dodatok k podmienkam

Dodatok č. 1 zo dňa 23. januára 1997,


k Podmienkam Národnej banky Slovenska z 12. júla 1996
pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku
a zúčtovanie na týchto účtoch


Národná banka Slovenska po schválení v Direktóriu Národnej banky Slovenska dňa 23. januára 1997 vydáva dodatok č. 1 k Podmienkam Národnej banky Slovenska z 12. júla 1996 pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch (čiastka 17/1996 Vestníka Národnej banky Slovenska).

Čl. I


Podmienky Národnej banky Slovenska z 12. júla 1996 pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch sa menia a dopĺňajú takto:
 
V bode 35 sa na konci pripájajú tieto vety: "Na účtoch štátneho rozpočtu tieto vykonateľné príkazy pobočka zúčtuje len v prípade dostatočného peňažného krytia na súhrnnom príjmovom a výdavkovom evidenčnom účte štátneho rozpočtu (ďalej len "účet"). Pobočka nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikla klientovi z dôvodu nezúčtovania vykonateľných príkazov pre nedostatok peňažných prostriedkov na tomto účte."

Čl. II


Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska a odovzdaním klientovi.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér