Opatrenie NBS č. 6/1997

O P A T R E N I E  č.  6


Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997,


ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2


Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z. ustanovuje:

Čl. I


Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2 sa mení a dopĺňa takto :

1. V § 1 odsek 2 znie:

"/2/ Záväzkami podľa odseku 1 sa na potreby tohto opatrenia rozumejú záväzky v slovenských korunách a záväzky znejúce na cudziu menu okrem dovozných depozít.3c/ ".

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:

"3c) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.122/1997 Z.z. o zavedení dovozného depozita v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 150/1997 Z.z.".

3. § 4 ods. 2 písmeno b) znie:

" b) čiastka vypočítaná percentom podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) z objemu terminovaných záväzkov, a to zo stĺpca 3 výkazu riadok

č. 64 - terminované vklady ústredných orgánov Slovenskej republiky,
č. 68 - terminované vklady miestnych orgánov,
č. 71 - terminované vklady podnikateľskej sféry,
č. 73 - terminované vklady obyvateľstva,
č. 75 - ostatné terminované vklady,
č. 76 - emitované zmenky,
č. 78 - emisia dlhopisov,
č. 89 - devízové terminované vklady,
zníženého o dovozné depozitá,3c/ ktoré sú uvedené vo výkaze,

( R. 64 + r.68 + r.71 + r.73 + r. 75 + r.76 + r.78 + r.89 - dovozné depozitá),".

Čl. II


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér