Príloha č. 1 k podmienkam NBS 1996

Príloha č. 1

Podmienok NBS pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch

Vzory zmlúv o účte č. 1 až 5
Podpisové vzory osôb splnomocnených disponovať s prostriedkami na účte

Vzor č. 1
zmluva o príjmovom účte a/alebo výdavkovom účte

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA


................................................................................................................................................
zastúpená.................................................................................................................................
(ďalej len "NBS")
a

................................................................................................................................................
názov klienta
................................................................................................................................................
adresa (sídlo)
................................................................................................................................................
okres
..............................., zastúpený ...............................................................................................
IČO
................................................................................................................................................
(ďalej len "klient")
uzatvárajú podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov túto

zmluvu o účte


1. NBS zriadi klientovi príjmový účet č. ............................x) a výdavkový účet č...................... ................................... pre bežné výdavky x) v slovenských korunách, (ďalej len "účet") ku dňu .................................. Klient je oprávnený disponovať s týmto účtom odo dňa jeho zriadenia.

2. S peňažnými prostriedkami na účtoch sú oprávnené disponovať klientom splnomocnené osoby, ktoré sú uvedené v podpisových vzoroch predložených klientom.

3. Vykonávanie platobného styku a zúčtovanie na účte sa riadi Podmienkami Národnej banky Slovenska pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch (ďalej len "Podmienky NBS"). Podmienky NBS sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, vrátane všetkých ich zmien, ktoré NBS odovzdá klientovi.

4. NBS prijíma platby na príjmový účet a na základe príkazu klientom splnomocnených osôb vykonáva platby z výdavkového účtu. Bez ich príkazov vykonáva NBS zúčtovanie na ťarchu výdavkového účtu klienta v prípadoch uvedených v Podmienkach NBS.

5. Príjmový účet môže vykazovať iba kreditný zostatok. Výdavkový účet môže vykazovať debetný zostatok do výšky určeného limitu.

6. NBS informuje klienta o stave peňažných prostriedkov na účte a o vykonaní platieb správou o zúčtovaní a to pri každom pohybe na účte x) - raz mesačne x). NBS zasiela správy o zúčtovaní klientovi poštou x) - odovzdáva osobe splnomocnenej klientom x).

7. NBS účtuje ceny za vedenie účtu a za položky x) - len za položky x) na ťarchu príslušného účtu Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "MF SR"). Ceny za ostatné služby v zmysle Sadzobníka cien Národnej banky Slovenska za služby v platobnom styku a zúčtovaní a za peňažné služby na pokladničnom úseku (ďalej len "sadzobník") NBS účtuje na ťarchu výdavkového účtu klienta. Ceny sa účtujú v rozsahu určenom platným sadzobníkom.

8. Zostatky účtov sa úročia v rámci zostatku na súhrnnom príjmovom a výdavkovom evidenčnom účte štátneho rozpočtu. NBS zúčtuje úroky štvrťročne na príslušný účet MF SR.

9. Ďalšie technické a organizačné podmienky dohodnuté medzi NBS a klientom tvoria prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy x).

10. Táto zmluva môže byť menená písomnými dodatkami po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán alebo jednostranne NBS, ak to vyplýva zo zmeny Podmienok NBS.

11. Platnosť tejto zmluvy končí dňom zániku klienta. So zostatkom zrušeného účtu naloží NBS podľa písomnej dispozície ustanoveného likvidátora, prípadne nástupcu.

12. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden dostane klient a druhý NBS.

13. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

V ............................... dňa ..........................        V ................................dňa ..........................

....................................................................         ...................................................................

        odtlačok pečiatky a podpisy NBS                         odtlačok pečiatky a podpis klienta

x) nehodiace sa prečiarknuť

Vzor č. 2
zmluva o bežnom účte


NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA


................................................................................................................................................
zastúpená.................................................................................................................................
(ďalej len "NBS")
a

................................................................................................................................................
názov klienta
................................................................................................................................................
adresa (sídlo)
................................................................................................................................................
okres
..............................., zastúpený ...............................................................................................
IČO
................................................................................................................................................
(ďalej len "klient")
uzatvárajú podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov túto

zmluvu o účte


1. NBS zriadi klientovi bežný účet v slovenských korunách, č. ú. ............................................ .................................................................. ..........(ďalej len "účet") ku dňu ............................ Od tohto dňa je klient oprávnený disponovať s týmto účtom.

2. S peňažnými prostriedkami na účte sú oprávnené disponovať klientom splnomocnené osoby, ktoré sú uvedené v podpisových vzoroch predložených klientom.

3. Vykonávanie platobného styku a zúčtovanie na účte sa riadi Podmienkami Národnej banky Slovenska pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch (ďalej len "Podmienky NBS"). Podmienky NBS sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, vrátane všetkých ich zmien, ktoré NBS odovzdá klientovi.

4. NBS vykonáva platby z účtu na základe príkazu klientom splnomocnených osôb. Bez ich príkazu vykonáva NBS zúčtovanie na ťarchu účtu klienta v prípadoch uvedených v Podmienkach NBS a na základe klientom povoleného inkasa.

5. Účet môže vykazovať iba kreditný zostatok.

6. NBS informuje klienta o stave peňažných prostriedkov na účte a o vykonaní platieb správou o zúčtovaní a to pri každom pohybe na účte x) - raz mesačne x). NBS zasiela správy o zúčtovaní klientovi poštou x) - odovzdáva osobe splnomocnenej klientom x).

7. NBS účtuje za služby spojené s vedením účtu a vykonávaním platobného styku od klienta ceny, v rozsahu určenom platným Sadzobníkom cien za služby v korunovom platobnom styku a zúčtovaní a za peňažné služby na pokladničnom úseku a tieto zúčtuje na ťarchu výdavkového účtu x) - účtu číslo .........................................x).

8. NBS úročí x) - neúročí x) zostatky účtov úrokovou sadzbou platnou v danom období x). NBS zúčtuje klientovi úroky štvrťročne v prospech príjmového účtu x) - účtu číslo .......................... x).

9. Ďalšie technické a organizačné podmienky dohodnuté medzi NBS a klientom tvoria prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy x).

10. Táto zmluva môže byť menená písomnými dodatkami po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán alebo jednostranne NBS, ak to vyplýva zo zmeny Podmienok NBS.

11. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

12. Táto zmluva môže byť písomne vypovedaná ktoroukoľvek zo zmluvných strán s účinnosťou k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zaslaná druhej zmluvnej strane. So zostatkom zrušeného účtu naloží NBS podľa písomnej dispozície klienta, prípadne ustanoveného likvidátora, alebo nástupcu.

13. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden dostane klient a druhý NBS.

V ............................... dňa ..........................        V ................................dňa ..........................

....................................................................         ...................................................................

        odtlačok pečiatky a podpisy NBS                         odtlačok pečiatky a podpis klienta

x) nehodiace sa prečiarknuť

Vzor č. 3
zmluva o výdavkovom účte


NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA


................................................................................................................................................
zastúpená.................................................................................................................................
(ďalej len "NBS")
a

................................................................................................................................................
názov klienta
................................................................................................................................................
adresa (sídlo)
................................................................................................................................................
okres
..............................., zastúpený ...............................................................................................
IČO
................................................................................................................................................
(ďalej len "klient")
uzatvárajú podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov túto

zmluvu o účte

1. NBS zriadi klientovi výdavkový účet v slovenských korunách, č. ú...................... ................................... (ďalej len "účet") ku dňu ................................ Klient je oprávnený disponovať s týmto účtom odo dňa jeho zriadenia.

2. S peňažnými prostriedkami na účtoch sú oprávnené disponovať klientom splnomocnené osoby, ktoré sú uvedené v podpisových vzoroch predložených klientom.

3. Vykonávanie platobného styku a zúčtovanie na účte sa riadi Podmienkami Národnej banky Slovenska pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch (ďalej len "Podmienky NBS"). Podmienky NBS sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, vrátane všetkých ich zmien, ktoré NBS odovzdá klientovi.

4. NBS vykoná platby z účtu na základe príkazu klientom splnomocnených osôb. Bez ich príkazov vykonáva NBS zúčtovanie na ťarchu účtu klienta v prípadoch uvedených v Podmienkach NBS a na základe klientom povoleného inkasa.

5. Výdavkový účet môže vykazovať debetný zostatok do výšky určeného limitu.

6. NBS informuje klienta o stave peňažných prostriedkov na účte a o vykonaní platieb správou o zúčtovaní, a to pri každom pohybe na účte x) - raz mesačne x). NBS zasiela správy o zúčtovaní klientovi poštou x) - odovzdáva osobe splnomocnenej klientom x).

7. NBS účtuje za vedenie účtu a za položky x) - len za položky x) na ťarchu príslušného účtu Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "MF SR"). Ceny za ostatné služby v zmysle Sadzobníka cien Národnej banky Slovenska za služby v korunovom platobnom styku a zúčtovaní a za peňažné služby na pokladničnom úseku (ďalej len "sadzobník") NBS účtuje na ťarchu výdavkového účtu klienta. Ceny sa účtujú v rozsahu určenom platným sadzobníkom.

8. Zostatky účtov sa úročia v rámci zostatku na súhrnnom príjmovom a výdavkovom evidenčnom účte štátneho rozpočtu. NBS zúčtuje úroky štvrťročne na príslušný účet MF SR.

9. Ďalšie technické a organizačné podmienky dohodnuté medzi NBS a klientom tvoria prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy x).

10. Táto zmluva môže byť menená písomnými dodatkami po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán alebo jednostranne NBS, ak to vyplýva zo zmeny Podmienok NBS.

11. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

12. Táto zmluva môže byť písomne vypovedaná klientom, NBS alebo MF SR. So zostatkom zrušeného účtu naloží NBS podľa písomnej dispozície ustanoveného likvidátora, prípadne nástupcu.

13. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden dostane klient a druhý NBS.

V ............................... dňa ..........................        V ................................dňa ..........................

....................................................................         ...................................................................

        odtlačok pečiatky a podpisy NBS                         odtlačok pečiatky a podpis klienta

x) nehodiace sa prečiarknuť

Vzor č. 4
zmluva o účtoch pre daňový úrad


NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA


................................................................................................................................................
zastúpená.................................................................................................................................
(ďalej len "NBS")
a

................................................................................................................................................
názov klienta
................................................................................................................................................
adresa (sídlo)
................................................................................................................................................
okres
..............................., zastúpený ...............................................................................................
IČO
................................................................................................................................................
(ďalej len "klient")
uzatvárajú podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov túto

zmluvu o účte

1. NBS zriaďuje účty v slovenských korunách (ďalej len "účty") pre Daňový úrad ...................................... so základným číslom účtov ..................................... ku dňu ......................................... na základe žiadosti Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "MF SR") podľa platného prehľadu účtov vyhotoveného na základe požiadavky MF SR. Od tohto dňa je klient oprávnený s účtami disponovať. 2. S peňažnými prostriedkami na účtoch je oprávnený disponovať klient a ním splnomocnené osoby, ktoré sú uvedené v podpisových vzoroch predložených klientom.

3. Vykonávanie platobného styku a zúčtovanie na účte sa riadi Podmienkami Národnej banky Slovenska pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch (ďalej len "Podmienky NBS"). Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, vrátane všetkých ich zmien, ktoré NBS odovzdá klientovi.

4. NBS vykonáva platby z účtu na základe príkazu klientom splnomocnených osôb. Bez ich príkazov vykonáva NBS zúčtovanie na ťarchu účtu klienta iba v prípadoch určených v Podmienkach NBS.

5. Účty môžu vykazovať kreditný i debetný zostatok.

6. NBS informuje klienta o stave peňažných prostriedkov na účte a o vykonaní platieb správou o zúčtovaní, a to pri každom pohybe na účte x) - raz mesačne x). NBS zasiela správy o zúčtovaní klientovi poštou x) - odovzdáva osobe splnomocnenej klientom x).

7. NBS účtuje ceny za vedenie účtu a za položky x) - len za položky x) na ťarchu príslušného účtu MF SR. Ceny za ostatné služby v zmysle Sadzobníka cien Národnej banky Slovenska za služby v korunovom platobnom styku a zúčtovaní a za peňažné služby na pokladničnom úseku (ďalej len "sadzobník") NBS účtuje na ťarchu výdavkového účtu klienta. Ceny sa účtujú v rozsahu určenom platným sadzobníkom.

8. Príjmové a výdavkové účty bežného hospodárenia štátu sa úročia v rámci zostatku na súhrnnom príjmovom a výdavkovom evidenčnom účte štátneho rozpočtu a účty, na ktorých sa zúčtovávajú príjmy, ktoré nie sú súčasťou štátneho rozpočtu sa úročia formou dennej kompenzácie príjmov a výdavkov úrokovou sadzbou platnou v danom období. NBS zúčtuje úroky štvrťročne na príslušný účet MF SR.

9. Ďalšie technické a organizačné podmienky dojednané medzi NBS a klientom tvoria prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy x).

10. Táto zmluva môže byť menená písomnými dodatkami po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán alebo jednostranne NBS, ak to vyplýva zo zmeny Podmienok NBS.

11. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

12. Táto zmluva môže byť písomne vypovedaná NBS alebo MF SR. So zostatkom zrušeného účtu naloží NBS podľa písomnej dispozície ustanoveného likvidátora, nástupcu, prípadne MF SR.

13. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden dostane klient a druhý NBS.

V ............................... dňa ..........................        V ................................dňa ..........................

....................................................................         ...................................................................

        odtlačok pečiatky a podpisy NBS                         odtlačok pečiatky a podpis klienta

x) nehodiace sa prečiarknuť

Vzor č. 5
zmluva o bežnom účte pre banku


NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA


................................................................................................................................................
zastúpená.................................................................................................................................
(ďalej len "NBS")
a

................................................................................................................................................
názov klienta
................................................................................................................................................
adresa (sídlo)
................................................................................................................................................
okres
..............................., zastúpený ...............................................................................................
IČO
................................................................................................................................................
(ďalej len "klient")
uzatvárajú podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov túto

zmluvu o účte

1. NBS zriadi banke za účelom nákupu a zúčtovania hotovosti bežný účet v slovenských korunách, č. ú. ....................................... (ďalej len "účet) ku dňu .......................................... Od tohto dňa je banka oprávnená s účtom disponovať .

2. S peňažnými prostriedkami na účte sú oprávnené disponovať osoby splnomocnené štatutárnym orgánom banky uvedené v podpisových vzoroch predložených bankou.

3. Vykonávanie platobného styku a zúčtovanie na účte sa riadi Podmienkami Národnej banky Slovenska pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch (ďalej len "Podmienky NBS"), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4. NBS vykonáva zúčtovanie na účte na základe príkazu osôb splnomocnených bankou. Bez ich príkazov vykonáva NBS zúčtovanie na ťarchu účtu banky v prípadoch ustanovených Podmienkami NBS.

5. NBS vykonáva príkazy k bezhotovostným platbám a povoľuje čerpanie hotovosti len do výšky kreditného zostatku účtu. Prípadný debetný zostatok vzniknutý výberom hotovosti krátkou cestou banka okamžite vyrovná.

6. NBS vykonáva zúčtovanie na účte banky v tom istom, najneskoršie v nasledujúcom pracovnom dni po predložení príkazu bankou.

7. NBS informuje banku o stave peňažných prostriedkov na účte a o vykonaní platieb správou o zúčtovaní pri každom pohybe na účte x) - raz mesačne x). NBS zasiela správy o zúčtovaní banke poštou x) - odovzdáva osobe splnomocnenej bankou x).

8. NBS zúčtováva ceny v zmysle Sadzobníka cien Národnej banky Slovenska za služby v korunovom platobnom styku a zúčtovaní a za peňažné služby na pokladničnom úseku na ťarchu bežného účtu banky.

9. Kreditný zostatok účtu úročí NBS úrokovou sadzbou platnou v danom období. Debetný zostatok účtu sa úročí sadzbou rovnajúcou sa trojnásobku diskontnej sadzby vyhlasovanej NBS. NBS účtuje banke úroky mesačne x) - štvrťročne x). Pri úročení sa počíta mesiac za 30 dní a rok za 360 dní.

10. Ďalšie technické a organizačné podmienky dojednané medzi NBS a bankou tvoria prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy x).

11. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a môže byť menená po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán písomnými dodatkami alebo jednostranne NBS, ak to vyplýva zo zmeny Podmienok NBS.

12. Táto zmluva môže byť písomne vypovedaná ktoroukoľvek zo zmluvných strán s účinnosťou k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zaslaná druhej zmluvnej strane. So zostatkom zrušeného účtu naloží NBS podľa písomnej dispozície banky.

13. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden dostane banka a druhý NBS.

14. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

V ............................... dňa ..........................        V ................................dňa ..........................

....................................................................         ...................................................................

        odtlačok pečiatky a podpisy NBS                         odtlačok pečiatky a podpis klienta

x) nehodiace sa prečiarknuť

Národná banka Slovenska
pobočka ...................................

Podpisové vzory
osôb splnomocnených disponovať s prostriedkami na účte


Bankové spojenie:
                                  / 0 7 2 0
  nové Podpisové vzory                                   výmena Podpisových vzorov        1)

Majiteľ účtu:   

adresa (sídlo): IČO:   

Organizačná jednotka: 2)   

adresa (sídlo): 2)   

Vzor pečiatky majiteľa účtu
alebo organizačnej jednotky:

Pozn.

Splnomocnené osoby:             Vlastnoručný podpis:
1. Meno a priezvisko ............................................
    Rodné číslo ......................................................          .........................................................
    Č. OP ..............................................................
2. Meno a priezvisko ............................................
    Rodné číslo ......................................................          .........................................................
    Č. OP ..............................................................
3. Meno a priezvisko ............................................
    Rodné číslo ......................................................          .........................................................
    Č. OP ..............................................................
4. Meno a priezvisko ............................................
    Rodné číslo ......................................................          .........................................................
    Č. OP ..............................................................
5. Meno a priezvisko ............................................
    Rodné číslo ......................................................          .........................................................
    Č. OP ..............................................................
 
Spôsob podpisovania dokladov: 1)
  vždy jedna splnomocnená osoba             vždy 2 splnomocnené osoby                               

Splnomocňujem na disponovanie s prostriedkami na účte osoby uvedené na titulnej strane a potvrdzujem platnosť uvedených údajov a vlastnoručných podpisov. Beriem na vedomie, že Národná banka Slovenska nezodpovedá za škody vzniknuté z neoprávnene vyplnených, či pozmenených dokladov. Pri akejkoľvek zmene oprávnených osôb, alebo uvedených údajov, je v záujme klienta vyplniť nové PODPISOVÉ VZORY a predložiť Národnej banke Slovenska.

________________________________     __________________________________ 
odtlačok pečiatky a podpis klienta 3)     odtlačok pečiatky a podpis
                      vedúceho organizačnej jednotky 2)

V ................................... dňa ....................               V ...................................... dňa ....................

........................................................... 4) meno a priezvisko
 ...........................................................adresa bydliska
 ........................................................... rodné číslo
 .......................................................... 4)
___________________________________
odtlačok pečiatky a podpis pracovníka banky, ktorý overil totožnosť prítomného majiteľa účtu 5)
........................................................... 4) meno a priezvisko
 ........................................................... adresa bydliska
 ..........................................................                 V ................................... dňa ...................rodné číslo
_______________________________________
odtlačok pečiatky a podpis notára, ktorý overil pravosť podpisu majiteľa účtu 6)

 
V ................................... dňa ...................

3) U právnickej osoby tu bude uvedený odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho orgánu alebo ním poverenej osoby.
4) Osoba overujúca totožnosť prítomného majiteľa účtu, alebo u právnických osôb prítomného štatutárneho orgánu tu poznačí ich meno, rodné číslo a adresu.
5) U právnickej osoby prítomného štatutárneho orgánu.
6) Notár tu svojím podpisom a odtlačkom pečiatky overí pravosť podpisu majiteľa účtu, alebo štatutárneho orgánu, ktorý sa nepodpíše na Podpisové vzory pred pracovníkom banky.

Príloha č. 2

Podmienok NBS pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch

Konštantné symboly
používané v korunovom platobnom styku

Oddiel A


Skladba a uvádzanie konštantných symbolov


1. Konštantný symbol sa skladá

a) z jednomiestnej až trojmiestnej základnej časti vyjadrujúcej charakter platby (Z),

b) z jednomiestnej premennej časti vyjadrujúcej spôsob platenia, alebo zúčtovania (X) a má túto schému: ZZZX.

2. Konštantné symboly sú zaradené do 9 tried, ktoré sú členené takto:
0 - platby za tovar a služby
1 - vzťahy k štátnemu rozpočtu a rozpočtom miestnych samospráv
2 - platby za dodávky investičnej povahy
3 - mzdové a ostatné osobné náklady
4 - vzťahy k štátnemu rozpočtu a rozpočtom miestnych samospráv
5 - ostatné finančné platby
6 - prevody medzi účtami toho istého klienta
7 - pokladničné príjmy
8 - platby za dodávky investičnej povahy uskutočnené do konca minulého roka
9 - vzťahy bánk ku klientele B
3. Premenná časť konštantného symbolu (X)
0 - platby podľa zvláštnych dispozícií bánk
1 - platby na podklade právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu B
2 - úverovateľné prepravné a úverovateľné platby dodávateľom
3 - vyberanie hotovosti krátkou cestou
4 - prednostné platby
5- opravné zúčtovanie B
6 - dobropisy (vratky) na platby bežného roku
7 - dobropisy (vratky) na platby minulého roku
8 - ostatné bezhotovostné platby
9 - hotovostné platby.

4. Konštantné symboly triedy 0, 2, 3, 5, až 9 vyhlasuje NBS, platiteľ uvádza konštantný symbol zodpovedajúci charakteru platby a spôsobu zúčtovania. Prehľad týchto konštantných symbolov je uvedený v oddieli B.

5. Konštantné symboly triedy 1 a 4 vyhlasuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

6. Konštantné symboly označené "B" a konštantné symboly triedy 9 používajú len banky, konštantné symboly označené "BS" používajú len banky a príslušný orgán pošty. Takto označené konštantné symboly nesmú klienti používať.

Oddiel B

Prehľad konštantných symbolov triedy 0, 2, 3, 5 až 9.


Trieda 0 - platby za tovar a služby
00X - platby za tovar (okrem platieb pod symbolmi 10X, 80X)
10X - platby za poľnohospodárske výrobky
30X - platby za služby (okrem platieb pod symbolom 40X)
40X - platby za prepravné 80X - platby za dodávky podľa osobitných predpisov (napr. rozvoj vedy a techniky).
Trieda 2 - platby za dodávky investičnej povahy
02X - platby za dodávky investičnej povahy
72X - príspevky na združenú výstavbu.
Trieda 3 - mzdové a ostatné osobné náklady
03X - prostriedky na mzdy
13X - zrážky z miezd
93X - dávky sociálneho zabezpečenia (dôchodky, poistenie, podpory v nezamestnanosti).
Trieda 5 - ostatné finančné platby
051 - platby na podklade právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu B
05X - penále, poplatky z omeškania a iné majetkové sankcie, náhrady škôd (okrem platieb pod symbolom 051)
1051 - platby z titulu nedodržania podmienok vinkulácie B
205X - nákup cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky)
305X - predaj cenných papierov
405X - vyplácanie výnosov z cenných papierov
15X - hospodársko-operatívne výdavky
25X - platby v Sk určené na úhrady do zahraničia
35X - platby určené na výplaty v hotovosti prostredníctvom pôšt
459 - hotovostné výplaty z účtov poľnohospodárskych družstiev
55X - finančné platby ostatné
1559 - výplaty z vkladov obyvateľstva BS
255X - úhrady poistných plnení poisťovňami
355X - platby poistného poisťovniam
555X - vrátená rýchla platba
175X - zvláštne príspevky zúčtované na investičné účty stavebných bytových družstiev
85X - prechodne poskytnuté pôžičky
959 - dotácie poštám B
1959 - dotácie bankám BS.
Trieda 6 - prevody medzi účtami toho istého klienta
06X - prevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady
16X - splátky úverov a pôžičiek
126X - prevody vlastných členských podielov stavebných bytových družstiev
96X - ostatné prevody.
Trieda 7 - pokladničné príjmy
07X - tržby za predaný tovar a poskytnuté stravovanie
17X - tržby za poskytnuté služby (okrem platieb pod symbolom 178)
178 - platba šekom za predaný tovar a poskytnuté služby B
279 - vklady na účty poľnohospodárskych družstiev
379 - ostatné príjmy
1379 - vklady obyvateľstva (vrátane depozitných a vkladových certifikátov a vkladových listov) BS
479 - vrátené mzdy
579 - vrátené hotovosti na nákup
1979 - odvody pôšt B
2979 - odvody bánk BS.
Trieda 8 - platby za dodávky investičnej povahy uskutočnené do konca predchádzajúceho roka
08X - platby za dodávky investičnej povahy
78X - príspevky na združenú výstavbu.
Trieda 9 - vzťahy bánk ku klientele B
098 - automatické prevody zostatkov
1098 - prevody zostatkov zrušených účtov
209X - nákup cenných papierov
309X - predaj cenných papierov
409X - vyplácanie výnosov z cenných papierov
198 - regulácia zostatkov účtov
298 - ostatné prevody
398 - poskytnuté úvery
498 - splátky úverov a pôžičiek
598 - zúčtovanie úrokov
269X - devízové operácie nákup
369X - devízové operácie predaj
898 - zúčtovanie cien za peňažné služby
189X - zúčtovanie náhrad skutočných výdavkov účtovaných inou bankou.

Klienti odboru 07 NBS používajú pri platbách prevádzkového charakteru konštantný symbol 55X, ak ide o bezhotovostné platby, konštantný symbol 39 pri výberoch hotovosti na pokladnici NBS, konštantný symbol 33 pri výberoch hotovosti krátkou cestou v NBS a konštantný symbol 379 pri skladaní hotovosti na pokladnici NBS, a to bez ohľadu na účel platby.

Rozpočtové organizácie (vrátane preddavkových) a príspevkové organizácie v pôsobnosti odboru 07 NBS uvádzajú na platobných príkazoch pri platbách investičného charakteru konštantné symboly triedy 2 v rozsahu uvedenom v prehľade konštantných symbolov.

Príloha č. 3

Podmienok NBS pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch

Zoznam znakov rezervy a znakov účelu čerpania


1. Pri rezervovaní peňažných prostriedkov podľa Podmienok NBS uvádza klient na žiadosti o rezervovanie príslušný znak rezervy a znak účelu čerpania.

2. Znak rezervy je jednomiestny údaj 3 - účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu 9 - ostatné prostriedky

3. Znak účelu čerpania (alebo konštantný symbol) musí byť vždy vyplnený. Ak sa konštantný symbol týka platieb za tovar, musí klient vyplniť 000.

Znak účelu čerpania
0 - vlastné mzdy
2 - platby za prevádzkové dodávky
3 - platby za investičné dodávky
6 - platby za bankové úroky, ceny a peňažné služby, sankcie
7 - platby do štátneho rozpočtu
8 - splátky úverov
9 - platby do zahraničia, nákup devíz

Príloha č. 4

Podmienok NBS pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch

Vyberanie hotovosti krátkou cestou
Vzory zmlúv o vyberaní hotovosti krátkou cestou
Podpisové vzory zmlúv o vyberaní hotovosti krátkou cestou
Vzory kalendárov výberov hotovosti

Vyberanie hotovosti krátkou cestou


1. Klient môže požiadať banku, poštu, prípadne pobočku NBS, v ktorej nemá vedený účet (ďalej len "banka"), aby mohol pravidelne vyberať peňažné prostriedky zo svojho účtu vedeného v NBS prostredníctvom pokladničných šekov NBS (ďalej len "šeky") v dohodnutej výške a termínoch. Zoznam bánk, v ktorých môže klient vyberať hotovosť krátkou cestou, mu oznámi pracovník pobočky. Klient môže dohodnúť vyberanie hotovosti krátkou cestou i pre svoje pracovisko bez právnej subjektivity.

2. Predpokladom vyberania hotovosti krátkou cestou je uzavretie zmluvy o vyberaní hotovosti krátkou cestou medzi klientom, NBS a bankou, ktorá bude vykonávať výplaty v hotovosti.

3. Tlačivo zmluvy o vyberaní hotovosti krátkou cestou (ďalej len "zmluva") a tlačivo podpisových vzorov dostane klient v pobočke NBS, ktorá vedie jeho účet. Zmluvu a podpisové vzory podpísané oprávnenou osobou odovzdáva klient pobočke NBS, ktorá vedie jeho účet. Táto potvrdí, že podpisové vzory predložené klientom sú podpísané oprávnenou osobou a zašle ich banke v mieste výberu hotovosti. Po potvrdení zmluvy a podpisových vzorov si banka jedno vyhotovenie týchto dokumentov založí, druhé odovzdá klientovi a tretie zašle späť pobočke NBS.

4. Termíny a výšku súm pre vyberanie peňažných prostriedkov na mzdy, prípadne na iné účely a najvyššiu sumu, ktorú možno denne vyberať (denný limit) uvedie klient (s výnimkou klienta-banky) v kalendári výberov hotovosti, ktorý dostane v pobočke NBS, ktorá vedie jeho účet. Po vyplnení predpísaných náležitostí ho predloží pobočke NBS, ktorá si jedno vyhotovenie založí, druhé zašle banke v mieste výberu hotovosti a tretie odovzdá klientovi.

5. Klient - banka oznámi termín a výšku sumy pre vyberanie hotovosti krátkou cestou banke v mieste výberu hotovosti minimálne 4 pracovné dni pred plánovaným prevzatím hotovosti v pokladnici vyplácajúceho miesta.

6. Ak dôjde k zmene osôb uvedených v podpisových vzoroch, alebo k zmene ich podpisu, predloží klient pobočke NBS, ktorá vedie jeho účet, nové podpisové vzory, ktorá ich potvrdí. Ďalej sa postupuje ako v bode 3. O zmene výšky denného limitu, výšky súm a termínu vyberania hotovosti musí klient písomne upovedomiť pobočku najneskôr 4 pracovné dni pred plánovaným výberom, resp. zmenou termínu výberu a to formou zmeny kalendára výberov hotovosti. Ďalej sa postupuje ako v bode 4.

7. Pri jednorazovej zmene klient vopred a to najneskôr 4 pracovné dni pred plánovaným výberom, resp. zmenou termínu výberu požiada pobočku NBS o príslušnú zmenu formou listu, ktorá po potvrdení tejto zmeny odtlačkom obdĺžnikovej pečiatky a podpismi poverených pracovníkov zašle doporučene jedno vyhotovenie banke v mieste výberu hotovosti a druhé vyhotovenie si založí.

8. O nevyčerpané sumy denného limitu, alebo limitu k určeným termínom sa sumy hotovosti pri nasledujúcom výbere nezvyšujú. V kalendári výberov hotovosti treba uviesť dátum plánovaného prevzatia hotovosti v pokladnici vyplácajúceho miesta.

9. Sumy vyplatené bankou, zúčtuje NBS na ťarchu účtu klienta uvedeného v podpisových vzoroch.

10. Klient je povinný zabezpečiť, aby výbery hotovosti uskutočnené krátkou cestou boli kryté dostatočnou výškou voľných peňažných prostriedkov na jeho účte. 11. Ak klient nezabezpečí dostatok peňažných prostriedkov na krytie uskutočneného výberu hotovosti krátkou cestou, pracovník pobočky NBS ho po druhom porušení upozorní, že v prípade ďalšieho porušenia možno zmluvu o výbere hotovosti krátkou cestou, okrem zmluvy uzatvorenej s klientom - bankou, vypovedať.

12. Prípadný debetný zostatok na účte vzniknutý výberom hotovosti krátkou cestou úročí pobočka NBS klientovi platnou sankčnou úrokovou sadzbou.

13. Za vyberanie hotovosti krátkou cestou banka účtuje klientovi cenu podľa svojho sadzobníka.

Vzor č. 1
zmluva o vyberaní hotovosti krátkou cestou pre klienta NBS (nebankový subjekt)


Národná banka Slovenska


................................................................................................................................................zastúpená ................................................................................................................................ (ďalej len "NBS")
a

................................................................................................................................................názov banky, (prípadne inej inštitúcie, ktorá je miestom výberu hotovosti)zastúpená ................................................................................................................................ (ďalej len "banka")
a

................................................................................................................................................názov klienta.......................................................................................... IČO .............................................adresa (sídlo)zastúpený ............................................................................................. (ďalej len "klient")

uzatvárajú podľa čl. XII. ods. 1 Všeobecných obchodných podmienok, ktorými sa ustanovujú zásady vedenia účtov klientov v bankách a vykonávanie platobného styku na týchto účtoch

túto

zmluvu o vyberaní hotovosti krátkou cestou


1. Klient/organizačný útvar klienta x) ................................................................................................. ............................................... je oprávnený vyberať hotovosť v ......................................................... ............................................................................................. (ďalej len "banka") prostredníctvom pokladničných šekov NBS (ďalej len "šek") vo výške a v termínoch uvedených na tlačive Kalendár výberov (ďalej len "vyberanie hotovosti krátkou cestou"). Klient/organizačný útvar klientax) sa pri vyberaní hotovosti krátkou cestou riadi Podmienkami NBS pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch.

x) nehodiace sa prečiarknuť

2. Šeky podpisujú za klienta/organizačný útvar klienta x) osoby splnomocnené klientom v podpisových vzoroch, priložených k tejto zmluve a opatria ich odtlačkom pečiatky podľa podpisových vzorov.

3. Šeky budú vystavované na ťarchu účtu klienta č. .............................................................

4. Banka vykonáva výplatu hotovosti po overení totožnosti predložiteľa šeku a podpisu (podpisov) uvedeného na šeku bez overovania krytia výplaty na účte. Suma uvedená na šeku nesmie presiahnuť výšku uvedenú v kalendári výberov hotovosti. Vyplatenú sumu NBS zúčtuje na ťarchu účtu uvedeného v bode 3.

5. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami.

6. Túto zmluvu možno meniť po vzájomnej dohode všetkých zmluvných strán písomnými dodatkami.

7. Túto zmluvu možno písomne vypovedať ktoroukoľvek zo zmluvných strán s účinnosťou k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená ostatným zmluvným stranám.

8. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, po jednom pre každú zo zmluvných strán.

9. Za služby spojené s vyberaním hotovosti krátkou cestou banka účtuje klientovi cenu podľa svojho sadzobníka na ťarchu účtu číslo .........................................................................................................

V ................................................. dňa............. ................ ......................................................

odtlačok pečiatky a podpisy NBS

V ................................................. dňa ............. .............. ........................................................

odtlačok pečiatky a podpis banky

V .................................................. dňa.............. .............. .........................................................

odtlačok pečiatky a podpis klienta

Národná banka Slovenska
Pobočka .............................................

Podpisové vzory


k zmluve o vyberaní hotovosti krátkou cestou z účtu č. .......................................................

Majiteľ účtu: ......................................................................................................................

Adresa (sídlo): .................................................. IČO: .......................................................

Organizačná jednotka: .......................................................................................................

Adresa (sídlo): ..................................................................................................................

Hotovosť možno vyberať vo výške a v termínoch určených kalendárom výberov hotovosti

Osoby oprvnené podpisovať pokladničné šeky   Vlastnoručný podpis:
1. Meno a priezvisko ............................................    Rodné číslo ......................................................          .........................................................     Č. OP ..............................................................2. Meno a priezvisko ............................................    Rodné číslo ......................................................          .........................................................     Č. OP ..............................................................3. Meno a priezvisko ............................................    Rodné číslo ......................................................          .........................................................     Č. OP ..............................................................4. Meno a priezvisko ............................................    Rodné číslo ......................................................          .........................................................     Č. OP ..............................................................5. Meno a priezvisko ............................................    Rodné číslo ......................................................          .........................................................     Č. OP ..............................................................

Osoby uvedené v podpisových vzoroch budú pri vyberaní hotovosti krátkou cestou používať túto pečiatku (odtlačok pečiatky):

Pozn.:

Podpisové vzory sú podpísané oprávnenými osobami a ich podpisy sú pravé.

Tieto podpisové vzory platia od ...........................................................................

 
.......................................................      .........................................................      dátum a miesto vystavenia                 odtlačok pečiatky a podpis klienta
1) Klient znakom x označí správny variant
2) Klient vyplní v prípade, ak s prostriedkami na účte bude disponovať organizačná jednotka bez právnej subjektivity.
Potvrdzujeme, že podpisové vzory predložené klientom sú podpísané oprávnenou osobou.

..........................................           .................................................

 dátum a miesto vystavenia             odtlačok pečiatky a podpisy NBS

Vzor č. 2
zmluva o vyberaní hotovosti krátkou cestou
pre klienta NBS (banku)


Národná banka Slovenska


................................................................................................................................................

zastúpená...................................................................................................... (ďalej len "NBS")

a


................................................................................................................................................

názov banky

zastúpená ..................................................................................................... (ďalej len "banka")

a


................................................................................................................................................

názov klienta


......................................................................................................, IČO .................................

adresa (sídlo)


zastúpený .......................................................................................... (ďalej len "klient")

uzatvárajú podľa čl. XII ods. 1 Všeobecných obchodných podmienok, ktorými sa určujú zásady vedenia účtov klientov v bankách a vykonávanie platobného styku na týchto účtoch

túto


zmluvu o vyberaní hotovosti krátkou cestou


1. Klient/organizačný útvar klienta x) je oprávnený vyberať hotovosť v.................................... (ďalej len "banka") prostredníctvom pokladničných šekov NBS (ďalej len "šek"). Klient je povinný oznámiť termín a výšku požadovanej sumy banke minimálne 4 pracovné dni pred plánovaným prevzatím hotovosti (ďalej len "vyberanie hotovosti krátkou cestou"). Klient/organizačný útvar klienta x) sa pri vyberaní hotovosti krátkou cestou riadi Podmienkami NBS pre vedenie účtov klientov a vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch.

2. Šeky podpisujú za klienta osoby splnomocnené klientom v podpisových vzoroch, priložených k tejto zmluve a opatria ich odtlačkom pečiatky podľa podpisových vzorov.

3. Šeky budú vystavované na ťarchu účtu klienta č...............................................................

4. Banka vykonáva výplatu hotovosti po overení totožnosti predložiteľa šeku a podpisu (podpisov) uvedeného na šeku bez overovania krytia výplaty zostatkom na účte. Suma uvedená na šeku nesmie presiahnuť výšku sumy, ktorú klient vopred oznámil ako požadovanú. Vyplatenú sumu zúčtuje NBS na ťarchu účtu uvedeného v bode 3.

x) nehodiace sa prečiarknuť

5. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami.

6. Túto zmluvu možno meniť po vzájomnej dohode všetkých zmluvných strán písomnými dodatkami.

7. Túto zmluvu možno písomne vypovedať ktoroukoľvek zo zmluvných strán s účinnosťou k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená ostatným zmluvným stranám.

8. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, po jednom pre každú zo zmluvných strán.

9. Za služby spojené s vyberaním hotovosti krátkou cestou banka účtuje klientovi cenu podľa svojho sadzobníka na ťarchu účtu číslo ..........................................................................................................

V ................................................. dňa................ ............. ......................................................

odtlačok pečiatky a podpisy NBS

V ................................................. dňa ................ ............ ........................................................

odtlačok pečiatky a podpis banky

V .................................................. dňa.................. ........... ........................................................

odtlačok pečiatky a podpis klienta

Národná banka Slovenska
Pobočka .............................................

Podpisové vzory


k zmluve o vyberaní hotovosti krátkou cestou z účtu č. .......................................................

Majiteľ účtu: ......................................................................................................................

Adresa (sídlo): .................................................. IČO: .......................................................

Organizačná jednotka: .......................................................................................................

Adresa (sídlo): ..................................................................................................................

Osoby oprvnené podpisovať pokladničné šeky   Vlastnoručný podpis:
1. Meno a priezvisko ............................................
    Rodné číslo ......................................................          .........................................................
    Č. OP ..............................................................
2. Meno a priezvisko ............................................
    Rodné číslo ......................................................          .........................................................
    Č. OP ..............................................................
3. Meno a priezvisko ............................................
    Rodné číslo ......................................................          .........................................................
    Č. OP ..............................................................
4. Meno a priezvisko ............................................
    Rodné číslo ......................................................          .........................................................
    Č. OP ..............................................................
5. Meno a priezvisko ............................................
    Rodné číslo ......................................................          .........................................................
    Č. OP ..............................................................

Osoby uvedené v podpisových vzoroch budú pri vyberaní hotovosti krátkou cestou používať túto pečiatku (odtlačok pečiatky):

Pozn.:

Podpisové vzory sú podpísané oprávnenými osobami a ich podpisy sú pravé.

Tieto podpisové vzory platia od ...........................................................................

 
.......................................................      .........................................................
     dátum a miesto vystavenia                 odtlačok pečiatky a podpis klienta
Potvrdzujeme, že podpisové vzory predložené klientom sú podpísané oprávnenou osobou.

..........................................           .................................................

 dátum a miesto vystavenia             odtlačok pečiatky a podpisy NBS

Vzor č. 1
KALENDÁR VÝBEROV HOTOVOSTI
k zmluve o vyberaní hotovosti krátkou cestou z účtu č.: .........................................................

Len vo Vestníku NBS

Vzor č. 2
KALENDÁR VÝBEROV HOTOVOSTI
k zmluve o vyberaní hotovosti krátkou cestou z účtu č.: ......................................................

Len vo Vestníku NBS

PLÁN VÝBERU HOTOVOSTI k zmluve o vyberaní hotovosti krátkou cestou z účtu č.

Len vo Vestníku NBS

Príloha č. 5

Podmienok NBS pre vedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na týchto účtoch

Sadzobník cien Národnej banky Slovenska za služby v korunovom platobnom styku a zúčtovaní a za peňažné služby na pokladničnom úseku.


Národná banka Slovenska za dole uvedené činnosti v platobnom styku a zúčtovaní účtuje svojim klientom tieto ceny:

I. Základné služby


Položka | Druh činnosti | Cena v Sk

1 | Vedenie účtu mesačne s výnimkou prvého základného prevádzkového účtu, účtu termínovaných vkladov a účtov, ktorých vedenie prikazujú klientovi všeobecne záväzné právne predpisy | 30,-

2 | Položka zúčtovaná v správe o zúčtovaní
    a) odovzdaná písomnou formou | 2,50
    b) odovzdaná na kompatibilnom médiu fyzickým alebo diaľkovým prenosom | 1,70

3 | Vyhotovenie správy o zúčtovaní na kompatibilnom médiu | 40,-

4 |Vyhotovenie druhého a ďalšieho výtlačku písomnej správy o zúčtovaní za kus | 1,-

5 |Vykonanie zmeny alebo odvolanie príkazu klienta vrátane trvalého príkazu evidovaného v NBS | 8,-

6 | Realizácia medzibankového platobného styku príkazom na vstup z tretej strany | 1000,-

7 | Rezervovanie prostriedkov na účte | 20,-

8 | Zmena údajov v rezervovaní | 15,-

9 | Doručenie avíza | cena vo výške poštovného

10 | Šeková knižka | vo výške nadobúdacej ceny

II. Zvláštne služby a mimoriadne práce


11 | Správa a vedenie účtu špeciálnych vládnych úverov | podľa zmluvy s MF SR

12 | Správa a vedenie účtu konverzie | podľa zmluvy s MF SR

13 | Vyhotovenie dokladu o zúčtovaní (za kus) | 0,30,-

14 | Vyhotovenie zostavy o evidovaných nevykonaných platbáchklienta (za stranu) | 50,-

15 | Vyhotovenie úrokovej stupnice k základnému účtu klienta | 15,-

16 | Vyhotovenie dokladu za klienta | 20,-

17 | Fotokópia evidovaného dokladu klienta (za kus) | 15,-

18 | Fotokópia archivovaného dokladu klienta (za kus) | 50,-

19 | Potvrdenie o zúčtovaní platby
    a) pre súd alebo správny orgán (za kus) | neúčtuje sa
    b) na iné účely (za kus) | 10,-

20 | Vystavenie iného dokladu alebo potvrdenia v sadzobníku neuvedeného napr. potvrdenie o dostatku prostriedkov na účte (za kus) | 50,-

III. Peňažné služby na pokladničnom úseku


21 | Výmena poškodených bankoviek a mincí, v prípade, keď túto odmietli vykonať banky a pošty | náhrada vo výške podľa vyhlášky ŠBČS č. 147/92 Zb., ktorou sa ustanovuje postup pri príjme zákonných peňazí a nakladaní s nimi a pri poskytovaní náhrad za necelé a poškodené bankovky a mince

22 | Výmena bankoviek úmyselne poškodených farbou z rôznych bezpečnostných systémov (za kus) | 3,-

23 | Iné peňažné služby na pokladničnom úseku v sadzobníku osobitne neuvedené (za každých i začatých 15 minút) | 25,-

IV. Spoločné a záverečné ustanovenia


24 | Iné osobitné služby a mimoriadne práce vykonávané ručne a v sadzobníku neuvedené, napr. overenie dokladov a pod. (za každých i začatých 15 minút). | 25,-

25 Okrem cien určených sadzobníkom môže banka účtovať na ťarchu účtu klienta náhradu skutočných nákladov a záloh za úkony vykonané na podnet klienta (napr. fax, telefón a telegram, ďalekopis, poštovné).

26 Pri operáciách vykonávaných prostredníctvom inej banky, účtuje banka tiež cenu, ktorú za vykonanie služby zaplatila tejto banke podľa jej sadzobníka cien.

27 Zmeny cien za služby inej banky budú premietnuté do zmien sadzobníka cien Národnej banky Slovenska.

28 Automaticky sa účtujú ceny uvedené v položke 2.

29 Ceny za služby v platobnom styku sa účtujú paušálnou sumou
    a) za vedenie účtov na žiadosť klienta
    b) za opakujúce sa osobitné služby a mimoriadne práce poskytované klientovi (napr. uvedené v bode 3).

30 Za osobitné služby v sadzobníku neuvedené sa určí cena zmluvne.