Opatrenie NBS č. 5/1997

O P A T R E N I E  č.  5


Národnej banky Slovenska zo 16. mája 1997


o kapitálovej primeranosti bánk


Národná banka Slovenska podľa § 15 a § 24 zákona č.21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:

§ 1


Účel opatrenia


Účelom tohto opatrenia je ustanoviť minimálny pomer kapitálu k rizikovo váženým aktívam banky1), ktorý zabezpečí schopnosť banky kryť z vlastných zdrojov straty vyplývajúce z úverového rizika, ktoré znáša pri svojom podnikaní a súčasné zachovanie schopnosti v plnej výške plniť svoje záväzky.

§ 2


Vymedzenie niektorých pojmov


Na účel tohto opatrenia sa rozumie

a) kapitálovou primeranosťou pomer kapitálu k súčtu všetkých rizikovo vážených aktív vyjadrený v percentách,
b) kapitálom banky súčet vlastného kapitálu (§ 3) a všeobecných rezerv na straty z bankových činností (písmeno c) s obmedzením podľa § 4, znížený o odpočítateľné položky (§ 5),
c) všeobecnými rezervami na straty z bankových činností2) rezervy tvorené na ťarchu nákladov, vytvárané z dôvodu možnosti strát vyplývajúcej z vykonávania tej-ktorej bankovej činnosti, s prihliadnutím na okolnosti, pri ktorých sa vykonáva,
d) aktívami banky čisté účtovné hodnoty jednotlivých druhov majetku banky a úverové ekvivalenty podsúvahových položiek banky, ktoré predstavujú možné alebo budúce aktíva banky,
e) rizikovo váženými aktívami aktíva banky vynásobené príslušnou rizikovou váhou podľa stupňa rizika každého jednotlivého druhu aktíva (§7),
f) ústrednou vládou vláda štátu, ktorý má úplnú spôsobilosť k právam a povinnostiam a spôsobilosť na právne úkony v oblasti medzinárodného práva a ktorého vláda na jeho území vykonáva najvyššiu výkonnú moc nezávisle od vlády iného štátu,
g) podriadeným dlhom záväzky dlžníka zo zmluvy, podľa ktorej v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka, vyrovnania dlžníka s veriteľmi alebo jeho zrušenia s likvidáciou, budú tieto záväzky splnené až po splnení ostatných záväzkov dlžníka a ich plnenie nie je žiadnym spôsobom zabezpečené,
h) štátmi zóny A všetky členské štáty Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (Organization for economic cooperation and development ďalej len "OECD"),
 
1) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z..
2) § 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z..
 
ch) štátmi zóny B všetky štáty, ktoré nie sú členmi OECD,
i) fondom tvoreným z rozdelenia zisku po zdanení, ktorý má povahu záväzku fond, ktorého tvorbu ukladá alebo umožňuje zákon alebo sa na jeho tvorbu banka zaviazala dohodou a je zaviazaná použiť ho nie vo svoj prospech, ale v prospech osoby určenej zákonom alebo v dohode (napr. sociálny fond tvorený podľa osobitného predpisu3), fondy dôchodkového pripoistenia tvorené podľa kolektívnej zmluvy so zamestnancami banky),
j) zabezpečením pohľadávky druhotný zdroj jej plnenia, buď záväzok osoby, že bude plniť za dlžníka, ak tento nebude plniť svoj záväzok podľa zmluvy (osobné zabezpečenie), alebo určením nejakej veci alebo práva, ktorými alebo z výťažku ktorých bude pohľadávka uspokojená, ak tak neurobí dlžník podľa zmluvy (vecné zabezpečenie). Zabezpečením pohľadávky na účel tohto opatrenia nie je zmluvná pokuta4), uznanie dlhu5) alebo záväzku6) ani blankozmenka7).

Kapitál banky


§ 3


/1/ Vlastný kapitál banky sa skladá

a) z upísaných akcií banky, okrem zamestnaneckých akcií8),
b) zo splateného základného imania banky založenej ako štátny peňažný ústav9),
c) z rezervného fondu10) a z ostatných fondov vytváraných z rozdelenia zisku po zdanení, okrem tých, ktoré majú povahu záväzku,
d) z ážiových a ostatných kapitálových fondov, okrem oceňovacieho rozdielu k podielovým cenným papierom a vkladom a rozdielu z prepočtu základného imania a podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene,
e) z nerozdeleného zisku z minulých rokov.

/2/ Od hodnoty vlastného kapitálu banky podľa odseku 1 sa odpočítava

a) nesplatená časť upísaných akcií banky, okrem zamestnaneckých akcií,
b) neuhradená strata z predchádzajúcich rokov,
c) strata z bežného roku,
d) účtovná hodnota vlastných akcií banky, ktoré sú v jej vlastníctve, okrem zamestnaneckých akcií,
e) zriaďovacie výdavky,
 
3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
4) § 544 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
5) § 558 Občianskeho zákonníka.
6) § 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
7) § 10 zákona č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový.
8) § 158 Obchodného zákonníka.
9) § 36 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.58/1996 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z.z.
10) § 67 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 600/1992 Zb.
 
f) goodwill,
g) software.

§ 4


Všeobecné rezervy na straty z bankových činností sú súčasťou kapitálu banky len ak nie je potrebné ich použiť pre výpočet kapitálu podľa § 5 ods. 1 písm. e).

§ 5


Pri výpočte kapitálu banky sa od súčtu jej vlastného kapitálu a všeobecných rezerv na straty z bankových činností odpočíta

a) čistá účtovná hodnota vkladu do základného imania inej banky vyššieho ako 10 % upísaného základného imania tejto banky, bez zamestnaneckých akcií, a súčet čistých účtovných hodnôt podriadených pohľadávok voči tejto banke, ktoré sú súčasťou jej kapitálu,
b) súčet čistých účtovných hodnôt vkladov do základného imania iných bánk, ktoré sú nižšie ako 10 % ich upísaného základného imania, čistých účtovných hodnôt podriadených pohľadávok voči iným bankám, ktoré sú súčasťou ich kapitálu, okrem tých, ktoré sú zahrnuté v písmene a), ak je vyšší ako 10 % kapitálu vykazujúcej banky, vyrátaného bez odrátania tejto položky a položky uvedenej v písmene a),
c) čistá účtovná hodnota vkladov banky do základného imania obchodných spoločností, ktoré nie sú bankami a družstiev, ktoré k nej majú osobitný vzťah11), najviac do hodnoty ich vkladov do jej základného imania a ážia, ktoré zaplatili za tieto akcie pri ich úpise,
d) pohľadávka, okrem úveru podľa osobitného zákona12), alebo záväzok poskytnúť finančné prostriedky v budúcnosti, voči osobe, ktorá má k banke osobitný vzťah a nie je bankou a vecná alebo osobná zábezpeka poskytnutá za túto osobu, ak nie sú zabezpečené podľa § 7 alebo § 8,
e) časti strát, ktoré pravdepodobne v budúcnosti nastanú, o ktoré tieto straty prekročia hodnotu jestvujúcich opravných položiek a rezerv vytvorených na ich krytie,
f) vklady do základného imania dcérskych obchodných spoločností13), ktoré nie sú bankami.
 
11) § 19 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.58/1996 Z. z.
12) § 20 ods. 1 zákona o bankách č. 21/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z..
13) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 65/252/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky bánk.

Rizikovo vážené aktíva


§ 6


/1/ Úverový ekvivalent podsúvahového záväzku sa zistí vynásobením menovitej hodnoty podsúvahového záväzku príslušným činiteľom úverovej konverzie.

/2/ Činiteľom úverovej konverzie 1,0 sa násobia

a) neodvolateľné platobné záruky poskytnuté vykazujúcou bankou,
b) rubopisy zmeniek s postihom, ktoré nie sú akceptované alebo avalované alebo rubopisované s postihom inou bankou,
c) aktíva, ktoré budú nakúpené v dohodnutom termíne.

/3/ Činiteľom úverovej konverzie 0,5 sa násobia

a) neodvolateľné záruky iné ako platobné poskytnuté vykazujúcou bankou,
b) neodvolateľné záväzky banky poskytnúť úver v prípade, že sa na to banka zaviazala na dobu dlhšiu ako 1 rok,
c) dokumentárne akreditívy otvorené alebo potvrdené bankou, ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok
1. dokumenty sa nevzťahujú na tovar,
2. banka nemá skutočnú kontrolu nad tovarom,
3. trvanie záväzku presahuje 1 rok.

/4/ Činiteľom úverovej konverzie 0,2 sa násobia dokumentárne akreditívy otvorené alebo potvrdené bankou ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky

a) dokumenty sa vzťahujú na tovar,
b) banka má skutočnú kontrolu nad tovarom,
c) trvanie záväzku nepresahuje 1 rok.

/5/ Činiteľom úverovej konverzie 0,005 sa násobí hodnota obchodov s úrokovou sadzbou (napríklad úrokové swapy v jednej mene, nakúpené úrokové opcie, termínované úrokové obchody, úrokové futures) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roku, za každý ďalší rok sa činiteľ konverzie zvyšuje o 0,01.

/6/ Činiteľom úverovej konverzie 0,02 sa násobí hodnota obchodov s kurzom meny (napríklad nakúpené menové opcie, menové futures, termínované obchody s menou) s dobou splatnosti od 15 dní do 1 roku, ktorý sa zvyšuje o 0,03 za každý ďalší rok trvania.

§ 7


/1/ Čisté účtovné hodnoty jednotlivých druhov aktív sa vážia

a) rizikovou váhou 0 %
1. pokladničné hodnoty,
2. pohľadávky voči vláde Slovenskej republiky a voči ústredným vládam štátov zóny A,
3. pohľadávky voči Národnej banke Slovenska a voči ústredným bankám štátov zóny A,
4. pohľadávky voči ústredným vládam a ústredným bankám štátov zóny B okrem Slovenskej republiky, ak sú to pohľadávky v tuzemskej mene príslušného štátu,
5. pohľadávky zabezpečené pohľadávkami voči vykazujúcej banke a cennými papiermi, ktoré predstavujú nárok na vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov, ktorých vydavateľom je vykazujúca banka,
6. hodnoty na inkaso s pripísaním platby po jej inkase,
7. pohľadávky zo zúčtovania so sociálnymi inštitúciami,
8. všetky aktíva, ktoré sa odratávajú od vlastného kapitálu banky, všeobecných rezerv na straty z bankových činností podľa § 2 písm. c) a podriadeného dlhu podľa § 13,
b) rizikovou váhou 20 %
1. pohľadávky voči bankám so sídlom v Slovenskej republike alebo v štátoch zóny A,
2. pohľadávky voči bankám so sídlom v štátoch zóny B okrem Slovenskej republiky a cenné papiere ktoré predstavujú nárok na vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov, vydané týmito bankami, ktorých zostatková doba splatnosti nie je dlhšia ako 1 rok,
3. pohľadávky voči medzinárodným rozvojovým bankám, (napr. Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, Európska banka pre obnovu a rozvoj, Medzinárodná finančná korporácia, Vnútroamerická rozvojová banka, Európska investičná banka),
4. pohľadávky voči štátnym fondom,
5. pohľadávky voči vládam územných celkov štátov zóny A, ktoré sú oprávnené určovať príjmy rozpočtu územného celku,
6. pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti nie dlhšou ako 1 rok zabezpečené zárukami bánk so sídlom v štátoch zóny B,
7. hotovostné položky v procese inkasa,
c) rizikovou váhou 50 %
1. pohľadávky voči mestám a obciam14),
2. hypotekárne úvery15), ak hodnota pohľadávky nepresahuje 60 % ocenenia založenej nehnuteľnosti,
3. pohľadávky voči obchodným spoločnostiam, štátnym podnikom a iným právnickým osobám, ktoré boli založené ústredným orgánom štátnej správy16) podľa osobitných zákonov17) alebo zriadené osobitnými zákonmi18) na účel uspokojovania verejných potrieb,
14) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
15) § 36b zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.
16) Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
17) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
18) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z.z.
d) rizikovou váhou 100 % aktíva, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až c), najmä
1. vklady do základného imania právnických osôb,
2. pohľadávky z podriadených úverov a zo zmlúv o tichom spoločenstve, ktoré neboli odrátané od súčtu vlastného kapitálu banky, všeobecných rezerv na straty z bankových činností podľa § 2 písm. c) a podriadeného dlhu podľa § 13,
3. náklady budúcich období, príjmy budúcich období a preddavky,
4. dohadné položky aktívne,
5. pohľadávky voči Fondu národného majetku.

/2/ Cenné papiere, ktoré predstavujú nárok na vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov a pohľadávky z cenných papierov sa vážia takou rizikovou váhou, akou sa vážia pohľadávky voči osobe, ktorá cenný papier vydala.

/3/ Zabezpečené aktíva sa vážia nižšou spomedzi rizikových váh, ktorými sa podľa odseku 1 vážia tieto aktíva a veci ktorými sú zabezpečené alebo pohľadávky voči osobám, ktoré ich zabezpečujú, s výnimkou osôb podľa odseku 1 písmeno c) bod 1 a 3. Ak je aktívum zabezpečené viacerými druhmi zabezpečenia alebo viackrát tým istým druhom zabezpečenia, porovnáva sa riziková váha aktíva s rizikovou váhou toho zabezpečenia, ktoré ju má najnižšiu.

/4/ Zabezpečenia aktív pre účel určenia rizikovej váhy, ktorou sa majú vážiť, musia spĺňať nasledujúce podmienky

a) zabezpečenie je ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo je uzavretá písomná zmluva alebo urobené písomné vyhlásenie o zabezpečení pohľadávky, ich obsah je jednoznačný a je z neho jasné, ktoré pohľadávky, do akej výšky a za akých podmienok sú nimi zabezpečené,
b) zmluva alebo vyhlásenie o zabezpečení pohľadávky sú neodvolateľné,
c) plnenie nároku banky plynúceho zo zabezpečenia nesmie byť viazané na podmienku, ktorej splnenie nezávisí výlučne od banky a musí byť právne vymáhateľné,
d) ak je zabezpečením záložné právo, musí byť prvé v poradí,
e) ak to, čím je aktívum zabezpečené sú cenné papiere alebo pokladničné hodnoty, tieto musia byť uložené vo vykazujúcej banke alebo u tretej osoby, voči ktorej dlžník nemá žiadne záväzky a táto osoba nemá žiadny dôvod na to, aby uplatnila na uložené veci zádržné právo19),
 
19) § 151s až 151v Občianskeho zákonníka.

f) zabezpečenie nesmie mať podobu zábezpeky20) zmluvou o budúcej zmluve.

/5/ Pohľadávka, za splnenie ktorej ručí viacero osôb spoločne a nerozdielne, sa váži tou rizikovou váhou, ktorá je najnižšia spomedzi rizikových váh, ktorými sa podľa odseku 1 vážia pohľadávky voči týmto osobám.

§ 8


Ak aktívum nie je zabezpečené podľa § 7 ods. 4 v plnej výške jeho čistej účtovnej hodnoty, môže sa jeho zabezpečená časť vážiť rizikovou váhou podľa § 7 ods. 3. Na účel výpočtu kapitálovej primeranosti sa delí na dve časti, na zabezpečenú a nezabezpečenú časť a tieto sa vážia samostatne.

§ 9


Kapitálová primeranosť


Banka je povinná udržiavať kapitálovú primeranosť vo výške najmenej 8 %.

Hlásenia


§ 10


/1/ Banka je povinná zostaviť hlásenie o kapitálovej primeranosti k poslednému dňu každého štvrťroka a doručiť ho útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska.

/2/ Banka je povinná zostaviť hlásenie o kapitálovej primeranosti za posledný štvrťrok kalendárneho roku dvakrát. Prvýkrát na základe predbežných údajov účtovníctva pred zostavením ročnej účtovej závierky a druhýkrát na základe údajov z ročnej účtovej závierky.

/3/ Hlásenia za prvé tri štvrťroky kalendárneho roku je banka povinná doručiť útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska najneskôr do tridsiatich kalendárnych dní nasledujúcich po poslednom dni vykazovaného štvrťroku.

/4/ Hlásenie za posledný štvrťrok kalendárneho roku vypracované na základe predbežných údajov je banka povinná doručiť útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska do 28. februára nasledujúceho roku. Hlásenie vypracované na základe údajov ročnej účtovnej závierky je banka povinná doručiť útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska najneskôr do 20. apríla nasledujúceho kalendárneho roku.

20) § 555 Občianskeho zákonníka.

/5/ Hlásenie sa zostavuje podľa vzoru. Vzor hlásenia a pokyny na jeho vypĺňanie tvoria prílohu tohto opatrenia.

/6/ Hlásenie musí byť podpísané dvomi osobami, oprávnenými konať v mene banky a zodpovednými za riadenie banky ako celku.

§ 11


Banka predloží správu podľa osobitného zákona21) útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska najneskôr do 20. mája roku nasledujúcom po roku, ktorého sa správa týka.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia


§ 12


Národná banka Slovenska môže udeliť výnimku

a) najdlhšie na dobu 3 rokov z povinnosti uloženej v § 5 ods. 1 písm. a), ak ide o vklad do základného imania, ktorý bude nadobudnutý upísaním akcií, ak banka ktorej akcie budú upísané k poslednému dňu štvrťroka uplynulého pred podaním žiadosti dosiahla kapitálovú primeranosť menšiu ako 7 % a je pravdepodobné, že bez tohto vkladu nie je schopná do jedného roku dosiahnuť kapitálovú primeranosť 8 % a túto naďalej udržiavať,
b) banke, ktorá podľa osobitného predpisu22) prejde procesom reštrukturalizácie jej úverového portfólia s účasťou štátu z povinnosti uloženej v § 9, na obdobie trvania tohto procesu podľa osobitného predpisu22).

§ 13


Banka, súčasťou kapitálu ktorej bol podriadený dlh podľa doterajších predpisov, môže započítavať tento podriadený dlh do svojho kapitálu podľa doterajších predpisov počas troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia. Po uplynutí tejto lehoty môže banka započítavať tento podriadený dlh do svojho kapitálu len ak do uplynutia tejto lehoty platne upraví zmluvu o podriadenom dlhu tak, že

a) doložka podriadenosti pre prípad vyhlásenia konkurzu na majetok banky podľa doterajšieho predpisu sa nahrádza dohodou, ktorou sa veriteľ a banka dohodnú podľa § 574 ods. 1 a § 36 ods. 2 prvej vety Občianskeho zákonníka, že v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok banky sa veriteľ vzdáva svojho práva na uspokojenie svojich pohľadávok voči banke vzniknutých z tejto zmluvy,
 
21) § 22 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z..
22) § 44a zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.58/1996 Z. z..
 
b) v tejto zmluve sa ustanovuje, že zmluva sa môže meniť, dopĺňať alebo môže byť zrušená len vzájomnou písomnou dohodou po predchádzajúcom písomnom súhlase Národnej banky Slovenska a že inak je dohoda o takejto zmene, doplnení alebo zrušení zmluvy neplatná,
c) veriteľ a banka sa dohodli, že pohľadávky a záväzky z tejto zmluvy nie sú priamo ani nepriamo započítateľné s ich inými pohľadávkami a záväzkami, d) rozhodným právom pre túto zmluvu ako celok je právo Slovenskej republiky.

§ 14


Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 2 o kapitálovej primeranosti bánk (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 27/1994 Z.z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 10 (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 298/1995 Z.z.).

§ 15


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

Vydávajúci útvar: odbor dohliadok na mieste
Referent: Ing. Ľubomír Kučera, tel. 07/5132787

Prílohy - len vo Vestníku NBS