Opatrenie NBS č. 7/1997

O P A T R E N I E  č.  7


Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997,


ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 4 o pravidlách likvidity bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. apríla 1995 č. 4


Národná banka Slovenska podľa § 15 a § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:

Čl. I


Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č.4 o pravidlách likvidity bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. apríla 1995 č. 4 sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:

"§ 1


Účel opatrenia


Účelom tohto opatrenia je ustanoviť spôsob merania likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk (ďalej len "banka") a pravidlá ich bezpečnej prevádzky súvisiace s likviditou.".

2. § 2 vrátane nadpisu znie:

"§ 2


Vymedzenie niektorých pojmov


Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a) likviditou schopnosť bánk premieňať svoje aktíva na peňažné prostriedky na účel riadneho a včasného plnenia svojich platobných záväzkov,

b) aktívami obchodný majetok1) bánk, nároky na poskytnutie peňažných prostriedkov a práva na budúce nároky na dodanie peňažných prostriedkov,

c) pasívami záväzky bánk vyplývajúce z právnych vzťahov podľa osobitných predpisov2), záväzky na poskytnutie peňažných prostriedkov, záväzky na budúce záväzky dodať peňažné prostriedky a záväzky zo záruk na peňažné plnenia, ktoré bude pravdepodobne nutné plniť,

d) speňažiteľnými aktívami
1. štátne pokladničné poukážky a štátne dlhopisy vydané Slovenskou republikou a pokladničné poukážky vydané Národnou bankou Slovenska,
2. cenné papiere kótované na burze cenných papierov3) podľa schváleného burzového poriadku4), alebo prijaté na verejné obchodovanie za obdobných podmienok obdobným organizátorom verejného trhu v zahraničí.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2, 3, 4 znejú:

" 1) § 6 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
   2) Napríklad zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
   3) Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z.
   4) § 21 ods. 2 zákona č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov.".

3. Nad § 3 sa dopĺňa nadpis, ktorý znie: "Pravidlá bezpečnej prevádzky".

4. V § 3 ods. 1 písmeno e) znie:

"e) povahy a stupňa záväznosti podsúvahových záväzkov vydaných alebo prijatých bankou; stupňom záväznosti sa rozumie právna záväznosť zmluvných strán, z ktorej vyplýva možnosť alebo nemožnosť odstúpiť od zmluvy,".

5. § 4 sa vypúšťa.

6. § 5 znie:

"§ 5


/1/ Banka je povinná

a) udržiavať informačný systém na úrovni zodpovedajúcej účelu riadenia likvidity a to aj s ohľadom na stupeň zložitosti jej podnikania,
b) vykonávať svoju činnosť tak, aby pomer súčtu speňažiteľných aktív, peňažných prostriedkov v hotovosti, aktív splatných do jedného mesiaca a súčtu pasív splatných do jedného mesiaca, bol: 1. do 30. septembra 1997 rovný alebo väčší ako 70 %, 2. do 31. decembra 1997 rovný alebo väčší ako 85 %, 3. do 31. marca 1998 rovný alebo väčší ako 100 %.
c) v rámci svojej politiky likvidity postupovať tak, aby nedochádzalo k výraznému nesúladu medzi jej aktívami a pasívami z hľadiska lehôt alebo termínov splatnosti pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z jej obchodných záväzkových vzťahov,
d) určiť vedúceho zamestnanca, ktorý zodpovedá za 1. navrhovanie a výkon politiky likvidity vzhľadom na existujúci stav likvidity, 2. sledovanie vývoja a návrhy každodenných rozhodnutí v tejto oblasti, 3. udržiavanie prehľadu o riadení likvidity so zameraním na zisťovanie neopodstatnene veľkých rezerv hotovosti alebo iných vysokolikvidných aktív, ktoré spôsobujú banke zvýšené náklady,
e) oznámiť meno vedúceho zamestnanca uvedeného v písmene d) útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska,
f) zaúčtovať každý účtovný prípad bezodkladne po jeho vzniku.

/2/ Politiku likvidity banky schvaľuje dozorná rada.".

7. V § 6 odsek 1 znie:

"/1/ Banka je povinná predkladať útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska hlásenie o likvidite mesačne.".

8. V § 6 ods. 3 sa číslo "30" nahrádza číslom "25" a slovo "štvrťroka" sa nahrádza slovom "mesiaca".

9. V § 6 odsek 4 znie:

"/4/ Hlásenie za december predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré je spracované na základe predbežných údajov sa predkladá do 35 kalendárnych dní po uplynutí predchádzajúceho kalendárneho roka.".

10. V § 6 ods. 5 sa slová "10. marca" nahrádzajú slovami "20. apríla".

11. § 7 znie:

"§ 7


/1/ Hlásenie musí byť podpísané dvomi osobami, oprávnenými konať v mene banky a zodpovednými za riadenie banky ako celku. V prípade pobočky zahraničnej banky musí byť hlásenie podpísané oprávnenou osobou konať v mene tejto pobočky a zodpovednou za riadenie pobočky bez obmedzenia.

/2/ Banka predloží útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska správu podľa osobitného predpisu5) najneskôr do 20. mája roka nasledujúcom po roku, ktorého sa správa týka.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

"5) § 22 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.".

12. § 9 sa vypúšťa.

13. Príloha opatrenia Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 4 o pravidlách likvidity bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. apríla 1995 č. 4 sa nahrádza prílohou tohto opatrenia.

Čl. II


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. augusta 1997.

Prílohy len vo Vestníku NBS

Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

Vydávajúci útvar: odbor dohliadok na mieste
Vypracovali: Ing. Ľubomír Kučera, tel. 513 2787
                    Ing. Martin Mačuga, tel. 513 2786