Opatrenie NBS č. 4/1997

O P A T R E N I E  č.  4


Národnej banky Slovenska zo 4. júna 1997,


ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 1996 č.15,
ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk
Národnej banke Slovenska


Národná banka Slovenska podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z. ustanovuje:

Čl. I


Opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 1996 č.15, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska sa mení takto:

Vzor výkazu DEV(NBS) 20-98, Denný výkaz o devízovej pozícii uvedený v prílohe opatrenia Národnej banky Slovenska z 22. novembra 1996 č.15, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska sa nahrádza vzorom výkazu DEV(NBS) 20-98, Denný výkaz o devízovej pozícii uvedenom v prílohe tohto opatrenia.

Čl. II


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1997.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

Príloha - len vo Vestníku NBS

Vzor výkazu DEV(NBS) 20-98, Denný výkaz o devízovej pozícii, predkladaného bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska