pre priraďovanie kódov subjektov slúži ako metodická pomôcka klasifikácia ekonomických sektorov pre Systém národných účtov (SNA). Kódy sektorov a ich špecifikácia sú uvedené v materiáli Štatistického úradu SR "Číselníky k registru organizácií".

Príloha č. 5
P R E V O D N Í K

Subjekty BANIS - Banky SWIFT - Identifikačné kódy pre tuzemský platobný styk (Kód: AP0001) SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Subjekty BANIS - Banky SWIFT - Identifikačné kódy pre tuzemský platobný styk (Kód: AP0001) ČESKÁ REPUBLIKA

Príloha č. 6
Kódy druhých strán
Kód Definícia
1 Zahraničné hlavné riaditeľstvo
materská spoločnosť
veľký akcionár (vlastník najmenej 10% podielu základného imania)
spoločnosti k nim sa vzťahujúce
spoločnosti s nimi spojené
filiálky
pridružené spoločnosti transaktora
podniky, v ktorých má tento podnik alebo pridružená spoločnosť veľkú účasť
2 Zahraničná vláda, zahraničná centrálna banka, Medzinárodný menový fond, Svetová banka, ostatné medzinárodné finančné inštitúcie, Európska únia, G24
3 Zahraničná banka 4 Iný zahraničný nerezident 5 Rezident
Druhou stranou transakcie sa rozumie právnická osoba, ktorá je partnerom subjektu vykonávajúceho transakciu.
Kód druhej strany sa uvádza len pri nadlimitných transakciách, t.j.:
a) za tovar (platobné tituly skupiny 1) - transakcie nad 100 mil. Sk,
b) za služby (platobné tituly skupiny 2 a 3) - transakcie nad 10 mil. Sk
c) ostatné transakcie (platobné tituly skupiny 4 až 8, mimo platobného titulu 750 a 850) - transakcie nad 20 mil. Sk.

 
Pokiaľ transakcia nie je nadlimitná, kód druhej strany sa rovná 0.

Príloha č. 7

Sadzobník cien Národnej banky Slovenska
za služby v platobnom styku v SKK a CZK
s Českou republikou


Národná banka Slovenska za dole uvedené činnosti v platobnom styku v SKK a CZK s ČR účtuje klientom tieto ceny:
I. Základné služby
Položka     Druh činnosti                cena (v Sk) 
1.    Úhrada v SKK a CZK do ČR - hladká platba       5,- Sk
2.    Prijatá úhrada v SKK a CZK z ČR - hladká platba   neúčtuje sa
3.    Odvolanie príkazu pri úhrade v SKK a CZK do ČR    8,- Sk 

Tento sadzobník nadobúda účinnosť 1.januára 1998.