Opatrenie NBS č. 7/1996

O P A T R E N I E  č.  7


Národnej banky Slovenska zo dňa 27. mája 1996,


ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia
zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie
a podmienky na jeho prevádzku


Národná banka Slovenska podľa § 39a ods. 6 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:

§ 1
Účel opatrenia


Účelom tohto opatrenia je ustanoviť náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie (ďalej len "zastúpenie") a podmienky na jeho prevádzku.

§ 2
Náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia


/1/ Žiadosť o registráciu zastúpenia predkladá Národnej banke Slovenska zahraničná banka alebo obdobná zahraničná finančná inštitúcia, ktorá zastúpenie zriaďuje (ďalej len "zahraničná banka").

/2/ Žiadosť o registráciu zastúpenia musí obsahovať najmä
a) obchodné meno a sídlo zahraničnej banky,
b) spôsob a miesto úradnej registrácie zahraničnej banky (označenie registrového súdu v krajine jej sídla, zaradenie v obchodnom registri a pod.),
c) predmet činnosti zahraničnej banky ako vyplýva z úradného povolenia vydaného príslušnou inštitúciou v krajine jej sídla,
d) základný dokument (napr. stanovy), ktorým sa zahraničná banka riadi a termín prijatia tohto dokumentu príslušným orgánom zahraničnej banky,
e) mená, priezviská a funkcie štatutárnych zástupcov zahraničnej banky,
f) príslušný orgán zahraničnej banky, ktorý rozhodol o zriadení zastúpenia v Slovenskej republike a dátum rozhodnutia,
g) meno, priezvisko, adresu osoby, ktorá bude zastupovať zahraničnú banku pri zriaďovaní zastúpenia,
h) meno, priezvisko, adresu a pracovný životopis osoby, ktorá je navrhovaná ako vedúci zastúpenia, jej kontaktnú adresu v Slovenskej republike, číslo telefónu a číslo faxu, ak sú už v čase podania žiadosti známe. Ak ide o osobu podľa písmena
g), žiadateľ uvedie len údaje, ktoré sa v písmene g) nevyžadujú,
i) dôvody na zriadenie zastúpenia a predpokladanú dobu jeho trvania,
j) predmet a rozsah činnosti, ktorú bude zastúpenie vykonávať,
k) adresu zastúpenia,
l) číslo telefónu a číslo faxu zastúpenia, ak sú už v čase podania žiadosti známe; inak ich zastúpenie oznámi po jeho registrácii,
m) predpokladaný počet pracovníkov zastúpenia.

/3/ Prílohou žiadosti o registráciu zastúpenia musí byť najmä

a) výpis z úradnej registrácie zahraničnej banky (výpis z obchodného alebo obdobného registra),
b) úradne overená kópia povolenia, na základe ktorého bola zahraničná banka založená a vykonáva svoju činnosť,
c) písomné splnomocnenie pre osobu, ktorá bude zastupovať zahraničnú banku pri zriadení zastúpenia, s úradne overeným podpisom splnomocniteľov,
d) výpis z registra trestov osoby, ktorá je navrhovaná za vedúceho zastúpenia; ak nejde o občana Slovenskej republiky aj potvrdenie o jeho občianskej bezúhonnosti vydané v krajine sídla zahraničnej banky,
e) posledná výročná správa zahraničnej banky.
§ 3

Podmienky prevádzky zastúpenia

/1/ Zastúpenie v označení svojho sídla a v písomnom styku musí vždy vo svojom názve uvádzať označenie "zastúpenie".

/2/ Zastúpenie nepodniká a nezapisuje sa do obchodného registra.

/3/ Zastúpenie nesmie vykonávať žiadne finančné operácie zahraničnej banky alebo inej právnickej alebo fyzickej osoby prostredníctvom účtov zastúpenia. Na účtoch zastúpenia môžu byť uložené len finančné prostriedky poukázané zahraničnou bankou, slúžiace na prevádzku zastúpenia. Operácie s finančnými prostriedkami na účtoch zastúpenia nesmú prevyšovať potreby, ktoré vyplývajú z predmetu činnosti zastúpenia. Pri platbách z devízových účtov zastúpenia tuzemcom musí byť účel platby označený platobnými titulmi podľa osobitného predpisu.1)

/4/ Vedúci zastúpenia môže robiť právne úkony za zahraničnú banku len v pracovnoprávnych záležitostiach ostatných zamestnancov zastúpenia. Ostatní zamestnanci zastúpenia nesmú robiť právne úkony za zahraničnú banku. Vedúci a ostatní zamestnanci zastúpenia nesmú za odplatu pre zastúpenie zastupovať zahraničnú banku pri akýchkoľvek jej bankových obchodoch alebo iných službách.

/5/ Zastúpenie nesmie mať priestory, ktoré by vzhľadom a zariadením mohli vzbudzovať dojem, že ide o zahraničnú banku, o jej pobočku alebo o inú finančnú inštitúciu.

1 Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9 zo dňa 24. novembra 1995 ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky.

/6/ Zastúpenie je povinné do 30 dní od jeho registrácie oznámiť Národnej banke Slovenska, v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk na území Slovenskej republiky má vedené účty a názvy a čísla týchto účtov.

/7/ Zahraničná banka je povinná vopred oznámiť Národnej banke Slovenska zmenu vedúceho zastúpenia, zmenu umiestnenia (sídla) a zatvorenie zastúpenia. Pri zmene vedúceho zastúpenia je povinná predložiť pracovný životopis a výpis z registra trestov alebo potvrdenie o občianskej bezúhonnosti nového vedúceho zastúpenia.

/8/ Okrem údajov uvedených v odsekoch 6 a 7 je zastúpenie povinné v lehote do 30 dní oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu, ktorá nastala v skutočnostiach tvoriacich podklad pre jeho registráciu.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 4

/1/ Žiadosť a všetky prílohy uvedené v § 2 tohto opatrenia, okrem výročnej správy, sa podávajú Národnej banke Slovenska v slovenskom jazyku alebo spolu s úradným prekladom do slovenského jazyka. Ak sa prílohy predkladajú ako kópie, musia byť úradne overené.

/2/ Žiadosť zahraničnej banky o registráciu zastúpenia a písomné splnomocnenie podľa § 2 ods. 3 písm. d) tohto opatrenia podpisujú dvaja členovia štatutárneho orgánu zahraničnej banky.

/3/ Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch upustiť od požadovania niektorých náležitostí a príloh uvedených v § 2 ods. 2 a 3 a § 4 ods. 1 tohto opatrenia.

/4/ Zastúpenie sa považuje za zrušené dňom právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o zrušení registrácie, vydaného podľa § 39a ods. 7 zákona alebo zrušením registrácie, ak dôjde k zatvoreniu zastúpenia.

§ 5


/1/ Zastúpenia registrované alebo evidované podľa doterajších predpisov2), ktoré spĺňajú podmienky uvedené v § 39a zákona, sa považujú za zastúpenia registrované podľa § 39a zákona.

2 § 44 zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej. § 32 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

/2/ Zastúpenia registrované alebo evidované podľa doterajších predpisov, 2 ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v § 39a zákona, sú povinné do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia zosúladiť svoje právne pomery s ustanovením § 39a zákona3) alebo v tejto lehote ukončiť svoju činnosť.

/3/ Zastúpenia uvedené v odseku 2 sú povinné do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto opatrenia oznámiť Národnej banke Slovenska, v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk na území Slovenskej republiky majú vedené účty a názvy a čísla týchto účtov. V takejto lehote sú povinné oznámiť aj zmenu uvedených skutočností.

§ 6


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1996.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         
3 § 45e zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.