Podmienky na obchodovanie

P O D M I E N K Y


Národnej banky Slovenska zo dňa 15. 5. 1997,


na vykonávanie obchodov na voľnom trhu s cennými papiermi


Národná banka Slovenska vykonáva obchody na voľnom trhu s cennými papiermi za týchto podmienok

PRVÁ ČASŤ


Všeobecné ustanovenia


Čl. I


/1/ Národná banka Slovenska (ďalej len "NBS") podľa § 23 písm. b) a § 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov vykonáva

a) predaj cenných papierov so spätným nákupom (ďalej len "REPO obchod"),

b) predaj cenných papierov so spätným nákupom vykonávaný aukčnou formou (ďalej len "REPO tender"),

c) nákup a predaj cenných papierov do doby splatnosti na sekundárnom trhu (ďalej len "priamy nákup a predaj"),

d) emisiu pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska (ďalej len "emisia pokladničných poukážok NBS").

/2/ Predmetom obchodov na voľnom trhu sú cenné papiere vydávané a obchodované zaknihovaním na trhu krátkodobých cenných papierov (ďalej len "TKCP") a štátne dlhopisy obchodované na Burze cenných papierov, a.s. Bratislava (ďalej len "BCPB").

/3/ NBS vykonáva obchody na voľnom trhu najmä za účelom intervenčného usmerňovania likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk (ďalej len "banky") pri súčasnom zabezpečovaní základných zámerov menovej politiky.

/4/ NBS vykonáva obchody na voľnom trhu s bankami prípadne s vybraným okruhom bánk.

DRUHÁ ČASŤ


Repo obchod


Čl. II


/1/ Pod pojmom REPO obchod sa na účely týchto podmienok rozumie operácia zložená z dvoch samostatných transakcií, z jednej pohotovej a druhej termínovanej.

/2/ Pohotový obchod je predaj cenných papierov za trhovú cenu jednou zmluvnou stranou (ďalej len "predávajúci") druhej zmluvnej strane (ďalej len "kupujúci").

/3/ Termínovaný obchod je predaj cenných papierov späť od kupujúceho na predávajúceho vo vopred stanovenom termíne a za vopred stanovenú cenu.

/4/ Refinančný REPO obchod je pohotový predaj cenných papierov bankou Národnej banke Slovenska a terminovaný predaj cenných papierov späť.

/5/ Sterilizačný REPO obchod je pohotový predaj cenných papierov Národnou bankou Slovenska banke a terminovaný predaj cenných papierov späť.

/6/ Na účely týchto podmienok sa pri vykonávaní REPO obchodu pod pojmom predávajúci rozumie ten zmluvný partner, ktorý v deň predaja predáva cenné papiere a v deň spätného nákupu ich spätne nakupuje a pod pojmom kupujúci rozumie ten zmluvný partner, ktorý v deň predaja nakupuje cenné papiere a v deň spätného nákupu ich spätne predáva.

Čl. III


/1/ NBS v súlade s menovými zámermi môže vyhlásiť refinančnú REPO sadzbu, sterilizačnú REPO sadzbu, prípadne obidve sadzby súčasne.

/2/ NBS oznamuje REPO sadzby systémom REUTERS, pričom má právo limitovať celkový objem REPO obchodov.

/3/ REPO obchod sa vykonáva na základe rámcovej zmluvy o predaji cenných papierov so spätným nákupom (ďalej len "zmluva"). Vzor zmluvy je uvedený v prílohe č.1 týchto podmienok.

/4/ Dohodnuté podmienky REPO obchodu doložia zmluvné strany v deň uzavretia obchodu písomným potvrdením. Záväzný vzor potvrdenia je uvedený v prílohe č. 2 týchto podmienok pre cenné papiere obchodované na TKCP a v prílohe č. 3 týchto podmienok pre štátne dlhopisy obchodované na BCPB.

/5/ Zmluvné strany zasielajú v deň predaja Registračnému centru NBS tlačivá "Ponuka predaja" a " Ponuka nákupu" v prípade obchodu s cennými papiermi obchodovanými na TKCP (uvedené tlačivá sú prílohou Prevádzkového poriadku TKCP). Tlačivá sa označia nápisom "REPO obchod". Kupujúci v deň predaja a predávajúci v deň spätného nákupu je povinný zabezpečiť úhradu na účet druhej zmluvnej strany.

/6/ Minimálna doba, na ktorú sa REPO obchod uzatvára, je jeden deň. Celková doba REPO obchodu nesmie presiahnuť dobu splatnosti cenného papiera skrátenú o 2 pracovné dni v prípade obchodu s cennými papiermi obchodovanými na TKCP a v prípade štátnych dlhopisov nesmie presiahnuť termín výplaty výnosov a menovitej hodnoty skrátenej o 8 pracovných dní.

TRETIA ČASŤ


Repo tender


Čl. IV


/1/ Podľa zámeru stiahnuť prípadne dodať do bankového sektoru likviditu môže NBS vykonať jeden z dvoch druhov REPO tendrov

a) refinančný REPO tender (ďalej len "RRT"), ak je potrebné bankovému sektoru dodať likviditu,

b) sterilizačný REPO tender (ďalej len "SRT"), ak je potrebné z bankového sektoru stiahnuť prebytočnú likviditu.

/2/ REPO tender sa môže uskutočniť

a) americkým spôsobom aukcie,

b) holandským spôsobom aukcie,

c) aukciou s pevne stanovenou úrokovou sadzbou,

d) inou formou.

/3/ NBS je pri vypísaní REPO tendra povinná uverejniť

a) druh REPO tendra,

b) druhy cenných papierov pre príslušný REPO tender,

c) predajnú, prípadne nákupnú cenu cenných papierov podľa druhu REPO tendra,

d) spôsob vykonania aukcie,

e) obdobie trvania REPO tendra (deň predaja, deň spätného nákupu a počet dní),

f) termín ukončenia prijímania objednávok,

g) úrokovú sadzbu pri aukcii s pevnou úrokovou sadzbou.

Okrem povinných údajov môže uverejniť aj limitnú úrokovú sadzbu, celkový objem REPO tendra, maximálny počet požiadaviek, prípadne iné údaje.

/4/ Podmienky REPO tendra NBS oznámi bankám prostredníctvom systému REUTERS, prípadne faxom ihneď po rozhodnutí o jeho uskutočnení, najneskôr polhodiny pred termínom ukončenia prijímania objednávok.

/5/ REPO tender sa vykonáva na základe rámcovej zmluvy o predaji cenných papierov so spätným nákupom (čl. III ods. 3).

/6/ Na účely týchto podmienok sa pri vykonávaní REPO tendra pod pojmom predávajúci rozumie ten zmluvný partner, ktorý v deň predaja predáva cenné papiere a v deň spätného nákupu ich opätovne nakupuje a pod pojmom kupujúci sa rozumie ten zmluvný partner, ktorý v deň predaja nakupuje cenné papiere a v deň spätného nákupu ich opätovne predáva.

Čl. V


/1/ REPO tendra sa môže banka zúčastniť na základe prihlášky. Vzory prihlášok sú uvedené v prílohe č. 4 a 5 týchto podmienok.

/2/ Prihlášku banka zasiela NBS faxom, systémom REUTERS, prípadne iným systémom oznámeným Národnou bankou Slovenska v deň konania aukcie, najneskôr do termínu určeného pre prijímanie objednávok. Prihlášky zasielané faxom banka telefonicky overuje.

/3/ Pri americkej, prípadne holandskej aukci, ak nie je v podmienkach pre konkrétny REPO tender stanovené inak, môže banka uviesť maximálne 3 požiadavky za rôzne úrokové sadzby. Na krytie jednotlivej požiadavky môže banka v prípade RRT, pokiaľ nie je uvedené inak, uviesť maximálne 3 rôzne druhy cenných papierov.

/4/ V deň konania aukcie po posúdení prihlášky z vecného a formálneho hľadiska NBS rozhodne o jej prijatí, prípadne vyradení z aukcie.

/5/ Cenné papiere, ktorými banka kryje svoje požiadavky v prípade RRT musia byť v jej vlastníctve a do ukončenia aukcie nie sú voľne obchodovateľné.

/6/ NBS môže celkom alebo čiastočne odmietnuť objednávku, prípadne zrušiť aukciu, ak zistí v jej priebehu alebo výsledkoch chybu. NBS má právo pre krátenie poslednej skupiny požiadaviek s tou istou úrokovou sadzbou.

/7/ Pri aukcii s pevne stanovenou úrokovou sadzbou sa požiadavky bánk uspokoja v závislosti na celkovom objeme REPO tendra. Ak požiadavky z hľadiska objemu presiahnu celkový objem REPO tendra, uspokoja sa banky pomerným spôsobom. Časové hľadisko zasielania objednávok nerozhoduje.

/8/ Ak NBS kráti požiadavku banke, vyberie cenné papiere, ktoré sa použijú na krytie uspokojenej časti požiadavky banky.

/9/ V prípade SRT sú, ak nie je stanovené inak, ponúkané cenné papiere usporiadané zostupne podľa predajných cien. Ich prideľovanie prebieha postupne tak, aby k najnižšej ponúkanej úrokovej sadzbe boli ako prvé priradené cenné papiere s najvyššou predajnou cenou. /10/ O výsledkoch aukcie informuje NBS prostredníctvom systemu REUTERS.

/11/ Kupujúci je povinný uskutočniť prevod finančných prostriedkov vo výške celkovej akceptovanej sumy predaja tak, aby boli v deň predaja na účte predávajúceho.

/12/ V deň spätného nákupu je predávajúci povinný uskutočniť prevod finančných prostriedkov v prospech účtu kupujúceho tak, aby v deň spätného nákupu boli na účte kupujúceho.

ŠTVRTÁ ČASŤ


Priamy nákup a predaj


Čl. VI


/1/ Podľa zámeru dodať, prípadne stiahnúť z bankového sektoru likviditu môže NBS intervenovať formou priameho predaja, prípadne nákupu cenných papierov. O svojom intervenčnom zámere formou priamych obchodov informuje NBS prostredníctvom systému REUTERS.

/2/ Aktuálne úrokové sadzby oznamuje NBS systémom REUTERS, pričom pracovníci oddelenia sú povinní na telefonický dopyt priameho účastníka trhu úrokovú sadzbu oznámiť.

/3/ Postupy pri predaji a nákupe cennych papierov, vydávaných a obchodovaných zaknihovaním na TKCP, upravuje Prevádzkový poriadok TKCP a v prípade štátných dlhopisov Burzový poriadok BCPB.

/4/ Kupujúci je povinný uskutočniť prevod finančných prostriedkov vo výške celkovej sumy obchodu tak, aby bola v deň obchodu na účte predávajúceho.

PIATA ČASŤ


Emisia pokladničných poukážok NBS


Čl. VII


/1/ NBS može za účelom zníženia nadbytočnej likvidity emitovať pokladničné poukážky NBS.

/2/ Pokladničné poukážky NBS sa vydávajú ako krátkodobé, nekupónové a dematerializované cenné papiere a sú určené pre banky.

/3/ Primárny predaj pokladničných poukážok NBS sa uskutočňuje formou:

a) aukcie pre všetky banky,

b) aukcie pre vybrané banky,

c) priamym predajom.

/4/ Pokladničné poukážky NBS sú vydávané, registrované a obchodované prostredníctvom TKCP.

/5/ Oznámenie emisných podmienok a následne výsledkov aukcie oznamuje NBS jej dostupnými prostriedkami, najmä v odbornej tlači a systémom REUTERS. Banka sa zúčastňuje emisie pokladničných poukážok NBS na základe záväznej prihlášky (záväzný vzor je uvedený v prílohe Prevádzkového poriadku trhu krátkodobých cenných papierov vydávaných a obchodovaných zaknihovaním) zasielanej faxom, prípadne systémom Reuters. Ďalší postup pri primárnom predaji pokladničných poukážok NBS upravuje Prevádzkový poriadok TKCP.

/6/ Kupujúci je povinný vykonať prevod finančných prostriedkov vo výške celkovej sumy nákupu pokladničných poukážok tak, aby bola v deň emisie na účte NBS.

ŠIESTA ČASŤ


Sankcie


Čl. VIII


/1/ V prípade omeškania sa pri úhrade platby na primárnom, prípadne sekundárnom trhu, alebo v prípade odstúpenia od dohodnutého obchodu na primárnom, prípadne sekundárnom trhu má NBS právo uplatniť sankčné poplatky v zmysle Prevádzkového poriadku TKCP u cenných papierov obchodovaných na TKCP. V prípade štátnych dlhopisov sankcie uplatňuje BCPB v zmysle Burzového poriadku BCPB.

Záverečné ustanovenia


Čl. IX


/1/ Zrušujú sa podmienky Národnej banky Slovenska o uskutočnení operácií na voľnom trhu s cennými papiermi zo dňa 14.12.1995.

/2/ Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia vo Vestníku. NBS.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

Vydávajúci útvar: Odbor bankových obchodov
Vypracovali : Ing. Peter Andresič, tel. 513 2738
                     Ing. Štefan Bak, tel. 513 2746
 

Príloha č. 1

Rámcová zmluva


o predaji cenných papierov so spätným nákupom


uzavretá medzi


Národnou bankou Slovenska


Štúrova 2, Bratislava


IČO: 30844789


zastúpená riaditeľom odboru bankových obchodov


.............................................. (titul, meno a priezvisko)


na strane jednej


a


.......................................................... (úplný názov banky)


.........................................(adresa)


.................................... (IČO)


zastúpená ..................... (funkcia)


......................................... (titul, meno a priezvisko)


na strane druhej


Zmluvné strany uzatvorili podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa § 13 a nasl. zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov túto zmluvu:

Článok l


Základné ustanovenia


l. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú vykonávať predaj cenných papierov so spätným nákupom uvedených v § 23 písm. b) a v § 27 Zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len "cenné papiere") spôsobom upraveným touto zmluvou.

2. Predajom cenných papierov so spätným nákupom sa rozumejú operácie s cennými papiermi, ktoré sa skladajú z dvoch jednotlivých obchodov, z nich jeden je pohotový a druhý terminovaný obchod. Pohotovým obchodom sa rozumie predaj cenných papierov za trhovú cenu jednou zmluvnou stranou (ďalej len " predávajúci ") druhej zmluvnej strane (ďalej len " kupujúci "). Terminovaným obchodom sa rozumie spätný predaj cenných papierov od kupujúceho k predávajúcemu vo vopred stanovenom termíne a za cenu vopred dohodnutú medzi zmluvnými stranami.

3. Predmetom predaja so spätným nákupom medzi zmluvnými stranami môžu byť cenné papiere obchodované na Trhu krátkodobých cenných papierov (ďalej len " TKCP ") vydávaných a obchodovaných zaknihovaním, ktorého správcom je Národná banka Slovenska (ďalej len " NBS ") a štátne dlhopisy obchodované na Burze cenných papierov,a.s. Bratislava ( ďalej len " BCPB " ) registrované v Stredisku cenných papierov.

Článok 2


Vykonávanie predaja so spätným nákupom


1. Predaj cenných papierov so spätným nákupom môže vzniknúť na podnet predávajúceho ako aj kupujúceho. V mene zmluvných strán môžu konať len nimi poverené osoby, ktoré sú oprávnené obchodovať na TKCP a BCPB, t.j. tie osoby, ktorých podpisové vzory sa nachádzajú na odbore bankových obchodov, na oddelení obchodov na voľnom trhu v NBS.

2. Podrobné podmienky jednotlivých predajov cenných papierov so spätným nákupom si zástupcovia zmluvných strán dohodnú v súlade s touto zmluvou, Podmienkami NBS o vykonávaní obchodov na voľnom trhu s cennými papiermi, Prevádzkovým poriadkom TKCP a Burzovým poriadkom BCPB.

3. V deň predaja (pohotového obchodu) je kupujúci povinný previesť na účet predávajúceho čiastku rovnajúcu sa celkovej cene predaja.

4. V deň spätného nákupu predávajúci prevedie na účet kupujúceho čiastku rovnajúcu sa celkovej cene spätného nákupu.

Článok 3


Záverečné ustanovenia


1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. decembra 1997. Ak nevypovie niektorá zo zmluvných strán zmluvu do 30. 11. 1997, alebo do 30. 11. nasledujúcich rokov, predlžuje sa platnosť tejto zmluvy automaticky vždy o jeden kalendárny rok.

2. Pred uplynutím času, na ktorý je táto zmluva uzatvorená, možno ukončiť jej platnosť len vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán kedykoľvek, alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán v jednomesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. V takomto prípade všetky doposiaľ neukončené predaje so spätným nákupom musia byť vysporiadané spôsobom dohodnutým obidvoma zmluvnými stranami. Ak nedohodnú zmluvné strany inak, musia byť neukončené predaje so spätným nákupom dokončené spôsobom uvedeným v článku 2 podľa podmienok platných ku dňu skončenia platnosti tejto zmluvy.

3. Predaje so spätným nákupom vykonané medzi zmluvnými stranami pred dňom účinnosti tejto zmluvy a v deň účinnosti tejto zmluvy dosiaľ neukončené, sa považujú za predaje so spätným nákupom vykonané podľa tejto zmluvy.

4. Spory z tejto zmluvy sa prerokúvajú na úrovni zástupcov oboch zmluvných strán, ktorí zmluvu podpísali, alebo nimi splnomocnených pracovníkov.

5. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami k zmluve s podpismi oboch zmluvných strán.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú " Podmienky NBS o vykonávaní obchodov na voľnom trhu s cennými papiermi" a " Prevádzkový poriadok TKCP ", ako aj podpisové vzory pracovníkov banky, ktorí môžu obchody uzatvárať. Prípadné zmeny alebo doplnky v uvedených materiáloch budú zmluvnými stranami považované za odsúhlasené dodatky k tejto zmluve.

7. Ostatné vzťahy medzi zmluvnými stranami touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

8. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

9. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch, z ktorých po jednom obdrží každá zo zmluvných strán.

V Bratislave, dňa .............    V ..............., dňa .............
...............................    .................................... 
     za NBS                za ...........
Príloha č. 2

Deň predaja :

Deň spätného nákupu :

Doba (v dňoch) :

Konfirmácia o realizovanom REPO obchode na TKCP


Názov cenného papiera :
Emitent :
Kód emisie :
Kód predávajúceho :
Kód kupujúceho :
Menovitá hodnota (v Sk) :
Počet (v ks) :
Cena predaja (za 1 kus v Sk) :
Celková cena predaja (v Sk) :
Cena spätného nákupu (za 1 kus v Sk) :
Celková cena spätného nákupu (v Sk) :
V Bratislave:                  Pečiatka a podpis
Príloha č. 3

Deň predaja :

Deň spätného nákupu :

Doba (v dňoch) :

Konfirmácia o realizovanom REPO obchode na BCPB


Štátne dlhopisy emisie č.:
ISIN :
Menovitá hodnota :
Počet kusov :
Kód predávajúceho :
Kód kupujúceho :
Predajná cena za 1 ks v Sk ( bez AÚV ) :
Predajná cena spolu v Sk ( bez AÚV ) :
AÚV za 1 ks v Sk :
AÚV spolu v Sk :
Celková cena predaja v Sk :
Cena spätného nákupu za 1 ks v Sk ( bez AÚV ) :
Cena spätného nákupu spolu v Sk ( bez AÚV ) :
AÚV spolu v Sk :
Celková cena spätného nákupu v Sk :
V Bratislave :               pečiatka a podpis 

Príloha č.4 Prihláška do aukcie RRT len vo Vestníku NBS

Príloha č.5 Prihláška do aukcie SRT len vo Vestníku NBS

Vzorec pre výpočet úrokovej sadzby REPO obchodu :


 
(c2 - c1) x 360
  ú = ------------------ x 100           
      c1 x d
 
kde: ú = úroková sadzba REPO obchodu v percentuálnom vyjadrení
        c2 = cena spätného nákupu v Sk
        c1 = cena predaja v Sk
        d = počet dní trvania REPO obchodu

Vzorec pre výpočet ceny spätného nákupu :


 
ú x d
  c2 = c1 x ( 1 + ----------- )           
      100 x 360
 
kde: c2 = cena spätného nákupu v Sk
        c1 = cena predaja v Sk
        ú = úroková sadzba REPO obchodu v percentuálnom vyjadrení
        d = počet dní trvania REPO obchodu

Vzorec pre výpočet úrokovej sadzby:


 
(n - c) x 360
  ú = ------------------ x 100            
      c x d
 
kde: ú = úroková sadzba v percentuálnom vyjadrení
        n = nominálna hodnota v Sk
        c = cena obchodu v Sk
        d = počet dní do splatnosti

Úroková sadzba sa vyjadruje v percentách na dve desatinné miesta a počíta sa na báze ACT/360. Báza ACT/360 znamená aktuálny počet dní obchodu pri 360- dňovom kalendárnom roku.

Vysvetlivky

V potvrdení (konfirmácii) sa používajú tieto pojmy a ich vymedzenia :

Deň predaja          je deň, kedy sa vykoná prevod peňazí od 
kupujúceho k predávajúcemu.
Cena predaja         je trhová cena cenného papiera v deň 
predaja, za ktorú sa vykoná prevod 
cenného papiera od predávajúceho ku 
kupujúcemu.
Celková cena predaja     je suma, ktorú uhradí v deň predaja kupujúci 
predávajúcemu.
Deň spätného nákupu      je deň, kedy sa vykoná úhrada peňazí od 
predávajúceho ku kupujúcemu.
Cena spätného nákupu     je cena cenného papiera vopred dohodnutá 
medzi kupujúcim a predávajúcim, za ktorú
sa vykoná prevod cenného papiera v deň 
spätného nákupu.
Celková cena spätného nákupu je suma, ktorú uhradí v deň spätného nákupu 
predávajúci kupujúcemu.