Podmienky a predpis 1996

7.


P R A C O V N Ý   P R E D P I S


Národnej banky Slovenska
zo dňa 21. decembra 1995,


ktorým sa zrušuje


Pracovný predpis Národnej banky Slovenska o tvorbe povinných
minimálnych rezerv z 28. decembra 1993
a
Podmienky Národnej banky Slovenska
o tvorbe povinných minimálnych rezerv z 28. decembra 1993


Národná banka Slovenska po schválení v Bankovej rade Národnej banky Slovenska dňa 21. decembra 1995 ustanovuje

Čl. I


Týmto pracovným predpisom sa zrušujú:

1. Pracovný predpis Národnej banky Slovenska o tvorbe povinných minimálnych rezerv z 28. decembra 1993, 2. Podmienky Národnej banky Slovenska o tvorbe povinných minimálnych rezerv z 28. decembra 1993.

Čl. II


Tento pracovný predpis nadobúda účinnosť dňom 1. marca 1996.

Vladimír Masár, v.r.
guvernér         
Vydávajúci odbor: Odbor bankových obchodov
Vypracoval: Ing. Jozef Jankovics, tel. 513 2752