Opatrenie NBS č. 10/1997

O P A T R E N I E  č.  10


Národnej banky Slovenska zo dňa 10. októbra 1997,


ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska


Národná banka Slovenska podľa § 24 ods.2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.58/1996 Z.z. ustanovuje:

§1


/1/ Banky1/ a pobočky zahraničných bánk2/ zostavujú a Národnej banke Slovenska predkladajú tieto výkazy:

Označenie výkazu Názov výkazu
Bil /NBS/ 1-12 Mesačná bilancia aktív a pasív
Bil /NBS/ 2-12 Mesačný výkaz ziskov a strát
V /NBS/ 1-12 Výkaz o hotovostnom peňažnom obehu
V /NBS/ 3-12 Mesačný výkaz o úveroch
V /NBS/ 4-55 Hlásenie o stave úverov a vkladov
V /NBS/ 5-12 Mesačný výkaz o vkladoch
V /NBS/ 6-36 Dekádny prehľad o aktívach a pasívach
V /NBS/ 7-12 Mesačný výkaz o stave úverov v členení podľa priemerných úrokových mier
V /NBS/ 8-12 Mesačný výkaz o cenných papieroch v majetku bánk
V /NBS/ 9-12 Mesačný výkaz o čerpaní úverov v členení podľa priemerných úrokových mier
V /NBS/ 10-12 Hlásenie o úrokových sadzbách za vklady a úvery
V /NBS/ 11-12 Mesačný výkaz o objeme vkladov a výške priemerných úrokových mier
V /NBS/ 12-12 Mesačný výkaz o úverových a vkladových medzibankových obchodoch
V /NBS/ 13-04 Štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch
V /NBS/ 15-12 Mesačný výkaz o inkasách a platbách na účtoch nerezidentov v slovenských korunách
V /NBS/ 17-36 Evidencia nákupov a predajov na medzibankovom devízovom trhu
Dev /NBS/ 11-12 Mesačný výkaz o devízovej pozícii
Dev /NBS/ 12-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 14-04 Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách podľa územného členenia v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 19-12 Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v členení podľa mien
Dev /NBS/ 20-98 Denný výkaz o devízovej pozícii
Dev /NBS/ 21-52 Hlásenie o nákupe a predaji konvertibilných mien
Dev /NBS/ 31-04 Štvrťročný výkaz o devízových úveroch poskytnutých klientom podľa ekonomických sektorov v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 41-04 Štvrťročný výkaz o devízových vkladoch klientov podľa ekonomických sektorov v konvertibilných menách
E /NBS/ 1-04 Prehľad o rozvoji peňažného sektora v SR
FORM 1363 /E/ FORM 1: Popis jednotlivých štátnych, štátom garantovaných a garantovaných dlhov voči zahraničiu
FORM 1364 /E/ FORM 1A: Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé štátne, štátom garantované a garantované dlhy voči zahraničiu
FORM 1365 /E/ FORM 2: Individuálne zahraničné záväzky štátu a štátom garantované súkromné záväzky - aktuálny stav a transakcie uskutočnené v priebehu vykazovaného obdobia
FORM 1366 /E/ FORM 3: Opravy vo výkazoch FORM 1 a 2
FORM 1388 /E/ FORM 4: Negarantované dlhy voči zahraničiu

/2/ Vzory výkazov podľa odseku 1 sú prílohou tohoto opatrenia.

1/ § 1 ods.1 zákona č.21/1992 Zb. o bankách, v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.58/1996 Z.z.
2/ § 1 ods.5 zákona č.21/1992 Zb. o bankách, v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.58/1996 Z.z.

§ 2


/1/ Banky a pobočky zahraničných bánk predkladajú výkazy ustanovené v § 1 ods.1. Národnej banke Slovenska týmto spôsobom:

P r e d k l a d a n i e    v ý k a z u

Označenie výkazu Periodicita Termín Forma
Bil /NBS/ 1-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne v 2 exemplároch
Bil /NBS/ 2 -12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne v 2 exemplároch
V /NBS/ 1-12 mesačne do 13. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca písomne
V /NBS/ 3-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
V /NBS/4-55 1 krát týždenne každú stredu do 1600 hod. automatizovane
V /NBS/ 5-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
V /NBS/ 6-36 dekádne do 5.,15.a 25. kalendárneho dňa v mesiaci do 1100 hod. automatizovane a písomne
V /NBS/ 7-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
V /NBS/ 8-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
V /NBS/ 9-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
V /NBS/ 10-12 mesačne a pri zmene úrok. sadzby do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca ku dňu stavu automatizovane a písomne
V /NBS/ 11-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
V /NBS/ 12-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
V /NBS/ 13-04 štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
V /NBS/ 15-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
V /NBS/ 17-36 dekádne do 5.,15. a 25. kalendárneho dňa v mesiaci automatizovane
Dev /NBS/ 11-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
Dev /NBS/ 12-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovanea písomne
Dev /NBS/ 14-04 štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka automatizovane a písomne
Dev /NBS/ 19-12 mesačne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca automatizovane a písomne
Dev /NBS/ 20-98 denne do 1100 hod. nasledujúceho pracovného dňa automatizovane /faxom/
Dev/NBS/ 21-52 týždenne každý posledný pracovný deň v týždni do 1100 hod. písomne /faxom/
  mesačne nasledujúci pracovný deň po skončení mesiaca do 1100 hod. písomne /faxom/
Dev /NBS/ 31-04 štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka automatizovane a písomne
Dev /NBS/ 41-04 štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka automatizovane a písomne
E /NBS/ 1-04 štvrťročne do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka písomne
FORM 1363 /E/ štvrťročne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka, v ktorom záväzok vznikol písomne
FORM 1364 /E/ štvrťročne v prípadoch stanovených metodikou Svetovej banky do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka písomne
FORM 1365 /E/ ročne do 15. marca nasledujúceho roka písomne
FORM 1366 /E/ štvrťročne v prípade opráv ročných údajov do 15. marca, v prípade opráv štvrťročných údajov do 15. kalendárneho dňa po ukončení štvrťroka písomne
FORM 1388 /E/ ročne do 15. marca nasledujúceho roka písomne

/2/ Formou predkladania výkazov automatizovane sa rozumie predkladanie výkazov prostredníctvom aplikačného programového systému "STATUS - Zber, spracovanie a uchovávanie údajov z komerčných bánk", alebo na diskete. Pri predkladaní výkazov v písomnej forme je potrebné predložiť originály výkazov a pri viacerých exemplároch je potrebné predložiť originál a kópiu výkazu.

/3/ Výkazy predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk organizačným útvarom Národnej banky Slovenska tak ako sú uvedené na jednotlivých výkazoch. Výkaz V/NBS/1-12 predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk pobočkám Národnej banky Slovenska podľa odseku 4. Výkazy V/NBS/3-12 a V/NBS/5-12 predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk pobočkám Národnej banky Slovenska podľa odseku 4 a súhrnne ústrediu Národnej banky Slovenska. Výkazy Svetovej banky predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk odboru štatistiky Národnej banky Slovenska.

/4/ Podľa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky3/ je pobočka Národnej banky Slovenska v Bratislave príslušná pre Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj a Nitriansky kraj, pobočka Národnej banky Slovenska v Banskej Bystrici pre Žilinský kraj a Banskobystrický kraj a pobočka Národnej banky Slovenska v Košiciach pre Prešovský kraj a Košický kraj.

3/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.

§3


/1/ Banky a pobočky zahraničných bánk pôsobiace v Slovenskej republike predkladajú Národnej banke Slovenska výkazy podľa § 2 v týchto variantoch:

a/ výkazy banky za Slovenskú republiku, t.j. súhrnne za centrálu a pobočky v Slovenskej republike,
b/ výkazy za centrálu a pobočky banky v Slovenskej republike pobočkám Národnej banky Slovenska podľa § 2 ods. 4,
c/ výkazy banky ako akciovej spoločnosti alebo štátneho peňažného ústavu celkom /vrátane pobočiek banky v zahraničí/,
d/ výkazy pobočiek zahraničných bánk, ktoré pôsobia v Slovenskej republike.

/2/ Jednotlivé výkazy predkladajú banky a pobočky zahraničných bánk vo variantoch podľa odseku 1 takto /uplatnené varianty sú označené "x"/:

Označenie výkazu    V a r i a n t  p r e d l o ž e n i a  v ý k a z u 
            a/       b/       c/        d/  
Bil /NBS/ 1-12     x               x        x 
Bil /NBS/ 2-12     x               x        x 
V /NBS/ 1-12             x                x 
V /NBS/ 3-12      x       x                x 
V /NBS/ 4-55      x                        x 
V /NBS/ 5-12      x       x                x 
V /NBS/ 6-36      x                        x 
V /NBS/ 7-12      x                        x 
V /NBS/ 8-12      x                        x 
V /NBS/ 9-12      x                        x 
V /NBS/ 10-12     x                        x 
V /NBS/ 11-12     x                        x 
V /NBS/ 12-12     x                        x 
V /NBS/ 13-04     x                        x 
V /NBS/ 15-12     x                        x 
V /NBS/ 17-36     x               x        x 
Dev /NBS/ 11-12    x                        x 
Dev /NBS/ 12-12    x                        x 
Dev /NBS/ 14-04    x                        x 
Dev /NBS/ 19-12    x                        x 
Dev /NBS/ 20-98    x                        x 
Dev /NBS/ 21-52    x                        x 
Dev /NBS/ 31-04    x                        x 
Dev /NBS/ 41-04    x                        x 
E /NBS/ 1-04                     x        x

/3/ Výkazy FORM 1363/E/,1364/E/,1365/E/,1366/E/,1388/E/ predkladajú banky podľa metodiky stanovenej Svetovou bankou.

§4


Banky a pobočky zahraničných bánk predložia Národnej banke Slovenska do 31.3.1998 výkazy Bil /NBS/ 1-12, V /NBS/ 3-12, V /NBS/ 5-12, Dev /NBS/ 11-12, Dev /NBS/ 31-04 a Dev /NBS/ 41-04 podľa § 3 ods.1 písm.a/ a d/ zostavené k 1.1.1998 v metodike roku 1998.

§5


/1/ Na účely zostavovania výkazov podľa § 1 sa rozumie

a/ rezidentom
1. právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
2. zahraničná osoba4/, ktorá má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky a ktorá je zapísaná v obchodnom registri,
3. fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky5/,
b/ nerezidentom
iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá nie je uvedená v písmene a/.

/2/ Účty vkladov a úverov sa členia na účty rezidentov a nerezidentov takto

a/ medzibankové vlastné vklady podľa charakteru subjektu, u ktorého je vkladový účet otvorený,
b/ medzibankové cudzie vklady podľa charakteru vkladateľa,
c/ vklady klientov podľa charakteru vkladateľa,
d/ poskytnuté úvery podľa charakteru príjemcu úveru (dlžníka),
e/ prijaté úvery podľa charakteru veriteľa,
f/ účty vlastných pobočiek v zahraničí sa uvádzajú pod nerezidentami.

/3/ Cenné papiere, peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, zlato a ostatné pohľadávky a záväzky sa zaraďujú pod rezidentov a nerezidentov takto

a/ cenné papiere v majetku bánk podľa ich emitenta,
b/ vlastné cenné papiere emitované bankou podľa charakteru veriteľa,
c/ hodnoty na inkaso podľa miesta platenia,
d/ peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti pod nerezidenta,
e/ zlato pod nerezidenta a cudziu menu,
f/ ostatné pohľadávky a záväzky podľa charakteru dlžníka a veriteľa.

/4/ Pohľadávky a záväzky účtované v účtových skupinách 91 až 97 sa zaraďujú pod rezidentov a nerezidentov podľa charakteru

a/ príkazcu, ak ide o vydanú záruku,
b/ garanta, ak ide o prijatú záruku,
c/ dlžníka, ak ide o prísľub na poskytnutie úveru,
d/ veriteľa, ak ide o prísľub na prijatie úveru,
e/ korešpondenta alebo klienta pri ostatných pohľadávkach a záväzkoch.

/5/ Charakterom osoby (dlžník, veriteľ, vkladateľ, garant ...) sa rozumie členenie na rezidenta a nerezidenta.

4/ § 21 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
5/ Zákon č.135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z.z.

§6


Národná banka Slovenska môže na základe zmeny všeobecne záväzného predpisu v nevyhnutných prípadoch vykonať zmeny vo výkazoch, ktoré sú prílohou tohoto opatrenia.

§7


Týmto opatrením nie je dotknutá povinnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk predkladať Národnej banke Slovenska iné výkazy, alebo podklady podľa osobitných predpisov6/.

§8


Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska zo dňa 22. novembra 1996 č. 15, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska /oznámenie č. 370/1996 Z.z./ v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 4. júna 1997 č. 4 / oznámenie č.166/1997 Z.z./.

§9


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1998.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         

Vydávajúci odbor: Odbor štatistiky

6/ Zákon č.21/1992 Zb.o bankách v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Zb. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Prílohy - len vo Vestníku NBS