Opatrenie NBS č. 3/1997

O P A T R E N I E  č.  3


Národnej banky Slovenska zo 4. júna 1997,


ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13
o devízovej pozícii bánk na menové účely
v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 1996 č. 17


Národná banka Slovenska podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z. ustanovuje:

Čl. I


Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk na menové účely v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 1996 č. 17 sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 znie:

"§ 3


/1/ Devízové aktíva podľa § 2 ods. 1 sú zostatky na účtoch zodpovedajúcich riadku 33, stĺpec 3, vo výkaze DEV (NBS) 20-98, Denný výkaz o devízovej pozícii.

/2/ Devízové pasíva podľa § 2 ods. 2 sú zostatky na účtoch zodpovedajúcich riadku 57, stĺpec 1 a zostatky na účtoch zodpovedajúcich riadku 83, stĺpec 3, znížené o zostatky na účtoch zodpovedajúcich riadku 53, stĺpec 1 vo výkaze DEV(NBS) 20-98, Denný výkaz o devízovej pozícii.".

2. § 5 a 6 znejú:

"§ 5


Výpočet koeficientu devízovej pozície bánk na menové účely


/1/ Pri výpočte koeficientu devízovej pozície bánk na menové účely sa vychádza z denného stavu devízových aktív a devízových pasív. Pre výpočet koeficientov na mesiac N, na ktorý sa vzťahuje záväzný koeficient, sa použijú údaje pracovných dní za obdobie od 16. dňa vrátane mesiaca N-1 do 15. dňa vrátane mesiaca N.

/2/ Koeficient devízovej pozície bánk na menové účely sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

§ 6


Neplnenie záväzných koeficientov devízovej pozície bánk na menové účely

/1/ Objem neplnenia záväzného koeficientu sa vypočíta z denného základu a to vynásobením rozdielu medzi záväzným a skutočným koeficientom (pokiaľ je skutočný koeficient nižší ako záväzný) a zostatku devízových pasív ku každému pracovnému dňu výpočtu koeficientu.

/2/ Pri nedodržaní záväzného koeficientu devízovej pozície bánk na menové účely sa zvyšuje minimálna výška likvidných prostriedkov na účtoch peňažných rezerv vedených v Národnej banke Slovenska v slovenských korunách2) počas mesiaca N+1 o 9% z priemerného objemu neplnenia záväzného koeficientu.".

Čl. II


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1997.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

2) §1 ods. 1 písm. c) opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č.1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č.9, opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č.2.