Opatrenie NBS č. 1/1997

O P A T R E N I E  č.  1


Národnej banky Slovenska zo dňa 7. februára 1997,


ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. augusta 1996 č. 12,
ktorým sa ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk
a rozsah oznamovania údajov
zapísaných v registri bankových úverov a záruk


Národná banka Slovenska podľa § 20a ods. 4 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z. ustanovuje:

Čl. I


Opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. augusta 1996 č. 12, ktorým sa ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk a rozsah oznamovania údajov zapísaných v registri bankových úverov a záruk sa mení takto:
 
1. V § 9 ods. 1 sa slová "nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia" nahrádzajú slovami "1. augustom 1997".
2. V § 9 ods. 2 sa slová "nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia" nahrádzajú slovami "1. augusta 1997".

Čl. II


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér