Opatrenie NBS č. 6/1996

O P A T R E N I E  č.&nbsp. 6


Národnej banky Slovenska zo dňa 27. mája 1996,


ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas
na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe, ktorá
nie je bankou a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu


Národná banka Slovenska podľa § 17 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:

§ 1
Účel opatrenia


Účelom tohto opatrenia je ustanoviť náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas (ďalej len "súhlas") na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe, ktorá nie je bankou podľa § 1 ods. 1 zákona (ďalej len "právnická osoba") a podmienky na udelenie súhlasu.

§ 2
Náležitosti žiadosti o udelenie súhlasu na nadobudnutie akcií
alebo podielových účastí na právnickej osobe


/1/ Žiadosť o súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí, ktoré vo svojom úhrne sú viac ako 10 % základného imania právnickej osoby a žiadosť o súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona na nakupovanie akcií alebo nadobúdanie podielových účastí na právnických osobách v celkovom rozsahu prevyšujúcom 25 % kapitálu a rezerv banky obsahuje najmä

a) prehľad o akciách alebo podielovej účasti, ktoré chce banka nadobudnúť na právnickej osobe v členení
1. počet akcií,
2. menovitá hodnota akcie,
3. celková hodnota akcií (násobok počtu a menovitej hodnoty),
4. hodnota podielovej účasti,
5. podiel na základnom imaní právnickej osoby vyjadrený v percentách,
6. cena obstarania akcií alebo podielovej účasti.
b) prehľad o všetkých akciách a podielových účastiach banky na právnických osobách, ktoré banka vlastní ku dňu podania žiadosti (okrem akcií a iných podielových účastí podľa § 17 ods. 2 zákona) v tomto rozsahu
1. obchodné meno právnickej osoby, jej právna forma a sídlo,
2. výška základného imania právnickej osoby,
3. účasť banky na základnom imaní právnickej osoby v čase podania žiadosti v absolútnom a percentuálnom vyjadrení,
4. čistá účtovná hodnota (cena obstarania upravená o opravnú položku) bankou vlastnených akcií a podielových účastí na právnických osobách, ktoré nie sú bankami podľa zákona, v čase podania žiadosti,
c) výška kapitálu a rezerv banky zistená na základe posledného aktuálneho stavu pred podaním žiadosti podľa osobitného predpisu,1)
d) v percentách vyjadrený podiel súčtu čistých účtovných hodnôt akcií a podielových účastí banky podľa písmena b) bod 4., zvýšeného o hodnotu podľa písmena a) bod 6., ku kapitálu a rezervám banky podľa písmena c),
e) ekonomické odôvodnenie potreby nadobudnutia akcií alebo podielovej účasti,
f) vzťah medzi bankou a právnickou osobou z hľadiska navzájom poskytnutých služieb (napr. úvery) a ich podmienok.

/2/ Ak banka chce nadobudnúť akcie alebo podielovú účasť na založenej právnickej osobe, žiadosť okrem údajov podľa odseku 1 obsahuje údaje o právnickej osobe, najmä

a) výpis z obchodného registra alebo iný obdobný doklad preukazujúci jej vznik, nie starší ako dva mesiace,
b) súvahu a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky činnosti,
c) posledné známe hospodárske výsledky bežného roka, nie staršie ako tri mesiace,
d) obchodné meno, právna forma a sídlo iných právnických osôb, na ktorých sa právnická osoba podieľa svojím majetkom, ak tento predstavuje viac ako 10 % ich základného imania, e) mená a priezviská vedúcich pracovníkov menovaných štatutárnym orgánom a ich príbuzenské vzťahy s členmi štatutárneho orgánu banky.

/3/ Ak banka chce nadobudnúť akcie alebo podielovú účasť na novozakladanej právnickej osobe, žiadosť okrem údajov podľa odseku 1 obsahuje aj údaje o právnickej osobe, najmä

a) obchodné meno, právnu formu a sídlo,
b) predpokladaný termín jej vzniku,
c) výšku základného imania,
d) predmet podnikania,
e) obchodný plán na prvé tri roky činnosti, v rovnakej štruktúre ako je štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát v skrátenom rozsahu určená pre podnikateľské subjekty Ministerstvom financií Slovenskej republiky,2)
1 Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2 z 31. januára 1994 o kapitálovej primeranosti bánk (vyhlásené pod č. 27/1994 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 10 z 24. novembra 1995 (vyhlásené pod č. 298/1995 Z.z.).
2 Opatrenie Federálneho ministerstva financií z 29. decembra 1992 č. V/1- 31 388/1992, ktorým sa ustanovuje usporiadanie súvahy a výkazu ziskov a strát a ich obsahové vymedzenie pre podnikateľov (vyhlásené pod č. 56/1994 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. novembra 1994 č. 65/502/1994, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 29. decembra 1992 č. V/1-31 388/1992 (vyhlásené pod č. 335/1994 Z. z.).
f) zoznam iných fyzických a právnických osôb, ktorých podiel na základnom imaní právnickej osoby bude predstavovať viac ako 5 %,
g) mená a priezviská navrhovaných členov štatutárneho orgánu, a dozorného orgánu a mená a priezviská vedúcich pracovníkov menovaných štatutárnym orgánom, údaje o ich odbornej spôsobilosti a príbuzenské vzťahy s členmi štatutárneho orgánu banky.
§ 3

Podmienky na udelenie súhlasu

/1/ Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o súhlas na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe po posúdení rozhodujúcich okolností, najmä

a) finančnej situácie, kapitálovej vybavenosti, likvidity a kvality aktív banky,
b) úverovej angažovanosti banky voči právnickej osobe,
c) dĺžky výkonu bankových činností,
d) predmetu podnikania právnickej osoby,
e) vzťahu banky a právnickej osoby, predovšetkým z hľadiska kontroly.

/2/ Národná banka Slovenska udelí súhlas na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe pri posúdení ukazovateľov obozretného podnikania banky.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

§ 4

/1/ Žiadosť a jej prílohy podľa § 2 tohto opatrenia sa podávajú Národnej banke Slovenska v slovenskom jazyku. Ak sú prílohy predkladané ako kópie, musia byť úradne overené.

/2/ Žiadosť podpisujú dvaja členovia štatutárneho orgánu banky.

/3/ Banka podá žiadosť pred zamýšľaným nadobudnutím akcií alebo podielovej účasti s ohľadom na zákonné lehoty pre vybavenie žiadosti (§ 40 l ods. 2 zákona).

/4/ Súhlas na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí Národná banka Slovenska vydá v konaní podľa § 40 a nasl. zákona formou rozhodnutia, v ktorom uvedie lehotu na nadobudnutie akcií alebo podielovej účasti.

/5/ V rozhodnutí o žiadosti, ktorým Národná banka Slovenska udelí súhlas, sa uvedie

a) celková hodnota akcií, ktoré banka môže nadobudnúť, ich počet a menovitá hodnota alebo hodnota podielovej účasti a súčasne podiel týchto akcií alebo podielovej účasti na základnom imaní právnickej osoby vyjadrený v percentách, ak ide o súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona,
b) súhlas na nákup akcií alebo podielovej účasti, nadobudnutím ktorých dôjde k prekročeniu 25% kapitálu a rezerv banky, ak ide o súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona.

/6/ Banka môže uskutočniť zmenu podľa § 17 ods. 1 zákona len v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí Národnej banky Slovenska o žiadosti o udelenie súhlasu.

/7/ Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch upustiť od požadovania niektorých náležitostí a príloh uvedených v § 2 a § 4 ods. 1 tohto opatrenia.

/8/ Kapitálom a rezervami banky sa pre potreby tohto opatrenia rozumie kapitál ustanovený osobitným predpisom.1

§ 5


Toto opatrenie nadobúda účinnosť vyhlásením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér