Opatrenie NBS č. 4/1996

O P A T R E N I E  č.  4


Národnej banky Slovenska
zo dňa 27. mája 1996,


ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie na založenie pobočky zahraničnej banky a žiadosti o povolenie na výkon bankových činností pre pobočku zahraničnej banky a minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou jej pobočke na území Slovenskej republiky


Národná banka Slovenska podľa § 5 ods. 4 a § 5a ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:

§ 1
Účel opatrenia


Účelom tohto opatrenia je ustanoviť náležitosti žiadosti o povolenie na založenie pobočky zahraničnej banky a žiadosti o povolenie na výkon bankových činností pre pobočku zahraničnej banky a minimálnu výšku trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou jej pobočke na území Slovenskej republiky v záujme objektívneho posúdenia žiadosti podľa § 5 ods. 3 a 5a ods. 2 zákona.

§ 2
Náležitosti žiadosti o povolenie na založenie pobočky zahraničnej banky


Žiadosť o povolenie na založenie pobočky zahraničnej banky obsahuje najmä

a) dôvody založenia pobočky zahraničnej banky (ďalej len "pobočka") s rozborom podmienok, v ktorých bude pôsobiť,

b) bankové činnosti podľa § 1 ods. 1 a 3 zákona, ktoré sú predmetom žiadosti, spolu s predpokladaným návrhom začatia jednotlivých činností a ich rozsah,

c) rozhodnutie štatutárneho orgánu zakladajúcej zahraničnej banky o zámere založiť pobočku v Slovenskej republike a vyhlásenie štatutárneho orgánu zakladajúcej zahraničnej banky o poskytnutí finančných prostriedkov jej pobočke podľa § 4,

d) písomné vyhlásenie príslušného orgánu zakladajúcej zahraničnej banky, že bude predkladať Národnej banke Slovenska výročnú správu zakladajúcej zahraničnej banky a polročný aktuálny prepočet kapitálovej primeranosti zakladajúcej zahraničnej banky overený orgánom bankového dohľadu v krajine sídla zakladajúcej zahraničnej banky,

e) ak je v krajine sídla zakladajúcej zahraničnej banky potrebný písomný súhlas príslušného orgánu na založenie pobočky zakladajúcej banky v zahraničí, overenú kópiu uvedeného dokladu,

f) informácia o hodnotení zakladajúcej zahraničnej banky vypracovaná orgánom bankového dohľadu v krajine sídla zakladajúcej banky,

g) písomné vyhlásenie orgánu bankového dohľadu v krajine sídla zakladajúcej zahraničnej banky o

1. poskytovaní včasných informácií Národnej banke Slovenska o ním uložených opatreniach voči zakladajúcej zahraničnej banke,
2. spolupráci s Národnou bankou Slovenska pri výkone dohľadu na mieste v pobočke podľa § 25 ods. 3 zákona,
3. ochote včas písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách v kapitálovej primeranosti a likvidite zakladajúcej zahraničnej banky a o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť zakladajúcej zahraničnej banky a jej pobočky v Slovenskej republike plniť svoje záväzky* v pravidlách obozretného podnikania bánk a o ďalších podmienkach, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť činnosť zakladajúcej zahraničnej banky a jej pobočky v Slovenskej republike* vo vymedzení pojmu a zabezpečení bankového tajomstva v krajine sídla zakladajúcej zahraničnej banky vo vzťahu k činnosti pobočiek banky v zahraničí* v poistení vkladov v krajine sídla zakladajúcej zahraničnej banky,

h) údaje o zakladajúcej zahraničnej banke

1. úradne overená zakladajúca listina a úradne overený aktuálny výpis, ktoré musia obsahovať názov (obchodné meno) zakladajúcej zahraničnej banky a jej právnu formu, adresu, miesto a dátum založenia; činnosti, ktorými sa zaoberá; ďalej prehľad fyzických a právnických osôb, ktorých podiel na základom imaní zakladajúcej zahraničnej banky presahuje 10%,
2. úradne overené stanovy zakladajúcej zahraničnej banky,
3. pri akciových spoločnostiach časový priebeh ceny akcií zakladajúcej zahraničnej banky minimálne za posledné tri roky vrátane súčasnej ceny akcií,
4. informácie o výsledkoch hospodárenia zakladajúcej zahraničnej banky za posledné tri roky vrátane správ audítorov, dozorných rád a správ o hospodárení predkladaných valnému zhromaždeniu;

i) obchodný plán pobočky na prvé tri roky jej činnosti, ktorého štruktúra je zhodná so štruktúrou súvahy v členení ustanovenom pre banky Ministerstvom financií Slovenskej republiky a so štruktúrou výkazu ziskov a strát v členení ustanovenom pre banky Ministerstvom financií Slovenskej republiky1),

j) stratégiu rozvoja jednotlivých bankových činností obsahujúcu zámery pobočky

1. pri poskytovaní úverov a získavaní vkladov z hľadiska vkladateľov, odvetví ekonomiky, územia, druhu a rozsahu vkladov a úverov,
2. na získanie finančných prostriedkov od bánk a iných finančných inštitúcií a spôsob ich vyrovnania,
3. pri obchodovaní s tuzemskými a zahraničnými cennými papiermi, účasť pobočky na vydávaní cenných papierov a poskytovaní s tým spojených služieb,
1) Opatrenie Ministerstva financií SR č. 143 zo dňa 14. novembra 1994, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej, určený na zverejnenie (vyhlásené pod č. 347/1994 Z.z.).
4. vo vykonávaní tuzemského alebo zahraničného platobného styku a zúčtovania a rozvíjaní ďalších prevádzkových služieb,
5. pri obchodovaní s devízovými hodnotami,
6. pri poskytovaní záruk,

k) informácie o organizácii pobočky, ktoré obsahujú údaje o

1. postavení pobočky v rozhodovacom procese vo vzťahu k ústrediu zakladajúcej zahraničnej banky pri vykonávaní jednotlivých bankových operácií,
2. vnútornej a vonkajšej organizácii pobočky,
3. činnosti organizačných zložiek pobočky, počte zamestnancov, rozdelení kompetencií medzi vedúcich pracovníkov,
4. organizácii a riadení informačného systému, vytváraní, spracovaní, uchovávaní, prenose a osobitne o ochrane dát a informácií pred poškodením, zneužitím, zničením, vyzradením, stratou alebo odcudzením; ďalej o metodických, technických a programových prostriedkoch používaných v informačnom systéme,
5. organizácii obchodu s devízovými hodnotami,
6. organizácii rozhodovacieho procesu pri poskytovaní úverov,
7. budove, v ktorej sa budú uskutočňovať bankové činnosti a o nájomnom vzťahu k nej,

l) údaje o najmenej troch navrhovaných vedúcich pracovníkoch pobočky, ktorí zodpovedajú za jej riadenie s minimálne trojročnou praxou v podobnej vedúcej funkcii v banke, funkcie, do ktorých sú navrhovaní, ich životopisy, doklady o odbornej spôsobilosti na navrhované pracovné zaradenie, výpis z registra trestov, a ak nejde o občana Slovenskej republiky aj iné obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti, funkcie v orgánoch iných obchodných spoločností2), označenie blízkych osôb3), ktoré sú zamestnané v iných bankách a finančných inštitúciách v Slovenskej republike, absolvovanie odborných výcvikov a stáží v oblasti riadenia, v ktorej sa s nimi uvažuje, prehľad doteraz vykonávaných činností v bankách a finančných inštitúciách s uvedením dĺžky praxe vo vedúcej funkcii a počte riadených osôb v porovnaní s rozhodovacou a riadiacou právomocou a kompetenciou na navrhované zaradenie, pracovný posudok4) od posledného zamestnávateľa ak sa na neho vzťahoval Zákonník práce,

m) organizáciu a ciele vnútorného kontrolného systému, ako aj spôsob zabezpečenia ich objektívneho fungovania, pričom útvar vnútornej kontroly je priamo podriadený útvaru vnútornej kontroly ústredia

2) Napríklad § 56 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných paperov v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.
3) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4) § 60 ods. 1 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

zakladajúcej zahraničnej banky, údaje o navrhovanom vedúcom útvaru vnútornej kontroly, jeho životopis, doklady o odbornej spôsobilosti na vedúcu funkciu, výpis z registra trestov, a ak nejde o občana Slovenskej republiky aj iné obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti, funkcie v orgánoch iných obchodných spoločností2), mená a priezviská blízkych osôb3),

n) návrh programu vlastnej aktivity pobočky proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti5),

o) právne predpisy platné v krajine sídla zakladajúcej zahraničnej banky, ktoré upravujú postavenie a pôsobnosť orgánu bankového dohľadu, systém ochrany vkladov, ktorého je zakladajúca zahraničná banka účastníkom, vrátane presnej adresy inštitúcie poskytujúcej náhradu za vklady a pravidlá obozretného podnikania vo vzťahu k pobočke.

§ 3

Náležitosti žiadosti o povolenie na výkon bankových činností

/1/ Žiadosť o povolenie na výkon bankových činností obsahuje najmä

a) činnosti podľa § 1 ods. 1 a 3 zákona, povolenie ktorých je predmetom žiadosti,

b) doklady, na základe ktorých je možné primerane posúdiť pripravenosť pobočky na začatie výkonu bankových činností v oblasti materiálno - technickej, organizačnej a personálnej, a to sú

1. výpis z obchodného registra, ktorý nie je starší ako dva mesiace,
2. doklad o nájomnom vzťahu k budove, v ktorej sa budú uskutočňovať bankové činnosti,
3. zmeny skutočností uvedených v žiadosti o povolenie na založenie pobočky,
4. zmluva o ochranných bezpečnostných službách,
5. stručný popis informačného systému,
6. oznámenie o pridelení kódov a o zaradení pobočky do prevodníka identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk ako neaktívneho účastníka medzibankového platobného styku,
7. zmluva s Bankovým zúčtovacím centrom Slovenska, a. s. o vedení účtov platobného styku a o odovzdávaní údajov medzibankového platobného styku, oznámenie o úspešnom ukončení testovacej prevádzky v medzibankovom platobnom styku,
8. obchodné podmienky, ktoré zahŕňajú aj sadzobník odmien za bankové produkty,
5) § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
9. prehľad realizovaného vzdelávania a odbornej prípravy pracovníkov podľa jednotlivých oddelení,
10. podpisové vzory osôb oprávnených konať v mene pobočky,
11. vnútorné pracovné predpisy a pokyny upravujúce bankové činnosti v slovenskom jazyku,
12. zoznam a vzory tlačív používaných v styku s klientmi v slovenskom jazyku,
13. právoplatné povolenie na obchodovanie s cennými papiermi,
14. politika pobočky v oblasti refinancovania a povinných minimálnych rezerv6),
15. vnútorné platné predpisy a pokyny zabezpečujúce vypracovanie a predkladanie výkazov, podkladov a vysvetlení Národnej banke Slovenska,
16. počiatočná súvaha,
17. spôsob vedenia údajov, ktoré je potrebné oznamovať do registra bankových úverov a záruk7),
18. spôsob informovania o podmienkach ochrany vkladov fyzických osôb v prevádzkových priestoroch pobočky a o poskytovaní náhrad za nedostupné vklady vrátane presnej adresy inštitúcie poskytujúcej náhrady za nedostupné vklady, ak ide o pobočku, ktorá bude prijímať vklady od fyzických osôb a nie je zúčastnená na ochrane vkladov v Slovenskej republike8).

/2/ Pre pobočku, ktorá žiada o povolenie na výkon bankových činností podľa § 45c ods. 3 zákona, platí primerane odsek 1.

/3/ Pre pobočku, ktorá žiada o rozšírenie povolenia na výkon bankových činností podľa § 6 ods. 2 zákona, platí primerane odsek 1.

§ 4
Minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou jej pobočke na území Slovenskej republiky


Minimálna čistá účtovná hodnota trvale poskytnutých finančných prostriedkov zakladajúcou zahraničnou bankou jej pobočke na území Slovenskej republiky, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia na založenie pobočky, je 500 000 000.- Sk alebo čiastka zodpovedajúca tejto sume vo voľne zameniteľnej cudzej mene.

6) § 20 a 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.
7) Opatrenie Národnej banky Slovenska č.12 zo dňa 22. augusta 1996, ktorým sa ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk a rozsah oznamovania údajov zapísaných v registri bankových úverov a záruk.
8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 5


/l/ Všetky doklady zásadného významu sa predkladajú v dvoch vyhotoveniach, pričom k dokladom v cudzom jazyku je potrebné priložiť ich úradne overený preklad do slovenského jazyka. Doklady predkladané ako kópie musia byť úradne overené. Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch upustiť od predloženia alebo úradného overenia niektorých dokladov vyžadovaných podľa § 2 a 3 tohto opatrenia.

/2/ Žiadosť o povolenie na založenie pobočky predkladá zakladajúca zahraničná banka. Súčasťou žiadosti o povolenie na založenie pobočky je splnomocnenie pre osobu poverenú zastupovaním zakladajúcej zahraničnej banky o povolenie na založenie pobočky a písomné vyhlásenie zakladajúcej zahraničnej banky o povolenie na založenie pobočky, že predložené doklady a údaje sú aktuálne, úplné a pravdivé.

/3/ Žiadosť o povolenie na výkon bankových činností predkladá zakladajúca zahraničná banka prostredníctvom pobočky. Súčasťou žiadosti o povolenie na výkon bankových činností je splnomocnenie pre osobu poverenú zastupovaním pobočky v konaní o žiadosti o povolenie na výkon bankových činností a písomné vyhlásenie dvoch riadiacich pracovníkov pobočky, že predložené údaje sú aktuálne, úplné a pravdivé.

§ 6


Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej zo dňa 15. februára 1992, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka, ako aj minimálna výška základného imania, ktoré je podmienkou pre udelenie povolenia a náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky, ako aj minimálna výška poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia (registrované v čiastke 29/1992 Zb.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1 zo dňa 17. decembra 1993 (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 26/1994 Z. z.).

§ 7


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
 
 
Vladimír Masár, v.r.
guvernér