Opatrenie NBS č. 2/1997

O P A T R E N I E  č.  2


Národnej banky Slovenska zo dňa 21. marca 1997,


ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo dňa 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9
a opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14


Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z. ustanovuje:

Čl. I


Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

" d) bánk, ktoré vykonávajú hypotekárne obchody, 3b/ je 3 % z vydaných hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií.".

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:

"3b/ § 36a a nasl. zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z.".

3. V § 2 odsek 2 znie:

"/2/ Povinné minimálne rezervy, okrem čiastky tvorenej podľa § 1 ods. 1 písm. c/, sa úročia ročnou úrokovou sadzbou 1,5 %.".

4. V § 4 odsek 2 znie:

"/2/ Stanovené povinné minimálne rezervy sú súčtom nasledovných čiastok :

a) čiastka vypočítaná percentom podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) z objemu záväzkov splatných na požiadanie, a to zo stĺpca 3 výkazu riadok

č. 63 - neterminované vklady ústredných orgánov Slovenskej republiky,
č. 67 - neterminované vklady miestnych orgánov,
č. 69 - vklady klientov celkom, znížené o sumy uvedené
v riadku č. 71 - terminované vklady podnikateľskej sféry,
v riadku č. 73 - terminované vklady obyvateľstva,
v riadku č. 75 - terminované vklady ostatné,
č. 88 - devízové neterminované vklady,

( R. 63 + r.67 + r.69 - r.71 - r.73 - r.75 + r.88 ),

b) čiastka vypočítaná percentom podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) z objemu terminovaných záväzkov, a to zo stĺpca 3 výkazu riadok

č. 64 - terminované vklady ústredných orgánov Slovenskej republiky,
č. 68 - terminované vklady miestnych orgánov,
č. 71 - terminované vklady podnikateľskej sféry,
č. 73 - terminované vklady obyvateľstva,
č. 75 - ostatné terminované vklady,
č. 76 - emitované zmenky,
č. 78 - emisia dlhopisov,
č. 89 - devízové terminované vklady,

( R. 64 + r.68 + r.71 + r.73 + r. 75 + r.76 + r.78 + r.89),

c) suma finančných prostriedkov podľa § 1 ods. 1 písm. c),

d) čiastka vypočítaná percentom podľa § 1 ods. 1 písm. d) z objemu vydaných hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií, a to zo stĺpca 3 výkazu riadok č. 79.".

5. § 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

"/3/ Čiastky povinných minimálnych rezerv stanovené podľa odseku 2 sa zaokrúhľujú na celé koruny podľa pravidiel STN 01 1010 .".

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

6. V § 4 novooznačený odsek 4 znie:

"/4/ Ak banka nepredloží niektorý z výkazov za jedno dekádne obdobie uvedené v odseku 1 druhá veta, základňou pre výpočet povinných minimálnych rezerv je priemer údajov z dvoch predložených výkazov podľa odseku 1 zvýšený o 20 %. Ak banka nepredloží výkazy za dve dekádne obdobia, alebo nepredloží žiadne výkazy podľa odseku 1, základňou pre výpočet povinných minimálnych rezerv sú údaje z posledného predloženého výkazu zvýšené o 40 %.".

7. V § 4 v novooznačenom odseku 5 sa za slová "povinných minimálnych rezerv sa" vkladajú slová "podľa odseku 4".

Čl. II


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 1997.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér