Opatrenie NBS č. 5/1996

O P A T R E N I E  č.  5


Národnej banky Slovenska zo dňa 27. mája 1996,


ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas
a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16 ods. 1
zákona o bankách


Národná banka Slovenska podľa § 16 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:

§ 1
Účel opatrenia


Účelom tohto opatrenia je ustanoviť náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska (ďalej len "súhlas") ako aj podmienky na udelenie súhlasu na vznik alebo zvýšenie majetkového podielu zahraničnej osoby1) na základnom imaní už založenej banky presahujúceho 3 % tohto imania, na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie banky, na zvýšenie alebo na zníženie základného imania banky, ak nejde o zníženie z dôvodu straty, na vznik alebo zvýšenie podielovej účasti v rozsahu väčšom ako 15 % základného imania banky vykonané v jednej alebo v niekoľkých operáciách akejkoľvek jednej osoby alebo viacerých osôb konajúcich v zhode a na predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti.2)

§ 2
Náležitosti žiadosti o súhlas na nadobudnutie majetkového podielu alebo podielovej účasti na základnom imaní banky


/1/ Žiadosť o súhlas podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona na vznik alebo zvýšenie majetkového podielu zahraničnej osoby na základnom imaní založenej banky presahujúceho 3 % tohto imania a žiadosť o súhlas podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona na vznik alebo zvýšenie podielovej účasti v rozsahu väčšom ako 15 % základného imania banky vykonané v jednej alebo niekoľkých operáciách akejkoľvek jednej osoby alebo viacerých osôb konajúcich v zhode obsahuje najmä

a) ak ide o fyzickú osobu, ktorá žiada o súhlas
1. meno a priezvisko,
2. dátum a miesto narodenia,
3. národnosť a štátna príslušnosť,
4. adresa trvalého pobytu,
5. hodnoverný doklad, ktorým sa preukáže pôvod finančných prostriedkov vkladaných do banky,
6. mená a priezviská blízkych osôb3), ktoré sú v čase podania žiadosti zamestnané v bankách alebo finančných inštitúciách,
1 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2 § 476 a nasl. Obchodného zákonníka.
3 § 116 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
7. obchodné meno, právna forma a sídlo právnických osôb, na ktorých sa fyzická osoba podieľa svojím majetkom vo výške aspoň 10 % ich základného imania alebo je členom ich štatutárneho orgánu alebo pracuje vo funkcii, do ktorej bola vymenovaná štatutárnym orgánom,
8. výpis z registra trestov* ak nejde o občana Slovenskej republiky iné obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti,
b) ak ide o právnickú osobu, ktorá žiada o súhlas
1. obchodné meno a právna forma,
2. identifikačné číslo,
3. sídlo,
4. dátum vzniku,
5. výpis z obchodného registra alebo iný obdobný doklad preukazujúci vznik právnickej osoby (nie starší ako dva mesiace),
6. predmet podnikania,
7. súvaha a výkaz ziskov a strát za posledné tri roky,
8. posledné známe hospodárske výsledky bežného roka nie staršie ako tri mesiace,
9. audítorská správa za posledné účtovné obdobie,
10. hodnoverný doklad, ktorým sa preukáže pôvod, rozsah a zloženie peňažného a vecného majetku vkladaného do banky,
11. obchodné meno, právna forma a sídlo iných právnických osôb, na ktorých sa právnická osoba podieľa svojím majetkom vo výške aspoň 10 % ich základného imania.

/2/ Žiadosť okrem náležitostí uvedených v odseku 1 ďalej obsahuje

a) obchodné meno a sídlo banky, ktorej majetkový podiel alebo podielovú účasť chce žiadateľ nadobudnúť,

b) prehľad o akciách alebo o hlasovacích právach, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť v členení
1. počet,
2. menovitá hodnota,
3. celková hodnota ( násobok počtu a menovitej hodnoty),
4. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
5. druh, forma a podoba,

c) prehľad o akciách banky uvedenej v písmene a), ktoré žiadateľ vlastní alebo o hlasovacích právach, ktoré žiadateľ má v banke v čase podania žiadosti v členení
1. počet,
2. menovitá hodnota,
3. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
4. druh, forma a podoba,

d) prehľad o akciách iných bánk na území Slovenskej republiky, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa v čase podania žiadosti v členení
1. obchodné meno a sídlo inej banky,
2. počet,
3. menovitá hodnota,
4. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
5. druh, forma a podoba.

§ 3
Náležitosti žiadosti banky o súhlas na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie banky


/1/ Žiadosť o súhlas podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie banky predkladá banka vo forme projektu, ktorý obsahuje najmä

a) ekonomické odôvodnenie zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia banky,

b) dátum, ku ktorému má dôjsť k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu banky,

c) predmet podnikania právnickej osoby alebo právnických osôb (ďalej len "právny nástupca") po zlúčení, splynutí alebo rozdelení banky,

d) obchodný plán na prvé tri roky činnosti, v rovnakej štruktúre ako je štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát v skrátenom rozsahu určená pre banky Ministerstvom financií Slovenskej republiky,4)

e) organizačná štruktúra právneho nástupcu,

f) údaje o členoch predstavenstva a dozornej rady právneho nástupcu,

g) údaje o vedúcich pracovníkoch právneho nástupcu, ktorých vymenuje štatutárny orgán,

h) organizáciu vnútorného kontrolného systému právneho nástupcu.

/2/ Pri zlúčení alebo splynutí banky projekt okrem údajov uvedených v odseku 1 obsahuje

a) ak právnická osoba, s ktorou sa má banka zlúčiť, alebo s ktorou má splynúť, je iná banka, aktuálne údaje o stave tejto banky,

b) ak právnická osoba, s ktorou sa má banka zlúčiť alebo splynúť nie je bankou aj údaje o tejto právnickej osobe v rozsahu uvedenom v § 2 ods. 1 písm. b) body 1 až 11 tohto opatrenia ako aj údaje o jej akcionároch, alebo o spoločníkoch, jej stanovy a organizačnú štruktúru.

/3/ Pri rozdelení banky projekt okrem údajov uvedených v odseku 1 obsahuje aj spôsob rozdelenia

a) základného imania banky,

b) hmotného a nehmotného majetku banky,

c) ostatných aktív a pasív banky.

4 Opatrenie Ministerstva financií SR č. 143 zo 14. novembra 1994, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej, určený na zverejnenie (vyhlásené pod č. 347/1994 Z. z.).

§ 4
Náležitosti žiadosti banky o súhlas na zvýšenie alebo zníženie jej základného imania


/1/ Žiadosť banky o súhlas podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona na zvýšenie jej základného imania obsahuje najmä

a) údaje o základnom imaní ku dňu podania žiadosti
1. výška,
2. peňažné a nepeňažné vklady,
3. zoznam akcionárov a ich štruktúra vyjadrená v percentách,

b) dôvody, na základe ktorých má dôjsť k zvýšeniu základného imania,

c) spôsob zvyšovania základného imania,

d) podmienky emisie akcií
1. druh a práva s nimi spojené,
2. forma a podoba,
3. počet kusov,
4. menovitá hodnota,
5. celková hodnota emisie,
6. emisný kurz,
7. spôsob splatenia,
8. termíny upisovania,
9. miesto upisovania,
10. prednostné právo upisovania,
11. upisovací pomer.

/2/ Žiadosť banky o súhlas podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona na zníženie jej základného imania obsahuje najmä

a) údaje o základnom imaní a ostatných zložkách vlastného imania ku dňu podania žiadosti
1. výška,
2. peňažné a nepeňažné vklady,
3. zoznam akcionárov a ich štruktúra vyjadrená v percentách,

b) ekonomické odôvodnenie potreby zníženia základného imania a jeho dopad na majetok banky,

c) spôsob znižovania základného imania banky a jeho nová štruktúra.

§ 5
Náležitosti žiadosti banky o súhlas na predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti


/1/ Žiadosť banky alebo zahraničnej banky, o ktorú ide o súhlas podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona na predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti obsahuje údaje o banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá alebo časť ktorej má byť predmetom predaja, najmä

a) obchodné meno a sídlo banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá alebo časť ktorej má byť predaná,

b) obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá má banku, pobočku zahraničnej banky alebo ich časť kúpiť,

c) ekonomické odôvodnenie potreby predaja,

d) vymedzenie hmotného a nehmotného investičného majetku, tvoriaceho predmet predaja,

e) uvedenie ostatných aktív a pasív, tvoriacich predmet predaja,

f) návrh zmluvy o predaji.

/2/ Ak právnická osoba, ktorá má kúpiť banku, pobočku zahraničnej banky alebo ich časti nie je bankou, žiadosť obsahuje aj údaje o tejto právnickej osobe v rozsahu uvedenom v § 2 ods.1 písm. b) body 1 až 11 tohto opatrenia ako aj údaj o tom, či právnická osoba podala alebo podá žiadosť Národnej banke Slovenska o povolenie na založenie banky alebo na výkon bankových činností.5)

§ 6
Podmienky na udelenie súhlasu


/1/ Rozdelením banky a znížením základného imania banky podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona nemožno znížiť výšku základného imania banky pod hodnotu ustanovenú osobitnými predpismi.6)

/2/ Právnická osoba, s ktorou sa banka zlúči, môže vykonávať bankové činnosti len na základe povolenia Národnej banky Slovenska.5)

/3/ Právnická osoba, ktorá vznikne splynutím bánk alebo splynutím banky a inej právnickej osoby, môže vykonávať bankové činnosti len na základe povolenia Národnej banky Slovenska.5)

/4/ Právnické osoby, ktoré vzniknú rozdelením banky, môžu vykonávať bankové činnosti len na základe povolenia Národnej banky Slovenska.5)

5 § 4 a § 4a zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.
6 Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3 zo dňa 27. mája 1996, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie na založenie banky a žiadosti o povolenie na výkon bankových činností a minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky (vyhlásené pod č.... /1996 Z. z.).
Opatrenie č. 2 Národnej banky Slovenska zo dňa 31. januára 1994 o kapitálovej primeranosti bánk (vyhlásené pod č. 27/1994 Z. z.) v znení opatrenia č. 10 Národnej banky Slovenska zo dňa 24. novembra 1995 (vyhlásené pod č. 298/1995 Z. z.).

/5/ Právnická osoba, ktorá kúpi banku, pobočku zahraničnej banky alebo ich časť, môže vykonávať bankové činnosti len na základe povolenia Národnej banky Slovenska.5)

/6/ Účastníci konania7) môžu uskutočniť zmenu podľa § 16 ods. 1 zákona len v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí Národnej banky Slovenska o žiadosti o udelenie súhlasu.

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 7


/1/ Ak žiadosť podáva banka alebo iná právnická osoba, žiadosť musí byť podpísaná dvoma členmi štatutárneho orgánu. Žiadosť sa podáva Národnej banke Slovenska pred uskutočnením predpokladanej zmeny uvedenej v § 2 až 5 tohto opatrenia (§ 40 l ods. 2 zákona).

/2/ Žiadosť a jej prílohy sa podávajú v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku alebo spolu s úradným prekladom do slovenského jazyka. Ak sa prílohy predkladajú ako kópie, musia byť úradne overené.

/3/ Ak podáva žiadosť splnomocnená osoba, musí doložiť k žiadosti písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa. Ak zastupuje právnickú osobu, splnomocnenie musí byť podpísané dvoma členmi jej štatutárneho orgánu.

/4/ Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch upustiť od požadovania niektorých náležitostí uvedených v § 2 až 5 a v § 7 ods. 2 tohto opatrenia.

§ 8


Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1996.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér         
7 § 40a zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.