Opatrenie NBS č. 3/1996

O P A T R E N I E  č.  3


Národnej banky Slovenska
zo dňa 27. mája 1996,


ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie na založenie banky a žiadosti o povolenie na výkon bankových činností a minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky


Národná banka Slovenska podľa § 4 ods. 1 a § 4a ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. ( ďalej len "zákon" ) ustanovuje:

§ 1
Účel opatrenia


Účelom tohto opatrenia je ustanoviť náležitosti žiadosti o povolenie na založenie banky a žiadosti o povolenie na výkon bankových činností a minimálnu výšku peňažného vkladu do základného imania banky v záujme objektívneho posúdenia žiadosti podľa § 4 ods. 3 a 4a ods. 2 zákona.

§ 2
Náležitosti žiadosti o povolenie na založenie banky


Žiadosť o povolenie na založenie banky obsahuje najmä

a) dôvody vzniku banky s rozborom podmienok, v ktorých bude pôsobiť,

b) bankové činnosti podľa § 1 ods. 1 a 3 zákona, ktoré sú predmetom žiadosti spolu s časovým predpokladom začatia výkonu jednotlivých činností a ich rozsahom,

c) údaje o zakladateľoch banky, ak sú fyzickými osobami
1. meno a priezvisko,
2. dátum a miesto narodenia,
3. národnosť a štátna príslušnosť,
4. adresa trvalého pobytu,
5. pracovný životopis s popisom vykonávaných činností,
6. výpis z registra trestov, a ak nejde o občana Slovenskej republiky aj iné obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti,
7. prehľad o majetkovej a finančnej situácii zakladateľov,
8. doklad o pôvode peňažných prostriedkov vkladaných do banky,
9. prehľad bánk, v ktorých majú zakladatelia vedené účty s uvedením názvu a bankového spojenia,
10. mená a priezviská blízkych osôb1), ktoré sú v čase podania žiadosti zamestnané v bankách alebo finančných inštitúciách,
11. angažovanosť v obchodných spoločnostiach alebo v družstvách, v ktorých majú zakladatelia viac ako 10% základného imania alebo sú zastúpení v ich štatutárnych orgánoch alebo vo vedení alebo celým svojím majetkom ručia za záväzky obchodnej spoločnosti,
1)§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
d) údaje o zakladateľoch banky, ak sú právnickými osobami
1. výpis z obchodného registra a notárom overená zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva alebo stanovy družstva s uvedením miesta a dátumu založenia spoločnosti, zoznam činností, ktoré vykonávajú, výpisy z obchodného registra právnických osôb, ktorých podiel na základnom imaní zakladateľa prevyšuje 10% alebo ktoré celým svojím majetkom ručia za záväzky zakladateľa, zoznam fyzických osôb, ktorých podiel na základnom imaní zakladateľa prevyšuje 10% alebo ktoré celým svojím majetkom ručia za záväzky zakladateľa,
2. pri akciovej spoločnosti časový priebeh ceny akcií za posledné tri roky,
3. súvaha a výkaz ziskov a strát, správy audítorov, dozornej rady, správy o hospodárení predkladané valnému zhromaždeniu za posledné tri roky,
4. informácie, ktorými sa preukáže pôvod, rozsah a zloženie peňažného vkladu a vecného majetku vkladaného do zakladanej banky, predložené doklady musia jednoznačne preukazovať s
5. základné údaje o obchodných spoločnostiach alebo družstvách, na ktorých sa zakladatelia podieľajú svojím majetkom vo výške viac ako 10% základného imania týchto spoločností alebo za ktoré ručia celým svojím majetkom,
e) údaje o výške a zložení základného imania zakladanej banky, pričom základné imanie nemôže byť tvorené z finančných prostriedkov získaných úverom alebo pôžičkou* osobitne je potrebné uviesť predpokladanú výšku nákladov vynaložených na založenie banky,
f) zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina2), súčasťou ktorej je aj návrh stanov banky3),
g) obchodný plán banky na prvé tri roky jej činnosti, ktorého štruktúra je zhodná so štruktúrou súvahy v členení ustanovenom pre banky Ministerstvom financií Slovenskej republiky a so štruktúrou výkazu ziskov a strát v členení ustanovenom pre banky Ministerstvom financií Slovenskej republiky4),
h) stratégiu rozvoja jednotlivých bankových činností premietnutú v súvahe a vo výkaze ziskov a strát a obsahujúcu zámery banky
2) § 162 ods.2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
3) § 173 a 174 Obchodného zákonníka a § 9 ods.1 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
4) Opatrenie Ministerstva financií SR č. 143 zo dňa 14. novembra 1994, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z nej, určený na zverejnenie (vyhlásené pod č. 347/1994 Z.z.).
1. pri poskytovaní úverov a získavaní vkladov z hľadiska vkladateľov, odvetví ekonomiky, územia, druhu a rozsahu vkladov a úverov,
2. na získanie finančných prostriedkov od bánk a iných finančných inštitúcií a spôsob ich vyrovnania,
3. pri obchodovaní s tuzemskými a zahraničnými cennými papiermi, účasť banky na vydávaní cenných papierov a poskytovaní súvisiacich služieb,
4. vo vykonávaní tuzemského a zahraničného platobného styku a zúčtovania a rozvíjaní ďalších prevádzkových služieb,
5. pri obchodovaní s devízovými hodnotami,
6. pri poskytovaní záruk,
7. na obmedzenie rizikovej úverovej angažovanosti aktív alebo pasív voči klientovi alebo ekonomicky prepojenej skupine klientov,
i) informácie o organizácii banky, ktoré obsahujú údaje o
1. štruktúre banky a jej ústredia,
2. činnosti organizačných zložiek banky, počte pracovníkov, rozdelení kompetencií medzi vedúcich pracovníkov zakladanej banky,
3. pobočkách v Slovenskej republike a zastúpeniach a pobočkách v zahraničí, ich počte, začlenení do organizačnej štruktúry banky a spôsobe ich riadenia a kontroly,
4. organizácii a riadení informačného systému banky, uchovávaní a prenose dát, ochrane dát a informácií, metodických, technických a programových prostriedkoch používaných v informačnom systéme banky,
5. organizácii obchodu s devízovými hodnotami,
6. organizácii rozhodovacieho procesu pri poskytovaní úverov v banke,
7. organizácii riadenia likvidity banky,
8. budovách, ktoré sú vo vlastníctve alebo v prenájme zakladateľa a v ktorých sa budú uskutočňovať bankové činnosti,
j) údaje o navrhovaných členoch predstavenstva v rozsahu písmena c) body 1 až 10,
k) údaje o navrhovaných členoch dozornej rady v rozsahu písmena c) body 1 až 10,
l) údaje o najmenej troch navrhovaných vedúcich pracovníkoch banky, ktorí zodpovedajú za jej riadenie s minimálne trojročnou praxou podobnej vedúcej funkcii v banke, funkcie, do ktorých sú navrhovaní, ich životopisy, doklady o odbornej spôsobilosti na navrhovanú funkciu, absolvovanie odborných výcvikov a stáží v oblasti riadenia, v ktorej sa s nimi uvažuje, prehľad doteraz vykonávaných činností v bankách alebo iných finančných inštitúciách s uvedením dĺžky praxe vo vedúcej funkcii a počte riadených osôb v porovnaní s rozhodovacou a riadiacou právomocou a kompetenciou na navrhovanú funkciu, pracovný posudok5) od posledného zamestnávateľa,
5) § 60 ods.1 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
výpis z registra trestov, a ak nejde o občana Slovenskej republiky aj iné obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti,
m) organizáciu a ciele vnútorného kontrolného systému, ktorý sa skladá z vnútornej kontroly a vnútorného auditu, ako aj spôsob zabezpečenia ich objektívneho fungovania, údaje o navrhovanom vedúcom útvaru vnútornej kontroly, jeho životopis, doklady o odbornej spôsobilosti na navrhovanú funkciu, výpis z registra trestov Slovenskej republiky, a ak nejde o občana Slovenskej republiky aj iné obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti, funkcie v orgánoch iných obchodných spoločností6, mená a priezviská blízkych osôb1, ktoré sú zamestnané v iných bankách a finančných inštitúciách,
n) návrh programu aktivity banky proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti7.

§ 3
Náležitosti žiadosti o povolenie na výkon bankových činností


/1/ Žiadosť o povolenie na výkon bankových činností obsahuje najmä
a) bankové činnosti podľa § 1 ods. 1 a 3 zákona, povolenie ktorých je predmetom žiadosti,
b) doklady, na základe ktorých je možné primerane posúdiť pripravenosť banky na začatie výkonu bankových činností v oblasti materiálno - technickej, organizačnej a personálnej, a to sú
1. výpis z obchodného registra, ktorý nie je starší ako dva mesiace,
2. notárska zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia spolu so stanovami akciovej spoločnosti,
3. potvrdenie vystavené bankou o uložení minimálneho peňažného vkladu do základného imania banky,
4. doklad o vlastníctve budovy alebo nájomná zmluva o budove, v ktorej bude mať banka sídlo,
5. zmeny skutočností uvedených v žiadosti o povolenie na založenie banky,
6. zmluva o ochranných bezpečnostných službách,
7. stručný popis informačného systému,
6) Napríklad § 56 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.
7) § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
8. oznámenie o pridelení kódov a o zaradení banky do prevodníka identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk ako neaktívneho účastníka medzibankového platobného styku,
9. zmluva s Bankovým zúčtovacím centrom Slovenska, a.s. o vedení účtov platobného styku a o odovzdávaní údajov medzibankového platobného styku, oznámenie o úspešnom ukončení testovacej prevádzky v medzibankovom platobnom styku,
10. obchodné podmienky, ktoré zahŕňajú aj sadzobník odmien za bankové produkty,
11. prehľad realizovaného vzdelávania a odbornej prípravy pracovníkov podľa jednotlivých oddelení,
12. rokovací poriadok predstavenstva,
13. podpisové vzory osôb oprávnených konať v mene banky,
14. platné vnútorné pracovné predpisy a pokyny upravujúce bankové činnosti v slovenskom jazyku,
15. zoznam a vzory tlačív používaných v styku s klientmi v slovenskom jazyku,
16. právoplatné povolenie na obchodovanie s cennými papiermi,
17. politika banky v riadení likvidity a pozícií8,
18. politika banky v oblasti refinancovania a povinných minimálnych rezerv9,
19. platné vnútorné predpisy a pokyny zabezpečujúce vypracovanie a predkladanie výkazov, podkladov a informácií Národnej banke Slovenska,
20. počiatočnú súvahu,
21. spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk a rozsah oznamovania údajov zapísaných v registri10.
/2/ Žiadosť o povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov obsahuje okrem dokladov uvedených v odseku 1 aj
a) všeobecné podmienky poskytovania hypotekárnych a komunálnych úverov podľa § 36ch zákona ,
b) spôsob vedenia registra hypoték podľa § 36i zákona,
c) spôsob oddeleného vedenia analytickej evidencie v systéme účtovníctva podľa § 36k zákona,
d) osoby navrhované bankou na funkciu hypotekárneho správcu a jeho zástupcu, ako aj informácie o nich v rozsahu § 2 písm. c) body 1 až 6 a bod 10,
8) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4 z 31. januára 1994 o pravidlách likvidity bánk v znení Opatrenia č. 4 Národnej banky Slovenska z 21. apríla 1995, Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5 z 31. januára 1994 o regulácii menových pozícií bánk.
9) § 20 a 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.
10) Opatrenie č.12 Národnej banky Slovenska zo dňa 22. augusta 1996, ktorým sa ustanovuje spôsob vedenia registra bankových úverov a záruk a rozsah oznamovania údajov zapísaných v registri bankových úverov a záruk
e) systém oceňovania nehnuteľností.

/3/ Pre banku, ktorá žiada o povolenie na výkon bankových činností podľa § 45c ods. 3 zákona, platí primerane odsek1.

/4/ Pre banku, ktorá žiada o rozšírenie povolenia na výkon bankových činností podľa § 6 ods. 2 zákona, platia primerane odseky 1 a 2.

§ 4
Minimálna výška peňažného vkladu do základného imania


/1/ Minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia na založenie banky je 500 000 000.- Sk alebo čiastka zodpovedajúca tejto sume vo voľne zameniteľnej cudzej mene.

/2/ Ak je predmetom žiadosti o povolenie na založenie banky aj vykonávanie hypotekárnych obchodov / § 2 písm. b) /, minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia na založenie takejto banky, je 1 000 000 000,- Sk alebo čiastka zodpovedajúca tejto sume vo voľne zameniteľnej cudzej mene.

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 5


/l/ Všetky doklady zásadného významu sa predkladajú v dvoch vyhotoveniach, pričom k dokladom v cudzom jazyku je potrebné priložiť ich úradne overený preklad do slovenského jazyka. Doklady predkladané ako kópie musia byť úradne overené. Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch upustiť od predloženia alebo úradného overenia niektorých dokladov vyžadovaných podľa § 2 a 3 tohto opatrenia.

/2/ Súčasťou žiadosti o povolenie na založenie banky je splnomocnenie pre osoby poverené zastupovaním zakladateľov banky o povolenie na založenie banky a písomné vyhlásenie zakladateľov banky o povolenie na založenie banky, že predložené doklady a údaje sú aktuálne, úplné a pravdivé.

/3/ Súčasťou žiadosti o povolenie na výkon bankových činností je splnomocnenie pre osoby poverené zastupovaním banky v konaní o žiadosti o povolenie na výkon bankových činností a písomné vyhlásenie štatutárnych predstaviteľov banky, že predložené doklady a údaje sú aktuálne, úplné a pravdivé.

/4/ Banka je povinná do 6 mesiacov od účinnosti tohto opatrenia zvýšiť výšku peňažného vkladu do základného imania podľa § 4 ods. 1.

§ 6


Týmto opatrením sa zrušuje § 1, 2 a 5 Opatrenia Štátnej banky česko- slovenskej zo dňa 15. februára 1992, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka, ako aj minimálna výška základného imania, ktoré je podmienkou pre udelenie povolenia a náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky, ako aj minimálna výška poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia (registrované v čiastke 29/1992 Zb.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1 zo dňa 17. decembra 1993 (oznámenie NBS č. 26/1994 Z. z.).

§ 7


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Vladimír Masár, v.r.
guvernér