Opatrenie NBS č. 8/1997

O P A T R E N I E  č.  8


Národnej banky Slovenska z 27. augusta 1997,


ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14, opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997 č. 6


Národná banka Slovenska podža § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I


Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14, opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997 č. 6 sa mení takto:
1. V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová "okrem dovozných depozít.3c/".
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 3c sa vypúšťa.
3. V § 4 ods. 3 písm. b/ sa vypúšťajú slová "zníženého o dovozné depozitá3c/, ktoré sú uvedené vo výkaze" a slová v zátvorke "dovozné depozitá".

Čl. II


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

Vydávajúci útvar: odbor bankových obchodov
Vypracoval: Ing. J. Jankovics tel. 513 2752