Opatrenie NBS č. 9/1996

O P A T R E N I E  č.  9


Národnej banky Slovenska zo dňa 18. júla 1996,


ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Národnej banky Slovenska
z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje
minimálna výška likvidných prostriedkov


Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č.21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.z. ustanovuje:

Čl. I


Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č.1, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods.1 znie:

"/1/ Minimálna výška likvidných prostriedkov a) bánk1/a pobočiek zahraničných bánk2/ je 9% zo záväzkov splatných na požiadanie a z termínovaných záväzkov voči všetkým osobám s výnimkou bánk, pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní (ďalej len "banky"), b) stavebných sporiteľní je 3% zo záväzkov splatných na požiadanie a z terminovaných záväzkov voči všetkým osobám s výnimkou bánk."

2. V § 2 ods. 2 znie:

"/2/ Povinné minimálne rezervy sa úročia ročnou úrokovou sadzbou 1,5%."

3. § 2 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

"/3/ Základom pre výpočet úrokov je denný korunový zostatok bánk na účtoch peňažných rezerv v Národnej banke Slovenska maximálne do výšky stanovených povinných minimálnych rezerv, pričom ako rok je počítaných 360 dní.

/4/ Úroky budú vyplatené banke druhý pracovný deň po ukončení hodnoteného obdobia."

Čl. II


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 1996.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér